Balans

Bedragen x € 1.000
ACTIVA 31-12-'21 31-12-'20
Vaste activa
Immateriële vaste activa 241 368
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (grondexploitaties) 241 368
Materiële vaste activa 360.794 355.730
Investeringen met een economisch nut:
1. gronden uitgegeven in erfpacht 4.771 4.771
2. overige investeringen met economisch nut 314.909 316.751
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 13.385 13.889
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 27.729 20.319
Financiële vaste activa 12.643 4.921
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 9.008 107
Overige langlopende geldleningen 3.635 4.814
Totaal vaste activa 373.679 361.019
Vlottende activa
Voorraden 32.359 34.959
Grond- en hulpstoffen: 126 124
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 32.234 34.835
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 104.769 105.274
Vorderingen op openbare lichamen 2.300 1.688
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 80.834 87.453
Overige vorderingen 21.634 16.133
Liquide middelen 38 172
Kas- en banksaldi 38 172
Overlopende activa 34.183 30.363
1. van Europese overheidslichamen 54 0
2. van het Rijk 2.598 124
3. van overige Nederlandse overheidslichamen 893 2.487
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 30.638 27.752
Totaal vlottende activa 171.349 170.768
Totaal-generaal activa 545.028 531.787
Bedragen x € 1.000
PASSIVA 31-12-'21 31-12-'20
Vaste passiva
Eigen vermogen 354.762 342.993
Reserves:
1. Algemene reserves 43.053 34.333
2. Bestemmingsreserves 296.397 304.157
Gerealiseerde resultaat 15.312 4.503
Voorzieningen 51.810 52.149
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 66.268 78.355
binnenlandse banken en overige financiële instellingen 46.268 58.345
buitenlandse instellingen 20.000 20.000
Waarborgsommen 0 10
Totaal vaste passiva 472.840 473.497
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 21.592 22.097
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 3.734 9.987
Overige schulden 17.858 12.110
Overlopende passiva 50.596 36.192
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 23.832 21.742
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 17.612 8.454
De van van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 6.004 4.921
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren 3.148 1.075
Totaal vlottende passiva 72.188 58.289
Totaal-generaal passiva 545.028 531.786
Gewaarborgde geldleningen 637.064 651.626
Garantstellingen (bankgaranties) 5.938 5.938