Uitgaven

7,72%
€ -38.419
x €1.000
7,72% Complete

Inkomsten

6,75%
€ 33.586
x €1.000
6,75% Complete

Saldo

8,10862805778433E+15%
€ -4.833
x €1.000

Programma 7 Inrichting van de stad

Uitgaven

7,72%
€ -38.419
x €1.000
7,72% Complete

Inkomsten

6,75%
€ 33.586
x €1.000
6,75% Complete

Saldo

8,10862805778433E+15%
€ -4.833
x €1.000

Afbeelding Doelenboom Programma 2

Algemene doelstelling: Dynamische, functionele en mooie stad

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling: Dynamische, functionele en mooie stad

Veranderingen in de maatschappij stellen steeds weer andere vragen aan de fysieke leefomgeving. Hoe blijft Zoetermeer bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving? Hoe bieden we die voorzieningen aan die de stad nodig heeft? Al deze onderwerpen komen samen in het programma 'Inrichting van de stad'. 

We gaan door met de vele woningbouwprojecten om de woningbouwopgave te realiseren, waarbij we sturen op aantallen en op kwaliteit. Een grote opgave met veel aandacht voor participatie. Ruimtelijke ontwikkelingen vullen we in samenhang en op transparante wijze met elkaar in. 

Samen ontwikkelden we de integrale visie Zoetermeer 2040 en de Strategische agenda 2040 voor de ontwikkeling en groei van de stad. Met de vaststelling bereikten we een belangrijke mijlpaal en kunnen we nu een duidelijke richting uitzetten voor de stad. Dat is ook wat de nieuwe Omgevingswet vraagt. 

Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Terug naar navigatie - Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

We staan op een cruciaal moment in onze ontwikkeling. Met de visie Zoetermeer 2040 kiezen we voor een andere blik en strategie op de woningbouw. Het realiseren van aantallen woningen is niet voldoende om de (sociaal-economische) opwaartse beweging te maken. Er is meer nodig.

Woningbouwproductie

 • Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van inwoners. Die ambitie voor een toekomstbestendig woningaanbod staat beschreven in de Woonvisie en Woningbouwagenda. Het Woningbouwprogramma, de Versnellingsagenda en de Woningbouwmonitor helpen om de ambitie te realiseren. In de Woningbouwagenda is vastgelegd dat we in de komende 10 tot 15 jaar minimaal 10.000 woningen aan de woningvoorraad willen toevoegen.
 • In 2021 zijn 367 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd en zijn er 110 woningen aan de voorraad onttrokken. In de laatste versie van de Woningbouwmonitor (met peildatum juli 2021) was voor 2021 de verwachting, dat er meer woningen zouden worden toegevoegd, namelijk 577 woningen. En dat 124 woningen zouden worden gesloopt. Dit is uiteindelijk niet gelukt, omdat de oplevering van een aantal woningen is vertraagd.
 • De onttrekkingen hebben onder andere plaatsgevonden in Seghwaert Noordoost. De toevoegingen hebben voornamelijk plaatsgevonden in de wijken Rokkeveen, Oosterheem, Dorp en Palenstein en in het Stadscentrum. Per saldo is de woningvoorraad netto met 257 woningen gegroeid. Op 1 januari 2022 heeft Zoetermeer in totaal 56.671 woningen.
 • Samen met de marktpartijen is er hard gewerkt aan concrete woningbouwlocaties. Voor ongeveer 5.000 woningen lopen er nu concrete projecten, die in de Woningbouwmonitor staan opgenomen. Tegelijkertijd werken we aan de Entree. De deelprojecten daarvan zitten nog in de initiatieffase, maar daarbinnen starten we vanaf 2024 met een woningbouwproductie van gemiddeld 700 woningen per jaar. Dit aantal komt dan bovenop de 5.000 woningen in de lopende projecten. Hiermee zijn nu ook de locaties bekend waar de eerste 10.000 woningen van de Versnellingsagenda gerealiseerd worden. 

Seniorenmakelaar
Samen met de Zoetermeerse corporaties zijn we in 2019 een pilot gestart met een seniorenmakelaar. Deze seniorenmakelaar zet zich in om huurders met een klein huishouden in een grote woning te verleiden te verhuizen naar een meer passende woning. Op deze manier komen de grote sociale huurwoningen vervolgens weer beschikbaar voor gezinnen. Zo geven we ook op een andere manier invulling aan de doorstroming.
De eerste resultaten waren direct veelbelovend en zijn dit nog steeds. In 2021 leverde dit concreet het volgende op: 

 • 40 vrijgespeelde woningen bij een target van 30 vrijgespeelde woningen. De target is voor 2022 verhoogd naar 35 woningen.
 • In 2021 is de pilot bestendigd in een structurele aanpak, vanwege de positieve effecten.

Regionale woningmarktafspraken
Voldoende woningbouw is een regionaal samenhangende opgave. We werken in regioverband nauw samen om die opgave tot stand te brengen. Het college is in 2021 het Tussenakkoord aangegaan en heeft hiermee de doelen en de inzet van de gemeenten vastgelegd. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het uitbreiden van de voorraad en het monitoren van de uitvoering van de afspraken uit het Tussenakkoord.

Evaluatie huisvestingsverordening
De Huisvestingsverordening is geactualiseerd en in het voorjaar van 2020 aan de raad gestuurd. Deze verordening regelt afspraken over de verdeling van de voorraad sociale huurwoningen in de regio en is vier jaar geldig. De verordening wordt nu samen met de Sociale Verhuurder Haaglanden geëvalueerd. De raad heeft het college met de motie 2111-22 (Woonplicht of woonrecht) gevraagd om een opkoopbescherming te onderzoeken. Hiermee gaan we in 2022 verder aan de slag.

Stadsbouwakkoord

 • Samen met woningcorporaties en vastgoedpartijen is in maart 2021 het Stadsbouwakkoord ondertekend. Met dit akkoord werken 13 partijen samen aan de Zoetermeerse bouwopgave. Doel is gebieden integraal te ontwikkelen om zo tot een kwalitatieve verbetering te komen van de stad. En om meer bekendheid en commitment te krijgen onder 'nieuwe' (kwaliteits-) ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en (lange termijn) beleggers.
 • In 2021 is een Werkagenda opgesteld en zijn er activiteiten ontwikkeld om een relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden. Tijdens de verschillende bijeenkomsten is stilgestaan bij de hoofdlijnen uit de visie Zoetermeer 2040 en hebben onze partners kunnen reflecteren op de inhoud en het proces.

Taakstelling voor huisvesting vergunninghouders
De voorsprong van 10 op de taakstelling voor 2020 is in mindering gebracht op de taakstelling van 2021. Daarmee kwam de taakstelling voor 2021 uit op 164 te huisvesten vergunninghouders. Er zijn door de gemeente en de woningcorporaties in 2021 in totaal 127 vergunninghouders gehuisvest. De achterstand van 37 op de taakstelling voor 2021 wordt bij de taakstelling van 2022 opgeteld. Deze achterstand wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere taakstelling voor 2021 en de krappe woningmarkt.

Aanvragen urgentieverklaringen 2021
De Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer (TUZ) adviseert het college over aanvragen voor urgentieverklaringen. 

 • De TUZ heeft 188 aanvragen voor een urgentieverklaring beoordeeld, waarvan 3 verlengingen (verzoek eenmalig woningaanbod).
 • Van de 188 aanvragen zijn er 99 toegewezen en 70 afgewezen. Daarnaast zijn 4 aanvragen ingetrokken (vanwege het vinden van een woning), 4 aanvragen buiten behandeling gesteld en 11 aanvragen aangehouden. 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Soc./med. incl. verlengingen 252 262 283 284 206 188
Herstructureringsurgenties* 1 230 270 189 11 0
Totaal 253 492 553 473 217 188

* In tegenstelling tot afgelopen jaren zijn er sinds 2020 geen herstructureringskandidaten meer uit de sloopflats in Palenstein.

Motie 2105-15: Aan het jaarverslag een overzicht van de Zoetermeerse woningen toevoegen waarbij een indeling wordt gemaakt in categorieën

Terug naar navigatie - Motie 2105-15: Aan het jaarverslag een overzicht van de Zoetermeerse woningen toevoegen waarbij een indeling wordt gemaakt in categorieën

In Motie 2105-15 is gevraagd om de verdeling van de woningvoorraad naar woningtypen. Op basis van beschikbare informatie is van de 56.671 woningen, de verdeling als volgt:

 • 30.178 koopwoningen (53,3%)
 • 25.992 huurwoningen, waarvan 18.981 huurwoningen van corporaties (33,5%) en 7.011 huurwoningen van beleggers en andere particuliere verhuurders (12,4%). 
 • Van 427 woningen is het eigendom niet geregistreerd (0,8%). 
 • Uit de gegevens van Stichting Verhuurders Haaglanden (SVH) blijkt dat 442 woningen van corporaties het kenmerk ‘rolstoel-vriendelijk’ hebben. Onder deze 442 woningen vallen 396 DAEB-woningen en 46 niet-DAEB-woningen. Van de 442 woningen zijn 114 woningen onzelfstandige woningen; dit zijn vooral zorgwoningen aan het Zalkerbos.

Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Terug naar navigatie - Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

De Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, omdat er meer tijd nodig is om de landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) te voltooien. Ondanks het uitstel is er in 2021 hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet (waarover meer in Programma 6). Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer eigen regie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt daarvoor een aantal kerninstrumenten, waaronder de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan.

Omgevingsplan
Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente de regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in het Omgevingsplan. Het samenbundelen van deze regels in het Omgevingsplan is een grote uitdaging. Als onderdeel van het Programma Implementatie Omgevingswet zijn er in 2021 voorbereidende werkzaamheden verricht, zoals:

 • Het opstellen van een plan van aanpak omgevingsplan
 • Het starten met het eerste puzzelstuk van het omgevingsplan van Zoetermeer
 • Het opstellen van toepasbare regels

Plan van aanpak Omgevingsplan Zoetermeer
Voor het Omgevingsplan Zoetermeer is een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze de omzetting van regels uit het omgevingsplan van rechtswege en relevante regels uit de gemeentelijke verordeningen naar het Omgevingsplan Zoetermeer wordt aangepakt en wat de uitgangspunten zijn voor het nieuwe Omgevingsplan.

Eerste puzzelstuk omgevingsplan Zoetermeer
De Pilot ‘omgevingsplan Seghwaert’ is in 2021 uitgegroeid tot het werken aan het eerste puzzelstuk van het Omgevingsplan. De focus ligt niet meer alleen op de rustige woonwijk Seghwaert, maar ook op andere type gebieden binnen onze gemeente. In het Omgevingsplan worden nu de regels uit bestemmingsplannen gecombineerd met regels uit de verschillende verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Algemene plaatselijke verordening van Zoetermeer. Ook worden hier regels uit de ‘bruidsschat’ (regels die het Rijk als onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet automatisch toevoegt aan het Omgevingsplan) in opgenomen.
Per type gebied maken we op maat een basisset aan regels, die ook bruikbaar zal zijn voor alle andere gebieden van hetzelfde type. De basissets aan regels komen uiteindelijk terecht in een handboek voor het Omgevingsplan. Op deze manier kan in de toekomst eenvoudiger een wijziging of aanvulling op het Omgevingsplan worden opgesteld.

Toepasbare regels
Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels uit het Omgevingsplan naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers. Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven in het Omgevingsloket straks nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. In 2021 zijn we gestart met het maken van deze vragenbomen voor de bestaande regels, die straks onderdeel uitmaken van het tijdelijke Omgevingsplan. De focus lag op de zogeheten ‘topactiviteiten’. Dit zijn activiteiten waarvoor vaak een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend. 

Nota grondbeleid Zoetermeer 2021
Op 11 oktober 2021 is de nieuwe Nota grondbeleid Zoetermeer 2021 vastgesteld. In de visie Zoetermeer 2040 staan de belangrijkste ambities en opgaven voor de stad. Wanneer deze ambities en opgaven zich uiten in ruimtelijke ontwikkelingen, hebben we een belangrijke rol bij het realiseren daarvan. Het wettelijk kader hiervoor is voornamelijk vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Met het nieuwe grondbeleid kan de gemeente op een bestuurlijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze bijdragen aan haar beleidsdoelstellingen via het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwe Nota laat zien op welke wijze de gemeente invulling geeft aan het grondbeleid.
We kiezen voor situationeel grondbeleid. Het karakter van ons grondbeleid laat zich omschrijven als ambitiegestuurd, waarde creërend en adaptief. Er is op voorhand dus geen voorkeur voor één van de grondbeleidsvormen: actief, faciliterend of samenwerkend grondbeleid. Per situatie bekijken we welke vorm het meest passend is. 
De nota biedt een werkwijze om tot een keuze te komen. Een werkwijze die aansluit op de in de Omgevingsvisie voorgestelde Zoetermeerse Aanpak. Voor het eerst op programmaniveau bepalen we welke rol of positie de gemeente voor zichzelf en andere betrokken partijen passend acht. Hierbij houden we rekening met de urgentie, de beoogde doelstellingen, wat het ons kost en de behoefte aan regie. 

Programma Meerzicht
Op 14 april 2020 gaf het college opdracht tot het opstellen van een samenhangende strategie met projectopgaven, met als resultaat een integraal gebiedsprogramma en investeringsagenda voor de wijk Meerzicht. Het programmateam startte in 2021 met deze opdracht. Meerzicht is de eerste wijk die wordt verbeterd volgens de uitgangspunten en kaders van de visie Zoetermeer 2040. Dat betekent een integrale aanpak op het gebied van wonen, omgevingskwaliteit en sociaal domein.
In mei 2019 is er een aanvraag ingediend bij het Volkshuisvestingfonds voor een eenmalige bijdrage in de kosten. De aanvraag is helaas afgewezen. 
De voorstellen uit het gebiedsprogramma zijn in oktober 2021 in een themabijeenkomst met de raad besproken en het gebiedsprogramma is nu in concept gereed. In november 2021 besloot het college het programma aan te houden en de besluitvorming over deze collegeperiode heen te tillen.

Programma Binnenstad
In 2021 is er een Uitvoeringsstrategie voor de Binnenstad uitgewerkt en opgesteld. Het doel hiervan is om de ambitie (zoals deze in de Visie Binnenstad is vormgegeven) om te zetten in een uitvoeringsprogramma en een (integrale) gebiedsbusinesscase, zodat de verandering ook echt in gang kan worden gezet.
Daarnaast is een keuze gemaakt om de volgende drie deelgebieden op te starten: 

 • Deelgebied 3 Luxemburglaan e.o. (inclusief Stadshartpassage)
 • Deelgebied 5a Zuidflank/Nederlandlaan
 • Deelgebied 1 Denemarkenlaan e.o. (inclusief Duitslandlaan)

Deze deelgebiedsontwikkelingen bieden grote kansen voor een toevoeging van hoogwaardige woningen en voorzieningen aan de Binnenstad en de toevoeging van een aantrekkelijke openbare ruimte. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaand beleid en vindt afstemming plaats met de visie Zoetermeer 2040. In dat geval kan de uitvoeringstrategie programma Binnenstad een bijdrage leveren aan het keren van de mechanismen van Zoetermeer 2040.
Het al ontwikkelde communicatieplan is verder uitgewerkt in een strategische communicatiestrategie. Er is een start gemaakt door een goede basis te creëren en de promotie van de Binnenstad te starten, dit in relatie met Citymarketing. De communicatiestrategie wordt de komende jaren verder planmatig uitgewerkt. 
De in 2021 uitgezette aanbesteding van Markt 10 is vanwege de inschrijvingen die hoger waren dan het beschikbaar gestelde budget niet gelukt. Op basis van de uitgevoerde evaluatie wordt met de raad besproken hoe het vervolgproces er uit zal moeten zien en welke opties daarvoor zijn. 

Programma Entree
Op 17 mei 2021 heeft de raad het ruimtelijk kader en de gebiedsbusinesscase Entree midden vastgesteld. Op diezelfde datum heeft de raad ook de Visie station Zoetermeer vastgesteld en tevens goedkeuring gegeven aan de realisatie van het plintgebouw. Deze stationshal bevindt zich aan de noordzijde van het station en maakt de verbinding met het middengebied van Entree.
Na de besluitvorming in mei zijn, rond het zomerreces, tussen de gemeente en de grondeigenaren vijf anterieure overeenkomsten getekend.
Er is een start gemaakt met de uitwerking van het Structuurontwerp Openbare Ruimte en het opstellen van een Structuurontwerp van het station. Aan beide trajecten zijn klankbordgroepen vanuit de omgeving gekoppeld.

De volgende producten zijn in 2021 in grote lijnen afgerond: Ontwerp Beeldkwaliteitsplan, Ontwerp Bestemmingsplan, Ontwerp Milieueffectrapportage, Ontwerp Exploitatieplan. 
Tenslotte is er op 9 oktober 2021 een groot informatie evenement geweest waar ca. 1.200 mensen op af zijn gekomen. 

Programma Dutch Innovation Park 
In 2021 is de nieuwbouw (5.000 m2) van een Europees distributiecentrum voor Topcon opgeleverd en geopend. Daarnaast heeft de oplevering en de ingebruikname van de modernisering van de bestaande bebouwing en het binnenterrein van Siemens plaatsgevonden. 
Ook is er gestart met de werkzaamheden voor de nieuwbouw van Lamboo aan de Werner von Siemensstraat (18.000 m2). 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Met de komst van de Omgevingswet is deze effectindicator niet meer toepasselijk. In het kader van (de doelen van) de visie Zoetermeer 2040 worden er nieuwe indicatoren geformuleerd. 
In 2021 zijn drie bestemmingsplannen ouder geworden dan tien jaar. Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. De prioriteit ligt niet meer bij het actueel houden van de bestemmingsplanvoorraad, maar bij de voorbereiding op de Omgevingswet. De gemeente start zelf geen bestemmingsplanprocedures meer, alleen voor lopende projecten worden er nog bestemmingsplannen gemaakt.

Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte

Terug naar navigatie - Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte

Ontwerpvisie
Ter voorbereiding op de visie Zoetermeer 2040 is het Basisdocument Zoetermeer 2040 opgesteld. Het basisdocument geeft een breed en feitelijk inzicht in de ontwikkelingen in de stad en maakt de verbanden tussen de sociale, economische en fysieke ontwikkelingen inzichtelijk. Als onderdeel van het basisdocument is er onderzoek gedaan naar de (eerste) Staat van Zoetermeer en haar plaats in Nederland en regio. De resultaten laten een dalende trend zien. Beide documenten zijn in 2021 uitgewerkt in de ontwerpvisie Zoetermeer 2040. Het is een langetermijnvisie op de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer en geeft antwoord op de vraag wat we moeten doen om te zorgen dat de stad een prettige stad blijft, waar iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren. Op 14 juni 2021 heeft de raad de ontwerpvisie Zoetermeer 2040 vastgesteld en op 31 januari 2022 is de visie definitief vastgesteld.

Reactie op de ontwerpvisie
Iedereen kon vanaf 25 juni tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerpvisie Zoetermeer 2040 inbrengen. In totaal zijn er 20 zienswijzen ontvangen. Het college heeft op 20 september 2021 ingestemd met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ en de aangepaste ontwerpvisie is ter besluitvorming aan de raad gestuurd. 

1e Strategische Agenda
Voor het realiseren van de visie is in 2021 de Strategische agenda 2040 opgesteld. In deze agenda staan de programma's opgenomen waaraan de komende jaren wordt gewerkt. De agenda wordt regelmatig bijgewerkt. Hierdoor kunnen we stap voor stap de visie uitwerken en goed reageren op nieuwe inzichten en omstandigheden. Met de acties uit de agenda worden de eerste bewegingen in gang gezet om te komen tot een opgaande lijn voor stad en samenleving. De 1e Strategische Agenda is op 14 juni 2021 vastgesteld en in het derde en vierde kwartaal is gestart met de uitvoering. 

2de Staat van Zoetermeer
In december 2021 is de 2de Staat van Zoetermeer opgeleverd. Het betreft een actualisatie van de 1e Staat van Zoetermeer (uit 2019) en vormt één van de uitwerkingen van de 1e Strategische Agenda. De 2e Staat van Zoetermeer maakt zichtbaar dat de vraagstukken uit de visie Zoetermeer 2040 en de Strategische Agenda nog steeds actueel en urgent zijn. Het maakt ook duidelijk dat de voorgestelde aanpak uit de visie noodzakelijk is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de stad en de stad weer in balans te brengen. In december 2021 is de raad geïnformeerd over de 2e Staat van Zoetermeer. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze meetfactor wordt tweejaarlijks uitgevraagd. De meting in de Stadspeiling over het jaar 2020 is in datzelfde jaar verricht. In de Stadspeiling van 2021 is geen waarderingscijfer over ruimtelijke kwaliteit uitgevraagd.

Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid

Vaststellen actueel Actieplan Verkeersveiligheid
De Startnotitie Actieplan Verkeersveiligheid 2021 is in juni 2020 door het college vastgesteld. Op basis van deze startnotitie wordt nu een actueel Actieplan Verkeersveiligheid 2022 opgesteld en in het tweede kwartaal van 2022 voorgelegd aan de raad. In 2021 is gewerkt aan een risicoanalyse en is een ongevallenanalyse gemaakt van de afgelopen jaren. Ook is een start gemaakt met een verdieping van deze analyse, met een eerste uitwerking voor een gedachtewisseling over het (waar mogelijk en wenselijk) aanpassen van 50 m/h wegen naar 30 km/h en met een inventarisatie van de beleefde subjectieve verkeersonveiligheid door inwoners van Zoetermeer.

Hoofdwegenstudie 2030
In 2021 is de Startnotitie Hoofdwegenstudie 2030 opgesteld en is er opdracht verleend aan één van de 3 bureaus die offerte hebben uitgebracht voor de uitvoering. In het derde kwartaal van 2021 is gestart met de Hoofdwegenstudie 2030 en hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden met bijeenkomsten van de ambtelijke werkgroep.
Dit heeft in het vierde kwartaal geresulteerd in een Uitgangspuntennotitie met daarin opgenomen de prognosejaren en scenario’s waarmee gerekend zal worden. De Hoofdwegenstudie 2030 kan een basis bieden voor een vervolgstudie naar de consequenties voor het hoofdwegennet in 2040.

Duurzame mobiliteit
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt aan een duurzame regio en heeft daarvoor als eis opgenomen dat er in 2025 sprake is van een afname van 30% CO2 uitstoot voor het gehele vervoerssysteem. Via het programma Duurzame Mobiliteit wordt daar naar toegewerkt. We zijn actief in de MRDH en werken samen aan het opstellen van beleid en het uitvoeren daarvan. In 2021 zijn de inspanningen van de regio beloond; het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV) heeft aan de MRDH het 'gouden wiel' uitgereikt. De MRDH verdiende deze prijs omdat de regio het meest duurzame mobiliteitssysteem heeft. 

Intensivering samenwerking regionale mobiliteit 
In de regio wordt intensief en structureel samengewerkt met de MRDH en andere gemeenten. Zo hebben de MRDH en de gemeenten samen een evaluatie van de Strategische Uitvoeringsagenda uitgevoerd, is er gestart met de beleidsvoorbereiding over inclusiviteit en mobiliteit, zijn er regionale sessies geweest over deelmobiliteit en is er gewerkt aan metropolitane snelfietsroutes.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze meetfactor wordt tweejaarlijks uitgevraagd. De meting in de Stadspeiling over het jaar 2020 is in datzelfde jaar verricht. In de Stadspeiling van 2021 is geen waarderingscijfer over de verkeersveiligheid uitgevraagd. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze meetfactor wordt tweejaarlijks uitgevraagd. De meting in de Stadspeiling over het jaar 2020 is in datzelfde jaar verricht. In de Stadspeiling van 2021 is geen waarderingscijfer over de bereikbaarheid per auto uitgevraagd.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze meetfactor wordt tweejaarlijks uitgevraagd. De meting in de Stadspeiling over het jaar 2020 is in datzelfde jaar verricht. In de Stadspeiling van 2021 is geen waarderingscijfer over de bereikbaarheid per fiets uitgevraagd. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze meetfactor wordt tweejaarlijks uitgevraagd. De meting in de Stadspeiling over het jaar 2020 is in datzelfde jaar verricht. In de Stadspeiling van 2021 is geen waarderingscijfer over de bereikbaarheid per openbaar vervoer uitgevraagd.

Doelstelling 7.5 Overige

Terug naar navigatie - Doelstelling 7.5 Overige

Het is belangrijk dat het gemeentelijk vastgoed van voldoende kwalitatief niveau is en optimaal gespreid over de stad, zodat de activiteiten die bijdragen aan de ambitie en doelstellingen van de gemeente kunnen worden gehuisvest. Denk aan onderwijs, sport, sociaal, cultuur en ook ambtelijke huisvesting. 

Bij structurele leegstand worden gebouwen afgestoten en bij huisvestingsvragen, waarvoor binnen de bestaande vastgoedportefeuille geen passende huisvesting beschikbaar is, worden nieuwe gebouwen ontwikkeld of aangetrokken. Verduurzaming en het toegankelijk maken van het vastgoed is een belangrijk speerpunt. Hiertoe zijn in 2021 zonnepanelen geplaatst op de locaties Rakkersveld en het Oostpunt. De Vastgoednota is in concept gereed en wordt in 2022 aan de raad aangeboden.

Huurders hebben in 2021 wederom een zwaar jaar achter de rug door de aanhoudende COVID-19-pandemie. We ondersteunen de huurders door het verstrekken van huurkortingen en blijven met hen in contact voor het treffen van passende oplossingen.

Onderwijs

 • Er ligt een concept kadernotitie en IHP-PO. Deze zullen in het komend jaar (2022) aan de raad aangeboden worden.
 • De Kadernotitie VO is in concept gereed.
 • In 2021 is de nieuwbouw van het IKC aan de Moerbeigaarde 58 grotendeels gerealiseerd.

Sport

 • De renovatie van Sporthal de Limiet is afgerond.
 • De Beach Accommodatie Buytenpark is gerealiseerd.
 • Er is gestart met de bouw van een nieuw zwembad.
 • Het gezamenlijk ontwerp van de was- en kleedaccommodatie en kantine van FC Zoetermeer is in 2021 afgerond. De verwachting is dat de aanbesteding van de aannemer en start bouw in 2022 zal plaatsvinden. 

Sociaal-Cultureel

 • In 2021 is Franx (Terra Art Projects) opgeleverd.
 • Voor de verbouw van Stadsboerderij De Balijhoeve is een aannemer gecontracteerd en is er een stat gemaakt met de verbouwing.
 • Het locatieonderzoek voor het Poppodium Boerderij is afgerond.
 • Er is een start gemaakt met de ombouw van bibliotheekvestiging Rokkeveen tot mini-Forum.
 • In 2021 is samen met samenwerkingsverband InZet een gebruikswijziging van de ontmoetingsruimtes gerealiseerd: van incidenteel gebruik naar mono gebruik. 

Ambtelijke huisvesting

 • Er is gestart met de uitwerking van het 'Het Nieuwe Werken 2.0'.
 • Er is een pop-up prikpost gekomen in het Stadhuis forum in verband met de COVID-19-vaccinaties.
 • In 2021 is er voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne een architectenbureau gecontracteerd en is er gestart met de uitwerking van het ontwerp.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Vanwege COVID-19 is er in 2021 (net als in 2020) geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de huurders. Doordat gebruikers beperkt gebruik hebben kunnen maken van de accommodaties is het uitvoeren van dit onderzoek niet representatief en bovendien wilden we de huurders niet belasten met een vragenlijst in een periode waarin andere zaken meer prioriteit hebben. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Vanwege COVID-19 is er in 2021 (net als in 2020) geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de huurders. Doordat gebruikers beperkt gebruik hebben kunnen maken van de accommodaties is het uitvoeren van dit onderzoek niet representatief en bovendien wilden we de huurders niet belasten met een vragenlijst in een periode waarin andere zaken meer prioriteit hebben. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t. 
Toelichting: Vanwege COVID-19 is er in 2021 (net als in 2020) geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de huurders. Doordat gebruikers beperkt gebruik hebben kunnen maken van de accommodaties is het uitvoeren van dit onderzoek niet representatief en bovendien wilden we de huurders niet belasten met een vragenlijst in een periode waarin andere zaken meer prioriteit hebben.

Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 7 Inrichting van de stad baten lasten Rekening 2021
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 356 -706 -350
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 23.151 -18.205 4.946
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) 7 -1.799 -1.792
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) 19 -794 -776
Overige (7.5) 1.422 -3.329 -1.907

Voor een verklaring van verschillen tussen begroting en rekening wordt verwezen naar hoofdstuk Jaarrekening/Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Financiën op hoofdlijnen
Het budget voor wonen (doelstelling 7.1) werd met name ingezet voor de uitvoerings- en beleidstaken voor wonen (inclusief de Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden en woonwagenhuisvesting).
De uitgegeven gelden voor vernieuwing (doelstelling 7.2) hadden vooral betrekking op grondexploitaties (€ 18,7 mln. lasten en baten), uitgaven diverse gebiedsontwikkelingen zoals voor het Entreegebied (o.a. storting in risicoreserve € 5,5 mln.) en de Schaalsprong (€ 2,0 mln.). De inkomsten uit incidentele verkopen, huren en pachten bedragen € 2,3 mln.
De uitgaven voor ruimtelijke ordening (doelstelling 7.3) werden voor het grootste deel gedaan voor de personele inzet op het gebied van welstand en ruimtelijke ordening.
De uitgaven voor verkeer (doelstelling 7.4) zijn gedaan voor verkeer en de OV-schaalsprong.
De overige uitgaven (doelstelling 7.5 'Overige') betreffen met name de exploitatie van de commerciële panden van de vastgoedportefeuille en overhead.