Overzicht taakvelden

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) Rekening 2021
0.1 Bestuur
Baten 0 244
Lasten -5.070 -4.668
Totaal 0.1 Bestuur -5.070 -4.423
0.2 Burgerzaken
Baten 1.260 1.487
Lasten -5.606 -6.221
Totaal 0.2 Burgerzaken -4.346 -4.735
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten 1.862 2.273
Lasten -495 -366
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.367 1.907
0.4 Overhead
Baten 369 373
Lasten -42.483 -39.641
Totaal 0.4 Overhead -42.113 -39.268
0.5 Treasury
Baten 513 1.002
Lasten -552 -919
Totaal 0.5 Treasury -39 82
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 214.536 229.984
Lasten 0 0
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 214.536 229.984
0.8 Overige baten en lasten
Baten -488 2
Lasten -6.114 -184
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -6.602 -182
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten 0 46
Lasten -1.255 -297
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -1.255 -251
0.10 Mutaties reserves
Baten 95.314 88.723
Lasten -80.758 -85.180
Totaal 0.10 Mutaties reserves 14.556 3.543
0.61 OZB woningen
Baten 21.233 21.808
Lasten -1.020 -1.233
Totaal 0.61 OZB woningen 20.213 20.574
0.62 OZB niet-woningen
Baten 14.415 14.273
Lasten -447 -488
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 13.968 13.785
0.63 Parkeerbelasting
Baten 3.037 1.484
Lasten 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 3.037 1.484
0.64 Belastingen overig
Baten 949 759
Lasten -43 -56
Totaal 0.64 Belastingen overig 906 703
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten 0 9
Lasten -9.601 -9.860
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -9.601 -9.851
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten 1.038 805
Lasten -5.428 -5.102
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid -4.390 -4.297
2.1 Verkeer en vervoer
Baten 1.170 888
Lasten -19.098 -18.206
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer -17.928 -17.318
2.2 Parkeren
Baten 0 10
Lasten -1.361 -1.085
Totaal 2.2 Parkeren -1.361 -1.076
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 6
Lasten -487 -424
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -487 -417
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten 10.709 3.469
Lasten -4.132 -2.005
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.577 1.463
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 328 281
Lasten -641 -551
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -313 -269
3.4 Economische promotie
Baten 839 288
Lasten -2.586 -1.880
Totaal 3.4 Economische promotie -1.747 -1.591
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten 39 38
Lasten -144 -137
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs -105 -99
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 1.747 1.476
Lasten -9.772 -9.749
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting -8.025 -8.273
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten 6.719 5.591
Lasten -14.853 -13.846
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -8.134 -8.254
5.1 Sportbeleid en activering
Baten 27 974
Lasten -1.720 -2.396
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -1.693 -1.421
5.2 Sportaccommodaties
Baten 3.603 2.889
Lasten -5.908 -5.861
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -2.305 -2.972
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten 1.682 1.513
Lasten -7.660 -7.422
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5.978 -5.910
5.4 Musea
Baten 168 147
Lasten -724 -734
Totaal 5.4 Musea -556 -587
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0
Lasten -257 -228
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -257 -228
5.6 Media
Baten 957 958
Lasten -4.944 -4.424
Totaal 5.6 Media -3.987 -3.467
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 429 331
Lasten -12.365 -11.499
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -11.936 -11.168
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten 3.064 2.788
Lasten -20.708 -22.759
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -17.643 -19.971
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Baten 49 224
Lasten -8.071 -7.634
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -8.022 -7.411
6.3 Inkomensregelingen
Baten 49.305 56.881
Lasten -61.873 -68.706
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -12.567 -11.826
6.4 WSW en beschut werk
Baten 0 0
Lasten -7.990 -7.841
Totaal 6.4 WSW en beschut werk -7.990 -7.841
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 79 143
Lasten -13.499 -11.634
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -13.420 -11.491
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 0 107
Lasten -5.317 -6.422
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5.317 -6.315
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten 804 1.561
Lasten -27.240 -22.350
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -26.435 -20.789
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 0 5
Lasten -44.649 -47.220
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -44.649 -47.215
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten 0 160
Lasten -689 -586
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -689 -426
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten 0 72
Lasten -5.462 -5.213
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- -5.462 -5.140
7.1 Volksgezondheid
Baten 0 -19
Lasten -1.510 -1.471
Totaal 7.1 Volksgezondheid -1.510 -1.490
7.2 Riolering
Baten 6.694 6.745
Lasten -5.657 -5.633
Totaal 7.2 Riolering 1.037 1.111
7.3 Afval
Baten 16.074 16.790
Lasten -11.419 -12.045
Totaal 7.3 Afval 4.654 4.746
7.4 Milieubeheer
Baten 1.938 2.273
Lasten -4.549 -4.743
Totaal 7.4 Milieubeheer -2.611 -2.470
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten 607 886
Lasten -721 -616
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -114 270
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten 1.207 331
Lasten -6.304 -3.875
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving -5.097 -3.544
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten 12.712 18.628
Lasten -13.464 -13.374
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -752 5.254
8.3 Wonen en bouwen
Baten 7.108 8.057
Lasten -7.031 -5.665
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 78 2.392

Verdeling Taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma Taakvelden Produkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 310.15 - Economische ontwikkeling
0.10 - Mutaties reserves 400.01 - Onderwijshuisvesting
0.10 - Mutaties reserves 610.01 - Participatie
3.1 - Economische ontwikkeling 310.15 - Economische ontwikkeling
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.25 - Beheer warenmarkten
3.4 - Economische promotie 310.15 - Economische ontwikkeling
4.2 - Onderwijshuisvesting 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.04 - Onderwijsachterstanden
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.06 - Voortijdig schoolverlaten
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.07 - Leerlingenvervoer
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.08 - Zorgstructuur onderwijs
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
6.2 - Wijkteams 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
6.3 - Inkomensregelingen 610.02 - Hoogwaardig handhaven
6.3 - Inkomensregelingen 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
6.3 - Inkomensregelingen 920.01 - Kwijtschelding van belastingen
6.4 - Begeleide participatie 611.03 - Wet Sociale Werkvoorziening
6.5 - Arbeidsparticipatie 610.01 - Participatie
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
2. Samen leven en ondersteunen 0.63 - Parkeerbelasting 662.01 - WMO maatwerk
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.01 - Universele preventie jeugd
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.03 - Maatwerk jeugd
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 714.01 - Gezondheidszorg
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 662.01 - WMO maatwerk
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.01 - WMO algemene voorziening
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.05 - WMO maatschappelijke zorg
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.01 - Universele preventie jeugd
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.02 - Selectieve preventie jeugd
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.03 - Maatwerk jeugd
6.2 - Wijkteams 662.01 - WMO maatwerk
6.2 - Wijkteams 670.01 - WMO algemene voorziening
6.2 - Wijkteams 671.03 - Maatwerk jeugd
6.2 - Wijkteams 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 662.01 - WMO maatwerk
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 662.01 - WMO maatwerk
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.01 - WMO algemene voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.04 - WMO preventie
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.05 - WMO maatschappelijke zorg
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 682.01 - Jeugd voorzieningen
7.1 - Volksgezondheid 714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 723.36 - Milieubeleid
0.10 - Mutaties reserves 810.38 - Exploitaties
0.10 - Mutaties reserves 810.48 - Groot onderhoud
0.63 - Parkeerbelasting 810.38 - Exploitaties
0.8 - Overige baten en lasten 922.33 - Algemene baten en lasten stadsbeheer
1.2 - Openbare orde en veiligheid 810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer 810.18 - Algemeen beheer
2.1 - Verkeer en vervoer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
2.1 - Verkeer en vervoer 810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer 810.48 - Groot onderhoud
2.2 - Parkeren 810.38 - Exploitaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 723.36 - Milieubeleid
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.18 - Algemeen beheer
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.48 - Groot onderhoud
7.2 - Riolering 722.18 - Beheer en onderhoud van riolering
7.2 - Riolering 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.2 - Riolering 810.38 - Exploitaties
7.3 - Afval 721.19 - Afvalinzameling
7.3 - Afval 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.4 - Milieubeheer 721.29 - Openbare hygiene, ongediertebestrijding
7.4 - Milieubeheer 723.36 - Milieubeleid
7.4 - Milieubeheer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 810.38 - Exploitaties
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.18 - Algemeen beheer
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
0.10 - Mutaties reserves 530.05 - Strategisch beleid sport
0.10 - Mutaties reserves 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
0.10 - Mutaties reserves 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
0.10 - Mutaties reserves 630.02 - Welzijnsaccommodaties
3.4 - Economische promotie 002.31 - Evenementen
4.1 - Openbaar basisonderwijs 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
5.1 - Sportbeleid en activering 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
5.1 - Sportbeleid en activering 530.05 - Strategisch beleid sport
5.2 - Sportaccommodaties 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 002.31 - Evenementen
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.03 - Cultuur
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 541.16 - Monumentenbeleid
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.4 - Musea 540.03 - Cultuur
5.4 - Musea 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.5 - Cultureel erfgoed 541.16 - Monumentenbeleid
5.6 - Media 540.03 - Cultuur
5.6 - Media 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.18 - Handhaving openbare ruimten
1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.28 - Opvang zwerfdieren
7.4 - Milieubeheer 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
8.3 - Wonen en bouwen 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.01 - Functioneren bestuur
0.1 - Bestuur 001.06 - Griffie
0.2 - Burgerzaken 002.21 - Basisregistraties ppl
0.2 - Burgerzaken 003.01 - Publieksplein
0.2 - Burgerzaken 820.16 - Wabo-vergunningen
0.4 - Overhead 820.16 - Wabo-vergunningen
0.8 - Overige baten en lasten 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
2.1 - Verkeer en vervoer 820.16 - Wabo-vergunningen
3.1 - Economische ontwikkeling 001.01 - Functioneren bestuur
8.1 - Ruimtelijke ordening 820.16 - Wabo-vergunningen
8.3 - Wonen en bouwen 820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad 0.1 - Bestuur 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.10 - Mutaties reserves 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.10 - Mutaties reserves 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
0.10 - Mutaties reserves 820.76 - Vastgoedbeheer
0.10 - Mutaties reserves 822.36 - Woonwagenhuisvesting
0.10 - Mutaties reserves 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
0.10 - Mutaties reserves 830.73 - Grondbedrijf algemeen
0.10 - Mutaties reserves 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
0.10 - Mutaties reserves 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.4 - Overhead 820.76 - Vastgoedbeheer
0.4 - Overhead 960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad
0.5 - Treasury 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
0.5 - Treasury 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
0.8 - Overige baten en lasten 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
2.1 - Verkeer en vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 820.76 - Vastgoedbeheer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
3.4 - Economische promotie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.4 - Economische promotie 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
3.4 - Economische promotie 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.1 - Ruimtelijke ordening 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
8.1 - Ruimtelijke ordening 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
8.1 - Ruimtelijke ordening 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
8.1 - Ruimtelijke ordening 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.42 - Grondexploitatie Palenstein
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.73 - Grondbedrijf algemeen
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.3 - Wonen en bouwen 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.3 - Wonen en bouwen 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
8.3 - Wonen en bouwen 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
8.3 - Wonen en bouwen 822.36 - Woonwagenhuisvesting
8.3 - Wonen en bouwen 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
0.10 - Mutaties reserves 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
0.10 - Mutaties reserves 922.98 - Dekking eenmalig concern
0.5 - Treasury 913.01 - Beleggingen (exploitatie)
0.5 - Treasury 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
0.5 - Treasury 915.01 - Treasury
0.61 - OZB woningen 002.47 - Belastingen
0.62 - OZB niet-woningen 002.47 - Belastingen
0.64 - Belastingen overig 002.47 - Belastingen
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 921.01 - Algemene uitkering
0.8 - Overige baten en lasten 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 002.47 - Belastingen
3.4 - Economische promotie 002.47 - Belastingen
7.2 - Riolering 002.47 - Belastingen
7.3 - Afval 002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead 0.1 - Bestuur 002.08 - Bestuursondersteuning
0.10 - Mutaties reserves 002.29 - Communicatie
0.10 - Mutaties reserves 990.01 - Saldi van kostenplaatsen directie bedrijfsvoering
0.4 - Overhead 002.08 - Bestuursondersteuning
0.4 - Overhead 002.10 - Concerncontrol
0.4 - Overhead 002.12 - Personeels- en organisatiebeleid
0.4 - Overhead 002.13 - Flankerend personeelsbeleid
0.4 - Overhead 002.17 - Informatievoorziening
0.4 - Overhead 002.18 - Concern ict beleid
0.4 - Overhead 002.23 - Bestuurlijk juridische advisering
0.4 - Overhead 002.29 - Communicatie
0.4 - Overhead 201.02 - Overhead directie bedrijfsvoering
0.4 - Overhead 201.07 - Centrale huisvesting ambtelijk apparaat
0.4 - Overhead 201.09 - Huisvesting & diensten
0.4 - Overhead 201.15 - Salarisadministratie
0.4 - Overhead 201.43 - Financien en control
0.4 - Overhead 201.65 - Informatie & automatisering
0.4 - Overhead 201.97 - Concernoverhead
0.4 - Overhead 202.52 - Afdelingsoverhead werk zorg en inkomen
0.4 - Overhead 202.58 - Afdelingsoverhead publieksplein
0.4 - Overhead 203.20 - Overhead directie stad
0.4 - Overhead 209.02 - Overhead concernstaf
0.4 - Overhead 209.14 - Ondersteuning p&o beleid
0.4 - Overhead 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering
0.4 - Overhead 999.23 - Overhead vrije tijd
0.8 - Overige baten en lasten 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering
8.3 - Wonen en bouwen 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering