Uitgaven

0,06%
€ -297
x €1.000
0,06% Complete

Inkomsten

0,01%
€ 46
x €1.000
0,01% Complete

Saldo

421297704140800%
€ -251
x €1.000

VPB

Uitgaven

0,06%
€ -297
x €1.000
0,06% Complete

Inkomsten

0,01%
€ 46
x €1.000
0,01% Complete

Saldo

421297704140800%
€ -251
x €1.000

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Als gevolg van de invoering van de ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ zijn gemeenten vanaf 2016 verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. Deze wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, ingevoerd om een gelijk speelveld te maken tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Gemeenten moeten daar rekening mee houden: de Vpb is immers een last, en die maakt deel uit van het stelsel van baten en lasten en het resultaat. Daarom moet de Vpb vermeld worden als een onderdeel van het programmaplan.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In 2021 heeft de Gemeente de BTW/BCF-administratie onderworpen aan een fiscale analyse voor de jaren 2016 t/m 2019. Doel daarbij is om vaststellen of de kosten met BTW op een rechtmatige wijze zijn verantwoord, financiële risico's en kansen worden geïnventariseerd en worden beheerst. Daarnaast zorgt de fiscale analyse ervoor dat de interne beheersing wordt versterkt omdat processen worden verbeterd, kennisontwikkeling plaatsvindt en minder herstelacties achteraf nodig zijn.

Per saldo heeft de fiscale analyse een positief resultaat opgeleverd. Dat wil zeggen dat de Gemeente een aanvullende claim heeft gedaan op het btw-compensatiefonds die door de Belastingdienst is toegekend. In 2022 zullen de jaren 2020 en 2021 volgens dezelfde receptuur worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de Vpb zal met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst (VSO) worden gesloten voor de openingswaarde en kostentoerekening voor de actieve bouwgrondexploitaties. Daarmee krijgt de Gemeente meer grip op het proces en de uitvoering.
Het fiscaal resultaat uit reclame-activiteiten blijft landelijk onderwerp van discussie en heeft nog niet gezorgd voor een passende oplossing. De Gemeente zit voor dit onderdeel in de bezwaar en beroepsfase. De belastingrechter zal hier verder een uitspraak over gaan doen.

Organisatieontwikkelingen, waaronder "het nieuwe werken" en de start van het projectenbureau vragen de komende jaren een actieve en duurzame fiscale functie. Om fiscaliteit goed te laten renderen is het belangrijk om proces en inhoud aan de voorkant te betrekken en verder te laten integreren in de gemeentelijke primaire processen.

Voor een verklaring van verschillen tussen begroting en rekening wordt verwezen naar hoofdstuk Jaarrekening/Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Financiën op hoofdlijnen
Op basis van de vaststellingsovereenkomst (VSO) met de belastingdienst heeft in 2021 een afrekening plaatsgevonden over de voorliggende jaren. Het per saldo te betalen bedrag aan Vpb komt uit op € 0,25 mln., ruim € 1,00 mln. minder dan begroot.
De Vpb-reclame-inkomsten zijn €46.000 voor zowel inkomsten als uitgaven.