Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Rekening in één oogopslag Blz. 4
Rekening in één oogopslag Blz. 5
Feiten en cijfers Blz. 6
Feiten en cijfers Blz. 7
Samenvattend resultaat Blz. 8
Samenvatting 2021: Krachten bundelen en ondersteuning bieden Blz. 9
Leeswijzer Blz. 10
Exploitatieresultaat Blz. 11
Toelichting exploitatieresultaat Blz. 12
Verschil tussen realisatie en begroting Blz. 13
Samenvatting verschillenverklaringen op hoofdlijnen per programma Blz. 14
Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort Blz. 15
Jaarverslag Blz. 16
Programmaverantwoording Blz. 17
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Blz. 18
Doelenboom Blz. 19
Algemene doelstelling: Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee Blz. 20
Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Blz. 21
Toelichting Blz. 22
Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Blz. 23
Toelichting Blz. 24
Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat Blz. 25
Toelichting Blz. 26
Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid Blz. 27
Toelichting Blz. 28
Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Blz. 29
Toelichting Blz. 30
Toelichting Blz. 31
Toelichting Blz. 32
Toelichting Blz. 33
Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Blz. 34
Toelichting Blz. 35
Toelichting Blz. 36
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 37
Toelichting financiën Blz. 38
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Blz. 39
Doelenboom Blz. 40
Algemene doelstelling: Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Blz. 41
Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Blz. 42
Toelichting Blz. 43
Toelichting Blz. 44
Toelichting Blz. 45
Toelichting Blz. 46
Doelstelling 2.2 Langer zelfstandig wonen Blz. 47
Toelichting Blz. 48
Toelichting Blz. 49
Toelichting Blz. 50
Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden Blz. 51
Toelichting Blz. 52
Toelichting Blz. 53
Toelichting Blz. 54
Doelstelling 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking Blz. 55
Toelichting Blz. 56
Toelichting Blz. 57
Toelichting Blz. 58
Toelichting Blz. 59
Toelichting Blz. 60
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 61
Toelichting financiën Blz. 62
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 63
Doelenboom Blz. 64
Algemene doelstelling: Bevorderen van een duurzaam, veilige en aantrekkelijke leefomgeving Blz. 65
Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Blz. 66
Toelichting Blz. 67
Toelichting Blz. 68
Toelichting Blz. 69
Toelichting Blz. 70
Toelichting Blz. 71
Toelichting Blz. 72
Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Blz. 73
Toelichting Blz. 74
Toelichting Blz. 75
Toelichting Blz. 76
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 77
Toelichting financiën Blz. 78
Programma 4 Vrije tijd Blz. 79
Doelenboom Blz. 80
Algemene doelstelling: Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen Blz. 81
Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen Blz. 82
Toelichting Blz. 83
Toelichting Blz. 84
Toelichting Blz. 85
Toelichting Blz. 86
Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad Blz. 87
Toelichting Blz. 88
Toelichting Blz. 89
Toelichting Blz. 90
Toelichting Blz. 91
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 92
Toelichting financiën Blz. 93
Programma 5 Veiligheid Blz. 94
Doelenboom Blz. 95
Algemene doelstelling: Veiligheid en leefbaarheid Blz. 96
Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Blz. 97
Toelichting Blz. 98
Doelstelling 5.2 Bevorderen/ behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blz. 99
Toelichting Blz. 100
Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad Blz. 101
Toelichting Blz. 102
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 103
Toelichting financiën Blz. 104
Programma 6 Dienstverlening en participatie Blz. 105
Doelenboom Blz. 106
Algemene doelstelling: Dienstbare gemeente Blz. 107
Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid Blz. 108
Toelichting Blz. 109
Toelichting Blz. 110
Toelichting Blz. 111
Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie Blz. 112
Toelichting Blz. 113
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 114
Toelichting financiën Blz. 115
Programma 7 Inrichting van de stad Blz. 116
Doelenboom Blz. 117
Algemene doelstelling: Dynamische, functionele en mooie stad Blz. 118
Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Blz. 119
Toelichting Blz. 120
Motie 2105-15: Aan het jaarverslag een overzicht van de Zoetermeerse woningen toevoegen waarbij een indeling wordt gemaakt in categorieën Blz. 121
Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Blz. 122
Toelichting Blz. 123
Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte Blz. 124
Toelichting Blz. 125
Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid Blz. 126
Toelichting Blz. 127
Toelichting Blz. 128
Toelichting Blz. 129
Toelichting Blz. 130
Doelstelling 7.5 Overige Blz. 131
Toelichting Blz. 132
Toelichting Blz. 133
Toelichting Blz. 134
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 135
Toelichting financiën Blz. 136
Overhead Blz. 137
Algemene doelstelling Blz. 138
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 139
Toelichting financiën Blz. 140
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 141
Inleiding Blz. 142
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds Blz. 143
Belastingen Blz. 144
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 145
Gerealiseerde baten, lasten en saldo Blz. 146
VPB Blz. 147
Algemene doelstelling Blz. 148
Toelichting Blz. 149
Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties) Blz. 150
Toelichting financiën Blz. 151
Paragrafen Blz. 152
Lokale heffingen Blz. 153
Inleiding Blz. 154
Gemeentelijke tarieven en heffingen Blz. 155
Lokale lastendruk Blz. 156
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen Blz. 157
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 158
Inleiding Blz. 159
Inleiding 2 Blz. 160
Risico’s Blz. 161
Weerstandscapaciteit Blz. 162
Weerstandsvermogen Blz. 163
Financiële kengetallen Blz. 164
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 165
Inleiding Blz. 166
Openbare ruimte Blz. 167
Riolering Blz. 168
Ondergrondse inzamelmiddelen Blz. 169
Begraafplaatsen Blz. 170
Gebouwen Blz. 171
Beeldende kunstobjecten Blz. 172
Financiering Blz. 173
Inleiding Blz. 174
Belangrijke ontwikkelingen Blz. 175
Risicobeheer Blz. 176
Renteresultaat Blz. 177
Bedrijfsvoering Blz. 178
Inleiding Blz. 179
Organisatieontwikkelingen Blz. 180
Informatiebeveiliging, privacy en informatievoorziening Blz. 181
Rechtmatigheid Blz. 182
Tabel rechtmatigheid Blz. 183
Inkooprechtmatigheid Blz. 184
Rechtmatigheid investeringskredieten Blz. 185
Rechtmatigheid sociaal domein Blz. 186
Overzicht uitvoering medebewindtaken Blz. 187
Verbonden Partijen Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Kadernota verbonden partijen Blz. 190
Belangrijke ontwikkelingen Blz. 191
Overzicht verbonden partijen Blz. 192
Grondbeleid Blz. 193
Inleiding Blz. 194
Financieel resultaat grondbedrijffunctie Blz. 195
Belangrijke ontwikkelingen Blz. 196
Jaarrekening Blz. 197
Het overzicht van baten en lasten Blz. 198
Samenvattend Blz. 199
. Blz. 200
Lasten Blz. 201
. Blz. 202
Baten Blz. 203
. Blz. 204
Onttrekkingen aan reserves Blz. 205
. Blz. 206
Toevoegingen aan reserves Blz. 207
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 208
Exploitatieresultaat Blz. 209
Begrotingsonrechtmatigheid Blz. 210
Tabel rechtmatigheid Blz. 211
Rechtmatigheid investeringskredieten Blz. 212
Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma Blz. 213
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Blz. 214
Financieel overzicht Programma 1 Blz. 215
Financieel overzicht Blz. 216
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 217
Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Blz. 218
Verschillen Blz. 219
Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Blz. 220
Verschillen Blz. 221
Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat Blz. 222
Verschillen Blz. 223
Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid Blz. 224
Verschillen Blz. 225
Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Blz. 226
Verschillen Blz. 227
Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Blz. 228
Verschillen Blz. 229
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Blz. 230
Financieel overzicht Programma 2 Blz. 231
Financieel overzicht Blz. 232
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 233
Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Blz. 234
Verschillen Blz. 235
Doelstelling 2.2 Langer zelfstandig wonen Blz. 236
Verschillen Blz. 237
Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden Blz. 238
Verschillen Blz. 239
Doelstelling 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking Blz. 240
Verschillen Blz. 241
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 242
Financieel overzicht Programma 3 Blz. 243
Financieel overzicht Blz. 244
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 245
Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Blz. 246
Verschillen Blz. 247
Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte Blz. 248
Verschillen Blz. 249
Programma 4 Vrije tijd Blz. 250
Financieel overzicht Programma 4 Blz. 251
Financieel overzicht Blz. 252
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 253
Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen Blz. 254
Verschillen Blz. 255
Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad Blz. 256
Verschillen Blz. 257
Programma 5 Veiligheid Blz. 258
Financieel overzicht Programma 5 Blz. 259
Financieel overzicht Blz. 260
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 261
Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Blz. 262
Verschillen Blz. 263
Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blz. 264
Verschillen Blz. 265
Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad Blz. 266
Verschillen Blz. 267
Programma 6 Dienstverlening en participatie Blz. 268
Financieel overzicht Programma 6 Blz. 269
Financieel overzicht Blz. 270
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 271
Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid Blz. 272
Verschillen Blz. 273
Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie Blz. 274
Verschillen Blz. 275
Programma 7 Inrichting van de stad Blz. 276
Financieel overzicht Programma 7 Blz. 277
Financieel overzicht Blz. 278
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 279
Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Blz. 280
Verschillen Blz. 281
Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Blz. 282
Verschillen Blz. 283
Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte Blz. 284
Verschillen Blz. 285
Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid Blz. 286
Verschillen Blz. 287
Doelstelling 7.5 Overige Blz. 288
Verschillen Blz. 289
Overhead Blz. 290
Financieel overzicht Blz. 291
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 292
Verschillen Blz. 293
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 294
Financieel overzicht Blz. 295
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 296
Verschillen Blz. 297
VPB Blz. 298
Financieel overzicht Blz. 299
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 300
Verschillen Blz. 301
Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien Blz. 302
Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien Blz. 303
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 304
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 305
Toelichting Blz. 306
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 307
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 308
Overzicht van topinkomens Blz. 309
Overzicht van topinkomens Blz. 310
. Blz. 311
Balans Blz. 312
Balans Blz. 313
Toelichting op de balans Blz. 314
Activa Blz. 315
Vaste activa Blz. 316
Immateriële vaste activa Blz. 317
Materiële vaste activa Blz. 318
Investeringen met een economisch nut Blz. 319
Overige investeringen met een economisch nut Blz. 320
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 321
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 322
Financiële vaste activa Blz. 323
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Blz. 324
Overige langlopende geldleningen Blz. 325
Vlottende activa Blz. 326
Voorraden Blz. 327
Grond- en hulpstoffen Blz. 328
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Blz. 329
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 330
Vorderingen op openbare lichamen, Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen en met het Rijk (Schatkistbankieren) Blz. 331
Overige vorderingen Blz. 332
Liquide middelen Blz. 333
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 334
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Blz. 335
Passiva Blz. 336
Vaste passiva Blz. 337
Eigen Vermogen Blz. 338
Reserves, Gerealiseerd resultaat Blz. 339
Toelichting reserves Blz. 340
Exploitatieresultaat 2020 Blz. 341
A1. Vrij inzetbare reserve Blz. 342
A2. Reserve versterking financiële positie grondbedrijf Blz. 343
A3. Reserve in verband met risico's Grondbedrijf Blz. 344
B1. Reserve algemeen dekkingsmiddel Blz. 345
B2. Brede bestemmingsreserve Blz. 346
B3. Rente-egalisatie reserve Blz. 347
B4. Reserve flankerend beleid Blz. 348
B5. Investeringsfonds 2030 Blz. 349
B6. Reserve EU-initiatieven Blz. 350
B7. Reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting Blz. 351
B8. Reserve Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 352
B9. Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen Blz. 353
B10. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen Blz. 354
B11. Reserve groot onderhoud welzijnsaccommodaties Blz. 355
B12. Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte Blz. 356
B13. Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds Blz. 357
B14. Reserve dekking kapitaallasten Blz. 358
Voorzieningen Blz. 359
A1. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Blz. 360
A2. Voorziening afvalstoffenheffing Blz. 361
A3. Voorziening riolering Blz. 362
B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen gemeente Blz. 363
B2. Voorziening groot onderhoud overige accommodaties Blz. 364
C1. Voorziening spaarverlof Blz. 365
C2. Voorziening wethouderspensioenen Blz. 366
C3. Voorziening juridische geschillen Blz. 367
C4. Voorziening Bleizo Blz. 368
C5. Voorziening nadelige complexen Grondbedrijf Blz. 369
C6. Voorziening pensioencompensatie zwembadmedewerkers Blz. 370
C7. Voorziening verplichtingen afgesloten grondexploitaties Blz. 371
C8. Voorziening opheffing gemeenschappelijke regeling Blz. 372
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Blz. 373
A. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Blz. 374
B. Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen Blz. 375
C. Waarborgsommen Blz. 376
Vlottende passiva Blz. 377
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 378
A. Overige kasgeldleningen, B. Banksaldi, C. Overige schulden Blz. 379
Overlopende passiva Blz. 380
A. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 381
B. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 382
C. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren Blz. 383
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling Blz. 384
Gewaarborgde geldleningen Blz. 385
Woningcorporaties Blz. 386
Toelichting niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Blz. 387
Toelichtingen Blz. 388
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 389
Inleiding Blz. 390
Waarderingsgrondslagen Blz. 391
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Blz. 392
Gebeurtenissen Blz. 393
SiSa (Single information Single audit) Blz. 394
SiSa-formulier Blz. 395
Overzicht taakvelden Blz. 396
Overzicht taakvelden Blz. 397
Verdeling Taakvelden Blz. 398
Bijlagen Blz. 399
Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Blz. 400
Lijst afkortingen Blz. 401
Begrippenlijst Blz. 402
Bijlage 2 Staat van de gemeente Blz. 403
Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2021 Blz. 404
Bijlage 3 Verbonden partijen Blz. 405
BNG Blz. 406
Stedin Blz. 407
Dunea Blz. 408
GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden Blz. 409
GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Blz. 410
Veiligheidsregio Haaglanden Blz. 411
Omgevingsdienst Haaglanden Blz. 412
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo Blz. 413
Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma Blz. 414
Metropoolregio Rotterdam Den Haag Blz. 415
Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW) Blz. 416
VNG Blz. 417
Stichting Land van Wijk en Wouden Blz. 418
Vereniging De Brede Stroomversnelling Blz. 419
Bijlage 4 Gewaarborgde geldleningen Blz. 420
Gewaarborgde geldleningen Blz. 421
Bijlage 5 Verplichte indicatoren Blz. 422
Verplichte indicatoren Blz. 423
Bijlage 6 Financiële effecten COVID-19 Blz. 424
Financiële effecten COVID-19 Blz. 425
Bijlage 7 Cijferanalyse Jeugd en Wmo nieuw Blz. 426
Cijferanalyse Jeugd en WMO nieuw Blz. 427
Bijlage College producten, kosten en prestatie Blz. 428
Inleiding Bijlage college Blz. 429
Inleiding Blz. 430
Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie Blz. 431
Gerealiseerd resultaat Blz. 432
1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Blz. 433
Toelichting Blz. 434
Toelichting Blz. 435
Toelichting Blz. 436
Toelichting Blz. 437
1.2 Beperken uitval in het onderwijs Blz. 438
Toelichting Blz. 439
1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Blz. 440
Toelichting Blz. 441
Toelichting Blz. 442
1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Blz. 443
Toelichting Blz. 444
Toelichting Blz. 445
Toelichting Blz. 446
Toelichting Blz. 447
Toelichting Blz. 448
Toelichting Blz. 449
Toelichting Blz. 450
Toelichting Blz. 451
Toelichting Blz. 452
Toelichting Blz. 453
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Blz. 454
Gerealiseerd resultaat Blz. 455
2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Blz. 456
Toelichting Blz. 457
Toelichting Blz. 458
Toelichting Blz. 459
2.2 Langer zelfstandig wonen Blz. 460
Toelichting Blz. 461
Toelichting Blz. 462
Toelichting Blz. 463
Toelichting Blz. 464
Toelichting Blz. 465
Toelichting Blz. 466
2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking Blz. 467
Toelichting Blz. 468
Toelichting Blz. 469
Toelichting Blz. 470
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 471
Gerealiseerd resultaat Blz. 472
3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Blz. 473
Toelichting Blz. 474
Toelichting Blz. 475
Toelichting Blz. 476
Toelichting Blz. 477
Toelichting Blz. 478
Toelichting Blz. 479
Toelichting Blz. 480
Toelichting Blz. 481
Toelichting Blz. 482
Toelichting Blz. 483
Toelichting Blz. 484
3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Blz. 485
Toelichting Blz. 486
Toelichting Blz. 487
Toelichting Blz. 488
Toelichting Blz. 489
Programma 4 Vrije tijd Blz. 490
Gerealiseerd resultaat Blz. 491
4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen Blz. 492
Toelichting Blz. 493
Toelichting Blz. 494
Toelichting Blz. 495
Toelichting Blz. 496
Toelichting Blz. 497
Toelichting Blz. 498
Toelichting Blz. 499
Toelichting Blz. 500
Toelichting Blz. 501
Toelichting Blz. 502
Toelichting Blz. 503
4.2 Bevorderen levendige stad Blz. 504
Toelichting Blz. 505
Toelichting Blz. 506
Toelichting Blz. 507
Toelichting Blz. 508
Toelichting Blz. 509
Toelichting Blz. 510
Toelichting Blz. 511
Toelichting Blz. 512
Toelichting Blz. 513
Toelichting Blz. 514
Toelichting Blz. 515
Toelichting Blz. 516
Toelichting Blz. 517
Toelichting Blz. 518
Toelichting Blz. 519
Programma 5 Veiligheid Blz. 520
Gerealiseerde resultaat Blz. 521
5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Blz. 522
Toelichting Blz. 523
Toelichting Blz. 524
5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blz. 525
Toelichting Blz. 526
5.3 Behouden veiligheid in de stad Blz. 527
Toelichting Blz. 528
Toelichting Blz. 529
Toelichting Blz. 530
Toelichting Blz. 531
Toelichting Blz. 532
Toelichting Blz. 533
Toelichting Blz. 534
Programma 6 Dienstverlening en participatie Blz. 535
Gerealiseerd resultaat Blz. 536
6.1 Continueren klanttevredenheid Blz. 537
Toelichting Blz. 538
Toelichting Blz. 539
Toelichting Blz. 540
Toelichting Blz. 541
Toelichting Blz. 542
Toelichting Blz. 543
Toelichting Blz. 544
Toelichting Blz. 545
Toelichting Blz. 546
Programma 7 Inrichting van de stad Blz. 547
Gerealiseerd resultaat Blz. 548
7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Blz. 549
Toelichting Blz. 550
Toelichting Blz. 551
7.5 Overige Blz. 552
Toelichting Blz. 553
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap