Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Exploitatieresultaat

Terug naar navigatie - Exploitatieresultaat

De primitieve begroting 2021 sloot met een nadelig resultaat van € 9,2 mln. Als primitieve begroting geldt de door de raad op 09 november 2020 vastgestelde begroting 2021. 
In 2021 is de raad tweemaal door middel van een Tussenbericht geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. 
Op basis van het in de Perspectiefnota opgenomen Eerste Tussenbericht (TB1) (over de eerste vier maanden), die in de raad van 28 juni 2021 is behandeld, werd een nadelig resultaat van € 4,9 mln. geprognosticeerd. 
In het Tweede Tussenbericht (TB2), dat in de raad van 1 november 2021 is behandeld, is een voordelig resultaat van € 0,7 mln. geprognosticeerd. 
De begroting na alle wijzigingen laat een nadelig resultaat zien van € 9,6 mln. Hierin zijn alle door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2021 begrepen. 
Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 15,3 mln. batig en is afzonderlijk op de balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

Begrotingsonrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsonrechtmatigheid

Eventuele overschrijdingen aan de lastenkant van de programma’s zijn tijdig gemeld aan de raad in de Tussenberichten (zie onderstaande tabel). Er is geen sprake van onrechtmatige overschrijdingen op programmaniveau. De weergegeven lasten zijn exclusief reservemutaties.

Tabel rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Tabel rechtmatigheid
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 lasten Rekening 2021 lasten saldo exclusief meldingen meldingen saldo na meldingen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -112.457 -115.724 -3.266 -4.664 1.397
2. Samen leven en ondersteunen -110.733 -110.331 402 -3.811 4.214
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -49.875 -48.336 1.538 -1.423 2.961
4. Vrije tijd -25.080 -25.126 -46 -1.244 1.197
5. Veiligheid -16.582 -16.913 -331 -575 244
6. Dienstverlening en participatie -15.213 -14.676 537 -636 1.173
7. Inrichting van de stad -29.754 -24.833 4.921 650 4.271
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -8.510 -2.845 5.665 1.048 4.617
Overzicht overhead -41.458 -38.191 3.267 -20 3.287
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -1.255 -297 958 0 958

Rechtmatigheid investeringskredieten

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid investeringskredieten

De grootste overschrijdingen betreffen:

Krediet Begroot Melding Uitgaven  Saldo na melding Toelichting overschrijding
Entree Zoetermeer: VTA 662.041 0 1.805.243 -1.143.292 Het project Entree Zoetermeer bestaat uit meerdere kredieten en is verdeeld over meerdere jaarschijven. De overschrijding voor het eerste jaarschijf is circa € 170.000. Dit wordt naar verwachting in de komende jaren goed gemaakt.
Nieuwbouw Moerbeigaarde 58 2.940.868 0 3.472.644 -531.776 Voor Moerbeigaarde zijn in de afgelopen jaren verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Eind 2021 resteert voor het totaal beschikbare budget een bedrag van ca € 355.000. Bij afronding van het project zullen de totale gemaakte kosten over de verschillende onderdelen worden verdeeld.
Upgrade Stadshart verharding en overig 1.673.850 0 2.557.691 -883.841 Het project Upgrade Stadshart bestaat uit meerdere kredieten.  Door prijsstijgingen zijn de kosten hoger dan verwacht.  De raad heeft bij amendement besloten om het dynamisch parkeerverwijssysteem niet aan te leggen en dit aan te wenden voor kostenstijgingen.
Vlamingstraat 1 (huisv. beeldende kunst) - Bouw 272.951 0 810.233 -537.282 Het project bestaat uit twee  kredieten. Het saldo van deze kredieten is - € 31.000.  
Krediet Begroot Melding Uitgaven Saldo na meldingen
Aanschaf E-laadpalen greendeal 2018 0 0 32 -32
1e inrichting islamitische school C v Bruggenhove 127.100 0 0 127.100
Aanleg parkeergarage Markt 10 (bouw) 942.603 0 356.157 586.446
Aanleg Vervoersknoop Bleizo 3.227.352 0 350.213 2.877.139
Aanpassing Cesar Franckrode 66-68 346.000 0 0 346.000
Aanpassing Electrablauw 1 523.278 0 1.516 521.762
Aanpassing Forelsloot 1-4 485.553 0 1.676 483.877
Aanpassing schoolplein Overwater 1-3 0 0 2.058 -2.058
Aanpassing stadhuis 485.010 0 284.540 200.470
Aanschaf softwaretool projectmanagement 100.000 0 68.697 31.303
Aardgasvrij Castellum Rakkersveld 147(SCA) 228.305 0 2.389 225.916
Aardgasvrij Castellum Rakkersveld 255(sport) 198.276 0 9.631 188.645
Aardgasvrij Croesinckplein 24-26 Welkom 2 1.107.892 0 31.927 1.075.965
Applicatie t.v.v. oa Odias 20.000 0 0 20.000
Archief digitaal, e-depot 43.430 0 43.424 6
Asfalt verharding 2.317.975 -1.500.000 694.679 123.296
Betonnen bruggen, viaducten en tunnels 0 1.540.000 739.868 800.132
Bouw brandweerkazerne Abdissenbos 2.317.259 0 244.137 2.073.122
Bouw nieuw zwembad 15.884.523 0 2.027.703 13.856.820
Bouw turn- en gymaccommodatie Amerikaweg 270.213 0 139.153 131.060
BW Bladgroen 4 0 0 -222.606 222.606
Chaplinstrook 2 energieneutraal zonder gasaansl 481.500 0 0 481.500
Chaplinstrook 4 energieneutraal zonnepanelen 160.500 0 0 160.500
Elementen verharding- vervanging 1.399.190 300.000 1.456.470 242.720
Entree Zoetermeer: Engineering 356.616 0 0 356.616
Entree Zoetermeer: Openbare kunst 23.008 0 0 23.008
Entree Zoetermeer: Planologie 126.244 0 0 126.244
Entree Zoetermeer: Programmakosten 684.076 0 325.501 358.575
Entree Zoetermeer: Risicoreservering VTA 108.489 0 0 108.489
Entree Zoetermeer: VTA 662.041 0 1.805.243 -1.143.202
Fietspad van Tuyllpark 99.939 0 84.859 15.080
fietspad Van Tuyllpark, fase 1 165.000 0 24.948 140.052
Fietssuggestiestroken Voorweg 184.480 -180.000 16.784 -12.304
Ford Transit (verv 3.207) 47.277 0 47.276 1
Ford Transit (verv 9.145) 45.147 0 0 45.147
Ford Transit (verv 9.146) 43.892 0 0 43.892
Ford Transit (verv 9.269) 44.778 0 0 44.778
Ford Transit (verv 9.276) 44.778 0 0 44.778
Ford transit VHX-38-R 86.974 0 50.974 36.000
Grond nieuw zwembad 809.509 0 300 809.209
Herbestemming turnhal Buytenpark 329.763 0 239.615 90.148
Herinr. Noordelijke Entree Stationsgeb ztm cenrum 1.025.200 -775.000 49.708 200.493
Herinrichting Stadshuisplein boven en ondergrond 0 0 16.274 -16.274
Houten bruggen 2.976.985 -2.700.000 102.235 174.750
ICT Service Management applicatie 77.910 0 22.803 55.107
Inv. Entree: Boerhaavepad 186.743 -187.000 0 -257
Inv. Entree: Dwarsverbindingen 185.751 -186.000 0 -249
Inv. Entree: K&L Boerhaavepad 600.723 -601.000 0 -277
Inv. Entree: K&L Entree 51.507 -51.000 0 507
Inv. Entree: Kavel A12 24.538 -25.000 0 -462
Inv. Entree: Stationssingel 1.251.543 -1.251.000 0 543
Investering Balijhoeve - AVM 12.100 0 0 12.100
Investering Balijhoeve - hoofdgebouw 781.605 0 525.964 255.642
Investering Balijhoeve - inrichting 326.700 0 0 326.700
Investering Balijhoeve - kapschuur 270.599 0 0 270.599
Investering Balijhoeve - liftinstallatie 30.250 0 0 30.250
Kantoorautomatisering laptops (2021) 1.016.000 0 22.641 993.359
kinderopvang in nieuwbouw Moerbeigaarde 58 318.000 0 0 318.000
Maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid 250.000 -250.000 13.708 -13.708
Metropolitane fietsroute Bl.weg tussen Binnenweg 348.945 -320.000 57.379 -28.434
Metropolitane route ontsluiting Nutricia 120.000 0 120.000 0
Midoffice 390.000 0 0 390.000
Moerbeigaarde 58 energieneutraal zonder gasaansl 396.000 0 0 396.000
Moerbeigaarde 58 energieneutraal zonnepanelen 132.000 0 0 132.000
Moerbeigaarde 58: 25 jr energiebesp maatregelen 41.000 0 0 41.000
Nieuwbouw Chaplinstrook 2-4 4.428.674 0 2.090 4.426.584
Nieuwbouw Moerbeigaarde 58 2.940.868 0 3.472.644 -531.776
Nieuwbouw Overwater 1-3 0 0 -12.809 12.809
Nieuwbouw schoolgebouw VO Van Doornenplantsoen 1 15.992.783 0 37.051 15.955.732
Nieuwbouw Velddreef 322-328 3.451.196 0 61.377 3.389.819
Nieuwbouw was- en kleedaccommodatie FC Zoetermeer 933.802 0 94.430 839.372
Nissan Electric Business VKV-73-G 32.641 0 32.641 0
Nissan Electric Optima VKV-74-G 31.115 0 31.114 1
Nissan Electric Optima (verv 2.126) VNV-39-X 30.547 0 0 30.547
Nissan Electric Optima (verv 6.180) VNV-40-X 31.720 0 0 31.720
Nissan Electric Optima (verv 6.181) 31.720 0 0 31.720
Nissan Electric Optima (verv 6.182) 31.720 0 0 31.720
Nissan Electric Optima (verv 9.152)VNV-41-X 31.564 0 0 31.564
Ondergrondse containers Oosterheem +bestaande stad 230.852 0 34.358 196.494
Overkluizing fietspad Nutricia 400.000 0 425.839 -25.839
Parkeerautomaten 6.000 0 1.188 4.813
Rakkersveld 137 kopp a duurz energiebronnen Pstein 179.576 0 1.141 178.435
Rakkersveld 257 kopp a duurz energiebronnen Pstein 173.641 0 1.141 172.500
Reconstructie Brusselstraat 0 0 83.566 -83.566
Reconstructie ontslutingsweg Nutricia 1.251.519 751.000 1.507.412 495.107
Renovatie bijzondere scholen 65.662 0 204 65.458
Renovatie Noordwesterhal Buytenpark 129.179 0 90.588 38.591
Renovatie openbare scholen 84.249 0 1.851 82.398
Renovatie scholen Bijzonder speciaal 272.129 0 156.668 115.461
rotonde Meerzichtlaan/Berglaan 82.500 0 19.420 63.080
Rotonde Olof Palmelaan/ Franklinstraat/Slotermeer 60.000 0 134.438 -74.438
Scanapparatuur 20.000 0 13.077 6.923
Sloop en nieuwbouw woonhuis Vlamingstr 1 (Terra) 499.811 0 0 499.811
Sporttechnische voorzieningen Gymworld Amerikaweg 201.488 0 0 201.488
Stalen bruggen 194.000 160.000 142.401 211.599
Toneelhijsinstallatie Theater 15 jaar 187.655 0 0 187.655
Tussent. renovatie schoolgeb. Bijvoetplan 45 223.020 0 0 223.020
Tussent. renovatie schoolgeb. Clauslaan 4 1.994.341 0 1.210 1.993.131
Tussent. renovatie schoolgeb. Electrablauw 1-5 414.482 0 0 414.482
Tussent. renovatie schoolgeb. Florasingel 17 259.780 0 0 259.780
Tussent. renovatie schoolgeb. Marsgeel 14-18 409.000 0 2.286 406.714
Tussent. renovatie schoolgeb. Saturnusgeel 64 232.048 0 440 231.608
Tussent. renovatie schoolgeb. Sieraadlaan 100-102 265.000 0 0 265.000
Tussent. renovatie schoolgeb.Goudenregenzoom 73 259.733 0 0 259.733
Tussentijdse renovatie Van Doornenplantsoen 1 193.519 0 136.998 56.521
Uitbreiding Bijvoetplan 45 228.820 0 110 228.710
Upgrade Stadshart dynamisch parkeerverwijssysteem 1.131.291 0 0 1.131.291
Upgrade Stadshart verharding en overig 1.673.850 0 2.557.691 -883.841
Upgrade Stadshart verlichting 627.095 0 0 627.095
Vastgoedverwerving Kwadrant project B+F 0 0 -3.139.493 3.139.493
Velddreef 322 energieneutraal zonder gasaansl. 394.500 0 0 394.500
Velddreef 322-324 energieneutraal zonnepanelen 131.500 0 0 131.500
Verbeteren verkeersveiligheid schoolomg.fase 2 200.000 0 166.990 33.010
Verbouwing Serverruimte Argonstraat 143.000 0 0 143.000
verh fiets-voetg oversteken rotonde MZlaan-Bredew 60.000 0 0 60.000
Verhogen fiets-en voetg.oversteken rotondes 119.846 0 0 119.846
Verkeersveiligheid schoolomgeving Fase 1 44.277 0 13.927 30.350
Vernieuwbouw Carry van Bruggenhove 23 375.147 0 0 375.147
Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2018 127.078 0 2.051 125.027
Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2019 147.476 0 57.465 90.011
Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2020 4.716 0 0 4.716
Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2021 122.000 0 163.648 -41.648
Vervanging tractiemiddelen begroting 5.343.924 -5.274.000 0 69.924
Vlamingstraat 1 (huisv. beeldende kunst) - Bouw 272.951 0 810.233 -537.282
Voorber kr onderz zonnepanelen gemeentel. accom 183.324 0 62.703 120.621
VTA Kwadrant project A 0 0 -26.049 26.049
VTA Kwadrant project B+F 0 0 0 0
VTA vervangingsinvesteringen 1.023.757 -330.000 615.652 78.105
VW Transporter (verv 6.184) 55.268 0 55.268 1
VW Transporter (verv 9.230) 42.321 0 0 42.321
Website 100.000 0 56.891 43.109
Wwhv bergingen Gooimeer 300.000 0 300.000 0
Wwhv woonwagens Gooimeer 200.000 0 143.082 56.918
Zaaksysteem generiek 225.489 0 -74.511 300.000
Zonnepanelen sportzaal Rakkersveld 255 12.697 0 3.003 9.694
Eindtotaal 94.889.930 -10.879.000 17.999.297 66.011.633

Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Financieel overzicht Programma 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Programma 1: Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 56.043 59.888 65.677 5.790 V 5.178 V
Lasten -102.912 -112.457 -115.724 -3.266 N -4.664 N
Saldo van baten en lasten -46.869 -52.570 -50.046 2.523 V 514 N
Onttrekkingen aan reserves 5.036 5.098 3.937 -1.161 N -650 N
Toevoegingen aan reserves -1.947 -1.947 -1.647 300 V 0
Saldo mutaties reserves 3.089 3.151 2.289 -862 N -650 N
Resultaat -43.780 -49.418 -47.757 1.662 V -136 N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Terug naar navigatie - Verschillen
Subsidie bestuur SSVOZ
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    688 N         688 N
De gemeente heeft een zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor haar inwoners. Vanwege financiële problemen van de Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) heeft de raad in oktober 2020 ingestemd met een bestuursoverdracht aan de Stichting Lucas Onderwijs en destijds een subsidie aan SSVOZ toegezegd van € 2,750 mln. Bij raadsbesluit van 11 oktober 2021 heeft de raad ingestemd met de liquidatie van SSVOZ en met overdracht van middelen aan de Stichting Lucas Onderwijs. De gehele subsidie is al in 2021 uitbetaald. Begrotingstechnisch staat het restant bedrag van de aan SSVOZ toegezegde subsidie van € 687.500 in de begroting 2022. Dit bedrag in 2022 kan dus vrijvallen.

 

Innolabs in de wijken
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    188 V         188 V
Het budget ‘innolabs in de wijken’ (€ 189.000) is bedoeld voor HBO en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in stadslabs. In stadslabs werken studenten, docenten, onderzoekers en ambtenaren samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven. Het budget wordt ingezet voor bijvoorbeeld bekostiging van onderzoekers, locatiehuur en het organiseren van bijeenkomsten in het kader van het onderzoek. In 2021 is er niet veel in hybride leer- en onderzoeksomgevingen gewerkt. Onderwijsinstellingen hebben in hun programmering voorrang gegeven aan het oplossen van ontstane onderwijsachterstanden boven projecten in de stad. Voor dit onderwerp komt een voorstel tot budgetoverheveling.

 

Nationaal Programma Onderwijs
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
507 N 507 V         0  
Het rijk stelt de gemeentemiddelen beschikbaar voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om opgelopen achterstanden op de voorschool en het primair- en voortgezet onderwijs in te lopen. De NPO-middelen zijn voor de periode 1-08-2021 t/m 31-07-2023 bestemd. In december 2021 heeft de raad hiervoor het raadsvoorstel Nationaal Programma Onderwijs (zaakid 0637756112) vastgesteld. Aangezien de middelen in overleg met het onderwijsveld besteed moet worden heeft de tweede helft van 2021 in het teken gestaan van overleg met het onderwijsveld. De niet bestede middelen worden via de balans (Vooruit ontvangen bedragen) meegenomen naar 2022. 

 

OKE-regeling
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
689 N 515 V         174 N
De Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) heeft als doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren. Het bestaat uit een rijksdeel en een gemeentelijk deel. Het verschil tussen de baten en lasten bij het rijksdeel komt door de afrekening met het rijk over 2019 waarbij er € 247.000 terug betaald moet worden. De deelname aan speeltaalhuizen was in 2021, door COVID-19, lager dan verwacht.

 

Leerlingenvervoer
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    74 V         74 V
De lasten vallen lager uit omdat het taxivervoer in 2021 door corona gedeeltelijk stil heeft gelegen. De vervoerder heeft geen rekening ingediend over de niet gereden ritten binnen die periode, omdat er werd gewacht op een uitspraak van de Europese Commissie betreft staatssteun. De VNG heeft hier in november een advies over uitgebracht waarin staat dat onder voorwaarden steun verleend mag worden aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer. Deze steun zal in 2022 verstrekt worden.

 

Subsidie ontwikkelingen kinderopvang
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    51 V         51 V
Het doel van deze post is ontwikkelingen binnen de kinderopvang initiëren en opvangen. Het structurele budget van € 51.000 is een post die als nood-oplossing voor stijgende kinderopvang op sociaal medische indicaties (programma 2) is gehouden. De verwachting was dat in coronatijd het aantal indicaties zou oplopen en daarmee ook de kosten. Dat viel echter mee, waardoor de oorspronkelijke bedragen voor kinderopvang op sociaal medische indicatie voldoende bleken. 

 

Lagere storting egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
            300 V 300 V
De voorcalculatie van het vervangingsfonds schoolgebouwen is eind 2021 opnieuw geijkt. Dit ter voorbereiding op het raadsvoorstel Kadernota Onderwijshuisvesting en het Integraal Huisvestingplan 2022 e.v. Daarbij bleek dat de benodigde storting in de reserve 2021 € 300.000 lager is dan in de budgettering/begroting opgenomen. Die afwijking kwam onverwacht omdat de aanname was dat de jaarlijkse geraamde  storting in de begroting en de voorcalculatie in het vervangingsfonds aan elkaar gelijk zijn. In de aansluiting tussen de subadministratie van het vervangingsfonds en de meerjarendoorkijk van de begrotingswijziging van de rentenota 2018 in het jaar 2021 is een dubbeltelling is ontstaan.

 

Extra afschrijving project scholen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    155 V 155 N     0 V
De extra afschrijving en de hiermee samenhangende onttrekking uit de reserve vrij inzetbaar in verband met het project Electrablauw 1 van € 155.000 heeft niet plaatsgevonden, doordat het project is uitgesteld in afwachting van het nieuwe investeringshuisvestingplan Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs. 

 

Lagere huuropbrengst
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
277 N             277 N

Bij de baten is er sprake van € 277.000 aan lagere huuropbrengst omdat er een aantal projecten zijn vertraagd in afwachting van het nieuwe investeringshuisvestingplan onderwijs en leegstaande panden.

 

Lagere onttrekking egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
        382 N     382 N
De onttrekking uit de egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen is € 382.000 lager dan begroot, omdat er een aantal projecten zijn vertraagd uitgesteld in afwachting van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) investeringshuisvestingplan onderwijs.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
25 V 19 N 85 N     79 N

 

Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Terug naar navigatie - Verschillen
Leerplicht
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    152 V         152 V
Leerplicht is de plicht om op een erkende school ingeschreven te staan en deze school elke schooldag te bezoeken. De leerplichtambtenaar houdt namens het college hierop toezicht. Van het beschikbare subsidiebudget van € 130.000 is € 75.000 niet besteed. In verband met COVID-19 waren er minder activiteiten in en met het onderwijs mogelijk. Daarnaast zit er door een administratieve correctie een voordeel op de loonkosten van € 77.000.

 

Evenementen On Stage
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
29 V 29 N         0  
Het onderwijsproject On Stage heeft als doel aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Tijdens het evenement ontmoeten vmbo-leerlingen allerlei beroepsbeoefenaren en lopen een dag mee op de werkvloer. De gemeente ondersteunt het onderwijsproject On Stage. Vandaar dat de lasten en baten niet begroot zijn.

 

Versterkte inzet ontwikkelingen onderwijs-arbeidsmarkt
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    112 V         112 V
Het budget ‘versterkte inzet ontwikkeling onderwijs-arbeidsmarkt’ (€ 67.000) is bedoeld voor het faciliteren van hybride mbo-onderwijs in de praktijk. Het budget ‘bijdrage CIV Smart Technology’ van € 31.000 is voor projecten van het CIV in Zoetermeer. In 2021 is het belangrijkste resultaat een samenwerkingsovereenkomst tussen mboRijnland, CIV Smart Technology, CIV Welzijn en zorg, De Haagse Hogeschool en de gemeente om gezamenlijk in te zetten op een leven lang ontwikkelen, doorlopende leerlijnen en hybride onderwijs in de stad. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over (het onderzoek naar en het opzetten van) hybride leer- en onderzoeksomgevingen in alle vier economische kernsectoren. Daarnaast hebben de onderwijsinstellingen in hun programmering 2021 voorrang gegeven aan het oplossen van ontstane onderwijsachterstanden boven projecten in de stad. Voor het faciliteren van de uitvoeringsagenda onder de samenwerkingsovereenkomst komt een voorstel tot budgetoverheveling.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
28 V 44 V         72 V

 

Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat

Terug naar navigatie - Verschillen
Reclame-inkomsten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
375 N 32 V         343 N
De gemeente kent verschillende soorten inkomsten vanuit reclame. Dit betreft reclame aan afzonderlijke masten, lichtbakken aan lantaarnpalen, reclameframes, reclamevitrines, billboards en driehoeksborden. In de programmabegroting is daarvoor jaarlijks een opbrengst opgenomen van € 557.000. De COVID-19 pandemie heeft de economie hard geraakt. Twee bedrijven hebben daarom het contract niet verlengd en het is in 2021 vanwege de slechte economische vooruitzichten niet gelukt om vervangende, zo nodig tijdelijke, contracten af te sluiten. Dit geeft in 2021 een nadeel van € 375.000. In TB1 is een nadeel gemeld van € 372.000. Vanwege de opzeggingen was ook geen onderhoud noodzakelijk. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 32.000. 

 

Strategie werklocaties
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    86 V 86 N     0 V
In de programmabegroting is budget van in totaal 2 ton beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022 (beide jaren 1 ton) voor de uitwerking van de strategie werklocaties. Het budget voor de uitwerking van de strategie werklocaties wordt gebruikt voor een economisch onderzoek naar het beter benutten van de noordelijke bedrijventerreinen: Rokkehage, Zoeterhage en Hoornerhage en de kantorenzone langs de A12 en de Entree. Het college heeft besloten om deze gebiedsvisie te integreren in de visie Van Tuyllpark. De besluitvorming over de projectopdracht voor het opstellen van de visie Van Tuyllpark heeft plaatsgevonden in het derde kwartaal van 2021, waarna verdere uitwerking van de projectopdracht is opgeschort vanwege de prioritering van projecten. Dit geeft voor 2021 een voordeel van € 86.000. Hier staat een even hoog nadeel wegens onttrekking Reserve Investeringsfonds tegenover. In TB2 is een voordeel van € 50.000 (en een even hoog nadeel Rif) gemeld. 

 

Dutch Innovation Park
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
2 N 74 V 72 N     0 V
Met raadsbesluit 0637507806-Beschikbaar stellen budgetten Dutch Innovation Park is € 300.000 beschikbaar gesteld om het programma voort te zetten en om voorbereidingen te treffen en om het park verder vorm te geven. Vanuit de besluitvorming bij de programmabegroting is hier nog € 120.000 om de ambtelijke inzet (1fte) van een (tijdelijk) projectleider stedelijke kenniseconomie, met een werkbudget aan toegevoegd en vanuit jaarrekening 2020 is € 19.000 geherfaseerd, zodat in totaal € 439.000 beschikbaar is. In afwachting van het gereedkomen van de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is op het onderdeel de campusontwikkeling getemporiseerd. Inmiddels zijn de contouren van de omgevingsvisie wel duidelijk en zijn de verbanden tussen het park en de omgevingsvisie vastgesteld. Voor de aanpak van 2022 en verder is hiertoe een raadsvoorstel geaccordeerd. Het tijdelijk temporiseren van een deel van de werkzaamheden geeft voor 2021 een voordeel van € 74.000 (en een nadeel bij de inkomsten van € 2.000). Hier staat een even hoog nadeel onttrekking Reserve Investeringsfonds tegenover.

 

Samenwerking A-12 corridor
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
58 N 58 V         0 V
In 2019 is de samenwerkingsovereenkomst A12 corridor aangegaan. De gemeente Zoetermeer heeft hierbij de rol van penvoerder geaccepteerd. Voor het uitvoeren van deze rol is in de begroting een budget voor zowel het uitvoeringsbudget als voor de bijdragen van de samenwerkingspartijen opgenomen. Voor 2021 bedraagt het budget inclusief herfasering € 210.000. Niet alle uitgezette onderzoeken waarvoor een verplichting is aangegaan zijn in 2021 afgerond. De afronding zal in 2022 plaatsvinden. Dit geeft een voordeel van € 58.000. Hier staat een even hoog nadeel van de bijdragen van de participanten tegenover.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
27 N 90 V         63 V

 

Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid

Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Verschillen
Heroriëntatie voor ondernemers 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    301 N         301 N
Het kabinet heeft middelen, vanuit het steun- en herstelpakket als gevolg van COVID-19 beschikbaar gesteld om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Deze middelen staan in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Belangrijkste uitgangspunt is dat alle zelfstandigen met een hulpvraag per 1 januari 2021 in ieder geval een aanspreekpunt hebben binnen de eigen arbeidsmarktregio of gemeente. Er werden drie routes van dienstverlening ingericht:
1.     Versterken van de eigen onderneming
2.     Ondersteuning bij financiële problemen
3.     Omscholing, o.a. voor het vinden van een baan of bijbaan in loondienst (al dan niet tijdelijk)
De prioriteit lag bij het inrichten van een loketfunctie waar ondernemers geholpen worden bij hun financiën en het vinden van ander werk. De kosten hiervoor bedroegen € 301.000. Bij TB1 is een nadeel van € 300.000 gemeld.

 

Project 'Van kijken naar zien' 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
91 V 52 N         39 V
Doel van het project 'Van kijken naar zien' is de ontwikkeling van een methodiek om vakmanschap van klantmanagers, gericht op het verlenen van maatwerk, te verdiepen, te verbreden en te verankeren. Dit gebeurt door middel van zelf- en samenreflectie op concrete casussen (op basis van video-opnames van interacties tussen klantmanagers en cliënten), door cliënt-feedback en vanuit wetenschappelijke inzichten. Voor het project ‘Van kijken naar zien’ is er in 2021 een subsidie ontvangen van € 91.000. De kosten voor dit project bedroegen € 52.000. Bij TB1 is € 63.000 aan lasten en baten gemeld.

 

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
348 N 2.238 V         1.890 V
Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt werken overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen samen om de matching in de arbeidsmarktregio te verbeteren. Als gevolg van de coronamaatregelen is een deel van de activiteiten aangepast of uitgesteld. Zo waren tijdens de lock-down werkgevers terughoudend met het aannemen van nieuw personeel en het ontwikkelen van leerwerkarrangementen. Ook zijn voorbereidingen getroffen om de (toen nog) te verwachten stijgende werkloosheid op te vangen. Deze ondersteuning bleek minder nodig, omdat de economie zich sneller herstelde dan verwacht en er een krapte aan personeel op de arbeidsmarkt ontstond. In de arbeidsmarktregio wordt gewerkt aan een nieuw uitvoeringsplan gericht op het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een voordeel van € 2,238 mln. vanwege lagere uitvoerings- en ondersteuningskosten. De kosten die worden gemaakt voor het Regionaal Mobiliteit Team (RMT) worden vergoed vanuit het UWV, de baat hiervoor is € 33.000. De onttrekking uit de Brede bestemmingsreserve is hierdoor € 0,619 mln. waar er rekening was gehouden met € 1,0 mln. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 0,381 mln. Bij de Financiële afwijkingen na TB2 2021 is een voordeel € 1,885 mln. gemeld. 

 

Wet sociale werkvoorziening (WSW): uitgevoerd door de Binnenbaan
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    149 V         149 V
De Binnenbaan is voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Het budget van het product WSW (Wet sociale Werkvoorziening) is € 7.990.000. Het totale voordeel bedraagt € 149.000. De loonkosten van de doelgroep WSW vallen door een grotere uitstroom € 130.000 lager uit. Hiervan is € 100.000 gemeld bij TB2. Daarnaast heeft de Binnenbaan een kleiner beroep gedaan op het innovatiebudget. Dit levert een aanvullend voordeel op van € 145.000. Het overig voordeel van € 52.000 is veroorzaakt door lagere kosten in verband met de liquidatie van de DSW. Bij TB1 werd nog van een nadeel uitgegaan van € 90.000. In verband met Covid-19 heeft de gemeente van het rijk middelen ontvangen (OAD) en doorbetaald aan de Binnenbaan ten bedrage van € 178.000.

 

Volwassenen-educatie rijksdeel
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
0   76 V         76 V
Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen gericht op bevordering van zelfredzaamheid op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. De lasten laten een voordeel zien van € 76.000 (begroot € 1.302.000). Door het eerder beëindigen van de ingehuurde ondersteuning van de regio, is minder uitgegeven aan personele lasten.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
57 N 20 N         67 N

 

Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Terug naar navigatie - Verschillen
Collectieve ziektekostenverzekering 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    255 V         255 V
Deze gemeentelijke zorgverzekering is onderdeel van een collectief. Men profiteert dus van een collectiviteitskorting op de basisverzekering en korting op een goedkoop aanvullend pakket. De gemeente betaalt vanuit de bijzondere bijstand een deel van de verzekeringspremie. In de programmabegroting 2021 is rekening gehouden met 5.185 deelnemers. Uiteindelijk waren er 4.325 deelnemers waarvoor een bijdrage is betaald. De afname van het aantal deelnemers komt mede doordat in 2021 de gemeentelijke bijdrage is verlaagd in het kader maatregel 22 van ‘Ombuigen en Vernieuwen’. Dit geeft een voordeel van € 255.000. In TB2 is hier melding van € 225.000 voor gedaan, deze is structureel omgezet naar € 200.000.

 

Zoetermeerpas 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    359 V         359 V
Met de ZoetermeerPas kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen op verschillende activiteiten zoals sport, cultuur en dagjes uit. Door COVID-19 hebben de deelnemers minder gebruik kunnen maken van de aangeboden activiteiten. Het ontstane voordeel is € 359.000. In TB2 is een voordeel van € 250.000 gemeld.

 

Leenbijstand 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
195 V 220 V         415 V
Leenbijstand is een vorm van bijzondere bijstand in de vorm van een lening. De leenbijstand moet net als een gewone lening ook terugbetaald worden. Als gevolg van de COVID-19-crisis zijn er aanmerkelijk minder verstrekkingen, namelijk € 220.000 minder. Het gaat vooral om inrichtingskosten. Dit heeft te maken met een verminderde instroom van statushouders en in het algemeen door verminderde consumptieve uitgaven door de lockdown. We leggen voor € 195.000 meer aan vorderingen op dan begroot. In de jaarrekening van 2020 hebben wij gemeld dit structurele voordeel te verwerken in de programmabegroting voor 2022. Deze aanpassing heeft dit jaar plaatsgevonden. In TB2 is een voordeel van € 270.000 op de lasten en voor de baten € 85.000 gemeld.

 

Gemeentelijk armoedebeleid en schuldhulpverlening
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    346 N         346 N
Er is onderzocht of de vernieuwing voor het anders organiseren van bewindvoering haalbaar is via procesverbeteringen in de samenwerking binnen de keten gemeente-rechtbank-bewindvoerders. En via de nieuwe Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags). Over de praktische uitvoering van het adviesrecht is met de kantonrechter gesproken. De uitkomst was dat de directe sturingsmogelijkheid van het adviesrecht op de kosten voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten op korte termijn zeer beperkt is, omdat de rechter het advies pas afweegt vier maanden nadat het bewind is uitgesproken. Verder wijkt de rechter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen af van de koers om toegekend schuldenbewind te laten beëindigen om meer passende en minder verstrekkende voorzieningen zoals budgetbeheer, als alternatief in te zetten. De ombuigingsmaatregel moesten we hierdoor terugdraaien. Dit geeft een nadeel van € 307.000. In TB1 is € 263.000 gemeld.

Vanuit het steun- en herstelpakket als gevolg van COVID-19 is ingezet op een versnelde opschaling van instrumenten waardoor mensen eerder financiële rust ervaren. Omdat we door de coronacrisis geconfronteerd werden met een toename in het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening, droegen deze instrumenten: Collectief schuldregelen; Uitbreiden Nederlandse Schuldhulproute en Schuldenknooppunt bij aan een snellere en efficiëntere oplossing voor de schuldenproblematiek. Dit geeft een nadeel van € 39.000. In TB1 is € 18.000 gemeld.

 

Voorziening bijstandsdebiteuren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    478 V         478 V
De stand van het openstaande saldo bijstandsdebiteuren bepaalt de hoogte van de voorziening. Op basis van een herberekening van de voorziening kon er in 2021 ten opzichte van 2020 in totaal een bedrag vrijvallen van € 478.000. In de jaarrekening van 2020 hebben wij dit structurele nadeel gemeld om dit te verwerken in de programmabegroting voor 2022. Deze aanpassing heeft dit jaar plaatsgevonden. In TB2 is een vrijval van de voorziening van € 700.000 gemeld.

 

Kwijtschelding bijstandsdebiteuren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    668 N         668 N
De kwijtschelding van debiteuren moet volgens de geldende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording als last (€ 668.000) in de exploitatie van het lopende jaar geboekt worden. In de jaarrekening van 2020 hebben wij dit structurele nadeel gemeld om dit te verwerken in de programmabegroting voor 2022. Deze aanpassing heeft dit jaar plaatsgevonden. In TB2 is € 900.000 aan kwijtscheldingen gemeld.

 

Vorderingen bijstandsdebiteuren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
451 V             451 V
De opgelegde vorderingen aan klanten vormen mede de basis van de inkomstenkant van Werk, Zorg & Inkomen. Er is een baat van € 1.396 mln. , dit afgezet tegen de begroting 2021 van € 945.000 is het voordeel € 451.000 hoger uitvallen. In de jaarrekening van 2020 hebben wij dit structurele voordeel gemeld om dit te verwerken in de programmabegroting voor 2022. Deze aanpassing heeft dit jaar plaatsgevonden. In TB 2 hebben wij een voordeel van € 300.000 gemeld.

 

Bijstandsuitkeringen (BUIG)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
1.941 N 2.336 V         395 V
Vanwege de uiterst gunstige omstandigheden op de arbeidsmarkt stromen er steeds minder mensen in de bijstand. Dit was gedurende het jaar door zowel de gemeente als het Rijk voorzien. Hierom is er bij TB2 en ook later bij de Financiële afwijkingen na TB2 2021 een lagere lasten verwachting als ook een lagere rijksvergoeding gemeld van beide (€1.000.000 TB2 + € 900.000 Financiële afwijkingen na TB2 2021) = € 1.900.000 (lagere baten versus lagere lasten, oftewel saldo neutraal). De precieze baten afwijking was nog € 41.000 negatiever. Bij het opmaken van de jaarrekening werd duidelijk dat de werkelijke gemiddelde prijs 1% lager lag dan de aangenomen gemiddelde prijs wat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door een lagere reservering vakantiegeld (uit te betalen in '22) dan ingeschat. Dit maakt dat er aan de lastenkant nog een aanvullend (bovenop de Financiële afwijkingen na TB2 2021) voordeel is van € 436.000.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
7.818 V 7.419 N         399 V
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de COVID-19-crisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de COVID-19-crisis op te vangen.

Aan ondernemers is voor € 6,249 mln. uitbetaald aan Tozo uitkeringen. De uitvoeringskosten daarvoor bedroegen € 1,170.

Vanuit het rijk is er dit jaar € 4,475 mln. aan voorschot ontvangen om de uitkeringen te kunnen uitbetalen aan de ondernemers en de uitvoering te organiseren. Op basis van de afrekening met het Rijk nemen we een nog te ontvangen post van € 1,679 mln. op. Naar aanleiding van het verstrekte bedrijfskapitaal is € 1,008 mln. aan vorderingen opgeboekt.  Omdat de inkomsten voor deze verstrekte bedrijfskredieten moeten worden terugbetaald aan het Rijk is er voor de terugbetalingsverplichting een post van € 1.721 mln opgenomen. Voor eerder verstrekte voorschotten wordt € 140.000 aan vorderingen opgeboekt. De Tozo is een regeling die over de jaargrens heen loopt waar het Rijk voorschotten voor verstrekt heeft die jaarlijks afgerekend worden. De afrekening van het voorgaande jaar is € 2,237 mln.

De totale lasten voor Tozo in 2021 bedragen € 7,419 mln. en de baten zijn € 7,818 mln. waarvan we in TB1 en 2 een melding gemaakt van € 6,650 mln.

 

Personele lasten (exclusief CAO-effect)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
47 V 308 N         261 N
Het verwachte nadeel op personele lasten is lager dan aangegeven in TB 1 en 2. Dit komt onder andere doordat medewerkers (meer dan verwacht) zijn ingezet op andere taken, zoals uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en het loket Toeslagenaffaire. Personele inzet ten behoeve van deze regelingen wordt financieel gedekt vanuit de uitvoeringskosten van desbetreffende regeling. De ontstane vacatureruimte is niet volledig ingevuld.
Daarnaast is het niet gelukt om alle openstaande vacatures tijdig in te vullen door krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde functies.

Het nadeel op personele lasten is € 308.000. 
Daarnaast is er een voordeel op de baten van € 47.000. Voor diverse werkzaamheden voor andere organisaties zijn eindafrekeningen ontvangen.

In TB1 en 2 is een totaal nadeel van € 615.000 gemeld op personele lasten.

 

Stijging loonkosten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    177 N         177 N
De nieuwe CAO leidt in het jaar 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie. Dit betekent voor de loonkosten op programma 1 een overschrijding van € 231.000. Op dit doel is de overschrijding € 177.000. Deze overschrijding is al gemeld in de Financiële afwijkingen na TB2 2021.

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    807 N         807 N
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Zoetermeer is per april 2021 van start gegaan. Een regeling voor huishoudens die door Corona te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor deze noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Gemeenten kregen middelen van het Rijk en beleidsvrijheid om TONK vorm te geven.
De regeling is in Zoetermeer ruimhartig in opzet: er geldt bijvoorbeeld geen plafondbedrag voor de verstrekking. De regeling liep van 1 januari tot 1 oktober 2021. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kon worden ingediend tot 1 november 2021.
De lasten samenhangend met TONK zijn € 807.000 bestaande uit:
•    € 358.000 toekenningen. Dit betreft 130 toekenningen op basis van 280 TONK-aanvragen.
•    € 449.000 uitvoeringskosten.
Door het Rijk is voor de TONK in de algemene middelen budget beschikbaar gesteld dat op OAD verantwoord wordt.
In TB1 en 2 is een totaal nadeel van € 760.000 gemeld.

 

Toeslagenaffaire 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
985 V 887 N         98 V
Het Rijk heeft de gemeente gevraagd te ondersteunen bij haar maatregelen in het kader van de kinderopvangtoeslag. Dit beroep betreft enerzijds zaken in de uitvoering en anderzijds het kwijtschelden van gemeentelijke vorderingen op de betreffende groep ouders.
Met de kwijtschelding van de vorderingen vermindert het bedrag waarvoor in de voorziening debiteuren een bedrag wordt aangehouden.

De vergoeding van de uitvoeringskosten door het Rijk vindt deels plaats op basis van normbedragen per uitgevoerde werkzaamheden en deels op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Van het Rijk is in 2021 € 358.000 ontvangen voor uitvoeringskosten en kwijtschelding Toeslagenaffaire, daarnaast is van de Belastingdienst € 3.000 ontvangen ten behoeve van minnelijke schuldsanering natuurlijke personen gerelateerd aan de Toeslagenaffaire. De nog te ontvangen vergoeding van het Rijk met betrekking ten behoeve van het jaar 2021 bedraagt € 624.000.

De lasten van € 887.000 in 2021 bestaan uit:
  • € 365.000 uitvoeringskosten
  • € 522.000 kwijtschelding en overige inkomstenoverdracht
De totale baten voor het loket Toeslagenaffaire in 2021 bedragen € 985.000 en de lasten zijn € 887.000.
In TB2 is een nadeel van € 352.000 en een voordeel van € 352.000 gemeld. De VNG heeft bij het Rijk aangegeven dat zij een volledige compensatie van deze kosten voor gemeenten van het rijk verwacht.

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
50 N 125 V         75 V
Zelfstandigen met (financiële) problemen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op het besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ). Als gevolg van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is er ook dit jaar, net als vorig jaar, een stuk minder gebruik gemaakt van de BBZ-regeling.

Op de lasten is een voordeel van € 125.000 te melden. Hiertegenover staat ook een nadeel van de inkomsten van € 50.000.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
70 V 16 V         86 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Financieel overzicht Programma 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

 

 

Bedragen x € 1.000
Programma 2: Samen leven en ondersteunen Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 1.361 1.361 2.723 1.363 V 717 V
Lasten -107.160 -110.733 -110.331 402 V -3.811 N
Saldo van baten en lasten -105.799 -109.373 -107.608 1.765 V -3.094 N
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 0
Saldo mutaties reserves 0 0 0 0 0
Resultaat -105.799 -109.373 -107.608 1.765 V -3.094 N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Terug naar navigatie - Verschillen
Jeugdhulp Zorg in Natura
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    3.840 N         3.840 N

De gemeente komt niet uit met het budget voor specialistische jeugdhulp. Via de memo’s Kostenontwikkeling jeugdhulp Zorg in Natura 2021 en Analyse kostenontwikkeling jeugdhulp Zorg in Natura 2021 is de raad hierover geïnformeerd.
Er is een lichte stijging zichtbaar van het aantal unieke jeugdigen in zorg (2020: 4.437 en 2021: 4.548). De instroom en herintreding van jeugdigen is dit jaar toegenomen, waarbij de doorstroom stabiel blijft.
Uit analyse blijkt dat er met name sprake is van een toename van het gebruik van (duurdere) vormen van jeugd-GGZ en dagbehandeling. Daarnaast is het beeld dat jeugdhulpaanbieders nog niet voldoen aan hun inspanningsverplichting over het richtinggevend kader en de maximale bestedingsruimte. Daardoor is het beoogde financiële effect van de inzet van een aantal ombuigingsmaatregelen nog niet zichtbaar. Daarnaast heeft een aantal PGB-aanbieders de overstap gemaakt naar Zorg in Natura, waardoor de kosten voor de hulp die deze aanbieders geven verschuiven naar jeugdhulp Zorg in Natura.

Gedurende het jaar wordt de prognose voor de kosten voor jeugdhulp Zorg in Natura gebaseerd op goedgekeurde declaraties en productieoverzichten. Op basis van de ontvangen bestuurs- en controleverklaringen van jeugdhulpaanbieders is de finale prognose naar beneden bijgesteld. 

In de TB-en is een totaalnadeel van € 4,711 mln. gemeld (TB1: € 0,870 mln. en € 0,641 mln. en TB2: € 3,2 mln.).

 

PGB Jeugdwet
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.016 V         1.016 V
De Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) voert de PGB’s Jeugdwet uit. De SVB int maandelijks een voorschot bij de gemeente. De hoogte van dit voorschot varieert en is afhankelijk van de toegekende PGB’s door de gemeente. De gemeente is de enige die een PGB kan afgeven. Na afloop van het jaar ontvangt de gemeente van de SVB een prognose van de uitgaven op de PGB’s Jeugdwet. Deze prognose wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. Zes maanden na afloop van het jaar, wordt een verrekening van de SVB ontvangen. De afrekening over 2020 valt € 114.000 lager uit ten opzichte van de jaarrekeningprognose.

Dit jaar is verdere afname gerealiseerd in het aantal unieke jeugdigen met een PGB (2021: 38, 2020: 113, 2019: 151). Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat een aantal PGB-aanbieders een regionaal contract voor jeugdhulp Zorg in Natura heeft gekregen. Daarnaast is de sturing op PGB’s vergroot door aanscherping van de regelgeving en door een betere check of er geen andere voorliggende wetgeving van toepassing is. De zorgkosten verschuiven daardoor deels van PGB naar Jeugdhulp Zorg in Natura.

In TB2 is een voordeel van € 0,8 mln. gemeld.

 

GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en GR Veilig Thuis
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
72 V 547 V         620 V
Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden mag van de Belastingdienst de omzetbelasting die aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden in rekening is gebracht, doorschuiven naar de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. De betreffende gemeenten kunnen deze doorgeschoven omzetbelasting opnemen in hun opgave van het BTW-compensatiefonds. Op deze wijze wordt het bedrag achteraf geclaimd bij het BTW-compensatiefonds. Over 2020 en 2021 betreft het een totaalvoordeel van € 91.000.

Het algemeen bestuur van Veilig Thuis heeft op 15 oktober 2020 de nieuwe systematiek bedrijfsvoeringstoeslag vastgesteld. Het effect van de nieuwe systematiek betekent voor Zoetermeer een verlaging van het structureel benodigd budget voor Veilig Thuis van € 75.000.
Na een lobbytraject van centrumgemeenten via de VNG - via een landelijk onderzoek naar de ontwikkelingen van meldingen en adviezen - heeft het rijk extra structurele middelen voor de Veilig Thuisorganisaties toegekend. De extra rijksmiddelen worden ingezet voor het verder versterken van Veilig Thuis en het organiseren van goede ketensamenwerking. Hierbij ligt het zwaartepunt bij investeringen in de lokale teams. Dit zijn investeringen die de individuele gemeenten dan niet meer voor hun rekening hoeven te nemen. Als gevolg hiervan was een eenmalig extra budget voor 2021 (€ 290.000) voor tijdelijke bijstelling van de flexibele inhuurschil niet nodig. Daarnaast is het budget voor de flexibele schil door personeelstekort bij het ingehuurde adviesbureau en de krapte op de arbeidsmarkt nauwelijks benut. Volgens de uitvoeringsovereenkomst 2021 wordt het overschot teruggegeven aan de deelnemende gemeenten (€ 162.000).

In de TB-en is een totaalvoordeel van € 414.000 gemeld (TB1: € 300.000 en TB2: € 114.000).

 

Beter Samenspel
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    193 V         193 V
Bij het project Beter Samenspel gaat het om het eerder herkennen en doorbreken van patronen, waardoor er eerder een duurzaam stabiele (veilige) situatie voor de gezinnen wordt gerealiseerd. Om dit te bereiken richt Beter Samenspel zich op een kwalitatieve verbetering in het lokale jeugdteam én het verbeteren van het samenwerkingsproces tussen de gemeenten en de gecertificeerde instellingen. 
Binnen de gemeente is een start gemaakt met Beter Samenspel aan de hand van een aantal casussen en is een lokale en concrete vertaling van Beter Samenspel vormgegeven. De Gecertificeerde Instellingen wensen één aanspreekpunt binnen de gemeente wanneer een gezin te maken heeft met verschillende gemeentelijke afdelingen. Personeelstekorten bij Gecertificeerde Instellingen (GI) en binnen de lokale Toegang maken dat intensievere samenwerking dit jaar praktisch moeilijk te organiseren was. Vanwege de COVID-19-pandemie hebben de trainingen van medewerkers en de doorontwikkeling van Beter Samenspel dit jaar niet plaatsgevonden. De kosten voor de lokale projectleiding zijn vanuit een regionaal budget gedekt.
Bij TB1 is al gemeld dat de verwachte besparing op de kosten voor Jeugdhulp Zorg in Natura (€ 135.000) door het uitvoeren van Beter Samenspel in 2021 niet zal worden behaald. 

 

Omzetgarantie en meerkosten jeugdhulp i.v.m. Corona
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    10 N         10 N
Op basis van de regionale Regeling corona-meerkosten jeugdhulp H10 hebben jeugdhulpaanbieders in 2020 een voorlopige bijdrage ontvangen. De definitieve bijdrage 2020 is dit jaar bepaald aan de hand van de ingediende declaraties van jeugdhulpaanbieders en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Er is nog € 21.000 uitbetaald. Met een maximale verwachting van € 244.000 aan meerkosten in de jaarrekening 2020 is de vaststelling € 223.000 lager uitgevallen.

Voor 2021 is een nieuwe Regeling corona-meerkosten jeugdhulp H10 getroffen waarbij het uitgangspunt is dat de gemeenten niet meer aan meerkosten vergoeden dan zij aan compensatie vanuit het Rijk ontvangen. Het in de decembercirculaire 2021 gepubliceerd bedrag van € 233.000 is als maximale compensatie opgenomen.

In TB2 is een voordeel van € 220.000 gemeld.

 

Preventief jeugdbeleid
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    242 V         242 V
Zoetermeer heeft van een drietal organisaties subsidiemiddelen terugontvangen die in 2020 waren bestemd voor preventief jeugdaanbod (totaal € 84.000). De belangrijkste reden voor terugvordering was dat niet alle activiteiten als gevolg van de COVID-19-pandemie doorgang konden vinden, waardoor het bereik minder groot was. Ook konden taken niet altijd op volledige sterkte worden uitgevoerd.

Door een vertraagde start van VoorZorg (ombuigingsmaatregel 3) zijn er in 2021 slechts zes trajecten voor zeer kwetsbare zwangeren gestart. Er werden minder zwangeren aangemeld dan verwacht (26 trajecten) en niet elke aanmelding was geschikt voor deelname aan VoorZorg. De beoogde kostenbesparing op jeugdhulp Zorg in Natura kon daardoor ook niet worden behaald. Er resulteert totaal € 158.000 aan budget.

 

Corona herstelplan - Jeugd
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    31 N         31 N
Vanuit het Coronaherstelplan Zoetermeer Veerkrachtig uit de crisis zijn kosten gemaakt voor diverse workshops, een game-evenement en weerbaarheidstrainingen voor jongeren.

 

Kinderopvang op sociaal-medische indicatie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
37 N 152 V         115 V
Met het afgeven van sociaal-medische indicaties voor een kinderopvangplaats (kinderopvang smi) krijgt een aantal kinderen een plek om zich in een normale kinderdagverblijfsetting te ontwikkelen én krijgen ouders tijd en ruimte om de regie op het gezin weer te kunnen pakken. Kinderopvang smi is een normaliserende preventieve voorziening in het spectrum van de jeugdhulp en -ondersteuning en in veel gevallen verbonden aan de ondersteuningsvraag van de betrokken ouder(s).
De afgelopen jaren zijn de werkafspraken kinderopvang smi aangescherpt (bij de indicatie wordt streng naar ‘noodzakelijk” gekeken en is de omvang van de plaats (het aantal dagdelen) beperkt), waardoor er sprake kan zijn van een dalende tendens. 

 

Transformatie cliëntcontacttijd producten Jeugd- en Opvoedhulp
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    76 N         76 N
Bij de inkoopprocedure voor de jeugdhulp voor 2021 en verder zijn nieuwe tarieven met jeugdhulpaanbieders overeengekomen. De nieuwe tarieven voor de producten Jeugd- en Opvoedhulp zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat minimaal 55% van de bestede tijd direct te relateren is aan zorg (de zogenoemde cliëntcontacttijd). Eén jeugdhulpaanbieder voldoet hier op dit moment nog niet aan. Met deze jeugdhulpaanbieder zijn transformatieafspraken gemaakt over de wijze waarop zij in 2021 en 2022 toewerken naar verbeteringen in de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen zij vanaf 2023 wel aan het minimum van 55% cliëntcontacttijd voldoen. De jeugdhulpaanbieder ontvangt hiervoor een eenmalige incidentele subsidie voor 2021 en 2022. Iedere gemeente van de H10 betaalt een aandeel in de subsidie. De verdeelsleutel is gebaseerd op de omzet van de betreffende jeugdhulpaanbieder in iedere gemeente. In de Programmabegroting 2021-2024 is hiervoor voor Zoetermeer € 160.000 opgenomen. Omdat de omzet voor Zoetermeer hoger uitkwam, viel de bijdrage ook hoger uit.

In TB1 is het nadeel van € 76.000 gemeld.

 

Personele lasten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
175 V 37 N         138 V
De nieuwe CAO leidt in het jaar 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie. Het verwachte nadeel op personele lasten is o.a. door eenmalige bijdragen vanuit het Transformatiefonds Haaglanden en door hogere ontvangen bijdragen van gemeenten aan de kosten voor de Jeugdbeschermingstafel omgezet in een voordeel.

 In de Financiële afwijkingen na TB2 2021 is een nadeel van € 107.175 gemeld.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
105 V 37 V         142 V

 

Doelstelling 2.2 Langer zelfstandig wonen

Terug naar navigatie - Verschillen
Gebiedsgerichte ondersteuning 
Baten Lasten     Saldo
    273 N         273 N

Per 1 mei 2021 is het samenwerkingsverband inZet van start gegaan. InZet is de organisatie die in Zoetermeer de gebiedsgerichte ondersteuning uitvoert. InZet kan inwoners allerlei vormen van ondersteuning aanbieden, van welzijns- en preventieve jeugdactiviteiten tot individuele begeleiding en dagbesteding. 
De welzijnsactiviteiten en de preventieve jeugdactiviteiten die per 1 mei onder inZet vallen zijn voortgezet. De partners die deze activiteiten voor 1 mei uitvoerden maken onderdeel uit van inZet waardoor er voor deze activiteiten geen cliënten overdracht plaats heeft gevonden. Het volledige budget van de welzijnsvoorzieningen voor de periode mei tot en met december 2021 is in een keer overgegaan naar InZet. Dit budget is onderdeel van doelstelling 2.4 en wordt hier ook verantwoord.

Voor de maatwerkvoorzieningen is een andere systematiek toegepast. Inwoners die voor 1 mei een indicatie hadden van de gemeente voor begeleiding of dagbesteding (= maatwerkvoorziening) worden overgedragen aan InZet op het moment dat hun indicatie afloopt. Niet alle maatwerk cliënten zijn in 2021 overgedragen omdat er ook indicaties na 2021 aflopen. Een deel van de maatwerkklanten (circa 30%) zal een indicatie van de gemeente blijven ontvangen. Bij deze groep gaat het om een specifieke ondersteuningsvraag die niet valt onder het ondersteuningsaanbod van inZet. Er is ook sprake van een vertraagde implementatie van de dienstverlening van inZet vanwege een tekort aan personeel, coronamaatregelen en omdat de overdracht van cliënten van latende partijen (= zorgaanbieders buiten InZet) naar inZet complexer is en meer tijd kost dan vooraf ingeschat. Op deze vertraging in de overdracht is geanticipeerd door de indicaties van cliënten bij latende partijen tijdelijk  te verlengen. 

De kosten voor de maatwerkvoorzieningen zijn hoger zijn dan in 2020 omdat er sprake is van een verzwaring van de ondersteuningsvraag per client. Deze trend is al langer zichtbaar binnen de Wmo. Ook hebben de onderaannemers en partners van InZet na 1 mei nog gedeclareerd bij de gemeente vanwege de vertraagde overdracht van cliënten. Dit alles heeft geleid tot een nadeel van  € 273.000 voor de maatwerk-/en vrij inzetbare voorzieningen. 

In TB2 is een nadeel van € 250.000 gemeld.

 

Omzetgarantie en meerkosten Wmo i.v.m. Corona 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    191 V         191 V
Over 2020 mochten de gecontracteerde Wmo-aanbieders een vergoeding voor de omzet als meerkosten aanvragen bij de gemeente als gevolg van corona. De declaratie van deze kosten gebeurt achteraf. Voor 2020 is er € 176.000 gedeclareerd en betaald. Met een maximale verwachting van € 514.000 aan meerkosten in de jaarrekening 2020 zijn de kosten € 338.000 lager uitgevallen.

Voor 2021 is een nieuwe Regeling corona-meerkosten Wmo getroffen waarbij het uitgangspunt is dat gemeenten niet meer aan meerkosten vergoeden dan zij aan compensatie vanuit het Rijk ontvangen. Het in de decembercirculaire 2021 gepubliceerd bedrag van € 147.000 is als maximale compensatie opgenomen. Het voordeel uit 2020 van € 338.000 en de verwachte kosten meerkosten van € 147.000 hebben geleid tot een voordeel van € 191.000.

 

Wmo-hulpmiddelen en -onderhoud
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    631 V         631 V
Een Wmo- hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel, is een roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie van een cliënt te verminderen of weg te nemen. In 2021 is het contract voor het leveren, beheren en onderhouden van de Wmo-hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. Daarnaast is in 2021 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 1 mln. voor extra vervangingskosten (onderhoud) vanwege de noodzakelijke verlaging van de afschrijvingstermijn van 8 naar 7 jaar. In 2020 is al begonnen met een actief vervangingsbeleid waarbij alle uitstaande (actieve) voorzieningen van 8 jaar en ouder vervangen zijn. Ook hulpmiddelen die technisch nog werkten zijn vervangen in 2020. In 2021 heeft dit geleid dat er minder vervangen is en ook minder onderhoud aan de hulpmiddelen is gepleegd door de nieuwe aanbieders. Zowel het extra budget als minder vervangingsinvesteringen hebben ertoe geleid dat er eenmalig voordeel is van € 631.000.

In TB2 is een voordeel van € 800.000 gemeld. 

 

Wmo-woningaanpassingen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    261 N         261 N
Woningaanpassingen worden ingezet als inwoners vanwege een handicap beperkingen ondervinden bij het normale gebruik van de woning. Het aantal woningaanpassingen per jaar is moeilijk voorspelbaar. Dit leidt jaarlijks tot afwijkingen ten opzichte van de begroting. In 2021 is het nadeel op de woningaanpassingen € 261.000. In TB1 is een nadeel van € 126.000 gemeld.

Inwoners hebben steeds meer woningaanpassingen nodig omdat ze ouder worden, langer in hun eigen huis blijven wonen en de gemeente een beroep doet op de zelfredzaamheid van burgers. Daarnaast zorgt de krapte op de woningmarkt voor onvoldoende aanbod van geschikte ouderenwoningen. 

 

Wmo-huishoudelijke hulp 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    476 V         476 V
Huishoudelijke hulp wordt ingezet voor inwoners die niet meer in staat zijn huishoudelijk werk te verrichten. Door de aanzuigende werking van het Wmo abonnementstarief is het aantal cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp net als in 2020 ook in 2021 gestegen. Het is voor gebruikers met een hoger inkomen en/of vermogen aantrekkelijker geworden om een beroep te doen op de Wmo voorzieningen. Het gevolg is dat het aantal geïndiceerde uren dat werkelijk door de zorgverlener is ingezet is toegenomen. Dit is een stijging van het volume (Q).

Daarnaast is in 2021 de huishoudelijke hulp opnieuw aanbesteed. Het nieuwe contract is vanwege een vertraging in het proces pas ingegaan in november 2021. Per 2021 zijn structureel middelen (€ 900.000) beschikbaar gesteld voor de nieuwe verhoogde reële uurtarieven huishoudelijke hulp ten behoeve van het nieuwe contract. Aangezien het effect van de prijsstijging niet in 2021 geëffectueerd is, heeft dit geleid tot een eenmalig voordeel van € 476.000. 

In TB1 is een nadeel van € 700.000 gemeld.

 

Wmo persoonsgebonden budgetten (PGB's) 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    807 V         807 V
De Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) voert de PGB’s Wmo uit. De SVB int maandelijks een voorschot bij de gemeente. De hoogte van dit voorschot varieert en is afhankelijk van de toegekende PGB’s door de gemeente. De gemeente is de enige die een PGB kan afgeven. Na afloop van het jaar ontvangt de gemeente van de SVB een prognose van de uitgaven op de PGB’s Wmo. Deze prognose wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. Zes maanden na afloop van het jaar wordt de eindafrekening van de SVB ontvangen en weten we wat de werkelijke kosten zijn ten opzichte van de jaarrekeningprognose. De prognose is dat er ten opzichte van de begroting een voordeel is van € 807.000.

Dit jaar is een verdere afname gerealiseerd in het aantal het aantal Wmo cliënten met een PGB indicatie (2021:269, 2020: 327, 2019: 374). Dit wordt deels veroorzaakt doordat de zorgkosten verschuiven van PGB naar Zorg in Natura. Ook met de komst van de gebiedsgerichte ondersteuning worden alle PGB (aan)vragen eerst doorgezet naar InZet om beoordeeld te worden ten aanzien van of er wel of niet reguliere zorg ingezet kan worden. Daarnaast is de sturing op de PGB’s vergroot door kritischer te kijken naar nieuwe aanvragen en verlengingen. 

In TB2 is een voordeel van € 450.000 gemeld.

 

Regiotaxi 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    172 V         172 V
De regiotaxi is vervoer van deur-tot-deur en wordt ingezet voor inwoners die een beperking hebben m.b.t. vervoer. De lasten over 2021 vallen € 172.000 lager uit dan begroot (€ 1.2 mln.). Vanwege Corona en een tekort aan chauffeuren heeft de regiotaxi minder ritten gereden dan het pre-corona volume waarop begroot was. Daarnaast is er nog een voordeel op de afrekening van de regiotaxi 2019 met betrekking tot de BTW. 

 

Indexatie Wmo 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    248 N         248 N
Jaarlijks is er een afwijking in indexering tussen de gemeentelijke begroting en de budgetten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen. De reguliere prijsstijging in 2021 van de Wmo maatwerkvoorzieningen is gebaseerd op het Wmo Besluit Zoetermeer 2021. In deze prijsstijging is de ontwikkeling van de personele kosten in de zorg meegenomen. In de gemeentelijke begroting wordt de indexering voor de materiele kosten toegepast. Het verschil is een tekort van €248.000. Deze onvermijdelijke indexeringskosten van € 248.000 worden gedekt vanuit OAD.

In TB1 is dit nadeel van € 248.000 gemeld. 

 

Overbruggingszorg Beschermd Wonen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
357 V             357 V
Vanaf 1-1-2021 wordt de overbruggingszorg voor beschermd wonen, de ondersteuning die een cliënt in de thuissituatie nodig heeft in afwachting op een plek in een instelling, ingezet door de gemeente waar de cliënt verblijft. De kosten voor de overbruggingszorg worden gedekt door centrumgemeente Den Haag vanuit de regionale middelen voor beschermd wonen. In 2021 is € 357.000 ontvangen van de regio. 

 

CAK eigen bijdrage 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
399 V             399 V
Sinds 2019 betalen alle Wmo-cliënten ongeacht het inkomen, vermogen of zorggebruik een vaste eigen bijdrage (abonnementstarief) voor de maatwerkvoorzieningen. Deze eigen bijdrage Wmo wordt geïnd door het Centraal administratiekantoor (CAK). In 2020 is door vertraging bij het CAK in het opleggen en innen van de eigen bijdragen een lagere opbrengst verantwoord in de jaarstukken. Regelgeving liet niet toe deze nog te ontvangen opbrengsten te verantwoorden in de jaarrekening van dat jaar. Deze opbrengsten komen daardoor ten gunste van het jaar 2021 zoals is gemeld in TB1. Het gaat om een voordeel van € 447.000.

In 2021 is de afdrachtenstroom werkelijk op gang gekomen. De afdrachten over 2021 zijn € 138.000 lager dan in de begroting 2021 (€ 804.000) is opgenomen. 

Het totaal voordeel is € 399.000.

 

H6 Samenwerkingsverband 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
103 V             103 V
De H6-gemeenten (Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoetermeer) voeren gezamenlijk de inkoop op en het contractmanagement van de Wmo-producten Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend verblijf. De kosten van deze samenwerking (loonkosten voorzitter H6, contractbeheer en projectondersteuning) worden bij de gemeente Zoetermeer in rekening gebracht en vervolgens doorbelast naar de overige leden. De huidige systematiek van kostenverdeling is gebaseerd op inwonersaantallen. De gemeente Zoetermeer levert daardoor ook de grootste bijdrage (€ 52.000 in 2021). Het voordeel van € 103.000 is het bedrag dat in 2021 is doorbelast voor de samenwerking H6 aan de deelnemende gemeenten en wat Zoetermeer ontvangt ter compensatie van de kosten die gemaakt zijn. Deze kosten zijn verantwoord op ‘Wmo personeel en inhuur’. 

 

Personele lasten Wmo
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    126 V         126 V
Op personele lasten Wmo is een voordeel van € 126.000 gerealiseerd in 2021. 
Dit ondanks de stijging van de loonkosten door de nieuwe CAO. Waarbij de belangrijkste kostenposten een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5% zijn. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie.

Door krapte op de arbeidsmarkt is het niet is gelukt om alle openstaande vacatures (tijdig) in te vullen. Dit betreft naast de openstaande vacatures ten tijde van TB2 ook nieuwe vacatures die zijn ontstaan na TB2 door vertrekkende collega's. Dit heeft gezorgd voor lagere personele lasten, maar ook voor achterstanden en een enorm hoge werkdruk.

In TB2 is een totaal nadeel van € 175.000 gemeld op personele lasten Wmo.

 

Overig 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
10 N 91 V         81 V

 

Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden

Terug naar navigatie - Verschillen
GGD Haaglanden
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
19 N 39 V         20 V
In TB2 is een nadeel op het budget van € 77.000 gemeld als gevolg van de vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2021 van de GR GGD en VT Haaglanden. Op grond van deze begrotingswijziging 2021 van de GR GGD en VT Haaglanden is de bijdrage 2021 van de gemeente Zoetermeer in het programma GGD Haaglanden vastgesteld op € 1.487.000. Binnen de gemeentelijke begroting is € 1.410.000 beschikbaar.

Gerealiseerd is echter een voordeel van per saldo € 20.000 (saldo lasten en baten). Het saldo van melding en realisatie bedraagt € 97.000. Dit bedrag bestaat met name uit een voordeel op de personeelskosten van € 53.000 en een positief resultaat op de afrekening 2020 met de GR van € 30.000.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    5 N         5 N

 

Doelstelling 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking

Terug naar navigatie - Verschillen
Formatie wijkregie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    164 V         164 V
Op grond van het Coalitieakkoord is besloten de formatie wijkregisseurs tijdelijk, d.w.z. voor de periode 2020 tot en met 2022, uit te breiden met 3,0 fte (budget € 276.000). In het Coalitieakkoord was voorzien het aantal pilotwijken snel uit te breiden met de bijbehorende formatie. Ombuigen en Vernieuwen, het kiezen van de koers voor Zoetermeer 2040 en de Coronacrisis hebben geleid tot de keuze om eerst de werkwijze in de twee pilotwijken Seghwaert en Oosterheem goed door te ontwikkelen, voordat nieuwe pilotwijken worden opgezet. Daarom is besloten voor de uitvoering van de taken maar gedeeltelijk een beroep te doen op de extra formatie. Er resteert € 164.000.

In TB2 is een voordeel van € 175.000 gemeld.

 

Wijkbudgetten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    230 V         230 V
Op het budget Wijk aan Zet (€ 75.000) wordt dit jaar, evenals het afgelopen jaar, een geringer beroep gedaan als gevolg van de Coronacrisis, die een rem zet op gemeenschappelijke activiteiten. Er resteert op jaarbasis € 29.000. In TB2 was nog uitgegaan van € 50.000.

Op het budget Wijkgericht werken (€ 365.000) resteert € 201.000. In TB2 werd nog rekening gehouden met € 125.000.

De lagere uitgaven zijn het gevolg van het besluit om wijkgericht werken nadrukkelijker te verbinden aan de visie Zoetermeer 2040. Een van de uitgangspunten van de visie is het investeren in de kwaliteit van de wijken en prioriteit te geven aan wijken en ontwikkelingen die daar om vragen. Wijkgericht werken is een middel om bij te dragen aan het keren van de mechanismen die we nu waarnemen in Zoetermeer en daarmee aan de hoofdlijnen van de visie Zoetermeer 2040.

De activiteiten in de pilotwijken Seghwaert en Oosterheem komen tot een afronding. De buurtactieplannen in de Velden- en Gaardenbuurt hebben als gevolg van de COVID-19-crisis enige vertraging opgelopen.
Hoewel de ambitie om in elke wijk een Huis van de Wijk te realiseren nog steeds bestaat, wordt de uitwerking hiervan vanwege de bestaande financiële omstandigheden voorlopig niet verder opgepakt. Link Wijkgericht werken en huizen van de wijk.

Om in de toekomst mogelijk wel te kunnen aansluiten op deze ambitie, blijft de wijkvestiging van de bibliotheek in Oosterheem in 2022 open, omdat deze locatie in het ondernemingsplan voor deze wijk is aangemerkt als beste locatie. In de wijk Rokkeveen wordt de wijkvestiging van de bibliotheek in 2022 omgebouwd waardoor de mogelijkheid tot ontwikkeling van een Huis van de wijk ook openblijft. In de wijk Seghwaert wordt IKC De Velddreef ontwikkeld en hierin wordt ruimte gerealiseerd voor een toekomstig Huis van de Wijk.

 

Coronaherstelplan 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    194 N         194 N
Vanuit het Coronaherstelplan 'Zoetermeer Veerkrachtig uit de crisis' zijn - verbonden aan doelstelling 2.4 - middelen bestemd voor de volgende thema's en activiteiten:

 Thema Ontmoeten, luisteren en verbinden
  • Ontmoetingen in de wijk door partners: project 'Kom naar buiten' . Besluit: € 150.000, aangewend: € 54.000, dekking: Ondersteuningsmaatregelen Corona.
Thema Steunen en Weerbaarheid vergroten
  • Kom erbij - Eenzaamheid onder jongeren. Besluit: 90.000, aangewend: € 90.000, dekking: OAD
  • Intensivering maatjesproject;
  • Aanbod sociale eetgelegenheden. Besluit: € 25.000, aangewend € 25.000, dekking OAD
Thema Zorg bieden
  • Pilot vernieuwend signalerend huisbezoek. Besluit: € 25.000, aangewend € 25.000, dekking: OAD.

 

Wijkactivering - samenlevingsopbouw
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    114 V         114 V
Het voordeel op de lasten heeft te maken met verminderde activiteiten als gevolg van Corona (€ 66.000) en met het aflopen van de bijdrage aan het project Palenstein Leeft (€ 48.000).

In TB2 is een voordeel van € 50.000 gemeld.

 

Vluchtelingenwerk
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    273 N         273  N
In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 is de gemeentelijke subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland verlengd voor 2021. Hierbij is rekening gehouden met de verhoogde taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021.
In de begroting 2021 was - in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, die eerst was voorzien voor medio 2021 - nog een lager budget opgenomen. Er kon in 2021 (net als voorgaande jaren) echter nog een volledig beroep worden gedaan op de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding. De aanpassing van het subsidiebudget bedraagt € 273.000 en leidt op programma 2 tot een overeenkomstig nadeel. Op OAD staat een overeenkomstig voordeel.

Een en ander is in overeenstemming met hetgeen is gemeld in TB1.

 

Formatie en inhuur Wmo
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    185 V         185 V
Op de personeelskosten Wmo doet zich een voordeel voor van in totaal € 185.000. Het voordeel hangt met name samen met incidentele voordelen als gevolg van het tijdelijk niet ingevuld zijn van vacatures (overbrugging ontstaan van een vacature en invulling van een vacature).

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    139 V         139 V
De post (totaalbudget 2021 € 709.000) heeft betrekking op de kosten van de Zoetermeerwijzer, subsidies cliëntondersteuning tot 1 mei 2021 en de kosten van de onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf 1 mei 2021. Het voordeel heeft op alle drie de onderdelen betrekking, met name de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Het ondersteuningslandschap verandert in Zoetermeer met de start van de gebiedsgerichte ondersteuning op 1 mei 2021 door InZet. Ook is de opdracht voor onafhankelijke cliëntondersteuning opnieuw gedefinieerd; het Adviespunt Zorgbelang is de uitvoerder hiervan (budget € 117.000).
Gebleken is dat het vooraf inschatten van het aantal inwoners dat gebruik zou maken van onafhankelijk cliëntondersteuning, lastig is. Op basis van steden met vergelijkbare grootte werd de aanname gedaan dat het gaat om ongeveer 150 inwoners per jaar die beroep zullen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat aantal blijft in 2021 nog achter.

Zowel Inzet als Adviespunt Zorgbelang zijn pas in mei 2021 begonnen. Adviespunt Zorgbelang wordt steeds bekender, de verwachting is dat het beroep op de organisatie zal toenemen.

 

Mantelzorgwaardering
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    34 N         34 N
Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een Mantelzorgwaardering, een financiële waardering van € 200 per persoon. In 2021 zijn in totaal 2.603 complimenten verstrekt, in totaal € 520.600. Dit leidt tot een overschrijding van het budget met € 34.000.

In TB1 werd een overschrijding van € 80.000 voorzien.

 

Koplopertraject cliëntondersteuning
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    139 V         139 V
Het Koplopertraject cliëntondersteuning gemeente Zoetermeer bestaat uit een drietal opdrachten: Loket Welzijn en maatschappij, Gebiedsgerichte ondersteuning en Onafhankelijk advies. 
De initiële opdracht was erop gericht om een loket Sociaal Domein binnen het Forum te realiseren. Door de Coronacrisis is dit niet van de grond gekomen. Inmiddels kan worden vastgesteld dat het loket Sociaal Domein nu in principe op de 6 inlooppunten van inZet wordt georganiseerd, want daar kunnen alle inwoners met hun vragen over zorg en ondersteuning terecht. Voor InZet ligt er de verantwoordelijkheid een bredere inloopfunctie te ontwikkelen.

Het voordeel bedraagt in totaal € 139.000 en is eenmalig. Het voordeel bestaat uit het budget voor 2021 van € 130.000 en een afrekenresultaat 2020 van afgerond € 9.000.

 

Vrijwilligersondersteuning
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    164 V         164 V
Op het onderdeel vrijwilligersondersteuning (budget € 497.000) doet zich een onderschrijding van in totaal € 164.000 voor, waarbij in TB2 nog rekening werd gehouden met een afwijking van € 70.000 (positief resultaat).

Dit betreft m.n. de subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning (€ 50.000).
Het aantal aanvragen loopt achter bij de verwachting. Dit komt waarschijnlijk door de gevolgen van de coronacrisis, waarbij het aantal vrijwilligers terug is gelopen en daarmee ook de mogelijkheid voor vrijwilligersorganisaties om projecten op te zetten en uit te voeren. De maatregel om dit bij te sturen is om de subsidieregeling verder te promoten onder de vrijwilligersorganisaties.
Het overige bedrag betreft andere onderdelen uit de vrijwilligersondersteuning die lagere uitgaven kennen dan verwacht vanwege hetzelfde euvel.

 

Maatschappelijke zorg
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
144 V 196 V         340 V
Het voordeel op de baten betreft in hoofdzaak een bijdrage van centrumgemeente Den Haag voor de aanpak van dak- en thuisloosheid.

De Haagse regio heeft via de centrumgemeente Den Haag van het rijk een impuls van € 16 mln. gekregen voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Dat budget moest besteed worden aan projecten in 2020 en 2021. Ten laste van dit budget is in 2021 een projectaanvraag van de gemeente Zoetermeer ten behoeve van het Daklozenpunt Zoetermeer gehonoreerd. Het gaat daarbij in totaal om € 160.000, bestaande uit een bijdrage voor 2020 van € 80.000 en een bijdrage voor 2021 van eveneens € 80.000.
Het beleid met betrekking tot het Daklozenpunt betreft bestaand beleid van de gemeente Zoetermeer waarvoor aanvankelijk dekking is gevonden binnen het eigen gemeentelijke budget (programma 2 Samen leven en ondersteunen). Als gevolg van de bijdrage regionale aanpak dak- en thuisloosheid vallen deze middelen nu vrij. Naast het voordeel van € 160.000 is er op de inkomsten een klein nadeel van afgerond € 16.000.

In TB2 is een voordeel op de baten van € 160.000 gemeld.

Het voordeel op de lasten van € 196.000 wordt veroorzaakt door € 88.000 lagere vaststelling in 2021 van subsidies 2020 Bemoeizorg, € 21.000 lagere bijdrage aan de gemeente Den Haag ten behoeve van Opvang verwarde personen, € 64.000 lagere uitvoeringskosten Wet verplichte GGZ en € 23.000 overige verschillen. 

 

Samenwerkingsverband gebiedsgerichte ondersteuning
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    396 N         396 N

Het Samenwerkingsverband gebiedsgerichte ondersteuning, InZet, is op 1 mei 2021 gestart en heeft een brede taakopdracht op het gebied van de ondersteuning en begeleiding van inwoners van de gemeente. Het ontvangt daartoe een samengesteld budget, dat in 2021 nog op drie plaatsen in de gemeentelijke begroting en rekening wordt verantwoord (preventief jeugdbeleid - doelstelling 2.1, maatwerkvoorzieningen en vrij inzetbare voorzieningen Wmo - doelstelling 2.2 en welzijnsactiviteiten - doelstelling 2.4).  Het aanbod van het Samenwerkingsverband wordt getypeerd als een algemene Wmo-voorziening, vanaf 2022 te verbinden aan de m.i.v. 2022 aangepaste doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen.

Het nadeel heeft in de eerste plaats betrekking op een bijdrage van € 282.033 aan het Samenwerkingsverband (inZet) ter compensatie van de kosten, die in de aanloop naar de start van de organisatie  per 1 mei 2021 werden gemaakt. Het nadeel is in de tweede plaats te verklaren uit een verschil in de indexering (aanpassing bijdrage Samenwerkingsverband met 3,24% conform de Overeenkomst met inZet versus aanpassing raming gemeentelijke begroting met 1,9%). In de derde plaats uit uitgaven voor communicatie e.d. in verband met de start van de nieuwe organisatie inZet waarvoor geen budget beschikbaar was.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
4 V 99 V         103 V

 

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Financieel overzicht Programma 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Programma 3: Leefbaarheid, duurzaam en groen Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 28.145 29.618 29.177 -441 N -1.191 N
Lasten -48.429 -49.875 -48.336 1.538 V -1.423 N
Saldo van baten en lasten -20.284 -20.257 -19.159 1.098 V -2.614 N
Onttrekkingen aan reserves 376 343 728 385 V 157 V
Toevoegingen aan reserves -86 0 -1.715 -1.715 N 0
Saldo mutaties reserves 289 343 -987 -1.330 N 157 V
Resultaat -19.995 -19.914 -20.147 -233 N -2.457 N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Terug naar navigatie - Verschillen
Regeling Reductie Energieverbruik woningen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
309 V 309 N         0 V
Met Raadsbesluit 637693038 is met rijkssubsidie in het kader van de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) ca. € 1,34 mln. ter beschikking gesteld om daarmee een energie-bespaarcampagne voor huurders te organiseren. De gemeente heeft tot 31 juli 2022 de tijd om deze regeling uit te voeren en in het raadsbesluit was voorzien dat in 2021 € 335.000 zou worden besteed en € 1.006.000 in 2022. Door een voortvarende uitvoering is in 2021 € 644.000 besteed, waardoor er in 2021 vanuit administratief oogpunt bezien een nadeel is ontstaan van € 309.000. De extra uitgaven worden in lijn met de regeling gedekt vanuit extra inkomsten, zodat per saldo het effect kostenneutraal is.

 

Duurzaam en Groen, onderdeel duurzaamheid
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    261 V 261 N     0 V
In 2019 heeft het rijk naar aanleiding van het klimaatakkoord € 686.000 beschikbaar gesteld. De in 2019 specifiek beschikbaar gestelde middelen zijn in de brede bestemmingreserve gestort. Het budget is bedoeld om de uitwerking van de energietransitie te organiseren door een ondersteuningsaanbod voor particuliere huiseigenaren (VvE’s en eengezinswoningen) en om op stedelijk niveau een warmtevisie op te stellen en per wijk transitieplannen te maken. De aanwending van deze middelen is vastgesteld bij de programmabegroting 2021 in 2 jaar (gelijkelijk over 2021 en 2022). In verband met de coronabeperkingen zijn de ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod en het maken van transitieplannen per wijk vertraagd, waardoor de uitvoering met ca. 1 jaar is vertraagd. Wel is het gelukt om nog ondersteunende maatregelen uit te voeren voor € 82.000. Voor 2021 geeft dit een voordeel van € 261.000. Hier staat een even hoog nadeel wegens onttrekking brede bestemmingreserve tegenover. Bij TB2 was een voordeel van € 343.000 en een even hoog nadeel gemeld.

 

Duurzaam en Groen, onderdeel Groen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
8 V 167 V         175 V
Voor Groenprojecten is gedurende de collegeperiode een extra bedrag beschikbaar gesteld. Omdat de gemeente samenwerkt met derden en daar de coördinatie voor uitvoert is het budget met de bijdrage van derden en een budgetoverheveling vanuit 2018/19 opgehoogd tot in totaal ca. € 612.000 (en € 181.000 bijdrage derden). In 2021 is in totaal € 445.000 besteed zodat een voordeel is behaald van € 167.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het project moerasparels door het uitblijven van een vergunning is vertraagd en omdat het project vergroening schoolpleinen door de drie scholen nog niet is opgestart, waardoor de beoogde bijdrage niet is verstrekt. Daarnaast is veel voorbereidingstijd verricht voor het project bij de Zoetermeerse Plas (daar wordt een ijzerhoudend zandfilter langs gelegd om blauwalg te voorkomen) dat samen met het Hoogheemraadschap wordt uitgevoerd. Naar verwachting zal hiertoe in 2022 een samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend. 

 

Milieu
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    68 N         68 N
In de begroting is een budget van € 475.000 opgenomen voor de kosten voor de (beleids)medewerkers die zich bezighouden met duurzaamheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. In 2021 is er sprake van een extra uitvraag waardoor er ook extra kosten zijn ontstaan. De extra inzet is onder andere ontstaan van extra beleids- of informatievragen van derden en vanuit de interne uitvoerende organisatieonderdelen door de implementatie van de Omgevingswet (inclusief Omgevingsplan) en het beoordelen van aanvragen van omgevingsvergunningen. Er is daarnaast sprake van externe inhuur wegens vervanging voor ziekteverzuim. De meerkosten bedragen € 68.000. In TB2 was een nadeel gemeld van € 110.000.

 

Afvalinzameling
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
716 V 635 N         81 V
Voor afvalinzameling en -verwerking en overige kosten afval is in de programmabegroting een budget opgenomen van ca. € 11,2 mln. Dit is exclusief de overige kosten die mogen worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing zoals overhead, BTW en veegkosten. Het budget voor de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (en overige opbrengsten afval) bedraagt ca. € 16,1 mln.
Op de opbrengsten is een voordeel ontstaan van € 716.000, op de kosten een nadeel van € 635.000.
 
Hogere opbrengsten
Er is een voordeel op de vergoeding van het oud papier. Per 1 oktober 2020 is er een nieuw contract voor de inzameling van oud papier en karton afgesloten. De kosten en de vergoeding worden nu apart van elkaar geboekt in plaats van gesaldeerd. Hierdoor ontstaat er administratief bezien een verschil ten opzichte van de begroting. De ontvangen vergoeding is € 595.000 hoger dan begroot. Bij TB1 was een voordeel van € 430.000 gemeld. De vergoeding is hoger vanwege de stijging van de papierprijs.
Daarnaast zijn er € 121.000 hogere opbrengsten, onder andere door hogere vergoeding voor ijzer en hogere opbrengst voor de afvalstoffenheffing.

Hogere kosten 
Vanwege de landelijke regelgeving over de verwerking van matrassen zijn er vanaf dit jaar extra kosten voor de verwerking van matrassen. Dit geeft € 200.000 hogere kosten. Bij TB1 en TB2 was € 250.000 gemeld. Daarnaast zijn de inzamelkosten voor papier vanwege de eerdergenoemde administratieve verwerking (zie ook baten) en het nieuw afgesloten contract € 435.000 hoger dan begroot. Bij TB1 was hiervoor € 430.000 gemeld.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
27 V 29 N         2 N

 

Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte

Terug naar navigatie - Verschillen
Ecologie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    14 N         14 N
De gemeente heeft één formatieplaats opgenomen in de programmabegroting voor een medewerker op het taakveld stadsecologie. Vanwege toenemende vraag om ondersteuning, waaronder de inbreng in de Omgevingsvisie en andere instrumenten die de komende jaren moeten worden opgesteld is de formatie met 1 fte uitgebreid. Hiervan is € 14.000 niet toerekenbaar aan projecten. In TB2 is een nadeel gemeld van € 60.000.

 

Digitalisering Stadsbeheer
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    129         129 N
Het gebruik van data en software wordt steeds meer ingezet bij het slimmer beheren en onderhouden van de stad. Digitalisering heeft grote voordelen, maar brengt ook onvermijdelijke structurele hogere kosten met zich mee zoals de kosten van nieuwe software modules, licenties, onderhoud en hosting. Deze vaak innovatieve toepassingen worden samen met diverse partijen (softwareleveranciers, Haagse Hogeschool, kennisorganisaties en andere overheden) ontwikkeld.
Data en software worden ook gebruikt door de toenemende behoefte aan visualisatie en planning met ruimtelijke en andere data, in relatie met de complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook is er gestart om beheerdata om te zetten naar standaard informatiemodellen. Hierdoor worden de data eenduidig geregistreerd in één bestand. Bij deze stappen wordt ook gewerkt aan verbeteringen van de datakwaliteit waardoor er ook een juister en vollediger beeld komt van de beheergegevens. 
Door deze inspanningen is een nadeel ontstaan van € 129.000. In TB1 is voor 2021 en de drie daaropvolgende jaren een nadeel gemeld van € 100.000. Daarna kunnen er door standaardiseringen en beschikbaarheid van meer data mogelijk efficiency voordelen ontstaan.

 

Basisregistratie Ondergronds
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    26         26
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een wettelijke taak. Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente verplicht een BRO in te richten en in stand te houden. Het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ministerie BZK) adviseert nadrukkelijk om binnen de gemeente een coördinator ondergrond aan te wijzen die alle BRO-gerelateerde disciplines kent, begeleidt en die de leveringen vanuit de gemeente aan het bronhouderportaal BRO inricht en bewaakt. De werkzaamheden voor deze nieuwe, wettelijk verplichte taak kunnen niet binnen de bestaande formatie worden opgevangen. In 2021 is hierdoor een nadeel van € 26.000 ontstaan. Om de werkzaamheden voor deze taak uit te voeren is in de programmabegroting 2022 een structureel jaarlijks budget van € 50.000 opgenomen.

 

Dagelijks beheer en onderhoud openbare ruimte
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
120 269 V         389 V
Voor het dagelijks beheer en onderhoud is € 8,4 mln. opgenomen. Aan dit budget is ook een deel van de kwaliteitsimpuls toegevoegd. Het vaste deel van de bestekken wordt gebruikt voor het integraal dagelijks onderhoud en het variabele deel is beschikbaar voor verbeteringen. Het onderhoud wordt pas uitgevoerd als de inspecties daartoe aanleiding geven. De inzichten over beheer en onderhoud zijn de laatste jaren in beweging. Door nieuwe ontwikkelingen in beheer (assetmanagement), andere inzichten en innovaties is een ander beeld gekregen over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de gemeente.

Op het beheer en onderhoud is in 2021 een voordeel ontstaan van € 269.000. Het voordeel is met name ontstaan omdat de verbeteringen vaak in overleg met bewoners gebeurt en deze bijeenkomsten vanwege COVID-19 niet hebben plaatsgevonden maar ook doordat eerder geplande werkzaamheden vanwege de andere inzichten nog niet behoefden te worden uitgevoerd. In TB2 is een voordeel gemeld van € 200.000.

Het voordeel aan de batenkant van € 120.000 komt onder andere doordat meer degeneratievergoeding is ontvangen. Degeneratievergoeding is een vergoeding van de schade door vermindering van de kwaliteit en/of verkorting van de duurzaamheid van de verharding, veroorzaakt door de uitvoering van graafwerkzaamheden onder verhardingsconstructies door derden. Er zijn dus meer graafmeldingen gedaan dan in de begroting was voorzien. De hoeveelheid graafmeldingen van de diverse nutsbedrijven fluctueert behoorlijk, dus de kans op een incidenteel voordeel of nadeel op deze inkomsten is elk jaar aanwezig. Daarnaast is voor de vervanging van de bewegwijzering van de fietspaden een niet begrote subsidiebijdrage ontvangen van € 47.000 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 

Dagelijks onderhoud bomen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    144          144
De gemeente Zoetermeer heeft ongeveer 41.000 bomen in beheer. Het dagelijks onderhoud bestaat vooral uit controles op veiligheid en snoeibeurten. Voor het dagelijks onderhoud en o.a. inspecties van bomen is in 2021 € 642.000 beschikbaar gesteld. In 2021 is er op bomen een nadeel van € 144.000 gerealiseerd. Vanwege o.a. het verouderen van het areaal en extra werkzaamheden voor het zorgdragen voor de veiligheid aan de H-structuur. Ook zijn er extra werkzaamheden als gevolg van de stormschades begin van het jaar verricht. In TB2 is melding gemaakt van een nadeel van € 200.000. Naar verwachting zit in het nadeel van het onderhoud van de bomen een structureel element, de omvang wordt in de komende tijd bepaald.

 

Ontvangst en afvoer bagger waterschappen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    377         377
In de begroting is een structureel budget opgenomen van € 399.000 voor baggeren. Het begrote bedrag is gebaseerd op basis van een langjarig gemiddelde. Voor het baggeren heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Hoogheemraadschap van Rijnland (HHvR). Elk jaar worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd en uitgevoerd. De planning van de baggerwerkzaamheden door de waterschappen geeft aan dat de uitvoering een wisselend beeld in de tijd vertoont. Omdat de waterschappen de kosten daarvan bij de gemeente in rekening brengen, leidt dit tot jaarlijkse fluctuaties in de gemeentelijke uitgaven. In 2021 is hierdoor een incidenteel voordeel ontstaan van € 377.000. In TB2 is een voordeel gemeld van € 200.000. Door de (jaarlijkse) fluctuaties zal er wanneer het baggerprogramma wordt uitgevoerd in een toekomstig jaar sprake zijn van nadelen. In de TB-en zal daar melding van worden gedaan.

 

Lozingsrechten/drainage Noordwest
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    143         143
Gemeente Zoetermeer betaalt belasting over de hoeveelheid (vervuild) afvalwater dat uit het voormalige stortplaats Noord-West aan de Buytenparklaan wordt afgevoerd. Deze niet te beïnvloeden kosten worden door HH Rijnland aan de gemeente Zoetermeer in rekening gebracht op basis van de hoeveelheid afgevoerd water, de mate van verontreiniging van het water en de hoeveelheid neerslag in dat jaar.

Het incidenteel voordeel van € 143.000 wordt veroorzaakt door een (voordelige) eindafrekening uit 2018 van € 88.000 en doordat de bemonstering en monitoring in het Westerpark in overleg met de provincie en de Omgevingsdienst Haaglanden is beëindigd, omdat het water schoon genoeg is bevonden.

 

Uitvoeringskosten COVID-19
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    43         43
De gemeente Zoetermeer levert in het kader van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ook een bijdrage aan de beleving en veiligheid van de bewoners. In verband met de COVID-19 crisis zijn extra niet begrote maatregelen genomen om de veiligheid van de bewoners te borgen. Hiertoe is bemensing ingezet en hebben extra schoonmaakrondes van de toiletgebouwen aan het strand van de Zoetermeerse Plas plaatsgevonden. Op verschillende plekken in de stad zijn verkeersregelaars ingehuurd en ingezet en zijn dranghekken, bouwhekken en tekstborden geplaatst om de (verkeers)veiligheid te kunnen waarborgen. Door deze maatregelen is het nadeel in 2021 € 43.000. In TB2 is een nadeel gemeld van € 80.000.

 

Herstel leidingen huisaansluitingen/kolken en leidingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
76 107         183
Voor de aanleg van huisaansluitingen is € 107.000 begroot aan inkomsten. Een deel van deze inkomsten heeft echter betrekking op investeringen/projecten en moeten daar dan ook als opbrengst binnen komen. Dat is abusievelijk in 2020 niet gebeurd. Dat is in 2021 gecorrigeerd waardoor een nadeel ontstaat van € 76.000. In TB2 is een nadeel gemeld van € 90.000.

In 2021 is € 211.000 opgenomen voor de herstelwerkzaamheden aan leidingen en kolken. Door de invloed van extreme natuurlijke weersomstandigheden neemt ook de druk op de leidingen en kolken toe. Daarnaast is de leeftijd van het riool ook van invloed op de kwaliteit van het stelsel. Hierdoor is voor het noodzakelijk herstelwerk van de leidingen en kolken meer onderhoud uitgevoerd dan begroot. Dit geeft een nadeel van € 107.000 in 2021. In TB2 is een nadeel gemeld van € 90.000.

 

Betaald parkeren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
1.539 N 329         1.210
In een groot deel van het centrum van Zoetermeer geldt betaald parkeren op het maaiveldniveau. De totale omvang van de parkeerinkomsten bedraagt normaal € 2,9 mln. Dit is inclusief de extra opbrengsten die waren opgenomen in Ombuigen en Vernieuwen van in totaal € 539.000. Als gevolg van de coronacrisis en het thuiswerken (inclusief het effect van het nieuwe werken bij de gemeente) blijven ook in 2021 de werkelijke inkomsten ver achter bij de begroting. Ook de opbrengst uit verhoogde parkeerinkomsten, door verruiming van betaald parkeertijden in het centrum en hogere parkeertarieven voor bezoekers, wordt niet gehaald. Het nadeel in 2021 is € 1.539.000 mln. In TB1 en TB2 is in totaal een nadeel gemeld van € 1.450.000.
Omdat de gevolgen van de dalende parkeerinkomsten door de COVID-19 crisis landelijk spelen heeft het rijk besloten om gemeenten hierin tegemoet te komen. De rijksuitkering is verantwoord in het overzicht OAD.

Het voordeel op de lasten komt voornamelijk doordat er o.a. minder kosten zijn gemaakt voor het parkeerbeheer en beheer aan de parkeer/ticketautomaten. Hierdoor is er in 2021 een incidenteel voordeel behaald van € 329.000.

 

Begraven
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
260 105 V         365
Op een totale opbrengst van € 607.000 voor de inkomsten begraven is een voordeel behaald van € 260.000. Dit komt o.a. door een hogere opbrengst herbegravingen, als gevolg van het ruimen in 2021. Naast inkomsten uit begrafenissen zijn in 2021 ook meer opbrengsten grafrechten en zijn er meer islamitische graven en meer particuliere graven uitgegeven dan algemene graven. Het wordt onderzocht of in deze ontwikkelingen nog een structureel element zit. Knelpunt bij het onderkennen van trends is dat de jaren 2020 en 2021, vanwege COVID-19 en de daaraan gerelateerde toename van gebeurtenissen, niet representatief zijn.

Het incidenteel voordeel van € 105.000 op de lasten komt door de recente investeringen op de begraafplaats. Hierdoor waren er minder onderhoudswerkzaamheden nodig dan begroot.

 

Afvoer grond Nieuwe Driemanspolder
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
321 398         77
In de Nieuwe Driemanspolder is samen met andere partijen een recreatiegebied aangelegd. Onderdeel van dit recreatielandschap is de aanleg van geaccidenteerd terrein. Omdat de gemeente (voor haar aandeel) voor de grond zou moeten betalen en ontwikkelaars voor deze afvoer een vergoeding moeten betalen, is hiervan een win-winsituatie gemaakt, waarbij de grond van ontwikkellocaties in Zoetermeer (mits deze grond de kwaliteit wonen c.q. landbouw en natuur heeft) toegepast kan worden in de Nieuwe Driemanspolder. De prognose is dat de vergoeding van de ontwikkelaars de kosten van het opslaan en verspreiden van de grond en de fiscale gevolgen dekken.

Door exogene factoren is er een vertraging in de uitvoering van een aantal projecten (zoals bij Dwarstocht) en blijft de toelevering van grond achter. Daardoor worden er geen inkomsten van de stortkosten ontvangen en worden geen werkzaamheden verricht ten behoeve van het verspreiden en bewaren van grond. Hierdoor blijven zowel de inkomsten als uitgaven achter bij de begroting. Dit geeft aan de batenkant een nadeel van € 321.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 398.000. In TB2 is melding gemaakt van een nadeel van € 400.000 aan de baten en € 400.000 aan de lasten.

 

Elektrische laadinfrastructuur
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
16 V             16
In Zoetermeer staan momenteel ruim 220 oplaadpunten voor elektrische auto's in de openbare ruimte waarvan wordt verwacht dat de vraag naar oplaadpunten de komende 10 jaar fors zal stijgen. Zoetermeer is één van de weinige gemeenten met eigen bezit. Medio 2021 is samen met o.a. de gemeente Rotterdam het beheer, uitbreiding en exploitatie van de gemeentelijke laadinfrastructuur aan een marktpartij overdragen. Het voordeel van € 16.000 is ontstaan doordat in de periode dat de palen nog in gemeentelijk bezit waren geen terugval te zien is in het verbruik waardoor de opbrengsten in die periode op peil zijn gebleven en de geprognosticeerde daling zich niet heeft voorgedaan. Daarnaast konden de kosten van de uitvoering binnen het budget plaatsvinden en heeft de verwachte overschrijding op de kosten uiteindelijk niet plaatsgevonden. In TB1 is een nadeel van € 81.000 gemeld.

 

Uitvoering nazorg afgesloten grondexploitaties 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    646 646     0  
In de Brede Bestemmingsreserve zijn middelen gereserveerd voor nog uit te voeren werken die betrekking hebben op al afgesloten (delen van) grondexploitaties. Voor de uit te voeren werken is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt. Elk jaar wordt deze planning bijgesteld naar aanleiding van de meldingen en inspecties, wat gedurende het jaar aan onderhoud moet worden uitgevoerd. Daarnaast kan het voorkomen dat niet elk jaar het volledige programma kan worden afgewerkt. Door een inhaalslag van niet uitgevoerde werkzaamheden in Oosterheem en het niet hebben begroot, maar wel in de reserve opgenomen hebben van het daarbij behorend jaarprogramma, is in 2021 een nadeel van € 646.000 ontstaan. Tegenover het nadeel staat een even hoge onttrekking uit de Brede Bestemmingsreserve. In TB2 is melding gemaakt van een nadeel van € 500.000.

 

Groot Onderhoud Bovengronds 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
39 1.676     1.715 0  
De begroting voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte is gebaseerd op een theoretische levensduur van kapitaalgoederen. Hiervoor wordt periodiek een meerjarig onderhoudsplan gemaakt. In het onderhoudsplan wordt daarbij uitgegaan van technische levensduur van de kapitaalgoederen. De werkelijke staat van kapitaalgoederen, zoals jaarlijks vastgesteld via inspecties, kan om verschillende redenen afwijken van deze verwachte staat, waardoor juist minder of meer uitgaven moeten worden verricht om de gewenste onderhoudsstaat te realiseren. Omdat de in de programmabegroting opgenomen budgetten uitgaan van de verwachte staat ontstaan er jaarlijks afwijkingen. Voor het groot onderhoud is in 2021 ca. € 8 mln. beschikbaar gesteld waarop een afwijking van in totaal € 1.715.000 is gerealiseerd (€ 39.000 voordeel op de baten en € 1.676.000 voordeel op de lasten). Tegenover de lagere kosten staat een even zo hoge dotatie in de Egalisatiereserve Groot onderhoud Bovengronds.

Deze afwijking ontstaat met name bij o.a. kunstwerken, openbare verlichting en intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) door de leveringsproblemen van de materialen, waardoor niet alle werkzaamheden uitgevoerd konden worden. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2022. Enkele voorbeelden hiervan zijn het vervangen van de geleiderails Afrikaweg, fietsbrug Centrum West, vervangen iVRI’s op 2 locaties op de Afrikaweg en het vervangen van openbare verlichting in Seghwaert.

 

 Groot onderhoud Bovengronds - Verkeersverbindingen
Baten  Lasten   Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    120         120
De raad heeft in motie 1902-05 ‘Vaart met verkeersverbindingen’ verzocht om, vooruitlopend op de volledige transformatie van de Afrikaweg en Boerhaavelaan, maatregelen te treffen om tot een betere verkeerssituatie te komen. In 2020 is met een deel van de werkzaamheden begonnen en in 2021 zijn de verkeerslichten bij de Afrikaweg/ Meerzichtlaan vervangen. Voor deze werkzaamheden was geen budget beschikbaar. Dit heeft een nadeel van € 120.000 veroorzaakt. In TB2 is hiervan melding gemaakt.

 

Groot Onderhoud Bovengronds - Bomen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    150         150 N
Naar aanleiding van takval op de Afrikaweg is er direct een extra boomveiligheidscontrole op de hoofdwegen gemaakt waaruit is gebleken dat er niet geregistreerde bomen waren, deze zijn nu gelijk opgenomen in het beheersysteem. De uitkomst van deze boomveiligheidscontrole was dat meerdere, voorheen niet geregistreerde grote bomen (voornamelijk populieren en wilgen) gebreken hadden welke niet bekend waren. Gezien soortgelijke ervaring met grote bomen in combinatie met de toegankelijkheid, bereikbaarheid van de hoofdwegenstructuur en weersinvloeden is er direct en adequaat gehandeld. Er zijn meerdere noodkappen uitgeschreven en de bomen zijn verwijderd om het risico weg te nemen. Ter compensatie is na het verwijderen van de bomen ook direct nieuwe aanplant op de hoofdwegenstructuur gerealiseerd. Ook hebben we in 2021 met Iepziekte te maken gehad op de Boerhavelaan en van Leeuwenhoeklaan. Waardoor deze bomen zijn verwijderd en nieuwe bomen zijn aangeplant. Dit alles leidt ertoe dat er op het totale budget van bomen à € 932.000 er een overschrijding van 150.000 is ontstaan.

 

Personele lasten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    167         167
Op personele lasten is een voordeel van € 343.000 door openstaande vacatures, een nadeel van € 176.000 door CAO-lasten, totaal voordeel € 167.000.
Het voordeel op de personele lasten is ontstaan het lang open staan van openstaande vacatures (ontstaan door pensionering op met name het managementniveau) en door krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2022 de bezetting weer volledig zal zijn.
Daarnaast leidde de nieuwe CAO in 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie. De overschrijding is gemeld in de Financiële afwijkingen na TB2 2021. 

 

 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    67         67 V

Programma 4 Vrije tijd

Financieel overzicht Programma 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Programma 4: Vrije tijd Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 8.770 8.329 7.860 -469 N 468 V
Lasten -25.953 -25.080 -25.126 -46 N -1.244 N
Saldo van baten en lasten -17.183 -16.751 -17.266 -515 N -776 N
Onttrekkingen aan reserves 2.703 139 66 -72 N 0
Toevoegingen aan reserves -2.069 0 0 0 0
Saldo mutaties reserves 634 139 66 -72 N 0 N
Resultaat -16.550 -16.612 -17.199 -587 N -776 N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Terug naar navigatie - Verschillen
Wijkvestiging bibliotheek Rokkeveen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
40 V 160 V         200 V
In de wijk Rokkeveen wordt in 2021 de wijkvestiging van de bibliotheek opengehouden en omgebouwd om daarmee de mogelijkheid open te houden deze vestiging in de toekomst om te vormen tot Huis van de Wijk. Dit mede op verzoek van de raad (motie 2006-32A). Om dit te realiseren is in de perspectiefnota € 120.000 beschikbaar gesteld. De eenmalige investering kost € 200.000 en het resterende deel wordt gedekt uit het niet realiseren van dBos in Rokkeveen, zijnde € 80.000. In TB2 is al gemeld dat de voorgenomen verbouwing in 2022 plaatsvindt, omdat er eerst afspraken gemaakt moeten worden met beoogde partners over het programma van eisen en de organisatorische voorwaarden. Het budget is daarom niet in 2021 nodig en zal via een voorstel tot budgetoverheveling overgeheveld worden naar 2022.

 

CASA
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    150 V         150 V
Om een eventueel vertrek van CASA en de daaruit volgende derving van huurinkomsten door Cultuurpodium Boerderij te kunnen compenseren is structureel een budget van € 150.000 gereserveerd. Er is in 2021 geen besluit genomen over de eventuele verhuizing van CASA, waardoor dit budget in 2021 niet nodig is. Dit is gemeld in TB2.

 

Aanschaf kunst en onderhoud kunst
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    28 V -28 N     0  
Voor aanschaf kunst en onderhoud kunst is minder uitgeven dan begroot (begroot € 89.000). Dit komt door vertraging in de bouw van accommodaties waarvoor de kunst wordt gemaakt en door vertraging in productie wegens lastige verkrijgbaarheid van benodigde materialen. De uitgaven worden in 2022 gerealiseerd. Als gevolg hiervan wordt er ook minder uit de reserve beeldende kunst gehaald. 

 

Latere opleving verbouwing Balijhoeve
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
84 N 94 V         10 V
De verbouwing van de Balijhoeve wordt medio 2022 afgerond. In het raadsvoorstel was uitgegaan van 2021 en hierdoor vallen de lasten voor dit jaar (afschrijvingskosten en inkoopkosten horeca) € 94.000 lager uit en de baten (opbrengsten uit horeca en bijdrage derden) € 84.000 lager. De begrote lasten voor de Balijhoeve zijn € 215.000 en de begrote baten zijn € 104.000. De afwijking is gemeld in TB2.

 

Realiseren bijenlint en beleeftuin bij de Balijhoeve
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    38 V         38 V
Op de Balijhoeve wordt een bijenlint gerealiseerd dat loopt van Zoetermeer richting Delft. Het project ligt stil omdat er bij de gemeente Delft nog geen vervanger is voor de vertrokken projectleider. De provincie heeft voor dit project een bijdrage met bestedingsverplichting verstrekt. Voor de realisatie in 2022 zal budgetoverheveling aangevraagd worden.

 

Exploitatie stadsboerderijen en wijktuinen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
29 N 77 V         48 V
De stadsboerderijen en de wijktuinen zijn door corona niet het gehele jaar open geweest. De lasten vallen hierdoor lager uit onder andere voor onderhoud en inkoop horeca. Hier staat tegenover dat er door de sluiting ook minder omzet gedraaid is in de horeca. Verder is er minder vee verkocht en is er minder uit de wijktuinen verkocht. De begrote lasten zijn € 537.000 en de begrote baten € 71.000.

 

Kapitaallasten Vastgoed
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    180 V         180 V
Uitstel van investeringen en een vertraging van de investering in de was- en kleedaccomodaties van FC Zoetermeer hebben tot € 180.000 aan lagere kapitaallasten geleid. Hiermee hangt ook een afboeking van € 85.000 samen.

 

Extra afschrijving bibliotheken
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    250 V         250 V
Zoals gemeld in TB2 wordt de bezuiniging op de bibliotheek anders ingevuld. De bibliotheken aan de Nathaliegang en het Oosterheemplein worden niet gesloten. Hierdoor vindt de extra afschrijving van 250.000 ook niet plaats.

 

Lagere huurinkomsten Sport en sociaal culturele accommodaties
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
1.335 N             1.335 N
Verhuur aan Sociaal Culturele instellingen heeft een negatief exploitatiesaldo van € 642.122. Dit bestaat uit verleende huurkortingen COVID-19 (€ 151.912), minder huuropbrengsten huisvesting InZet (€ 191.206) overige inkomstenderving verhuur (€ 227.278), saldo overige baten en lasten exploitatie (€ 71.726).

Verhuur van Sportaccommodaties heet een negatief exploitatiesaldo van € 578.339 bestaande uit verstrekte huurkortingen COVID-19 (€ 644.656) en inkomstenderving als gevolg van Corona COVID-19 (€ 409.986), grondhuur (€ 167.408) en een saldo overige baten en lasten € 4.928. Daartegenover staan hoger dan begrote inkomsten uit de SPUK- compensatie sportaccommodaties € 648.639. In TB2 is tussentijds een bedrag aan huurkorting gemeld van € 473.000 in het kader van corona noodsteun COVID-19. De SPUK Levensstijlinterventie van € 135.000 is op de balans onderdeel Vooruitontvangen geboekt. Dit bedrag is daardoor in 2022 beschikbaar.

 

CAO stijging loonkosten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    75 N         75 N
De nieuwe CAO leidt in het jaar 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie. Dit betekent voor de loonkosten op programma 4 een overschrijding van € 94.620. Op dit doel is de overschrijding € 75.267. Deze overschrijding is al gemeld in de Financiële afwijkingen na TB2 2021.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
15 N 22 V         7 V

 

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad

Terug naar navigatie - Verschillen
Uitgevoerde activiteiten sport
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    92 V         92 V
Door corona hebben we minder aan (grootschalige) activiteiten voor sportstimulering/sportactiviteiten kunnen uitvoeren. Waar mogelijk zijn de activiteiten op een andere wijze in een gewijzigde vorm uitgevoerd. Door sluiting van scholen en zwembaden vanwege corona is er minder aan schoolzwemmen besteed evenals aan de zwemstimuleringsregeling. Hetzelfde geldt voor de topsportevenementen. Deze hebben nauwelijks plaatsgevonden. Voor al deze activiteiten is € 490.000 begroot.

 

Tegemoetkoming exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
816 V 816 N         0  
Voor ijsbanen en zwembaden heeft het Ministerie van VWS een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) in het leven geroepen. Het doel hiervan is om ijsbanen en zwembaden financieel te compenseren voor de exploitatietekorten over 2020 en voor kwartaal 1 en 2 van 2021, zodat ze ‘break-even’ spelen. Er is in totaal voor € 816.000 aan steun aangevraagd. De gemeente heeft voor ditzelfde bedrag een aanvraag bij het rijk ingediend en toegekend gekregen. Van dit bedrag is € 576.000 gemeld in TB2 en betrof de aanvraag voor het jaar 2020. In TB2 is ook aangegeven dat de aanvraag voor kwartaal 1 en 2 van 2021 opengesteld was. 

 

Investeringsimpuls amateurverenigingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    44 V 44 N     0  
De investeringsimpuls is bedoeld om verenigingen te ondersteunen bij het doen van investeringen. Er is € 44.000 minder uitgegeven aan de investeringsimpuls amateurverenigingen (begroot € 50.000). In het niet bestede bedrag zitten de betalingen voor de in 2021 ingediende aanvragen van FC Zoetermeer van € 28.000 en de NoordWesterhal van € 13.000 die na gereed melding van de investering in 2022 gaan plaatsvinden. Omdat er minder is uitgegeven hoeft er ook minder uit de reserve investeringsimpuls gehaald te worden. De middelen in de reserve blijven daarom voor de investeringsimpuls beschikbaar.

 

Sportakkoord
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
116 V 1 N         115 V
Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. In Zoetermeer is dit vertaald in het Zoetermeers Sportakkoord. Het rijk heeft het budget voor het Sportakkoord voor 2021 opgehoogd van € 60.000 naar € 120.000. In de jaarrekening is van deze rijksvergoeding € 4.000 op de balans gezet als Vooruitontvangen post. Dit bedrag is hiermee in 2022 beschikbaar voor het Sportakkoord. In TB2 is gemeld dat de lasten en baten € 60.000 hoger zouden uitvallen. De lasten vallen echter € 1.000 hoger uit dan begroot (begroot € 115.000). Hierdoor wordt van de gemelde hogere lasten € 55.000 niet benut in 2021. Om deze niet gebruikte rijksgelden te behouden voor het Sportakkoord wordt hiervoor een resultaatsbestemmingsvoorstel ingediend. 

 

COVID-19 noodsteun culturele instellingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    578 N         578 N
Instellingen binnen de sector kunst en cultuur hebben ook in 2021 COVID-19-steun kunnen aanvragen. Er is voor € 578.000 aan noodsteun verstrekt. Bij de reguliere subsidie is sprake van de coulance afspraak dat ondanks dat veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden door de COVID-19-maatregelen of anders worden ingevuld, toch volgens het normale betalingsritme subsidie is uitbetaald en subsidie niet zal worden teruggevorderd. De COVID-19-noodsteun is gemeld in TB1 en TB2.

 

Bestuurlijke evenementen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    41 V         41 V
Vanwege COVID-19 hebben er minder bestuurlijke evenementen plaatsgevonden. Hierdoor zijn de lasten met € 41.000 lager uitgevallen.

 

Evenementen in de stad
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    198 V         198 V
Door COVID-19 maatregelen gedurende het jaar is een aantal voorgenomen evenementen en activiteiten niet doorgegaan. Van het totaal beschikbare budget van € 760.000 is € 562.000 verantwoord inclusief terugvordering van betaalde voorschotten in 2020 en 2021. Vanuit het eenmalige budget evenementen uit het Coalitieakkoord is voor 2021 een bedrag gereserveerd voor het houden van het eenmalige evenement Lights on Nature. Nu dat niet kon doorgaan wordt bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 voorgesteld € 85.000 over te hevelen naar 2022 om het in dat jaar te kunnen organiseren.

 

CAO stijging loonkosten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    19 N         19 N
De nieuwe CAO leidt in het jaar 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie.
Dit betekent voor de loonkosten op programma 4 een overschrijding van € 94.620. Op dit doel is de overschrijding € 19.353. Deze overschrijding is al gemeld in de Financiële afwijkingen na TB2 2021.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
30 N 68 V         38 V

Programma 5 Veiligheid

Financieel overzicht Programma 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Programma 5: Veiligheid Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 365 1.068 818 -250 N 0
Lasten -15.716 -16.582 -16.913 -331 N -575 N
Saldo van baten en lasten -15.351 -15.514 -16.096 -582 N -575 N
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 0
Saldo mutaties reserves 0 0 0 0 0
Resultaat -15.351 -15.514 -16.096 -582 N -575 N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Terug naar navigatie - Verschillen
Jaarwisseling en activiteiten in de wijk
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
8 V 68 V         76 V
Baten
Voor het houden van activiteiten in de wijk is een kleine bijdrage ontvangen van € 8.000.

Lasten
De corona-maatregelen hebben een grote impact gehad op activiteiten in het kader van buurtpreventie, bijeenkomsten en evenementen. Het was daardoor niet mogelijk om in 2021 fysieke wijkveiligheidsavonden, activiteiten op het gebied van buurtpreventie, de vuurwerkshows en het jongerenfeest tijdens de jaarwisseling te organiseren. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 68.000.

 

Team Handhaving
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
50 N 22 N         72 N
Baten
De inkomsten van het fietsdepot zijn lager dan geraamd, omdat minder fietsen in de stad zijn opgehaald, die tegen een kleine vergoeding kunnen worden opgehaald door inwoners. Daarnaast zijn de inkomsten op bestuurlijke boetes lager dan geraamd.  In totaal levert dit een nadeel op van € 50.000. 

Lasten
Team handhaving (boa's) heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de handhaving van de maatregelen COVID-19, met het oog op de volksgezondheid. Het team heeft overuren moeten maken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, de toename van de meldingen te behandelen en de bewoners en ondernemers tijdig te woord gestaan bij vragen en onduidelijkheid. Dit resulteert in een nadeel in 2021 van € 22.000. Bij TB2 was een nadeel gemeld van € 61.000. Een deel van de kosten voor de boa’s kon worden ondergebracht bij doelstelling 5.3, onder de subsidie coronatoegangsbewijscontrole. 

 

Stijging Loonkosten CAO
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    65 N         65 N
De nieuwe CAO leidt in het jaar 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie. Dit betekent voor de loonkosten op programma 5 een overschrijding van € 74.000. Op dit doel is de overschrijding € 65.000. Deze overschrijding is al gemeld in de Financiële afwijkingen na TB2 2021.

 

Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Terug naar navigatie - Verschillen
Apv-vergunningverlening uitvoeringscapaciteit
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    78 N         78 N
Als gevolg van Corona zijn de werkzaamheden van de vergunningverleners toegenomen, zoals uitvoering geven aan de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet). Dit had en heeft grote impact op bijvoorbeeld horeca en evenementen. Daarnaast is in 2021 de Alcoholwet in werking getreden en zagen we dat de complexiteit van de vergunningverlening toenam, o.a. veroorzaakt door de Wet Bibob. Dit resulteert in een nadeel van € 78.000. Bij TB2 was een nadeel gemeld van € 100.000

 

Apv-vergunningverlening leges
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
79 N             79 N
Door de coronamaatregelen zijn in 2021 veel (grote) evenementen niet doorgegaan. Hierdoor zijn legesinkomsten gemist op basis van aanvragen om evenementenvergunningen. Daarnaast zijn veel aanpalende inkomsten, bijvoorbeeld voor tijdelijke alcoholvergunningen (die benodigd zijn náást een evenementenvergunning) niet verleend. Het totale nadeel komt hiermee uit op € 79.000. 

 

Coronatoegangsbewijscontrole
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
206 N 206 V         0  
Het Kabinet heeft geld aan de Veiligheidsregio’s ter beschikking gesteld voor de controle op de coronatoegangsbewijzen (ctb) met name in horecabedrijven, bij sportverenigingen en in culturele instellingen. Zoetermeer heeft € 322.743 ontvangen. Het voordeel in 2021 bedraagt € 206.000. De kosten van geïnteresseerden die van rechtswege verplicht zijn om een ctb te controleren en de inzet van gemeentelijke handhavers liggen lager dan het verkregen subsidiebedrag. Ook is er geen verzoek ingediend voor het inrichten van centrale controleposten.

 

Versterkingsgelden radicalisering
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
81 N 168 V         87 V
Baten
De versterkingsgelden radicalisering zijn € 81.000 lager dan begroot, omdat een deel van de onderstaande € 168.000 betrekking heeft op het jaar 2022.

Lasten
De integrale aanpak radicalisering en extremisme omvat, naast de persoonsgerichte aanpak, het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de doelen van de Versterkingsgelden, namelijk het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering. Door de COVID-19-crisis is er een afwijking ontstaan in de voortgang van de aanpak. Net als in 2020 konden in 2021 een aantal preventieve activiteiten, en ook activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering voor professionals, geen doorgang vinden door de geldende maatregelen. Het totale budget is € 450.000 en de financiële onderschrijding bedraagt € 168.000. Een aantal van de geplande activiteiten verschuiven van 2021 naar 2022. De geplande activiteiten worden alsnog uitgevoerd. 

 

Veiligheidsregio Haaglanden
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    269 N         269 N
Een onderdeel van de deelnemersbijdrage van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Een inhoudelijk uitwerking van het FLO-akkoord betreft het versneld sparen. Het financiële effect betreft het naar voren halen van de uitgaven (versneld sparen) en de gevolgen van de netto-garantie. Dit resulteert in een nadeel in 2021 van € 772.000 op de FLO. 
In TB1 is een voordeel gemeld op het financiële resultaat van de VRH en een vrijval van de reserve van het openbaar meldsysteem van in totaal € 503.000. Het saldo van deze voor- en nadelen levert een financieel tekort op van € 269.000. Bij de TB-en was een nadeel gemeld van € 166.000. 

 

Handhavingsjuristen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    296 N         296 N
Als gevolg van Corona zijn de werkzaamheden van de handhavingsjuristen toegenomen, zoals de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet) en het vertalen van de die landelijke regels naar de Zoetermeerse (en regionale) context. Dus hoe gaan we in onze regio om met (grote)evenementen en zorgen we ervoor dat deze veilig kunnen verlopen. Daarnaast is sprake van een structurele toename van werkzaamheden binnen dit werkdomein, onder meer door woonoverlast en toegenomen bestuurlijke rapportages over hennepteelt. Het nadeel is € 296.000. Bij TB2 was een nadeel gemeld van € 200.000.

 

Detacheringsvergoeding
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
93 V             93 V
Een werknemer van de gemeente Zoetermeer is tijdelijk (tot 2024) gedetacheerd en hiervoor is een vergoeding ontvangen van € 93.000.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
31 V 29 N         2 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Financieel overzicht Programma 6

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Programma 6: Dienstverlening en participatie Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 8.210 7.974 9.435 1.461 V 520 V
Lasten -15.052 -15.213 -14.676 537 V -636 N
Saldo van baten en lasten -6.842 -7.239 -5.241 1.998 V -116 N
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 0
Saldo mutaties reserves 0 0 0 0 0
Resultaat -6.842 -7.239 -5.241 1.998 V -116 N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid

Terug naar navigatie - Verschillen
Wabo en Toezicht
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    741 V         741 V
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden vergunningverleners, toezichthouders en juristen ingezet. In verband met de ongunstige marktomstandigheden bleek het niet mogelijk hier de juiste bemensing voor te organiseren. Om de doorlooptijden in afhandeling wel te realiseren, is de werkdruk bij het proces van vergunningverlening heel erg hoog geweest. Het totale budget is € 3,8 mln. en de financiële onderschrijding bedraagt € 741.000. Bij de TB-en was een voordeel gemeld van € 700.000.

 

Voorbereidingskosten omgevingswet
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    24 N         24 N
De ontwikkeling van de Omgevingswet is nog in beweging. Het Rijk heeft de beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet van 1 januari 2022 uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Door het later beschikbaar komen van vereisten/specificaties heeft een deel van de werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden. Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2021 € 344.000 beschikbaar gesteld. Bij TB1 is een verwacht nadeel gemeld van € 210.000. In 2021 is het werkelijke nadeel € 24.000. 

 

Leges Omgevingsvergunningen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
993 V             993 V
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges in rekening gebracht, waarvoor in de begroting een raming van € 6,7 mln. is opgenomen. De werkelijke legesinkomsten zijn uitgekomen op € 7,7 mln. Het aantal aanvragen ligt hoger dan eerder verwacht en er zijn een aantal grote vergunningen alsnog in 2021 verleend. Bij de TB-en en de Financiële afwijkingen na TB2 2021 was het verwachte voordeel € 400.000.

 

Stijging loonkosten CAO
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    106 N         106 N
De nieuwe CAO leidt in het jaar 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie. Dit betekent voor de loonkosten op programma 6 een overschrijding van € 118.000. Op dit doel is de overschrijding € 106.000. Deze overschrijding is al gemeld in de Financiële afwijkingen na TB2 2021.

 

Inhuurkrachten en eigen personeel Publieksplein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    35 N         35 N
Als gevolg van langdurig ziekteverzuim en vacatureruimte is extra personeel ingehuurd om achterstand in werkzaamheden te voorkomen en de dienstverlening voor de burgers te waarborgen. Daarnaast wordt gewerkt met een flexibele schil inhuur voor het gemeentelijk informatiepunt. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 275.000. Bij TB2 is een nadeel van € 220.000 gemeld.

Anderzijds zijn de verantwoorde uren door de feitelijke bezetting gedurende het jaar lager dan waarmee in de voorcalculatie rekening was gehouden onder meer door veel vacatures en door meer gebruik te maken van inhuurkrachten (zie boven) in verband met een flexibele inzet bij drukke periodes, wat een voordeel van € 240.000 betekent. 

 

Leges persoonsdocumenten, huwelijken en naturalisatie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
223 V 110 N         113 V
De afgelopen jaren zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen, van wie er velen nu een aanvraag voor naturalisatie hebben gedaan. Evenals in 2020 waren 70% meer naturalisaties in vergelijking met eerdere jaren. Aan extra leges is hiervoor € 140.000 ontvangen. Echter € 97.000 hiervan betreft rijksleges die afgedragen worden en door meer inzet van personeel ontstaat per saldo slechts een beperkt voordeel op deze activiteit.

Hogere leges voor paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen betekent een voordeel van € 83.000. Een deel van de ontvangen leges betreft rijksleges die afgedragen worden.

 

Afschrijvingen en vervangingsinvesteringen Publieksplein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    190 V         190 V
Op basis van voorcalculatie en voorgenomen investeringen zijn aan afschrijvingskosten van lopende activa en afschrijvingen voor nieuwe (vervangings-)investeringen totaal € 190.000 opgenomen in de begroting. Echter in 2021 zijn voor dit programma de vervangingsinvesteringen uitgesteld in afwachting van de digitale ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening.

 

Extra kosten 2e Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    530 N         530 N
In januari 2021 is de raad geïnformeerd over de extra kosten om de Tweede Kamerverkiezingen volgens regelgeving over COVID-19 te laten verlopen. De verwachte extra kosten zijn ingeschat op € 629.000 waarvan al een deel (€ 83.000) is betaald en verantwoord in 2020. Hier tegenover staat een bijdrage via de algemene uitkering van € 336.000 (programma OAD). De werkelijke extra gemaakte kosten over 2021 bedragen € 515.000. Bij het TB1 is € 546.000 gemeld.

Op grond van de ervaringen met de Tweede Kamerverkiezingen is voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart met de nodige voorbereidingen waarbij opnieuw rekening is gehouden met de COVID-19 maatregelen zoals hygiënematerialen, toegankelijkheid van de locaties en inzet van medewerkers. Bij TB2 is rekening gehouden met een nadeel van € 110.000 terwijl de werkelijk gemaakte kosten beperkt zijn gebleven tot € 15.000.

 

Overige afwijkingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
1 V 68 V         69 V
In 2021 is de focus grotendeels gelegd op het vernieuwen van de website. Hiervoor is een investering beschikbaar gesteld waar alle kosten voor aanpassing van de software uit is bekostigd. Het begrote exploitatiebudget is daardoor nauwelijks nodig gebleken wat een voordeel van € 55.000 in de jaarrekening geeft. 
Geringe voor- en nadelen bij PPL per saldo 13.000 V.

 

Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie

Terug naar navigatie - Verschillen
Kosten College
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    241 V         241 V
In 2021 is de rekenrente van de voorziening wethouders pensioenen verhoogd van 0,082% naar 0,528%, waardoor een lagere dotatie aan de voorziening wethouders pensioenen nodig was. Ook is er minder aanspraak gemaakt op de posten ten behoeve van opleidingen en cursussen door het college.

 

Bestuurlijke samenwerkingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
183 V 29 V         212 V
In 2021 heeft er een uitbetaling plaatsgevonden met betrekking tot de liquidatie van Stadsgewest Haaglanden. Dit heeft geleid tot een hogere baat van € 183.000. In TB1 is vermeld dat er een baat zou ontstaan van € 120.000. De lasten zijn € 29.000 lager uitgevallen, doordat de inkomstenoverdracht aan het Metropool Rotterdam Den Haag lager uitviel dan begroot.

 

Personeelskosten Griffie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
34 V 45 V         79 V
Het voordeel bij de baten betreft een onvoorzien hogere detacheringsvergoeding van € 34.000 voor griffiepersoneel. Aan de lastenkant heeft een voordeel van € 45.000 plaatsgevonden op personeel vanwege vacatureruimte en een lagere benutting van de opleidingen/cursussen post.

 

Ondersteuningskosten Raad
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    147 V         147 V
De ondersteuningskosten van de raad zijn € 147.000 lager uitgevallen. Dit komt doordat er minder aanspraak is gedaan op de regelingen voor raadsleden.

 

Referendum afvalbeleid
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    125 N         125 N
Door de inwoners van Zoetermeer is verzocht om een referendum te houden over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021. Aan alle benodigde formaliteiten, zoals de drempel van het aantal indieners dat benodigd is, is voldaan. Op 6 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het houden van het referendum, ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
Met de bijbehorende kosten, begroot op € 330.000 voor de jaren 2021 en 2022 is geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting. De kosten voor 2021 bedragen € 125.000. Dat betreft vooral ambtelijke capaciteit en de kosten voor de commissie en externe advieskosten. Bij TB1 is € 132.000 gemeld.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
27 V 6 V         33 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 7 Inrichting van de stad

Financieel overzicht Programma 7

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Programma 7: Inrichting van de stad Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 21.776 26.716 24.955 -1.761 N 408 V
Lasten -25.392 -29.754 -24.833 4.921 V 650 V
Saldo van baten en lasten -3.616 -3.039 121 3.160 V 1.058 V
Onttrekkingen aan reserves 4.619 9.939 8.562 -1.376 N -1.010 N
Toevoegingen aan reserves -5.361 -10.572 -13.517 -2.944 N 0
Saldo mutaties reserves -742 -634 -4.954 -4.321 N -1.010 N
Resultaat -4.358 -3.672 -4.833 -1.161 N 48 V
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Terug naar navigatie - Verschillen
Bergingen woonwagenhuisvesting
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    300 V 300 N     0 N
Met raadsbesluit 0637694172 Investeringsbudget bergingen en woonwagens locatie Gooimeer is in totaal een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 0,5 mln. Voor de bergingen is dit € 0,3 mln.. De kosten van de aanleg bergingen zijn in eerdere jaren als onrendabele kosten ten laste van het Rif gebracht. In deze jaarrekening zijn de kosten in verband met het eerdergenoemde raadsbesluit, waarbij is geconcludeerd dat de kosten rendabel zijn, alsnog geactiveerd en heeft een correctie op de eerdere onttrekking in het Rif plaatsgevonden. De administratieve verwerking is per saldo kostenneutraal.

 

Noodopvang
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
69 V 69 N         0 V
In september 2021 is de gemeente benaderd door onder andere het Rijk, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en VluchtelingenWerk met het verzoek om per direct extra opvang en huisvesting te realiseren voor asielzoekers en vergunninghouders. De gemeente heeft hiertoe voorbereidingen getroffen tot € 69.000. Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is een bestuursovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten door het COA worden vergoed. Per saldo is het budgettair effect neutraal. In de Financiële afwijkingen na TB2 2021 is een nadeel en een even hoog voordeel gemeld van € 110.000.

 

Landschapstafels
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    52 V         52 V
De gemeente werkt voor de groenontwikkeling in het buitengebieden via drie landschapstafels samen met andere gemeenten, de provincie en de hoogheemraadschappen. Voor de deelname aan de tafels en cofinanciering van groenprojecten is een budget van € 90.000 beschikbaar. Op 26 oktober 2020 is de raad via een memo geïnformeerd over de toekomst van deze landschapstafels. Twee tafels zijn in 2021 opgeheven en 1 tafel krijgt een doorstart. De tafels hebben zich met name gericht op de afronding van de lopende projecten. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de eigen middelen van de tafels. Om deze reden is er 2021 een incidenteel voordeel behaald. Met de andere gemeenten is inmiddels gezocht naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden om het beleid van de versterking van het groen te kunnen continueren.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
2 V 93 V         95 V

 

Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Terug naar navigatie - Verschillen
Grondexploitatie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
2.195 N 3.216 V 943 V 2.968 N 1.004 N

Voor de uitvoering van het Grondbeleid is ca. € 22,0 mln. aan lasten en baten in de Programmabegroting opgenomen. Het Grondbeleid wordt gevoerd om een programma (woningen, kantoren, voorzieningen en bedrijfsterreinen) te realiseren. De uitgangspunten hierbij zijn het rijks-, provinciale en regionale beleid en de gemeentelijke visie op het toekomstige ruimtelijk beleid. In de Nota Grondbeleid zijn de kaders en uitgangspunten weergegeven voor het grondbeleid van de gemeente.

Er is een relatie tussen de lasten, baten, mutaties in reserves en boekwaarde van de verschillende grondexploitaties (en faciliterend grondbeleid) op de balans. Het resultaat van de grondbedrijf functie is per saldo via een mutatie in de voorraad neutraal verwerkt, zodat de ontstane afwijkingen in de regel geen invloed hebben op het rekeningresultaat van de gemeente. Ook is er (jaarlijks) sprake van faseringsverschillen. De redenen zijn vaak divers en zijn vaak exogeen van aard. Met projectontwikkelaars is bijvoorbeeld een afnamecontract afgesloten, maar het tempo van de afname en daarmee de opbrengsten wordt door de ontwikkelaars zelf bepaald. Het effect van de faseringsverschillen is verwerkt in het Meerjarenperspectief Grondbeleid (MPG).

Het MPG bevat naast informatie over de voortgang, ook een actualisatie van de grondexploitaties, de resultaatprognoses en de risico’s. In het MPG is het effect van de werkelijke voortgang meegenomen. Het resultaat van deze actualisatie is verwerkt in de jaarrekening en komt tot uitdrukking in mutaties in reserves en de winstafdrachten en het al dan niet vrijvallen van (een deel) van voorzieningen en reserves. De verwerking van het resultaat is vastgesteld in de Nota Grondbeleid en gaat via vastgestelde stappen: in eerste instantie voor 50% toegevoegd aan de reserve Financiële Positie Grondbedrijf en voor 50% aan de reserve RIF. Vervolgens wordt de maximale omvang van de reserve Financiële Positie Grondbedrijf en de risicoreserve bepaald aan de hand van de benodigde weerstandscapaciteit. Het surplus wordt afgeroomd naar de reserve RIF. In de paragraaf Grondbeleid is een inhoudelijke toelichting opgenomen op de uitvoering van het grondbeleid.

Tegenover het nadeel van ca. € 1 mln. staat een even hoog voordeel bij de Vennootschapsbelasting (Vpb) zodat per saldo het effect voor de exploitatie neutraal is. 

Baten

Het nadeel op de baten € 2,2 mln. bestaat uit lagere grondopbrengsten van ca. € 10,2 mln. (nadeel, faseringsverschil), vrijval voorziening € 0,2 mln. (voordeel) en een lagere mutatie in de voorraad onderhanden werken van ca. € 7,8 mln. (voordeel). De lagere opbrengsten zijn ontstaan bij Oosterheem, faciliterend grondbeleid en grondexploitaties in uitvoering (totaal € 12,4 mln.), voor Palenstein zijn er meer opbrengsten behaald (€ 2,2 mln.). De lagere mutatie onderhanden werken houdt verband met het lagere opbrengsten.

Lasten
Het voordeel op de lasten van € 3,2 mln. ontstaat doordat begrote werkzaamheden voor bouw- en woonrijpmaken van € 7,5 mln. doorschuiven naar een volgend boekjaar. Tegenover dit voordeel staat ook een nadeel in de mutatie voorraad grond van € 3,5 mln. Het faseringsverschil bij het bouw- en woonrijpmaken is onder meer ontstaan in de grondexploitaties Oosterheem € 1,5 mln., Palenstein € 1,5 en grondexploitaties in uitvoering en in het faciliterend grondbeleid in totaal ongeveer € 4,6 mln. (o.a. Dwarstocht, Edisonpark en Nutrihage). Daarnaast zijn er in 2021 in verband met de herijking van de MPG  voor verschillende projecten voorzieningen getroffen. Dit geeft een nadeel van € 0,8 mln.  

Onttrekkingen reserves
Voor onttrekkingen aan het Rif voor het vormen van een voorziening is € 0,2 begroot. Op basis van herziening grondexploitaties behoefde niets te worden onttrokken. Dit geeft een nadeel van € 0,2 mln. in de exploitatie.
De reserve Financiële positie Grondbedrijf en de risicoreserve worden elk jaar herijkt op basis van een herziening van grondexploitaties. De herijking heeft geleid tot een afroming van de reserve FiPo van € 1,0 mln. (voordeel) en risicoreserve € 0,2 mln.

Toevoegingen reserves
Op basis van het grondbeleid komt het resultaat van de grondexploitaties voor 50% ten gunste van de reserve Versterking financiële positie Grondbedrijf (FiPo) en voor 50% ten gunste van de reserve investeringsfonds 2030 (Rif). De toevoegingen zijn op grond van de calculaties in met name Oosterheem ca. € 3 mln. hoger dan in de begroting is opgenomen.

 

Gemeentelijke eigendommen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
405 V 33 V         438 V
De gemeente heeft grond in haar bezit en voor de exploitatie (regulier beheer, advisering en begeleiding verkopen) is een budget opgenomen van ca. € 0,8 mln. aan uitgaven en ca. € 1,9 mln. aan inkomsten. In 2021 zijn extra inkomsten gerealiseerd door incidentele grondverkopen, maar zijn ook lagere inkomsten uit huren en pachten gerealiseerd. Dit geeft per saldo een voordeel van € 405.000. In TB2 is een melding gedaan van € 300.000 aan extra inkomsten. Het verschil ten opzichte van TB2 is ontstaan door aanvullende incidentele verkopen. Gezien het onvoorspelbare karakter wordt dit niet begroot. 

 

Schaalsprong
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
9 V 720 V 729 N     0 V
De raad heeft met raadsbesluit 0637519222-geamendeerd ‘Beschikbaar stellen budgetten Schaalsprong 2020 en 2021’ verschillende budgetten beschikbaar gesteld. In 2021 is naast een voordeel op de baten van € 9.000 een voordeel van € 720.000 op de kosten ontstaan. Hier staat een even hoge lagere onttrekking uit het RIF tegenover. De onderbesteding is als het volgt ontstaan:

Wijkaanpak Meerzicht € 162.000 (voordeel)
Voor de wijkaanpak Meerzicht is inclusief herfasering een budget van € 580.000 beschikbaar. Bij de raming voor de uitgaven was ook rekening gehouden met kleinschalige activiteiten en aanpassingen in de openbare ruimte. Het voorziene programma is door de voortdurende COVID-19 crisis niet volledig uitgevoerd. Door de crisis was het voor een langere tijd niet mogelijk om op de juiste manier in contact te komen met bewoners. Daardoor zijn kleinschalige activiteiten en gesprekken tot aanpassingen in de openbare ruimte nog niet allemaal tot stand gekomen. Daarnaast zijn niet alle in 2021 extern uitgezette opdrachten afgerond. Daardoor is het voordeel hoger dan gedacht. In TB2 is een voordeel gemeld van € 100.000.

Regie, voorbereiding en samenhang/investeringsagenda € 139.000 (voordeel)
Voor de regie, voorbereiding en samenhang en het opmaken van een investeringsagenda is in totaal € 329.000 beschikbaar. Gezien de samenhang met de visie Zoetermeer 2040 is het karakter van de inzet veranderd en is de voorziene afschaling voor de komende jaren eerder ingezet. Hierdoor is de inzet van personeel verminderd, waardoor er een voordeel is ontstaan van € 39.000. Daarnaast is de voorbereiding op het opmaken van een investeringsagenda in afwachting van de uitwerking van Zoetermeer 2040 opgeschort. Dit levert een voordeel op van € 100.000. In TB2 is een voordeel gemeld van € 185.000.

Relatienetwerk/investeren in stad € 145.000 (voordeel)
Voor Relatienetwerk/investeren in stad is inclusief herfasering een budget verstrekt van € 222.000. Het was de planning hiervoor externe bijeenkomsten te organiseren om marktpartijen te interesseren (o.a. waaronder een grootschalige op de Provada). Vanwege COVID-19 was het niet mogelijk om in 2021 grote externe bijeenkomsten te organiseren. De kosten van de kleinschalige Provada in het najaar zijn beperkt gebleven tot de toegang en het bouwen van een website is uitgesteld. Dit levert een extra voordeel op ten opzichte van de melding in TB2 van een voordeel van € 90.000. 

Bouwprogrammering en voorbereiding bestemmingsplannen € 136.000 (voordeel)
Voor de woningbouwprogrammering en voorbereiding bestemmingsplannen is inclusief herfasering € 285.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoeksbudget voorbereiding bestemmingsplannen is mede in afwachting van de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 beperkt benut. Daarnaast zijn verschillende bij derden uitgezette opdrachten tot € 75.000 aan het einde van het jaar niet allemaal afgerond. Deze opdrachten zullen naar verwachting in 2022 worden voltooid. 

Programma Binnenstad/communicatie Binnenstad € 138.000 (voordeel)
Voor het programma Binnenstad is inclusief herfasering een budget van € 445.000 beschikbaar. Dit is inclusief een afzonderlijk budget voor communicatie van € 90.000. Dit budget dat voor communicatie, promotie (waaronder de opzet van een nieuwe website), citymarketing en samenwerking met de partners bestemd is, is in afwachting van de uitwerking van het inhoudelijk programma beperkt ingezet wat een voordeel geeft van € 68.000.

Het voordeel op het budget programma Binnenstad is € 70.000 en is ontstaan doordat het werkbudget voor overkoepelende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld verkeersonderzoeken, in de Binnenstad nog niet is ingezet in afwachting op de afronding van de uitvoeringsstrategie. Het kernteam heeft zich naast de afronding gericht op een sterkte-zwakte analyse van de deelgebieden met een globale inschatting van het te verwachten resultaat (Quick Scan) en het maken van keuzes welke deelgebieden het eerst aangepakt moeten worden. Dit heeft geresulteerd een raadsvoorstel Budget uitvoeringsstrategie programma Binnenstad voor de jaren 2022 en 2023 dat in januari 2022 is vastgesteld. 

 

Visie van Tuyllpark en omgeving en Vernedepark/Paltelaan
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    235 V 235 N     0 V
In de programmabegroting is voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het van Tuyllpark en de gebieden eromheen (€ 160.000) en de Paltelaan en Vernedepark en omgeving (€ 75.000) in totaal € 235.000 beschikbaar. Het doel voor beide gebieden is te komen tot een integrale visie per gebied, waarmee ontwikkelingen in samenhang kunnen worden bezien en afgewogen met het oog op een passende ruimtelijke invulling van de locaties.

De totstandkoming van een visie voor het Van Tuyllpark en het Plan voor de Plas van Poot heeft meer voorbereidingstijd gevraagd dan eerder ingeschat waardoor de daadwerkelijke uitvoering later is opgestart. Nadat vanuit het budget nieuwe initiatieven de kosten van het opstellen van een projectplan en de gebiedsanalyse is gedekt, is het project door besluitvorming over de prioritering van projecten stilgelegd. Dit geeft een voordeel van € 235.000.

Eind 2021 is geconcludeerd dat de gebiedsvisie van Tuyllpark één van de projecten is die eerst worden opgepakt en waarvoor personeel beschikbaar zal worden gezet. De visie Paltelaan en Vernedepark staat vaanwege de prioritering nog 'on hold'. Hier staat een even hoog nadeel wegens een bijdrage van de Rif tegenover. Met het opstellen van TB2 was nog geen rekening gehouden met de opschorting en is een voordeel gemeld van € 135.000.

 

Bestuurlijke opdracht Bleizo-West
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
92 V 92 N         0 V
Voor het uitwerken van een ontwikkelperspectief voor Bleizo-West is een bestuurlijke opdracht vastgesteld. Het ontwikkelperspectief is oktober 2021 door de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer vastgesteld. De kosten van de ambtelijke begeleiding van de gemeente en de externe kosten bedroegen € 92.000 en zijn in rekening gebracht aan de gemeente Lansingerland die de coördinatie verzorgd. In TB1 is van de kosten en opbrengsten een melding gedaan voor € 153.000. 

 

Centraal Park en aanleg evenementen terrein Markt 10
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    222 V 339 N     117 N
In 2020 is met raadsbesluit 0637589359 Geamendeerd raadsvoorstel businesscase Markt 10 budget verstrekt voor de realisatie van een grondexploitatie Markt 10, een ondergrondse parkeergarage, een evenemententerrein en een fietsenstalling. Daarnaast is met raadsbesluit 0637598832 Uitwerking Centraal Park budget verstrekt. Het budget voor het Centraal Park en de aanleg van het evenemententerrein bedraagt voor 2021 € 526.000.

De kosten bedragen € 304.000 zodat een voordeel is ontstaan van € 222.000. Dit wordt veroorzaakt door het 'on hold' zetten van de aanleg van het evenemententerrein als gevolg van de beëindiging van de aanbesteding en een vertraging in de uitwerking van het Centraal Park. 

De kosten van de voorbereiding van de aanbesteding van het evenementen terrein bedragen € 73.000. Voor de aanbesteding van het evenemententerrein zijn er ook in 2020 zijn kosten tot € 44.000 gemaakt. De kosten hiervan, in totaal € 117.000, zijn als verlies ten laste van het exploitatieresultaat gebracht en zijn voor wat betreft de kosten 2020 gecorrigeerd als onttrekking in het Rif. Op 6 december 2021 is een memo verstrekt met voorstellen voor een evaluatie, een reflectiemoment en de financiële afwikkeling van de aanbesteding Markt 10. Bij de financiële afwikkeling is medegedeeld dat de kosten voor de aanbestedingsprocedure van onder andere de aanleg van evenemententerrein als kosten worden afgeboekt. De kosten voor het onderdeel evenemententerrein zijn in dit memo geschat op € 150.000. Voor de inhoudelijke toelichting over het verloop van de aanbesteding en de informatieverstrekking aan de raad hierover wordt verwezen naar de toelichting bij Markt 10 parkeergarage.

De voorbereidingskosten voor het Centraal Park bedragen € 231.000. Voor het Centraal Park geldt dat het nog niet is gelukt om op basis van een uitgewerkt schetsontwerp in 2021 een voorstel te doen bij de raad. Dit zal na de verkiezingen in 2022 plaatsvinden. 

 

Bouw- en woonrijpmaken Engelandlaan 270
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    160 V         160 V
Voor een door de gemeente gewenste plotverschuiving zijn aanvullende kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van het woningversnellingsproject Engelandlaan 270 nodig. Hiervoor is vanuit de gemeente aanvullend budget verstrekt. Het budget voor het onderdeel bouwrijpmaken van € 160.000 was gepland voor 2021. Dit is nog niet gelukt en dit geeft een voordeel van € 160.000. Het traject om te komen tot een anterieure overeenkomst heeft lang geduurd en veel overleg gevraagd en is in 2021 niet afgerond. Vanuit de gemeente is een packagedeal voorgesteld en de verwachting is dat in de eerste helft van 2022 de anterieure overeenkomst getekend kan worden. Daarna volgt het planologische traject waarna eind 2022/begin 2023 kan worden gestart met het bouwrijpmaken waarna de bouw kan starten. Het woonrijpmaken zal naar verwachting in 2024 worden uitgevoerd. 

 

Upgrade Stadshart
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    173 V         173 V
Voor de upgrade van het Stadshart zijn kapitaallasten in de begroting opgenomen van ongeveer € 117.000. Het budget is verstrekt en met raadsbesluit nr. DOC-2015-006421-geamendeerd Uitvoeringsprogramma Upgrade Stadshart. Bij de besluitvorming was voorzien dat het werk in 2020 zou zijn afgerond. In TB1 is gemeld dat de oplevering is voorzien in 2022. Dit houdt in ieder geval in dat het budget voor de kapitaallasten van 2021 vrijvalt en opschuift naar de toekomst. Dit geeft voor 2021 een voordeel van € 117.000.

Voor kosten algemeen beheer, communicatie en omgevingsmanagement is € 65.000 beschikbaar. Dit was in beperkte mate nodig waardoor nog een aanvullend voordeel is gerealiseerd van € 56.000.

 

Markt 10 parkeergarage
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    526 N         526 N
Met Raadsbesluit 0637589359 -geamendeerd raadsvoorstel Businesscase Markt 10 is € 16,4 mln. beschikbaar gesteld voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. In 2021 is de gunningsfase doorlopen en met verschillende memo's is de raad geïnformeerd over de uiteindelijke beëindiging van de aanbesteding. Op 18 juni 2021 is de raad geïnformeerd over de beëindiging van de aanbesteding Markt 10 e.o. en het opstarten van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Bij de beoordeling van de aanbiedingen heeft de gemeente moeten vaststellen dat alle 3 de inschrijvingen het vooraf door de gemeente geraamde en beschikbare budget - ruim - overschrijden en dit niet kan leiden tot gunning en een opdrachtverstrekking. Over de beëindiging van de procedure is de raad via een memo van 4 oktober 2021 op de hoogte gesteld.

Op 6 december 2021 is een memo verstrekt met voorstellen voor een evaluatie, een reflectiemoment en de financiële afwikkeling. Bij het onderdeel financiële afwikkeling is medegedeeld dat de kosten voor de aanbestedingsprocedure als waardevermindering op de activa worden afgeboekt. Voor het onderdeel parkeergarage is dit toen geschat op € 370.000 met de mededeling dat er nog onderzoek moest plaatsvinden naar de verdere onderverdeling en dat het definitieve bedrag nog wordt bepaald. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en de definitieve kosten van de waardevermindering zijn vastgesteld op € 526.000. 

 

Kapitaallasten wegen en kunstwerken
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    96 V         96 V
In de begroting zijn kapitaallasten opgenomen voor de mobiliteitswerken, de aanleg van een brug nabij station Lansingerland-Zoetermeer en het Dutch Innovation Park (raadsbesluit nr. DOC-2017-007969 'visie Dutch Innovation Park en verbinding OV-knooppunt'). In het raadsbesluit is aangegeven dat het opdrachtgeversoverleg van de projectgroep Vervoersknoop Bleizo de aanleg als scope wijziging heeft meegenomen, maar dat de gemeente hiertoe garant moet blijven staan totdat er duidelijkheid is of er projectbudget overblijft voor de aanleg van deze brug. Vanwege deze onduidelijkheid is toen besloten om de kapitaallasten van de brug in de begroting op te nemen totdat er duidelijkheid is over de dekking. In najaar 2020 is deze duidelijkheid gekomen en is besloten om de aanleg van de brug voor rekening van het budget van de vervoersknoop te nemen. Dat houdt in dat, met uitzondering van de rentelasten over de grond (investering van € 238.000), € 75.000 van het gereserveerde budget structureel kan vrijvallen voor 2021 en volgende jaren. Dit is opgenomen in TB1 en Programmabegroting voor 2022. Naast dit voordeel is er vanwege een vertraging in de aanleg van mobiliteitswerken een voordeel behaald van € 21.000. 

 

Wijkplan Palenstein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
7 V 66 V 73 N     0 V
Voor de uitvoering van het Wijkplan Palenstein is een budget beschikbaar gesteld van € 111.000. De besteding van het budget over de jaren geschiedt in relatie tot de voortgang van de realisatie van het programma Palenstein en wordt gedekt vanuit de brede bestemmingsreserve. In 2021 zijn net als in 2020 een aantal activiteiten niet of niet volledig uitgevoerd, waaronder het vieren van mijlpalen met de bewoners, activiteiten rondom het nieuwe winkelcentrum en bijdragen in speelvoorzieningen. Wat betreft de participatie van bewoners en de invulling van wensen rondom het Sabrinapad en de Lodesteinstraat zijn afspraken gemaakt welke in 2022 en 2023 tot uitgaven leiden. Hierdoor is er een voordeel behaald van € 66.000. Daar staat, onder vermindering van de bijdrage van derden, een even hoog nadeel onttrekking reserve tegenover.

 

Gemeentelijke inzet versnelling 700 woningen/ Nieuwe Initiatieven
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    580 V 580 N     0 V
Met raadsbesluit 0637519222-geamendeerd ‘Beschikbaar stellen budgetten Schaalsprong 2020 en 2021’ is voor 2021 € 550.000 beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke inzet voor de uitvoering woningbouwagenda (versnelling 700 woningen) en € 250.000 voor het in gang zetten van nieuwe initiatieven. Daarnaast is € 211.000 voor de woningbouwversnelling geherfaseerd vanuit 2020, zodat in totaal € 1.011.000 beschikbaar is.

In 2021 is € 431.000 besteed aan de uitwerking van nieuwe initiatieven en woningbouwversnellingsprojecten zodat er een voordeel is ontstaan van € 580.000. Hier staat een even hoog nadeel onttrekking Rif tegenover. In TB2 is een voordeel gemeld van € 500.000. Het voordeel is ontstaan door een combinatie van factoren waarvan de ingewikkeldheid van de dossiers en het daardoor op elkaar moeten wachten van advies van (overbelaste) vakspecialisten, de druk op de arbeidsmarkt en het tegen de lat houden van de projecten tegen Zoetermeer 2040 de belangrijkste zijn.

De conclusies hebben geleid tot een besluit over de prioritering van nieuwe initiatieven en een terughoudendheid bij het in behandeling nemen van nieuwe initiatieven. Daarbij wordt goed afgewogen of het nu in gang brengen van het initiatief ook gezien de beschikbare capaciteit en de daarbij te realiseren output op dit moment wenselijk is. Hiermee ontstaat vooraf een duidelijker afweging of een project doorgang moet vinden of niet. Omdat de krapte op de arbeidsmarkt naar verwachting nog ca. 3 jaar duurt zijn de gereserveerde bedragen naar beneden bijgesteld en wordt bij toekomstige budget aanvragen een lager budget gevraagd.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
19 N 17 N     23 V 13 N

 

Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte

Terug naar navigatie - Verschillen
Woonwagenhuisvesting
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    412 V         412 V
In het kader van het oplossen van lopende knelpunten op het gebied van woonwagenhuisvesting is € 412.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de woonwagenlocatie Bleiswijkseweg. De bewonersgesprekken over de herinrichting van de Bleiswijkseweg hebben vertraging opgelopen. Dit is vooral veroorzaakt door beperkte personele capaciteit aan civieltechnische diensten. Daarnaast konden de fysieke bijeenkomsten vanwege COVID-19 niet of in beperkte mate doorgaan en moet een niet voorzien onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging plaatsvinden. Het project is daardoor niet verder gekomen. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 412.000. In de Financiële afwijkingen na TB2 2021 is dit voordeel gemeld.

Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid

Doelstelling 7.5 Overige

Terug naar navigatie - Verschillen
Personeel, onderdeel ontwikkeling stad
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    525 N         525 N
Door de aanwezigheid van boventalligen, langdurige zieken en de daarbij noodzakelijk en duurdere vervanging, CAO-effecten, het dekkingsverlies van direct productieve uren door COVID-19 is een nadeel ontstaan van € 638.000. Hier staat een voordelig saldo kostenplaatsen van € 113.000 tegenover, waardoor de lasten uitkomen op € 525.000. In TB2 is voor de langdurige ziekte en boventalligen en het dekkingsverlies in totaal € 550.000 gemeld en in de Financiële afwijkingen na TB2 2021 is voor het CAO-effect € 111.000 bijgekomen zodat in totaal € 661.000 aan extra lasten is gemeld.

 

Personeel, onderdeel beheer vastgoed
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    434 N         434 N
Op de personeelskosten van het personeel dat zich bezighoudt met het beheer van het vastgoed is een nadeel ontstaan van € 434.000. Dit wordt veroorzaakt door een nadeel op de salariskosten en een nadeel op de doorbelasting van de kosten van het personeel.

De salariskosten van het personeel zijn door verschillen tussen de functionele schaalindeling, CAO-effecten en kosten van boventalligen hoger in de begroting opgenomen. Daarnaast worden de vastgoedprojecten en investeringen die voor derden worden uitgevoerd belast tegen de integrale kostprijs ('commerciële verkooptarieven'). Het verschil tussen deze commerciële verkooptarieven en de salarissen van deze interne medewerkers is begroot op programma 7 als 'positief resultaat' en bedraagt € 600.000. Doordat een aantal vacatures niet zijn ingevuld is het positieve resultaat niet behaald.

In TB2 is hiertoe een melding gedaan van € 400.000. Voor het onderdeel salarissen € 250.000 is de melding gedaan op programma Overhead, maar dit hoort thuis op programma 7. 

Overhead

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Overhead Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijzigingen Rekening 2021 Saldo begroting na wijzigingen en rekening N/V Meldingen 2021 N/V
Baten 436 361 375 14 V 0
Lasten -40.961 -41.458 -38.191 3.267 V -20 N
Saldo van baten en lasten -40.526 -41.097 -37.815 3.281 V -20 N
Onttrekkingen aan reserves 112 112 92 -20 N 0
Toevoegingen aan reserves -290 -290 -290 0 0
Saldo mutaties reserves -177 -177 -197 -20 N 0
Resultaat -40.703 -41.274 -38.013 3.261 V -20 N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Terug naar navigatie - Verschillen
Stijging loonkosten CAO
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    489 N         489 N
De nieuwe CAO leidt in het jaar 2021 tot een stijging van de loonkosten. Belangrijkste kostenposten vormen een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker en een stijging van de lonen per 1 december 2021 met 1,5%. Ook is sprake van een stijging van de werkgeverspremie. Dit betekent voor de loonkosten op overzicht overhead een overschrijding van € 489.000. Deze overschrijding is al gemeld in de Financiële afwijkingen na TB2 2021.

 

Informatisering & Automatisering (Corona)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
27 V 200 N         173 N
Vanwege corona is in totaal € 200.000 extra kosten gemaakt. Alle medewerkers zijn voorzien van de nodige ICT-middelen zoals beeldschermen, headsets en dockingstations om het thuiswerken zo optimaal mogelijk te faciliteren. De kosten hiervoor bedragen € 54.000. Door het thuiswerken zijn ook de kosten van mobiele datagebruik en gesprekskosten gestegen met € 26.000. Daarnaast is extra personeel ingehuurd bij de servicedesk om de werkdruk op te vangen en voor werkzaamheden in kader van corona archief-hotspot. De kosten hiervoor bedragen € 120.000. Deze extra kosten zijn al gemeld in TB2.

 

(Personeels)kosten F&C
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
216 N 374 V         158 V
In de begroting is ten onrechte een baat opgenomen voor de doorbelasting van de uren van de projectcontrollers die zij besteden aan projecten. In de praktijk hebben we de notitie BBV gevolgd en vond deze doorbelasting plaats door de lasten van het tijdschrijven via een memoriaal te verlagen en zo via een negatieve last door te belasten naar de projecten. Dit is de reden dat de begrote baat niet werd gerealiseerd en de lasten lager uitvielen. In de programmabegroting 2023 corrigeren we de baat naar een negatieve last om ook in de begroting aan de BBV te voldoen.

Onder andere bijdrage ziekengeld, budget plaatsingsrisico en overdekking tijdschrijven zorgen voor voordeel op de lasten.

 

Uitgewerkt plan verbetermaatregelen raad- en commissiezaal
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    100 V         100 V
Zoals gemeld in TB2 geven we uitvoering aan de motie 2106-51. Het budget van € 100.000 voor het afronden van een ontwerp aanpassing raadzaal wordt niet ter beschikking gesteld.

 

Personeelskosten Concern Control
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    22 V         22 V
De personele kosten vielen bij Concern Control € 22.000 lager uit als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte en een lagere afname van opleidingen en cursussen dan verwacht.

 

Bezuinigingstaakstelling
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    109 V         109 V
In de begroting was een negatieve stelpost opgenomen van € 357.000 voor de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen. Er is in 2021 voor € 466.000 aan voorstellen verwerkt in de begroting. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 109.000.

 

Verbetering bedrijfsvoering
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.454 V         1.454 V
Er is € 1.454.000 terug ontvangen voor BTW-aangifte en BTW-compensatiefonds. Over de jaren 2015-2019 zijn BTW- en BCF-herrekeningen gemaakt die in 2021 door de belastingdienst zijn gehonoreerd. In TB2 is een voordeel gemeld van € 345.000. Ten tijde van TB2 was alleen een gedeelte van de teruggave van 2015 bekend.

 

Representatie en opleidingen/cursussen Juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    44 V         44 V
Doordat er minder aanspraak is gedaan op de posten representatie en opleidingen/cursussen zijn de lasten € 44.000 lager uitgevallen.

 

Ziekte Juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    32 N         32 N
De personeelskosten zijn € 32.000 hoger uitgevallen door extra inhuur voor vervanging vanwege een langdurig ziekteverzuim.

 

Personeelskosten Inkoop en Aanbesteding
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
62 V 43 V         105 V
De personeelskosten en overige kosten Inkoop en Aanbesteding zijn € 85.000 lager uitgevallen door ouderschapsverlof en ziekte waar niet (volledig) vervangen is.

Aan de lastenkant van de posten inkoopkracht Zuid-Holland en Ondersteuning inkoopkracht Zuid-Holland zijn meer kosten gemaakt als gevolg van meer aanbestedingen (€ 42.000). Hier tegenover staat een hogere baat door de hogere hoeveelheid aanbestedingen van € 62.000.

 

Personeelskosten Communicatie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    375 N         375 N
Er zijn extra personele/inhuur kosten gemaakt op het gebied van communicatie vanwege het invullen van ontstane vacatureruimte, door vervanging in het kader van langdurig ziekteverzuim, boven de sterkte medewerkers en door hoge werkdruk vanwege COVID-19. De overschrijding bedraagt hierdoor € 375.000. Bij TB2 is € 250.000 gemeld.

 

Citymarketing
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    311 V         311 V
Voor het programma Citymarketing is voor deze collegeperiode van 4 jaar totaal € 700.000 beschikbaar gesteld. De projecten voor dit jaar zullen deels doorlopen naar volgend jaar zoals is vastgelegd in de uitvoeringsagenda ‘Strategisch canvas citymarketing 2021-2025’. 
Het beschikbare budget van € 543.000 (inclusief € 150.000 via budgetoverheveling uit 2020) is mede door beperkingen door COVID-19 slechts ten dele besteed.
Om verdere uitvoering van de agenda Citymarketing te geven in 2022 is het nodig om €250.000 over te hevelen via het voorstel tot resultaatbestemming van de jaarrekening 2021. Bij TB2 is € 200.000 gemeld. 

 

Flankerend beleid
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    393 V         393 V
Voor het invullen en uitvoeren van de maatregelen van flankerend (personeels) beleid, als gevolg van het traject ‘ombuigen en vernieuwen’, is een budget beschikbaar van € 846.000, waarvan € 346.000 is overgeheveld vanuit 2020. Bij TB2 is een voordeel gemeld van € 200.000. Het werkelijke voordeel in 2021 is € 393.000. De (personele) gevolgen van de maatregelen worden grotendeels later, in 2022 en 2023, verwacht. De uitgaven flankerend beleid voor het realiseren van de structurele efficiëntietaakstelling hebben betrekking op personeels- en -organisatieniveau, te denken valt aan opleidingskosten, frictiekosten (tijdelijke salariskosten) en kosten voor het doorvoeren van procesverbeteringen.

 

Praktische maatregelen kantoor en thuiswerken (Corona)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    77 N         77 N
Door de thuiswerkregels vanuit het Rijk werken veel medewerkers volledig of een deel van de tijd thuis. Ook waren er eisen aan de werkomgeving over hygiëne en afstand houden. Om thuiswerken in combinatie met werken op kantoor goed te faciliteren zijn veel praktische maatregelen genomen en zijn beleid en thuiswerkregelingen ontwikkeld. De personele kosten voor o.a. de projectleider bedragen in 2021 € 77.000.

 

Personeel & Organisatie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
33 V 82 N         49 N
Baten
Het voordeel op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door personele inzet bij het Werkbedrijf de Binnenbaan en de daarbij behorende detacheringsvergoedingen. Het werkelijke voordeel bedraagt € 33.000.

Lasten
Het nadeel bij de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door extra benodigde personele inzet bij organisatieontwikkeling en frictiekosten door boventalligheid. Het totale nadeel bedraagt € 235.000. Daarnaast is er een voordeel op het impulsbudget participatiebanen van € 153.000, omdat daarop geen beroep is gedaan vanuit de afdelingen. Van dit aanvullende budget kan onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt om medewerkers vanuit de doelgroep te plaatsen of te begeleiden.

 

Reiskosten woon-werkverkeer
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    654 V         654 V
Het kabinetsadvies om gedurende de coronacrisis zoveel als mogelijk thuis te werken, was in 2021, op een korte onderbreking na, geheel 2021 van toepassing. Bij de TB-en is een voordeel gemeld van € 500.000. Het werkelijke voordeel is uitgekomen op € 654.000.

 

Afdelingsoverhead sociaal domein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    542 V         542 V
Binnen het sociaal domein is er door tijdelijke vacatureruimte bij management en directe ondersteuning een voordeel op personeel ontstaan van € 385.000. Deze functies hebben betrekking op o.a. het sub-domein Jeugd & Gezin en Zorg & Inkomen. Daarnaast is er een financiële onderschrijding op het opleidingsbudget van € 242.000. Op de overige overheadonderdelen is er een nadeel van € 85.000. Het totale voordeel op afdelingsoverhead bedraagt € 542.000.

 

Afdelingsoverhead Fysiek Domein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    423 V         423 V
Binnen het fysieke domein was een deel van de overheadfuncties vacant. Een deel van deze vacatureruimte is ontstaan door pensionering van een deel van het management en het nog niet kunnen invullen van (deze) vacatureruimte.                Ook zijn er minder opleidingskosten gemaakt die een voordeel veroorzaken van € 178.000. Het totale voordeel komt hiermee uit op € 423.000 op dit domein.

 

Overig
Baten