Bijlage 3 Verbonden partijen

NV Bank Nederandse Gemeenten (BNG)
Doel Het doel/beleid van de gemeente is het gemeentelijke belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van de BNG, handhaven.
Beleid De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame (langjarige) belegging.
Financiële effecten (gemeente) Het dividend 2019, in 2020 vastgesteld en ten gunste van het boekjaar 2020 gebracht, bedraagt € 4.500, per aandeel € 1,27 (2018 € 10.000, per aandeel € 2,85).
Risico De politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.
BNG heeft als rating driemaal AAA.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente heeft 3.510 aandelen (nominaal à € 2,50, totaal € 8.775). Dit is een belang van 0,0063%.
Bijdrage aan doelstelling programma Het dividend is een algemeen dekkingsmiddel.
Relatie met programma Programma OAD.
Beleidsvoornemens / beleidskader De gemeente heeft geen specifieke beleidsvoornemens.
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Beleid /voortgang Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 4.887 mln., waarvan € 4.154 mln. van aandeelhouders
Per eind 2020: € 5.097 mln., waarvan € 4.364 mln. van aandeelhouders
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 144.802 mln.
Per eind 2020: € 155.262 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2020 bedraagt € 221 mln. Na aftrek van de uitkering aan houders hybride kapitaal resteert voor de aandeelhouders € 202 mln.
(2019: € 142 mln.). Hiervan wordt 50,0% uitgekeerd als dividend (€ 1,81 per aandeel, 2019 50%: € 1,27).
Het resterend bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen BNG.

Stedin
Doel Het aandelenbezit Stedin betreft een duurzame belegging.
Beleid De gemeente ziet het aandelenbezit in Stedin als een duurzame belegging.
De gemeente heeft geen prestatiedoelstellingen.
Financiële effecten (gemeente) Basis voor de dividenduitkering 2021 is het nettoresultaat Stedin 2020.
Het nettoresultaat Stedin 2020 bedraagt € 42 mln. (2019: € 64 mln. exclusief een bijzondere baat van € 325 mln. uit verkoop van een bedrijfsonderdeel).
 
Hiervan komt uiteindelijk € 41 mln. ter beschikking aan de aandeelhouders (2019: € 52 mln.). Van dit bedrag wordt 50% als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit betekent een dividend van € 481.000, € 4,14 per aandeel (2019: € 1.216.000, € 10,46 bestaande uit 50% over nettowinst aandeelhouders plus eenmalig € 20 mln.). 
In 2021 heeft de Raad besloten tot inschrijving op cumulatief preferente aandelen die heeft geleid tot de aanschaf in juli 2021 van 118.518 preferente aandelen voor € 8,9 mln. Dit in het kader van het versterken van het eigen vermogen van Stedin (zie ook bij Risico’s). Over dit bedrag zal Zoetermeer jaarlijks 3% rente ontvangen (op jaarbasis € 267.000). Dit rentepercentage wordt ongeveer eens per 4 jaar bijgesteld aan de dan geldende rentetarieven plus een vaste opslag.
De rente op de cumulatief preferente aandelen wordt in de gemeentelijke jaarrekening verantwoord in het jaar waarop de vergoeding voor de cumulatief preferente aandelen betrekking heeft. Voor 2021 betekent dit, rekening houdend met het dag van storting van het aandelenkapitaal, een inkomst uit rente op deze aandelen Stedin van € 133.500.
Risico De potentiële investeringen ten behoeve van de Energietransitie betreffen aanzienlijke bedragen, waardoor de financieringsbehoefte de komende jaren sterk toeneemt. Als gevolg van ‘Het Methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit en gas’ (op te stellen door de toezichthouder ACM [Autoriteit Consument & Markt]) kunnen (mogelijk) de uit de hogere financieringsbehoefte voortkomende extra rente en afschrijvingslasten pas op een later moment en mogelijk niet volledig in de tarieven worden doorbelast. Inmiddels is het methodebesluit voor de periode 2022 – 2026 door de ACM vastgesteld. De gevolgen daarvan worden door Stedin doorgerekend en zullen in de loop van 2022 duidelijk worden.
Met name is er druk vanuit de regionale netbeheerders (waaronder Stedin) richting ACM om de kosten voor de Energietransitie versneld en volledig in de tarieven te kunnen verwerken.
Het dividend staat onder druk. De verwachting is dat het dividend Stedin de komende jaren minimaal is en daarom is vanaf 2022 het dividend Stedin op nihil begroot.

Stedin bereidt in het kader van het project Lange Termijn Financiering (LTF) voorstellen voor om in de toegenomen financieringsbehoefte te voorzien, waarbij met name ook het versterken van het eigen vermogen een belangrijke rol speelt.
In 2021 is de eerste tranche uitgevoerd om het eigen vermogen te versterken. Hierbij heeft Stedin bij (enkel) de aandeelhouders € 200 mln. opgehaald in de vorm van preferente aandelen. Zoetermeer heeft voor € 8,9 mln. preferente aandelen gekocht. Daarvoor wordt per jaar € 267.000 aan rente ontvangen.
Op kortere termijn volgt naar verwachting nog een tweede tranche. De gewenste hoogte van deze tranche is afhankelijk van de uitkomsten van de LTF, waarbij met name ook de uitkomst van het Methodebesluit 2022 – 2026 een belangrijke rol speelt. Daarbij wordt in overleg met de aandeelhouders onder andere onderzocht of bij deze tweede tranche ook andere overheden (stakeholders) kunnen worden betrokken. Ook andere vormen van financiering voor het versterken van het eigen vermogen behoren tot de mogelijkheden.

Stedin heeft als een rating van A-.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%).
Bijdrage aan doelstelling programma Het aandelenbezit Stedin betreft een duurzame belegging.
Relatie met programma Programma OAD.
Programma 3: Leefbaarheid, duurzaam en groen.
Beleidsvoornemens / beleidskader De aandelen Stedin kunnen alleen vervreemd worden door een aan/verkoop aan overheidsinstellingen.
Vestigingsplaats Rotterdam.
Doel / openbaar belang Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is onze missie. Met elkaar werken we aan een duurzame energievoorziening van vandaag en morgen. We zijn ervan overtuigd dat we de energietransitie mogelijk kunnen maken door focus op onze kerntaken voor (toekomstig) netbeheer en met excellente dienstverlening naar klanten. We richten ons daarbij op drie strategische speerpunten: beter netbeheer, energietransitie mogelijk maken en duurzame bedrijfsvoering.
Beleid /voortgang Beter netbeheer
• Betrouwbare netten: zodat levering van energie op hoog niveau verzekerd blijft.
• Betaalbare en efficiënte dienstverlening: zodat de energie-infrastructuur zo betaalbaar mogelijk blijft.
• Hoge kwaliteit van producten en diensten: zodat klanten en stakeholders goed worden bediend.
De energietransitie mogelijk maken
• Toekomstbestendige netten: onze netten geschikt maken en houden tijdens de energietransitie.
• Beschikbare netinformatie: om stakeholders (marktpartijen, gemeenten) te faciliteren.
• Versnellen door samenwerking: alleen door samen te werken is de energietransitie te realiseren.
Duurzame bedrijfsvoering
• Veilige werkomstandigheden: veiligheid waarborgen voor medewerkers en de omgeving.
• Vakbekwame medewerkers nu en straks: onszelf ervan verzekeren dat we over de juiste vaardigheden beschikken.
• Financieel gezond: voldoen aan onze ratio’s en rendementsdoelstellingen. Positieve milieu-impact: onze eigen bedrijfsvoering verduurzamen volgens de One Planet Thinking gedachte.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 2.949 mln.
Per eind 2020: € 2.891 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 4.340 mln.
Per eind 2020: € 4.681 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2020 bedraagt € 42 mln. Na aftrek van de uitkering aan houders hybride kapitaal en een bijzondere post resteert voor de aandeelhouders € 41 mln. (2019: € 52 mln.). Hiervan wordt 50% uitgekeerd als dividend 2020, € 4,14 per aandeel (2019: € 10,46, bestaande uit 50% over nettowinst aandeelhouders plus eenmalig € 20 mln.).
Het resterend bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen Stedin.

Dunea
Doel Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van Dunea, handhaven.
Beleid Het aandelenbezit Dunea betreft een duurzame belegging.
Financiële effecten (gemeente) Volgens de statuten keert Dunea geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders.
Risico Geen.
Financieel en bestuurlijk belang Vastgelegd is dat de verdeling van de aandelen Dunea naar rato van het inwonertal van de aandeelhoudende gemeenten is: Periodiek (ongeveer eenmaal per vijf jaar, laatste maal in 2018) vindt herverdeling van het geplaatste aandelenkapitaal plaats om niet.
De gemeente bezit 387.302 (9,68%) aandelen à € 5 nominaal.

Tot 2022 werd aan precariorechten op waterleidingen € 300.000 geheven. Vanaf 2022 is het precario op ondergrondse leidingen (wettelijk) afgeschaft. 
Bijdrage aan doelstelling programma Er zijn geen specifieke beleidsvoornemens.
Relatie met programma Programma 3: Leefbaarheid, duurzaam en groen.
Programma OAD.
Beleidsvoornemens / beleidskader In 2019 hebben aandeelhouders toestemming gegeven voor de oprichting van Dunea Warmte. Doel is om, in het kader van de energietransitie, warmte en koude uit drinkwater of oppervlaktewater te halen als alternatieve bron van verwarming of koeling. Dit is niet alleen een maatschappelijke bijdrage, maar ook een bescherming van de positie van Dunea in de ondergrond.

Dunea zet in om de betrouwbaarheid van haar leveringsplicht robuuster vorm te geven door te investeren in de multi-bronnen strategie, het vergroten van de strategische zoetwatervoorraad in de duinen en het optimaliseren van het huidige systeem. Ook vraagt de kwaliteit van drinkwater als gevolg van toename in regelgeving op gebied van PFAS, de vervuiling van rivierwater en het onderhoud van het duingebied meer investeringen en beheer.

Deze ontwikkelingen leiden tot hogere investeringen en exploitatiekosten en hebben ook gevolg voor de tarieven van het drinkwater. In november 2021 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit over de investeringen en tarieven 2022 genomen.
Vestigingsplaats Voorburg.
Doel / openbaar belang Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.
Water en duinen dragen bij aan een goed leven. In een veranderende wereld werkt Dunea aan haar toekomstbestendigheid. Dat doen we samen met anderen. Luisterend naar onze omgeving, komen we op voor de belangen van onze klanten en verbeteren we onze dienstverlening continu.
Beleid /voortgang Op langere termijn willen we een gezond en groeiend bedrijf zijn dat middenin de maatschappij staat. De strategie Koers 2020 focust daarom op vier accenten:
• We zijn er voor onze klanten: onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit;
• We zijn duinbeheerder van wereldklasse;
• We strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas;
• We zijn beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten.

Dunea is/wordt, vanwege haar kennis en leidingennetwerk, steeds meer betrokken/ingeschakeld bij projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. De betrokkenheid van Dunea is van belang om bij de voorbereiding en/of realisatie van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de fysieke ondergrond, de belangen van de watertaken in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen.
Vanwege de bepalingen in de Waterwet en de eisen van de toezichthouder heeft Dunea voor haar inzet bij projecten op gebied van de energietransitie een dochter BV opgericht. Op die manier kunnen de taken van de dochter juridisch en financieel worden onderscheiden van taken die vallen onder de uitvoering van de Waterwet. Daarnaast heeft het ruimere taakgebied van Dunea geleid tot een aanpassing van de statuten met betrekking tot het doel van Dunea en de bepalingen rond governance.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 229,8 mln.
Per eind 2020 € 236,8 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 356,7 mln.
Per eind 2020: € 364,2 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2020 bedraagt € 7,0 mln. (2019: € 8,5 mln.).
Dit resultaat wordt door Dunea toegevoegd aan het eigen vermogen om haar solvabiliteit op orde te houden en om ruimte te krijgen/behouden om in haar toekomstige financieringsbehoefte te voorzien.
Huitkeren van een dividend ten laste van het resultaat is statutair uitgesloten.

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Doel Doel van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: GR GGD en VT Haaglanden) is:
a. Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid.
b. Het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten gezamenlijk een GGD in te stellen en in stand te houden. De Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet bieden de wettelijke grondslag voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, dat op grond van de GR de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis wordt genoemd.
De GR GGD en VT Haaglanden is de voortzetting van de GR GGD Haaglanden en is per 1 januari 2018 aangegaan door de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Beleid Het takenpakket van de GR GGD en VT Haaglanden bestaat uit het basispakket GGD, het pluspakket GGD en het pakket VT. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD en VT Haaglanden stelt het uitvoeringsniveau van de takenpakketten vast. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT Haaglanden van de gemeente Den Haag voeren de taken uit. Om aan de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer invulling te geven en deze te versterken zijn afspraken en voorwaarden over de uitvoering vastgelegd in een raamovereenkomst en een dienstverleningshandvest tussen de GR (het openbaar lichaam) en de gemeente Den Haag. De uitwerking van het uitvoeringsniveau van de takenpakketten is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Tot het basispakket GGD behoren de taken die de GGD wettelijk verplicht uitvoert. Tot het pluspakket GGD behoren met name de lijkschouw, de reizigersadvisering en –vaccinatie en de gemeenschappelijke taken inzake de inspectie van seksinrichtingen. Tot het pakket VT behoren de instandhouding van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en taken als voorlichting, coördinatie huisverbod en het verstrekken van informatie en advies.
De deelnemende gemeenten kunnen desgewenst ook kiezen voor een 
lokaal pakket. Dit valt buiten de scope van de GR GGD en VT Haaglanden. De afspraken over de lokale taken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en de betreffende regiogemeente. De lokale taken worden uitgevoerd door de betreffende uitvoeringsorganisatie GGD of VT van de gemeente Den Haag.

De kosten voor de taken uit het basispakket GGD worden in rekening gebracht op basis van het inwonertal (inwonerbijdrage). Een uitzondering hierop betreft de taak Toezicht kinderopvang. Die wordt bekostigd op basis van een tarief per eenheid. Dat geldt ook voor de taken uit het pluspakket GGD. Voor het pakket VT is in de begroting een onderscheid gemaakt tussen een Wmo-deel en een jeugddeel. Het Wmo-deel komt voor rekening van de centrumgemeenten Delft en Den Haag. Bij het jeugddeel zijn de variabele lasten verdeeld op basis van o.a. het aantal meldingen en adviezen. Daarnaast worden de vaste lasten verdeeld op basis van een inwonerbijdrage.
Financiële effecten (gemeente) De bijdrage 2021 van Zoetermeer aan de GGD voor 2021 is in totaal € 1.444.322, waarvan € 1.392.241 voor het basispakket en € 52.081 voor het pluspakket. De bijdrage Veilig Thuis voor Zoetermeer is voor 2021 vastgesteld op € 980.505. De bijdrage voor de GR-ondersteuning is vastgesteld op € 40.000. De totale bijdrage 2021 aan de GR GGD en VT Haaglanden bedraagt daarmee € 2.464.827.

De cijfers zijn gebaseerd op het voorlopig rekeningresultaat 2021 GR GGD en VT Haaglanden (raadsbrief DB GR GGD en VT Haaglanden d.d. 11 februari 2022).

De cijfers zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van de definitieve eindafrekening met controleverklaring, instemming definitieve eindafrekening door het DB en vaststelling van de jaarstukken 2021 van de GR door het AB. 
Ondanks het voorwaardelijk karakter is in de gemeentelijke jaarrekening 2021 wel rekening gehouden met het voorlopige rekeningresultaat.
Risico In de GR is bepaald dat financiële tekorten van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT Haaglanden, die niet worden gedekt door voorzieningen in de dienstverleningsovereenkomst, niet ten laste van het openbaar lichaam komen.
Kosten in verband met veranderingen in taken of eisen aan de GR als gevolg van wetswijzigingen, calamiteiten e.d. zijn – voor zover deze niet binnen bepaalde bandbreedtes vallen – voor rekening van het openbaar lichaam.
Eventuele additionele kosten worden ten laste van het weerstandsvermogen van de GR gebracht en - indien deze niet toereikend is - rechtstreeks in
rekening gebracht bij de GR-deelnemers.
Financieel en bestuurlijk belang De wethouder Zorg vertegenwoordigt de gemeente in het AB. 
Op grond van de GR kan het AB commissies van advies instellen, waaronder vaste bestuurlijke commissies, bestaande uit leden van colleges van B&W die deelnemen aan de regeling en Veilig Thuis en/of GGD in portefeuille hebben.
In de vergadering van het AB van de GR GGD en VT Haaglanden op 9 juli 2018 heeft het AB besloten om vooralsnog geen Bestuurlijke Advies Commissie voor zowel GGD als VT Haaglanden in te stellen. Mocht daar behoefte aan zijn dan kan deze door het AB worden ingesteld. 
Daarnaast is besloten om de ambtelijke vaste commissies van advies Veilig Thuis en GGD, bestaande uit beleidsambtenaren met Veilig Thuis en/of GGD in portefeuille, in stand te houden.
Bijdrage aan doelstelling programma Van programma 2 Samen leven en ondersteunen zijn de volgende doelstellingen van belang: Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp en Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden.
Relatie met programma Programma 2 Samen leven en ondersteunen.
Vestigingsplaats Den Haag.
Beleid /voortgang Het AB evalueert voor 1 januari 2023 en daarna ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de regeling. Vanwege het aflopen van de garantstelling van de gemeente Den Haag voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering per 1 januari 2021 is een doelmatigheidsonderzoek regionaal takenpakket Epidemiologie en Gezondheidsbevordering uitgevoerd. Eventuele consequenties hiervan worden meegenomen in de begroting 2022 en mogelijk in de begrotingswijziging 2021.

De GR GGD VT Haaglanden richt zich ook in 2022 op het verbeteren van de sturingsinformatie en het verkleinen van de risico’s voor de gemeentelijke P&C cyclus. Hier komt bij het vergroten van de aantrekkelijkheid van de organisatie voor het personeel om hen te boeien en te behouden. Voor de GGD wordt het visietraject GGD opgepakt, het resultaat gericht werken, en komt er een generiek model voor hoe om te gaan met de stijging van het inwonertal.

In 2021 is de nieuwe meldcode geheel geïmplementeerd. Het nieuwe handelingsprotocol bij Veilig Thuis heeft de samenwerking met zorgpartners veranderd, waardoor er nieuwe regionale en lokale samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. De groei van het aantal adviezen is in 2021 gestabiliseerd en het aantal meldingen is gedaald. Het is onduidelijk wat de trend is voor de komende periode. Voor 2022 ligt wederom de nadruk op het actualiseren van het rekenmodel waarmee de benodigde capaciteit wordt ingeschat, werving en behoud van vast personeel, inzet in de keten om de capaciteitsbehoefte van af te stemmen op de externe omgeving en het nemen van maatregelen om de beschikbare capaciteit beter te benutten om de wachttijden en wachtlijsten terug te dringen. 
Eigen vermogen verbonden partij

Het eigen vermogen per 31-12-2020 is per saldo € 2.082.000 positief. Het bestaat uit het gerealiseerd resultaat 2020.

Vreemd vermogen verbonden partij N.v.t.
Resultaat verbonden partij De voorlopige eindafrekening 2021 toont op het programma GGD een voordeel ten gunste van de GR van + € 616.871 (stand per 11-02-2022).
De voorlopige eindafrekening 2021 vermeldt op het programma VT een voordeel van de GR van + € 1.439.000 (stand per 11-02-2022). Wat hiervan de gevolgen zijn voor de bijdragen 2021 van de gemeente Zoetermeer aan beide programma’s is hiervoor weergegeven (Financiële effecten gemeente).

GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Doel Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is een bedrijfsvoeringsorganisatie die tot doel heeft het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken jeugdhulp. De bedrijfsvoeringsorganisatie is een samenwerkingsverband van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Beleid De samenwerking richt zich met name op het uitvoeren van de gezamenlijke inkoop en contractering, het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren en het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met leveranciers.
Financiële effecten (gemeente) De door het Servicebureau begrote uitgaven worden door de gemeenten gedragen overeenkomstig vastgelegde verdeelafspraken. De bijdrage voor Zoetermeer voor 2021 was € 339.133 (excl. BTW). Eventuele resterende tekorten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente.
Risico Terugtredende deelnemers is een risico voor de continuïteit van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
Financieel en bestuurlijk belang Het bestuur van het Servicebureau gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester. Financiële tekorten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
Bijdrage aan doelstelling programma Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden draagt bij aan de doelstelling Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp.
Relatie met programma Programma 2 Samen leven en ondersteunen.
Vestigingsplaats Pijnacker-Nootdorp.
Beleid /voortgang In 2020 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd naar een regeling voor onbepaalde tijd. De naam van de regeling is daarbij tevens gewijzigd van Inkoopbureau H-10 naar Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
Eigen vermogen verbonden partij Per eind 2020: € 43.687.
Vreemd vermogen verbonden partij N.v.t.
Resultaat verbonden partij N.v.t.

Veiligheidsregio Haaglanden
Doel Het bevorderen van de veiligheid van allen die zich in het gebied van de veiligheidsregio bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.
Beleid De VRH is een door de Wet Veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling die regionaal de belangen behartigt op het gebied van brandweerzorg en zorg. De 'kolom' Zorg van de VRH bestaat uit de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) en de geneeskundige meldkamer (GnkM), die ook de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat. Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
Financiële effecten (gemeente) De bijdrage voor 2021 is € 9.778.000.
Risico Het weerstandsvermogen van de VRH is op orde.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente Zoetermeer heeft zowel een financieel als bestuurlijk belang in de VRH. De vertegenwoordiger is burgemeester Bezuijen (lid van het Algemeen Bestuur).
Bijdrage aan doelstelling programma Versterken van de brandveiligheid en voorzien en beheersen van de gevolgen van een mogelijke ramp.
Relatie met programma Programma 5 Veiligheid.
Beleidsvoornemens / beleidskader De brandweerzorg was en blijft de komende jaren gericht op het waarborgen van de fysieke veiligheid in de regio met focus op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. De thema’s verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid worden verder uitgewerkt. Op basis van deze risico’s wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis.

De ‘zorg’kolom richt zich voor de komende jaren op het verbreden van het netwerk en het creëren van een gedeeld geneeskundig beeld.

Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland. Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers, die samen met de wet Wijziging meldkamers geldt vanaf 1 juli 2020.

In het beleid van Rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving.
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van:
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRH beoogt:
·    betere bescherming burgers;
·    betere hulpverlening en nazorg;
·    brandweerzorg, zorgen rampenbestrijding en crisisbeheersing;
·    versterking bestuurlijke en operationele slagkracht.
Beleid /voortgang De kerntaken van de VRH zijn:
·    risicobeheersing (brandveiligheid);
·    incidentenbestrijding (redden mens en dier);
·    rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Daarbij zijn voorkomen, beperken, bestrijden en nazorg aandachtsgebieden.
Eigen vermogen verbonden partij Per eind 2020: € 8,2 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per eind 2020: € 118,7 mln. 
Resultaat verbonden partij Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2020 bedraagt voordelig € 3,0 mln.
Het resultaat van 2021 is nog onbekend.

Omgevingsdienst Haaglanden
Doel De gemeenschappelijke regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten:
• Wet Natuurbescherming
• Kernenergiewet
• Monumentenwet 1988
• Natuurbeschermingswet 1998
• Ontgrondingenwet
• Wet bescherming Antarctica
• Wet bodembescherming
• Wet geluidhinder
• Wet inzake de luchtverontreiniging
• Wet milieubeheer
• Wet ruimtelijke ordening
• Waterwet
• Woningwet
Beleid Als principe geldt dat de deelnemers verantwoordelijk zijn voor het beleid. Beleidsvorming gebeurt aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving, aanwezige eigen beleidsruimte en gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities. De uitvoering van deze beleidskaders wordt gelegd bij de ODH, voor zover het de uitvoering van over te dragen taken betreft. Bij het ontbreken van beleidsdocumenten volgt de ODH de voor die betreffende overheid geldende landelijke wet- en regelgeving en/of adviseert de opdrachtgevers om beleid op te stellen.
Financiële effecten (gemeente) De deelnemersbijdrage 2022 voor Zoetermeer bedraagt € 1.169.381.
In 2016 is de begroting overgegaan naar een begroting op outputbasis. Met ingang van 2019 worden producten en diensten met de individuele deelnemers verrekend op basis van nacalculatie. 
Risico Om goed zicht te houden op het niveau van taakuitvoering, de omvang van de taakuitvoering per deelnemer versus de door de deelnemer beschikbaar gestelde middelen, is 3 jaar na aanvang van de ODH (in 2015) een evaluatie uitgevoerd. Eventuele risico’s (bestuurlijk, financieel, uitvoering) zijn door de ODH in beeld gebracht. De strategische koers voor de periode t/m 2020 zijn in het koersplan 2018- 2021 beschreven.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente heeft zowel een financieel als bestuurlijk belang in de regeling. De deelnemers zijn samen eigenaar van de ODH en sturen deze samen aan. De vertegenwoordiger is met ingang van 2 juli 2015 wethouder Paalvast (lid AB en DB) en voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.
Bijdrage aan doelstelling programma De ODH zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in het gehele gebied van Haaglanden, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties. De ODH zorgt er voor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering in de situatie voorafgaand aan de start van de ODH.
Relatie met programma Programma 5 Veiligheid (onderdeel toezicht en handhaving).
Programma 6 Dienstverlening en Samenspraak (onderdeel vergunningverlening).
Beleidsvoornemens / beleidskader De ODH is een samenwerkingsverband van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland o.b.v. de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (ingangsdatum 1 april 2013).
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang Op grond van het beoogde profiel en de daarbij behorende kenmerken is aan de ODH een aantal concrete doelstellingen verbonden. Deze zijn als volgt:
• Zorgt ervoor dat de taakuitvoering gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen zoals die gelden voor robuustheid, onder voorwaarde dat zij daarvoor de opdracht en de financiële middelen krijgt.
• Zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met partijen.
• Zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in het gehele gebied van Haaglanden, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties.
• Zorgt ervoor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering in de situatie voorafgaand aan de start van de ODH.
• Zorgt voor een breder pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden in termen van specialisme vorming en doorgroeimogelijkheden dan de huidige die er zijn binnen de deelnemende organisaties.
• Zorgt ervoor dat specifieke expertise wordt geborgd en waar mogelijk verder wordt uitgebouwd.
• Zorgt als klantgerichte organisatie voor borging van de relaties en contacten met de deelnemers c.q. opdrachtgevers (bestuurlijk en ambtelijk) en de bedrijven.
Beleid /voortgang De ODH staat voor professionele dienstverlening op gebied van milieuvergunningverlening en –handhaving en op het gebied van complexe milieu en ruimtelijke ordeningstaken in de regio Haaglanden. Uitgangspunten daarbij zijn slagvaardigheid en kwaliteit. De ODH geeft hieraan vorm door de capaciteit en gespecialiseerde kennis van de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende overheden te bundelen. Eén van de nog in te vullen ambities van de ODH is het groeien naar een gezamenlijk ambitieniveau binnen vijf jaar na start. De meerwaarde van de ODH ligt de komende jaren vooral op het gebied van complexe milieu- en ruimtelijke ordeningstaken.
Eigen vermogen verbonden partij 31-12-2019: € 1.071.385 
31-12-2020: € 1.071.385
Vreemd vermogen verbonden partij 31-12-2019: € 17.357.762
31-12-2020: € 18.667.793
Resultaat verbonden partij De jaarrekening 2020 sluit met een onverdeeld positief resultaat van € 483.451.

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Doel De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. GR Bleizo heeft als doel realisatie van de Vervoersknoop Bleizo en het ontwikkelen van het gebied rondom de Vervoersknoop tot een hoogwaardig gebied met functies als kantoren, bedrijven en leisure.
Beleid Het ontwikkelen van het gebied rond het OV-knooppunt Bleizo, vindt plaats volgens de in 2014 door de raden vastgestelde ontwikkelingsaanpak “Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie”. De ontwikkeling van het gebied richt zich onder andere op functies die goed passen bij het OV-knooppunt.

De gemeente Zoetermeer en Lansingerland hebben in 2021 een ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo vastgesteld. Dit ontwikkelperspectief richt zich op een duurzame stedelijke ontwikkeling met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen.
Financiële effecten (gemeente) Er zijn geen directe geldstromen tussen de gemeente Zoetermeer en de GR Bleizo. De deelnemende gemeenten delen ieder voor 50% in de winst of in het verlies van de gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie laat aan het einde van de looptijd een positief resultaat zien van € 10,5 mln. (NCW per 1-1-2021) voor belastingen.
Tussentijdse bewaking van het resultaat geschiedt door het periodiek herzien van de grondexploitatie.
De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft verder geen structureel financieel effect op de begroting. Voor het ontwikkelperspectief zijn de financiële effecten doorgerekend. Uitgangspunt van het ontwikkelperspectief is dat het huidig resultaat van de grondexploitatie het minimale financiële resultaat is. 
Risico De risico’s kunnen worden gedekt vanuit het resultaat van de grondexploitatie. Met het vaststellen van een nieuwe ontwikkelperspectief en ontwikkelstrategie zullen ook de risico’s veranderen.
Financieel en bestuurlijk belang De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting. De vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling is als volgt: Algemeen bestuur: wethouder Iedema en raadsleden Van Steenis en Zinck.
Dagelijks bestuur: wethouders Iedema en Rosier (tot 01-12-2021) en Van Driel per 01-12-2021.
Bijdrage aan doelstelling programma Het sleutelproject Bleizo ligt buiten de gemeentegrenzen van Zoetermeer maar is van directe invloed op de ontwikkeling van Zoetermeer.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad.
Beleidsvoornemens / beleidskader Versterken van de OV-bereikbaarheid, imago, economie en werkgelegenheid van Zoetermeer.
Vestigingsplaats Lansingerland.
Doel / openbaar belang De GR Bleizo opereert binnen een publiekrechtelijke setting met name in privaatrechtelijke zin.
Beleid /voortgang In 2018 is door een stedenbouwkundig bureau onderzocht of er een optimaler programma/ontwikkeling kan worden gevonden voor het gebied Bleizo-West met specifiek de toevoeging woningbouw, waardoor tevens een positieve bijdrage aan de vervoerswaarde van het OV-knooppunt wordt gecreëerd. Vervolgens is vanuit de beide in de GR deelnemende gemeenteraden verzocht om een nader onderzoek naar de contexten van de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West. 
Na presentatie van de resultaten van dit onderzoek in januari 2020 is in mei 2020 door de colleges van Lansingerland en Zoetermeer een bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West vastgesteld. In 2021 is verder gewerkt aan de uitvoering van deze bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West.

Voor het deelgebied Bleizo-Oost waren in 2020 alle kavels uitgegeven. Eind 2020 en in 2021 zijnde nieuwe ontwikkelingen in dit gebied opgeleverd.
Eigen vermogen verbonden partij Het eigen vermogen bedraagt € 3,7 mln. per ultimo 2020. Dit is opgebouwd via door de BBV-richtlijnen voorgeschreven tussentijdse winstnemingen.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2020: € 78 mln.
Per 31-12-2020: € 43,5 mln.
Resultaat verbonden partij De grondexploitatie laat aan het einde van de looptijd een positief resultaat zien van € 10,5 mln. (NCW per 1/1/2021).

Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
Doel De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland.
Het doel is het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Lansingerland en Zoetermeer, alsmede uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, alsmede voor bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.
Beleid De van de algemene doelstelling “realiseren van een bedrijventerrein” afgeleide subdoelstellingen zijn vastgelegd en financieel vertaald in de grondexploitatie van het bedrijvenschap.
Partijen zijn met de marktpartijen die ook grondposities bezitten een vorm van samenwerking (CV/BV-structuur) overeengekomen, genaamd Prisma, die gericht is op een optimale en integrale realisering van het gehele plangebied.
Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer neemt op basis van 50%-50% verdeling deel in de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de gemeente voor 50% participeert in het tekort of het overschot dat de gemeenschappelijke regeling uiteindelijk behaalt met de ontwikkeling van haar deel van het bedrijventerrein Prisma. De huidige verwachting is dat de grondexploitatie wordt afgesloten met een verwacht positief resultaat van
€ 12,1 mln. (NCW per 1-1-2021). Tussentijdse bewaking van dat resultaat gebeurt door het periodiek herzien van de grondexploitatie. De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting.
Risico Het risico bestaat dat het resultaat van de grondexploitatie minder positief wordt. Eventuele tegenvallers worden dan in eerste instantie opgevangen binnen het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie. Uit de risicoanalyse van de actualisatie van de grondexploitatie per 1-1-2021 blijkt dat alle ingeschatte risico’s opgevangen kunnen worden binnen het resultaat van de grondexploitatie.
Financieel en bestuurlijk belang De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting.
De vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling is als volgt:
• Algemeen bestuur: twee wethouders en twee raadsleden van Zoetermeer.
• Dagelijks bestuur: twee wethouders.
Bijdrage aan doelstelling programma De ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft een directe positieve invloed op de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven in Zoetermeer en haar omgeving.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad.
Beleidsvoornemens / beleidskader Het realiseren van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven door het aanbieden van bouwrijpe grond. Dit leidt tot een toename van de werkgelegenheid voor onder andere de Zoetermeerse bevolking.
Vestigingsplaats Lansingerland.
Doel / openbaar belang De GR Hoefweg opereert binnen een publiekrechtelijke setting met name in privaatrechtelijke zin.
Beleid /voortgang De Samenwerkingsovereenkomst Prisma zoutot 2021 lopen. Wegens een juridisch dossier kon in 2021 de samenwerking tussen Bedrijvenschap Hoefweg en de private partijen MRPD en Maasstede Bleiswijk BV niet worden beëindigd en konden de vennootschappen CV Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer BV in 2021 niet worden geliquideerd.. Voor 2021 stonden de werkzaamheden rond de afwikkeling van een juridisch dossier en daarmee de afsluiting van Prisma en van het Bedrijvenschap centraal. 
Ca. 6 hectare van het gebied van Bedrijvenschap Hoefweg maakt deel uit van het onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsrichting voor het gebied Bleizo-West, zoals hierboven genoemd in de tekst van de GR Bleizo. Deze gronden kunnen overgeheveld worden naar de grondexploitatie Bleizo. 
Eigen vermogen verbonden partij Het Bedrijvenschap Hoefweg heeft per 31-12-2020 een eigen vermogen van € 9,5 mln. Dit is opgebouwd via door de BBV-richtlijnen voorgeschreven tussentijdse winstnemingen. Op basis van de verwachting van een positief eindresultaat van de grondexploitatie wordt aan het einde van de looptijd een voordelig saldo verwacht dat voor 50% ten gunste van Zoetermeer komt.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2020: € 35,0 mln.
Per 31-12-2020: € 16,0 mln.
Resultaat verbonden partij De grondexploitatie laat een positief eindresultaat zien aan het einde van de looptijd van € 12,1 mln. NCW op prijspeil 1-1-2021. Er wordt tussentijds geen winst uitgekeerd. Van het saldo aan het einde van de looptijd komt 50% ten gunste van de gemeente Zoetermeer. 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Doel Het realiseren van een welvarende en bereikbare Metropoolregio Rotterdam Den Haag door het vrijwillig samenwerken met 23 gemeenten.
Beleid Om deze doelstelling te halen wordt er in de MRDH gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Daarbij is de op 12 juli 2019 vastgestelde Strategische Agenda MRDH 2022 leidend. Het strategische kader voor de begroting 2022 wordt gevormd door de vier ambities die in de strategische agenda zijn opgenomen: Vernieuwen economie, versterken stad en omgeving, verbeteren bereikbaarheid en veranderen energie.

Vanuit de Vervoersautoriteit wordt gewerkt aan: de schaalsprong openbaar vervoer, het metropolitane fietsroute netwerk, ketenmobiliteit, verbeteren doorstroming op aansluitingen van hoofdwegen op het onderliggende wegennet, innovaties op het gebied van mobiliteit, CO2-reductie in het verkeer en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Vanuit het Economisch Vestigingsklimaat wordt gewerkt aan het stimuleren van innovatie en economische groei, de verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, aan ruimte om te werken, het stimuleren van groen en recreatie als vestigingsfactor en een goede digitale connectiviteit.

Tenslotte zet de MRDH in op meer regionale samenwerking bij de energietransitie. Dit gebeurt in het (Ambtelijk en Bestuurlijk) Netwerk Energie. De regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag is via dit netwerk tot stand gekomen.
Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer heeft op haar begroting jaarlijks een inwonerbijdrage voor de bijdrage aan het economisch vestigingsklimaat van de MRDH opgenomen. In 2021 komt dit op € 2,72 per inwoner, totaal € 340.770.
Risico Voor het eventueel wegvallen van een deel van de inwonersbijdrage voor het Economisch vestigingsklimaat is in 2015 een reserve gevormd.

Begin 2019 is een geactualiseerde beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen opgesteld. De beleidsnota is 12 juli 2019 vastgesteld.
Voor de activiteiten binnen verkeer en vervoer is binnen de projecten een risicobuffer aanwezig. Wanneer deze niet toereikend is worden projecten uitgesteld of wordt de bijdrage vanuit BDU-middelen lager.

Voor risico’s die samenhangen met de strategische agenda economisch vestigingsklimaat is (nog) geen weerstandsvermogen beschikbaar. De MDRH zal extra prudent zijn bij het aangaan van verplichtingen.

Voor de infrastructurele projecten voor de komende jaren wordt overgegaan tot een ‘overplanning’. Dat kan inhouden dat in enig jaar het BDU-fonds (tijdelijk met een maximum van 3 jaar) negatief is. Aan het einde van deze periode dient het saldo nihil te zijn. Voor 2021 en de meerjarenbegroting tot en met 2024 worden geen tekorten voorzien. Wel staan door rijkskortingen op de BDU-middelen en de stijgende kosten op de exploitatie de investeringsruimte onder druk.

De MRDH heeft in december 2016 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de investeringen in railvoertuigen en railinfrastructuur van de regionale OV-bedrijven overgenomen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Dat brengt risico’s met zich mee, die in een in 2016 uitgevoerd extern onderzoek nader zijn geduid. Om de risico’s te dekken is een reserve gevormd die gevoed wordt vanuit een opslag die de vervoersbedrijven betalen.

Voor het eventueel wegvallen van een deel van de inwonersbijdrage voor het Economisch vestigingsklimaat is in 2015 een reserve gevormd.

Begin 2019 is een geactualiseerde beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen opgesteld. De beleidsnota is 12 juli 2019 vastgesteld. In 2021 is beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen geactualiseerd en vastgesteld.

De covid-19 crisis heeft in 2020/21 en vermoedelijk ook komende jaren een grote invloed op het gebruik van het openbaar vervoer. Hiervoor hebben de vervoerbedrijven in de MRDH (RET en HTM) ondersteuning gehad van het rijk. Ondanks deze steun zal er invloed zijn op de financiële positie van de vervoersbedrijven. In hoeverre de bedrijfsvoering tijdig zal kunnen/moeten worden aangepast of dat het rijk verder bijspringt vormt een punt van aandacht. De invloed van corona op de MRDH als concessieverlener is daarbij nog niet uitgewerkt. De begroting 2022 is opgesteld onder de reguliere, niet-corona, condities.
Financieel en bestuurlijk belang

De gemeente Zoetermeer heeft op haar eigen begroting jaarlijks een inwonerbijdrage voor de bijdrage aan het economisch vestigingsklimaat van de MRDH opgenomen. De MRDH draagt verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in Zoetermeer. Daarnaast zijn leden van het college en de gemeenteraad lid van een of meer gremia van de MRDH:

 • De burgemeester is lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur;
 • Wethouder van Driel is lid van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat, vicevoorzitter en lid van het presidium;
 • Wethouder Iedema is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit;
 • Vanuit de gemeenteraad zijn er voor de adviescommissie Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat ieder twee gemeenteraadsleden en voor de rekeningcommissie een gemeenteraadslid.
Bijdrage aan doelstelling programma 1.3 Bevorderen vestigings-en ondernemersklimaat
1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Programma 7 Inrichting van de stad
Beleidsvoornemens / beleidskader Uitvoering geven aan de in de Strategische Agenda MRDH opgenomen ambities.
Vestigingsplaats Rotterdam.
Doel / openbaar belang Realisatie van een duurzame internationale metropoolregio waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien, (internationale) bezoekers zich welkom voelen en belangrijke bestemmingen eenvoudig en goed bereikbaar zijn. 
Beleid /voortgang •    Bijdrage aan voorbereiding van de Metropolitane snelfietsroutes
•    Bijdrage aan uitvoering RNet-verbindingen Zoetermeer-Leiden, Zoetermeer-Rotterdam en Zoetermeer-Delft
•    Ontwikkeling van lightrailverbinding Zoetermeer-Rotterdam
•    Verbetering van de verkeersafwikkeling aansluiting A12
•    Aanpakken knelpunten geluidsoverlast/luchtkwaliteit
•    Uitvoering programma Duurzame mobiliteit
•    Uitvoering geven aan regionale samenwerking
•    Voortzetten innovatieve maatregelen gericht op ander reisgedrag
•    Ontwikkeling dan wel transformatie van de ‘werklocaties’: van kantoren en bedrijventerreinen
•    Werkplaats Metropolitaan OV 
•    Bijdrage detailhandelsbeleid: Dorpsstraat
•    Bijdrage aan project innoveren met data in het mkb
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 22,0 mln.
Per eind 2020: € 30,2 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 1.472,5 mln.
Per eind 2020: € 1.555,7 mln.
Resultaat verbonden partij  2020 € 8,2 mln. (2019: € 6,7 mln.)

Werkbedrijf De Binnenbaan BV
Doel De Binnenbaan is een maatschappelijke onderneming die werkgevers en werkzoekenden in Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en de regio succesvol samenbrengt. De Binnenbaan is uitvoerder van de Wsw voor de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Daarnaast is De Binnenbaan voor de gemeente Zoetermeer dé uitvoerder van haar re-integratie-activiteiten en biedt De Binnenbaan trajecten aan nieuwschut en re-integratie-kandidaten uit Leidschendam-Voorburg. Alle drie de gemeenten zijn aandeelhouder van de onderneming. De gemeente Zoetermeer is met 98 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder. De andere twee gemeenten hebben elk één procent van de aandelen.

De Binnenbaan gelooft in de kracht en talenten van mensen, juist ook wanneer zij belemmeringen ervaren om op de arbeidsmarkt actief te zijn.
Het werkbedrijf biedt begeleiding naar en ondersteuning bij betaald werk. Betaald werk is de beste basis voor een actieve, sociale en financieel zelfstandige deelname aan de samenleving.
De Binnenbaan biedt als maatschappelijke onderneming een brug naar de arbeidsmarkt, waarbij ze kandidaten ondersteunen en werkgevers ontzorgen.
In een inclusieve arbeidsmarkt is er voor meer mensen een kans op werk. Hierbij biedt het werkbedrijf een unieke combinatie van expertise over ontwikkeling, begeleiding en werk. De Binnenbaan is ondernemend, innovatief en resultaatgericht.
Beleid De missie, visie, kansen en bedreigingen voor De Binnenbaan zijn vertaald in vijf
Ontwikkelsporen voor de komende jaren, waarbij voor elk van de sporen een afdeling als trekker fungeert:
1. Adequate diagnose en monitoring (afdeling Ontwikkeling)
2. Effectieve en doelmatige mens- en arbeidsontwikkeling (afdeling Ontwikkeling)
3. Werkgevers aantrekken en het matchen met kandidaten (WSP)
4. Organiseren van passende en zo regulier mogelijke werkplekken (afdeling Werk)
5. Sturen op synergie, resultaat en innovatie (directie, beleid en bedrijfsvoering)
Financiële effecten (gemeente) Met onderhandelingsresultaat hebben de deelnemende gemeenten hebben een vast tarief afgesproken voor de uitvoering van de Wsw. Daarnaast bekostigd de gemeente Zoetermeer de uitvoering van de Participatiewet re-integratie met lumpsumbudgetten. Gemeente Leidschendam-Voorburg koopt uitvoering van de Participatiewet re-integratie in tegen vast tarief. Gemeente Rijswijk koopt groenonderhoud tegen vast tarief in. De gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor een eventueel exploitatietekort van De Binnenbaan.

De gemeente Zoetermeer heeft in de Opdracht- en budgetbrief 2021 de volgende budgetten beschikbaar gesteld.
Voor de kosten Wsw is voor 2021 met € 7.553.503 rekening gehouden met een risico-opslag/exploitatie van € 184.947. Het budget voor de dienstverlening participatie bedraagt € 2.916.000. Hiernaast is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een impulsbudget beschikbaar van € 251.500. Met het impulsbudget wordt extra ruimte gegeven om invulling te geven aan innovatie,
professionalisering en cultuurontwikkeling bij de Binnenbaan. Voor 2021 is in totaal € 18.742.450 beschikbaar en het impulsbudget van € 251.500.
Risico De dalende rijksbijdrage en instroomstop leidt bij ongewijzigd beleid tot een stijgende gemeentelijke bijdrage. 
Financieel en bestuurlijk belang De Binnenbaan BV is een privaatrechtelijke rechtspersoon en kent drie aandeelhouders. Zoetermeer houdt 98% van de aandelen, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk allebei 1% van de aandelen.
De Binnenbaan kent een driehoofdige Raad van commissarissen 
De wethouder Werk en Inkomen en de wethouder Financiën vertegenwoordigen de gemeente Zoetermeer in de Algemene vergadering van aandeelhouders 
Bijdrage aan doelstelling programma Bieden van passende arbeid en begeleiding aan mensen met een arbeidshandicap en re-integratie van werkzoekenden.
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie.
Beleidsvoornemens / beleidskader Zie bij Beleid.
Vestigingsplaats Statutaire vestigingsplaats in Rijswijk; Hoofdvestiging in Zoetermeer, nevenlocaties in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Doel / openbaar belang Werkvoorziening voor personen met een arbeidshandicap en re-integratie van werkzoekenden. Dat is een publiek belang. 
Beleid /voortgang De drie aandeelhoudende gemeenten voeren regie op De Binnenbaan BV uit hoofde van de opdrachtgeversrol en de eigenaarsrol.
Eigen vermogen verbonden partij Er zijn nog geen financiële gegevens over 2020 of 2021.
Vreemd vermogen verbonden partij Er zijn nog geen financiële gegevens over 2020 of 2021.
Resultaat verbonden partij Er zijn nog geen financiële gegevens over 2020 of 2021.

VNG
Doel De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven zijn de kerntaken van de VNG.
Beleid Gemeenten houden zich bezig met een breed scala van onderwerpen. De VNG houdt zich dan ook bezig met alle beleidsvelden waar gemeenten zich mee bezig houden.
Financiële effecten (gemeente) Het bedrag dat een gemeente aan contributie betaalt, is (gestaffeld) afhankelijk van het aantal inwoners. Het uitgangspunt voor het aantal inwoners wordt per 1 januari van het betreffende jaar bepaald aan de hand van de cijfers van het CBS: Zoetermeer had op 1 januari 2021 125.285 inwoners. 
Zoetermeer valt onder de categorie van 25.000 tot 200.000 inwoners en betaalt €1,707 per inwoner over de eerste 5000 inwoners, €1,586 per inwoner tussen de 5.000 en 25.000 inwoners en €1,350 per inwoner voor alle inwoners tussen de 25.000 en de 200.000:.
Voor 2021 resulteert dit tot € 175.840,75.
De contributie steeg in 2021 met 3,9%. Hiervan is 2,9% bedoeld voor compensatie van loon- en prijsstijgingen en is 1% bedoeld om te groeien richting de volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie vanuit de contributie. 
Zie https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/3.-contributievoorstel-vng-voor-2021.pdf voor meer informatie over de contributiesystematiek.
Risico Geen.
Financieel en bestuurlijk belang Momenteel zijn op persoonlijke titel wethouder Van Driel lid van de Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en Wethouder Iedema lid van het college voor Arbeidszaken.
Bijdrage aan doelstelling programma De inspanningen op het gebied van belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven van de VNG dragen bij aan alle programma’s.
Relatie met programma Alle.
Beleidsvoornemens / beleidskader https://vng.nl/artikelen/ontwikkeling-verenigingsstrategie-gemeenten-2024
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/06a_vng-kadernota_2022.pdf

Vijf inhoudelijke thema’s; de informatiesamenleving, de gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein, de inclusieve samenleving en het democratisch besturen.
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang Drie pijlers, kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening voor gemeenten vormen de basis van de vereniging.
Beleid /voortgang Om de vier jaar presenteert de VNG haar strategie. De huidige versie is de verenigingsstrategie 2020-2024. Voor de komende vier jaar hebben de gemeenten gezamenlijk in kaart gebracht wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.
Eigen vermogen verbonden partij Eind 2020: € 62,379 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Eind 2020: vreemd vermogen= schulden (€ 90,980 mln.) en voorzieningen 
(€ 3,739 mln.) = € 94,719 mln.
Resultaat verbonden partij Resultaat 2020: € 624.000 negatief
Onverdeeld resultaat 2020 (na dekking uit eigen vermogen): €16.000 negatief

Stichting BusinessPark Haaglanden (BPH)
Doel Het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio. Met de samenwerking het thema ‘werken’ een gelijkwaardige plek geven in de complexe integrale verstedelijkingsopgave.
Deelnemende gemeenten zijn: Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland, Pijnacker Nootdorp, Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.
Beleid

De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

 • Het (verder) professionaliseren van het regionaal loket (front-office) van Businesspark Haaglanden voor ondernemers;
 • Het intensiveren van de samenwerking met adviseurs in bedrijfshuisvesting;
 • Het begeleiden van het proces van uitplaatsingen van bedrijven als gevolg van transformatie/herstructurering;
 • Het leveren van een bijdrage aan het formuleren van nieuw beleid (door monitoring & signalering vraag/aanbodontwikkeling binnen de regio) en het tot uitvoering brengen van beleid;
 • Het meedenken om te komen tot nieuwe werklocaties binnen de Haagse regio;
 • Het als netwerkorganisatie aanspreekpunt zijn voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland.
Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer heeft op haar eigen begroting jaarlijks € 25.000 voor de bijdrage aan de stichting. Dit bedrag is gebaseerd op de verdeelsleutel die staat opgenomen in het reglement. Zoetermeer draagt 15% van de jaarlijkse kosten bij. De bijdrage voor 2021 bedraagt € 24.862,50.
Risico Voor de gemeente zijn er geen financiële risico’s aanwezig. Bij een eventueel financieel risico van de stichting is de gemeente maximaal de eigen bijdrage voor 1 jaar kwijt. 
Financieel en bestuurlijk belang De deelnemers zijn de 7 gemeenten en hebben daardoor een financieel en bestuurlijk belang. De wethouder economie heeft zitting in het Bestuur. De teammanager van team economie neemt deel aan de Directieraad. 
Bijdrage aan doelstelling programma 1.3 bevorderen vestigings-en ondernemersklimaat
1.4 bevorderen groei werkgelegenheid
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Beleidsvoornemens/ beleidskader

Uitvoering geven aan het jaarplan. Centrale actiepunten zijn:

 • BPH deelt als netwerkorganisatie beschikbare kennis en kunde.
 • BPH is een netwerkorganisatie en gesprekspartner voor PZH en MRDH en andere samenwerkingsverbanden gericht op bedrijvigheid.
 • BPH heeft het aanbod van bedrijfshuisvesting van de deelnemende gemeenten scherp in beeld. Vragen uit de markt worden geregistreerd.
 • BPH draagt op de schaal van de Haagse regio bij aan het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van voldoende en passende bedrijfshuisvesting.
Vestigingsplaats Zetel in de gemeente ‘s- Gravenhage
Doel/openbaar belang De schaal waarop de bedrijventerreinenmarkt zich beweegt, is bovengemeentelijk. Bedrijven kijken veelal op regionale schaal naar vestigingsplaatsen en uitbreidingsmogelijkheden. Activiteiten van bedrijven volgen zelden bestuurlijke grenzen maar vinden plaats in een marktregio. Binnen de MRDH is de Haagse regio één van de drie marktregio’s, waarbinnen bedrijven zich vestigen dan wel uitbreiden en/of verhuizen. De gezamenlijke doelen zijn economische ontwikkeling en het creëren en behoud van werkgelegenheid in de Haagse regio, het bieden van voldoende passende vestigingsplekken op bedrijventerreinen en het tegengaan van onnodige onderlinge concurrentie tussen gemeenten. Businesspark Haaglanden werkt vraaggericht en zoekt naar pragmatische oplossingen, op het juiste schaalniveau.
Beleid/voortgang In 2021 is de toetreding van Zoetermeer tot stichting BPH geformaliseerd. Het jaarplan voor 2021 is vastgesteld met focus op het verder professionaliseren van het regionale bedrijvenloket, intensiveren van de samenwerking met adviseurs en het delen van kennis op een aantal specifieke inhoudelijk thema’s: Omgevingsbeleid PZH, strategie werklocaties MRDH, functiemenging, energietransitie en woonwerkakkoorden.
Eigen vermogen
verbonden partij
Per eind 2020: € 11.705
Per begin 2020: € 56.585
Vreemd vermogen
verbonden partij
Per eind 2020: € 0
Per begin 2020: € 0
Resultaat verbonden partij 2020 € 44.880 voordelig
2019 € 2.249 voordelig
Vereniging De Brede Stroomversnelling
Doel Uitvoering van het klimaatbeleid. De raad heeft op 12 september 2016 besloten om Nul op de Meter concepten toe te passen waar mogelijk.
Beleid Stroomversnelling en haar leden hebben als oogmerk een impuls te geven aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Stroomversnelling is in eerste instantie een vereniging van corporaties, bouwers, toeleverende industrie, netwerkbedrijven en regionale overheden maar de bedoeling - van de initiatiefnemers en de huidige trekkers – is breder. Stroomversnelling wil een beweging zijn waarin deelnemers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de energietransitie en waarin ze, door samen op te trekken, versnelling weten te realiseren in het realiseren van deze doelstelling.
Financiële effecten (gemeente) Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage € 5.000.
Risico Ten tijde van het uitbrengen van de jaarrekening 2020 van de vereniging is er nog steeds sprake van onduidelijkheid met betrekking tot het recht op teruggave van omzetbelasting op inkopen en de verplichting tot het afdragen van omzetbelasting over subsidieontvangsten. Hierover is overleg gaande met de belastingdienst. Het overleg met de belastingdienst kan ertoe leiden tot zowel een teruggave als een naheffing van omzetbelasting over de periode 2015 tot en met 2018. Er is ondertussen wel een formeel verzoek gedaan voor teruggave over de periode 2018 die kan leiden tot een storting van de belastingdienst. De gemeente is alleen lid en is geen risicodrager. Als de vereniging bij ontbinding een tekort heeft, hoeft de gemeente als lid daaraan niet bij te dragen. Dit hangt samen met de rechtspersoonlijkheid van de vereniging en het feit dat de vereniging een eigen, afgescheiden vermogen heeft. Als de vereniging wordt ontbonden, gaat dat volgens de regels over de vereffening van het afgescheiden vermogen.
Financieel en bestuurlijk belang Stroomversnelling heeft op dit moment ca. 60 leden en meerdere partnerschappen. De samenstelling van het ledenbestand geeft direct een helder beeld van de breedte van Stroomversnelling: woningcorporaties, aanbieders (bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven. Daarnaast heeft Stroomversnelling reeds een aantal partners - CVW, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Efectis, de Woonbond en Hogeschool Utrecht. Stroomversnelling is zelf partner van de vernieuwingsagenda van Aedes.

Stroomversnelling staat open voor elke partij die inzet wil leveren op, en kan bijdragen aan, de (door)ontwikkeling van woningconcepten en de transitieopgave. Omdat het een vereniging is van koplopers en actieve volgers wordt altijd kritisch gekeken hoe partijen die zich willen aansluiten de beweging en benodigde ontwikkeling verder kunnen versterken. Het doel is daarom niet veel groter te worden in aantallen dan ca. 100 leden. Deze beperkte groeidoelstelling heeft consequenties voor de financiële slagkracht van de vereniging. Om die reden is er veel aandacht voor bijdragen van overheden.
Bijdrage aan doelstelling programma 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad.
Beleidsvoornemens / beleidskader 1. Volop werken aan de ontwikkeling, van het aanbod, de vraag en de daaraan gerelateerde marktcondities voor concepten waarmee woningen en/of wijken aardgasvrij en spijtvrij CO2- en/of energieneutraal gemaakt kunnen worden in alle marktsegmenten.
2. De realisatie van een zodanige kostprijsreductie (schatting 25%-30%), op NOM of NOM-Ready aanbod met gegarandeerde functionele prestaties (minimaal rond energie, binnenmilieu en veiligheid), waarmee een woonlastenneutraal aanbod voor de bewoner en een gezonde business case voor de investeerder in de oplossingen (inclusief de afnemers) mogelijk is.
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang De vereniging Stroomversnelling heeft als doel het verenigen van leden die renovatie- en nieuwbouwbouwconcepten met minimaal het ambitieniveau van Nul op de Meter (NOM) ontwikkelen, bouwen, afnemen of het afnemen willen faciliteren. De leden beogen NOM te bereiken met uitsluitend gebruik van duurzame energie, opgewekt uit niet fossiele brandstoffen.
Beleid /voortgang Ad 1. Pas wanneer 25% van het potentieel is bereikt, is de fase van ontwikkeling (door koplopers en volgers) afgerond en de fase van autonome opschaling bereikt.
Ad 2. Jaarlijkse productieaantallen van 50.000 gekoppeld aan renovatie, 25.000 aan nieuwbouw en 100.000 aan installatievervanging.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 292.023
Per eind 2020: € 339.294
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 892.365
Per eind 2020: € 874.340
Resultaat verbonden partij 2020 € 47.271 (2019 € 111.664)