Bijlage 1 Afkortingen en begrippen

Lijst afkortingen

Terug naar navigatie - Lijst afkortingen

 

AB

Algemeen Bestuur

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AD

Associate Degree

AGS

Wet Adviesrecht Gemeente bij Schuldhulpverlening

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Opsporingsdienst

AMIV

Asiel-, Migratie- en Integratiefonds

A&O

Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds gemeenten

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARBO

Arbeidsomstandigheden

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

   

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BDU

Brede Doeluitkering

BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIZ

Bedrijveninvesteringszone

BKOR

Beeldende Kunst Openbare Ruimte

BLEIZO

Bleiswijk Zoetermeer

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BOR

Beheervisie openbare ruimte

BPH

Businesspark Haaglanden

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

BTW

Belasting over Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVC

Boomveiligheidscontrole

B&W

Burgemeester en Wethouders

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

CAK

Centraal Administratiekantoor

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEO

Cliënt Ervaringsonderzoek

CERT

Computer Emergency Response Team

CISO

Chief Information Security Officer

CIV

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

CKC

Centrum voor Kunst en Cultuur

CMS

Client Management System

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

COVID

Coronvirus Disease

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- , Water- en Wegenbouw

CV

Commanditaire Vennootschap

CVW

Centrum Veilig Wonen

   

DAEB

Diensten van Algemeen en Economisch Belang

DB

Dagelijks Bestuur

DBOS

De Bibliotheek op School

DHW

Duin, Horst en Weide

DigiD

Digitale Identiteit

DPIA

Dataprotection Impact Assessment

DSO

Digitale Stelsel Omgevingswet

DSW

Dienst Sociale Werkvoorziening

DT

Directieteam

   

E-

Elektronische (e-depot / e-facturering / e-mail)

EBZ

Economic Board Zuid-Holland

ECB

Europese Centrale Bank

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate

EV

Economisch Vestigingsklimaat

   

F&C

Financiën en Control

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

FIPO

Financiële Positie Grondbedrijf

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FTE

Full Time Equivalent (formatieplaats(en))

   

GDO

Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen

GFT

Groente-, Fruit-, en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

GGZ

Gemeentelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GI

Gecertificeerde Instelling

GNKM

Geneeskundige Meldkamer

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GTI

Gemeentelijk Team Incidentbestrijding

GW

Gemeentewet

   

HA

Hectare

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HEIT

Haags Economisch Interventieteam

HGKM

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

HHvR

Hoogheemraadschap van Rijnland

HR

Hoog Rendement

HSL

Hogesnelheidslijn

   

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

ID

Identiteit (ID-kaart)

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IKC

Integrale Kindcentra

ILO

International Labour Organisation

IPI

Informatiebeveiliging, Privacy en Informatiebeheer

IQ

Innovation Quarter

ISK

Internationale Schakelklassen

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IT

Informatietechnologie

IVRI

Intelligente Verkeersregelinstallatie

   

JGZ

Jeugd Gezondheidszorg

J&V

Justitie en Veiligheid (ministerie)

   

KCB

Kernteam Continuïteit Bedrijfsvoering

KVK

Kamer van Koophandel

KPVV

Kennisprogramma Verkeer en Vervoer

   

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LEIZO

Leidschendam Zoetermeer

LTF

Lange Termijn Financiering

   

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MKA

Meldkamer Ambulancezorg

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MOB

Medewerkersonderzoek Bevlogenheid

MOVE

Mobiliteit en Verstedelijking

MPG

Meerjarenperspectief Grondbeleid

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MW

Megawatt

   

NCW

Netto Contante Waarde

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

NOM

Nul op de Meter

NOW

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

NT1

Nederlands als eerste Taal

NV

Naamloze Vennootschap

NVVB

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

   

OAD

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODH

Omgevingsdienst Haaglanden

OKE

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

OPOZ

Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerendezaakbelasting

   

PZH

Provincie Zuid-Holland

   

QR

Quick Response (QR-code)

Q3

Derde kwartaal

   

P&C

Planning & Control

PBD

Plastic, Blik, Drankenkartons

PFAS

Poly- en Perfluoralkylstoffen

PGB

Persoonsgebonden Budget

PMO

Preventief Medisch Onderzoek

PO

Primair Onderwijs

POH

Praktijkondersteuning Huisarts

   

RBT

Regionaal Beleidsteam

RES

Regionale Energiestrategie

RGT

Wet Revitalisering Generiek Toezicht

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

RIF

Reserve Investeringsfonds 2030

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters

R-net

Randstadnet

RR

Randstadrail

RRE(W)

Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen)
   

SBI

Standaard Bedrijfsindeling

SGZ

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer

SHV

Schuldhulpverlening

SISA

Single Information Single Audit

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

SO

Speciaal Onderwijs

SPUK IJS

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

SROI

Social Return on Investment

SSVOZ

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

STO

Sterk Techniekonderwijs

SUWI

Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SV

Sportvereniging

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministerie)

   

TA

Transitieakkoord

TB (1/2)

Tussenbericht (eerste / tweede)

THH

Team Handhaving

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

TU

Technische Universiteit

TUZ

Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

TWH

Terawattuur

TWM

Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19

   

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

   

VA

Vervoersautoriteit

VBEL

Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen

VGB

Vastgoedbedrijf

VGO

Voorziening Groot Onderhoud Ondergronds

VIC

Verbijzonderde Interne Controle

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VPB

Vennootschapsbelasting

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VT

Veilig Thuis

VTH

Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving

VVE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor en Vroegschoolse Educatie

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie)

   

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAS

Wijk en Agent Samen

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WI

Wet Inburgering

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSO

Warmtesamenwerking Oostland

WSP

Werkgeversservicepunt

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

   

ZHC

Zuid-Holland Centraal

ZONMW

Zorgonderzoek Nederland en Medische Wetenschappen

ZORO

Zoetermeer – Rotterdam

ZRM

Zelfredzaamheidsindex

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Begrippenlijst

Terug naar navigatie - Begrippenlijst

 

Accres

Jaarlijkse groei van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven. Stijgen de Rijksuitgaven dan stijgt ook de omvang van het Gemeentefonds en andersom.

Afschrijving

Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De afschrijving wordt geacht waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de raming van baten en lasten.

Algemene reserves

Deel van het eigen vermogen dat dienst doet als weerstandsvermogen en als buffer voor calamiteiten.

Algemene uitkering

Uitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene, vrij te besteden middelen.

Baten

De aanduiding in het BBV voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.

Begroting

Jaarlijkse verwachtingen op het gebied van beleid (programmaplan en paragrafen) en financiën (overzicht van baten en lasten met toelichting en uiteenzetting van de financiële positie met toelichting).

Bestemmingsreserves

Reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Budgettair neutraal

Een maatregel die de begroting van baten en lasten per saldo niet beïnvloedt.

Collegeprogramma

Dit zijn de hoofdlijnen van het beleid voor een betreffende collegeperiode.

Contractloonstijging

Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Dekkingspercentage

Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de inwoners worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en reiniging). De mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er sprake van een dekkingspercentage van 100%.

Doelmatigheid

Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten).

Financiering

De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- (kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld) wordt dit glad gestreken.

Gemeentefonds

Het landelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste Rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar.

Incidenteel

Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende lasten en baten.

Integratie-uitkeringen

Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijk aard ter overbrugging van een gefaseerde overheveling van specifieke Rijksuitkeringen naar de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Investering met economisch nut

Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt een prijs te krijgen is.

Investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt geen prijs te krijgen is.

Jaarstukken

Jaarlijkse realisatie op het gebied van beleid (in het jaarverslag met een programmaverantwoording en de paragrafen) en financiën (in de jaarrekening met een programmarekening met toelichting en de balans met toelichting).

Kapitaallasten

Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de rentekosten in de loop van de jaren af.

Kasgeldlimiet

Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.

Kengetal

Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt.

Kerngegevens

Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat.

Kort geld

Gelden die worden geleend op de geldmarkt.

Lang geld

Gelden die worden geleend op de kapitaalmarkt.

Leges

Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (bijvoorbeeld leges voor paspoorten, leges voor rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn.

Liquiditeitsplanning

Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.

Missie

Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult.

Nominale compensatie

De aanpassingen van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.

Onderuitputting

Onderbesteding van budgetten in enig jaar.

Open-einde-regelingen

Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op geldelijke bijdrage van de overheid of de sociale fondsen ongeacht of deze overheid / fondsen voldoende budget daarvoor hebben. Deze derden moeten voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen.

Perspectiefnota

Nota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt en tijdens het zogenoemde voorjaarsdebat wordt besproken. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema's voor het volgende jaar aangegeven.

Precariobelasting

Belasting voor het gebruiken van openbare grond of water. De belasting kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.

Stelpost

Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.

Treasury

De treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.

Treasurystatuut

Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college. In het treasurystatuut worden ook regels opgenomen over de treasuryparagraaf.

Tussenbericht

Tussentijdse informatie van het college aan de raad over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar.

Voorziening

Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen maar kunnen wel als eigen financieringsmiddelen dienen.