Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) Rekening 2021
0.1 Bestuur
Baten 0 244
Lasten -5.070 -4.668
Totaal 0.1 Bestuur -5.070 -4.423
0.2 Burgerzaken
Baten 1.260 1.487
Lasten -5.606 -6.221
Totaal 0.2 Burgerzaken -4.346 -4.735
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten 1.862 2.273
Lasten -495 -366
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.367 1.907
0.4 Overhead
Baten 369 373
Lasten -42.483 -39.641
Totaal 0.4 Overhead -42.113 -39.268
0.5 Treasury
Baten 513 1.002
Lasten -552 -919
Totaal 0.5 Treasury -39 82
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 214.536 229.984
Lasten 0 0
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 214.536 229.984
0.8 Overige baten en lasten
Baten -488 2
Lasten -6.114 -184
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -6.602 -182
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten 0 46
Lasten -1.255 -297
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -1.255 -251
0.10 Mutaties reserves
Baten 95.314 88.723
Lasten -80.758 -85.180
Totaal 0.10 Mutaties reserves 14.556 3.543
0.61 OZB woningen
Baten 21.233 21.808
Lasten -1.020 -1.233
Totaal 0.61 OZB woningen 20.213 20.574
0.62 OZB niet-woningen
Baten 14.415 14.273
Lasten -447 -488
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 13.968 13.785
0.63 Parkeerbelasting
Baten 3.037 1.484
Lasten 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 3.037 1.484
0.64 Belastingen overig
Baten 949 759
Lasten -43 -56
Totaal 0.64 Belastingen overig 906 703
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten 0 9
Lasten -9.601 -9.860
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -9.601 -9.851
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten 1.038 805
Lasten -5.428 -5.102
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid -4.390 -4.297
2.1 Verkeer en vervoer
Baten 1.170 888
Lasten -19.098 -18.206
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer -17.928 -17.318
2.2 Parkeren
Baten 0 10
Lasten -1.361 -1.085
Totaal 2.2 Parkeren -1.361 -1.076
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 6
Lasten -487 -424
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -487 -417
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten 10.709 3.469
Lasten -4.132 -2.005
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.577 1.463
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 328 281
Lasten -641 -551
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -313 -269
3.4 Economische promotie
Baten 839 288
Lasten -2.586 -1.880
Totaal 3.4 Economische promotie -1.747 -1.591
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten 39 38
Lasten -144 -137
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs -105 -99
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 1.747 1.476
Lasten -9.772 -9.749
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting -8.025 -8.273
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten 6.719 5.591
Lasten -14.853 -13.846
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -8.134 -8.254
5.1 Sportbeleid en activering
Baten 27 974
Lasten -1.720 -2.396
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -1.693 -1.421
5.2 Sportaccommodaties
Baten 3.603 2.889
Lasten -5.908 -5.861
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -2.305 -2.972
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten 1.682 1.513
Lasten -7.660 -7.422
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5.978 -5.910
5.4 Musea
Baten 168 147
Lasten -724 -734
Totaal 5.4 Musea -556 -587
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0
Lasten -257 -228
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -257 -228
5.6 Media
Baten 957 958
Lasten -4.944 -4.424
Totaal 5.6 Media -3.987 -3.467
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 429 331
Lasten -12.365 -11.499
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -11.936 -11.168
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten 3.064 2.788
Lasten -20.708 -22.759
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -17.643 -19.971
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Baten 49 224
Lasten -8.071 -7.634
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -8.022 -7.411
6.3 Inkomensregelingen
Baten 49.305 56.881
Lasten -61.873 -68.706
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -12.567 -11.826
6.4 WSW en beschut werk
Baten 0 0
Lasten -7.990 -7.841
Totaal 6.4 WSW en beschut werk -7.990 -7.841
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 79 143
Lasten -13.499 -11.634
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -13.420 -11.491
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 0 107
Lasten -5.317 -6.422
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5.317 -6.315
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten 804 1.561
Lasten -27.240 -22.350
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -26.435 -20.789
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 0 5
Lasten -44.649 -47.220
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -44.649 -47.215
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten 0 160
Lasten -689 -586
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -689 -426
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten 0 72
Lasten -5.462 -5.213
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- -5.462 -5.140
7.1 Volksgezondheid
Baten 0 -19
Lasten -1.510 -1.471
Totaal 7.1 Volksgezondheid -1.510 -1.490
7.2 Riolering
Baten 6.694 6.745
Lasten -5.657 -5.633
Totaal 7.2 Riolering 1.037 1.111
7.3 Afval
Baten 16.074 16.790
Lasten -11.419 -12.045
Totaal 7.3 Afval 4.654 4.746
7.4 Milieubeheer
Baten 1.938 2.273
Lasten -4.549 -4.743
Totaal 7.4 Milieubeheer -2.611 -2.470
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten 607 886
Lasten -721 -616
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -114 270
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten 1.207 331
Lasten -6.304 -3.875
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving -5.097 -3.544
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten 12.712 18.628
Lasten -13.464 -13.374
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -752 5.254
8.3 Wonen en bouwen
Baten 7.108 8.057
Lasten -7.031 -5.665
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 78 2.392

Verdeling Taakvelden

Terug naar navigatie - Verdeling Taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma Taakvelden Produkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 310.15 - Economische ontwikkeling
0.10 - Mutaties reserves 400.01 - Onderwijshuisvesting
0.10 - Mutaties reserves 610.01 - Participatie
3.1 - Economische ontwikkeling 310.15 - Economische ontwikkeling
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.25 - Beheer warenmarkten
3.4 - Economische promotie 310.15 - Economische ontwikkeling
4.2 - Onderwijshuisvesting 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.04 - Onderwijsachterstanden
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.06 - Voortijdig schoolverlaten
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.07 - Leerlingenvervoer
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.08 - Zorgstructuur onderwijs
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
6.2 - Wijkteams 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
6.3 - Inkomensregelingen 610.02 - Hoogwaardig handhaven
6.3 - Inkomensregelingen 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
6.3 - Inkomensregelingen 920.01 - Kwijtschelding van belastingen
6.4 - Begeleide participatie 611.03 - Wet Sociale Werkvoorziening
6.5 - Arbeidsparticipatie 610.01 - Participatie
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
2. Samen leven en ondersteunen 0.63 - Parkeerbelasting 662.01 - WMO maatwerk
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.01 - Universele preventie jeugd
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.03 - Maatwerk jeugd
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 714.01 - Gezondheidszorg
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 662.01 - WMO maatwerk
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.01 - WMO algemene voorziening
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.05 - WMO maatschappelijke zorg
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.01 - Universele preventie jeugd
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.02 - Selectieve preventie jeugd
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.03 - Maatwerk jeugd
6.2 - Wijkteams 662.01 - WMO maatwerk
6.2 - Wijkteams 670.01 - WMO algemene voorziening
6.2 - Wijkteams 671.03 - Maatwerk jeugd
6.2 - Wijkteams 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 662.01 - WMO maatwerk
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 662.01 - WMO maatwerk
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.01 - WMO algemene voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.04 - WMO preventie
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.05 - WMO maatschappelijke zorg
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 682.01 - Jeugd voorzieningen
7.1 - Volksgezondheid 714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 723.36 - Milieubeleid
0.10 - Mutaties reserves 810.38 - Exploitaties
0.10 - Mutaties reserves 810.48 - Groot onderhoud
0.63 - Parkeerbelasting 810.38 - Exploitaties
0.8 - Overige baten en lasten 922.33 - Algemene baten en lasten stadsbeheer
1.2 - Openbare orde en veiligheid 810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer 810.18 - Algemeen beheer
2.1 - Verkeer en vervoer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
2.1 - Verkeer en vervoer 810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer 810.48 - Groot onderhoud
2.2 - Parkeren 810.38 - Exploitaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 723.36 - Milieubeleid
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.18 - Algemeen beheer
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.48 - Groot onderhoud
7.2 - Riolering 722.18 - Beheer en onderhoud van riolering
7.2 - Riolering 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.2 - Riolering 810.38 - Exploitaties
7.3 - Afval 721.19 - Afvalinzameling
7.3 - Afval 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.4 - Milieubeheer 721.29 - Openbare hygiene, ongediertebestrijding
7.4 - Milieubeheer 723.36 - Milieubeleid
7.4 - Milieubeheer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 810.38 - Exploitaties
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.18 - Algemeen beheer
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
0.10 - Mutaties reserves 530.05 - Strategisch beleid sport
0.10 - Mutaties reserves 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
0.10 - Mutaties reserves 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
0.10 - Mutaties reserves 630.02 - Welzijnsaccommodaties
3.4 - Economische promotie 002.31 - Evenementen
4.1 - Openbaar basisonderwijs 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
5.1 - Sportbeleid en activering 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
5.1 - Sportbeleid en activering 530.05 - Strategisch beleid sport
5.2 - Sportaccommodaties 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 002.31 - Evenementen
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.03 - Cultuur
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 541.16 - Monumentenbeleid
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.4 - Musea 540.03 - Cultuur
5.4 - Musea 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.5 - Cultureel erfgoed 541.16 - Monumentenbeleid
5.6 - Media 540.03 - Cultuur
5.6 - Media 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.18 - Handhaving openbare ruimten
1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.28 - Opvang zwerfdieren
7.4 - Milieubeheer 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
8.3 - Wonen en bouwen 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.01 - Functioneren bestuur
0.1 - Bestuur 001.06 - Griffie
0.2 - Burgerzaken 002.21 - Basisregistraties ppl
0.2 - Burgerzaken 003.01 - Publieksplein
0.2 - Burgerzaken 820.16 - Wabo-vergunningen
0.4 - Overhead 820.16 - Wabo-vergunningen
0.8 - Overige baten en lasten 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
2.1 - Verkeer en vervoer 820.16 - Wabo-vergunningen
3.1 - Economische ontwikkeling 001.01 - Functioneren bestuur
8.1 - Ruimtelijke ordening 820.16 - Wabo-vergunningen
8.3 - Wonen en bouwen 820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad 0.1 - Bestuur 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.10 - Mutaties reserves 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.10 - Mutaties reserves 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
0.10 - Mutaties reserves 820.76 - Vastgoedbeheer
0.10 - Mutaties reserves 822.36 - Woonwagenhuisvesting
0.10 - Mutaties reserves 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
0.10 - Mutaties reserves 830.73 - Grondbedrijf algemeen
0.10 - Mutaties reserves 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
0.10 - Mutaties reserves 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.4 - Overhead 820.76 - Vastgoedbeheer
0.4 - Overhead 960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad
0.5 - Treasury 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
0.5 - Treasury 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
0.8 - Overige baten en lasten 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
2.1 - Verkeer en vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 820.76 - Vastgoedbeheer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
3.4 - Economische promotie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.4 - Economische promotie 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
3.4 - Economische promotie 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
8.1 - Ruimtelijke ordening 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.1 - Ruimtelijke ordening 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
8.1 - Ruimtelijke ordening 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
8.1 - Ruimtelijke ordening 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
8.1 - Ruimtelijke ordening 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.18 - Grondexploitatie Oosterheem
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.42 - Grondexploitatie Palenstein
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.73 - Grondbedrijf algemeen
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.3 - Wonen en bouwen 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.3 - Wonen en bouwen 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
8.3 - Wonen en bouwen 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
8.3 - Wonen en bouwen 822.36 - Woonwagenhuisvesting
8.3 - Wonen en bouwen 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
0.10 - Mutaties reserves 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
0.10 - Mutaties reserves 922.98 - Dekking eenmalig concern
0.5 - Treasury 913.01 - Beleggingen (exploitatie)
0.5 - Treasury 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
0.5 - Treasury 915.01 - Treasury
0.61 - OZB woningen 002.47 - Belastingen
0.62 - OZB niet-woningen 002.47 - Belastingen
0.64 - Belastingen overig 002.47 - Belastingen
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 921.01 - Algemene uitkering
0.8 - Overige baten en lasten 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 002.47 - Belastingen
3.4 - Economische promotie 002.47 - Belastingen
7.2 - Riolering 002.47 - Belastingen
7.3 - Afval 002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead 0.1 - Bestuur 002.08 - Bestuursondersteuning
0.10 - Mutaties reserves 002.29 - Communicatie
0.10 - Mutaties reserves 990.01 - Saldi van kostenplaatsen directie bedrijfsvoering
0.4 - Overhead 002.08 - Bestuursondersteuning
0.4 - Overhead 002.10 - Concerncontrol
0.4 - Overhead 002.12 - Personeels- en organisatiebeleid
0.4 - Overhead 002.13 - Flankerend personeelsbeleid
0.4 - Overhead 002.17 - Informatievoorziening
0.4 - Overhead 002.18 - Concern ict beleid
0.4 - Overhead 002.23 - Bestuurlijk juridische advisering
0.4 - Overhead 002.29 - Communicatie
0.4 - Overhead 201.02 - Overhead directie bedrijfsvoering
0.4 - Overhead 201.07 - Centrale huisvesting ambtelijk apparaat
0.4 - Overhead 201.09 - Huisvesting & diensten
0.4 - Overhead 201.15 - Salarisadministratie
0.4 - Overhead 201.43 - Financien en control
0.4 - Overhead 201.65 - Informatie & automatisering
0.4 - Overhead 201.97 - Concernoverhead
0.4 - Overhead 202.52 - Afdelingsoverhead werk zorg en inkomen
0.4 - Overhead 202.58 - Afdelingsoverhead publieksplein
0.4 - Overhead 203.20 - Overhead directie stad
0.4 - Overhead 209.02 - Overhead concernstaf
0.4 - Overhead 209.14 - Ondersteuning p&o beleid
0.4 - Overhead 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering
0.4 - Overhead 999.23 - Overhead vrije tijd
0.8 - Overige baten en lasten 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering
8.3 - Wonen en bouwen 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering