Bijlage College producten, kosten en prestatie

Inleiding Bijlage college

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl.
Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie

Gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat
Bedragen x €1.000
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie lasten baten Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) lasten baten Rekening 2021
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 Onderwijshuisvesting -9.945 1.747 -8.198 -9.950 1.476 -8.473
480.01 Lokaal onderwijsbeleid -4.700 1.533 -3.168 -4.500 1.042 -3.458
480.04 Onderwijsachterstanden -5.103 4.479 -623 -4.588 3.791 -797
480.07 Leerlingenvervoer -1.254 0 -1.254 -1.180 2 -1.178
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -21.001 7.759 -13.242 -20.217 6.311 -13.906
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 Voortijdig schoolverlaten -1.765 428 -1.336 -1.631 451 -1.181
480.08 Zorgstructuur onderwijs -509 114 -395 -469 149 -320
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -237 0 -237 -131 0 -131
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -2.510 542 -1.968 -2.231 600 -1.632
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 Economische ontwikkeling -1.971 895 -1.076 -1.657 471 -1.186
310.25 Beheer warenmarkten -166 134 -32 -140 91 -49
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -2.138 1.030 -1.108 -1.797 562 -1.236
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 Economische ontwikkeling -364 0 -364 -299 6 -293
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -364 0 -364 -299 6 -293
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -1.302 1.173 -129 -1.226 1.175 -51
610.01 Participatie -13.499 79 -13.420 -11.634 143 -11.491
611.03 Wet sociale werkvoorziening -7.990 0 -7.990 -7.841 0 -7.841
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -22.790 1.251 -21.539 -20.701 1.318 -19.382
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 Hoogwaardig handhaven -1.307 945 -362 -1.059 1.396 338
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen -60.800 48.360 -12.440 -67.905 55.354 -12.551
920.01 Kwijtschelding van belastingen -1.547 0 -1.547 -1.514 131 -1.383
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -63.654 49.305 -14.349 -70.478 56.881 -13.597

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De sluiting van de voorschoolse voorzieningen heeft veel invloed gehad op de peuters. Dit is terug te zien in een lager percentage leerwinst op het onderdeel taal. Een belangrijke kanttekening is dat van veel peuters de juiste toetsgegevens ontbraken. Om het resultaat te kunnen meten zijn gegevens van twee toetsmomenten nodig. In veel gevallen waren een of beide toetsen niet afgenomen, door onder andere de coronasluiting en personele problemen. Ook zijn de aanbieders in 2021 overgestapt op een andere manier van monitoren van de resultaten, namelijk via het kindvolgsysteem Kijk! Ook deze overstap heeft invloed op de resultaten. Het onderwijs monitort al een paar jaar op basis van dit kindvolgsysteem. Tijdens de overstap in het onderwijs werden ook lagere percentages meer dan gemiddelde leerwinst behaald.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De coronasluiting heeft ook invloed gehad op de behaalde leerwinst op het onderdeel rekenen. Een belangrijke kanttekening is dat van veel peuters de juiste toetsgegevens ontbraken. Om het resultaat te kunnen meten zijn gegevens van twee toetsmomenten nodig. In veel gevallen waren een of beide toetsen niet afgenomen, door onder andere de coronasluiting en personele problemen. Ook zijn de aanbieders in 2021 overgestapt op een andere manier van monitoren van de resultaten, nl via het kindvolgsysteem Kijk! Ook deze overstap heeft invloed op de resultaten. Het onderwijs monitort al een paar jaar op basis van dit kindvolgsysteem. Tijdens de overstap in het onderwijs werden er ook lagere percentages meer dan gemiddelde leerwinst behaald.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streven is dat 40% van de kleuters met onderwijsachterstanden een meer dan gemiddelde leerwinst behaald gedurende het schooljaar. Dit percentage is in 2021 net niet behaald. Rekening houdend met de coronasluiting en het effect dat dit heeft gehad op de kleuters, zijn wij tevreden met het behaalde resultaat. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streven is dat minimaal 40% van de kleuters met onderwijsachterstanden een meer dan gemiddelde leerwinst behaald gedurende een schooljaar. Dit percentage is in 2021 niet behaald. De tijdelijke sluiting van de scholen lijkt meer invloed gehad te hebben op de behaalde resultaten voor rekenen, dan voor taal. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Door de lockdowns was het iets lastiger dan vorig jaar om jongeren op maatwerktrajecten te plaatsen. Maar door inzet van ketenpartners toch mooi resultaat behaald.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Door de geringe instroom als gevolg van de corona steunmaatregelen en de booming arbeidsmarkt

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het begrote aantal is weliswaar niet gehaald, maar realisatie is wel hoger dan in 2020. De voorlichtingscampagne van de digitale Zoetermeerpas was succesvol.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Mede als gevolg van de lagere gemeentelijke bijdragen hebben minder mensen gekozen voor deze verzekering

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Van de lagere instroom, met relatief grotere afstand,  konden  er minder mensen in de aanvraagfase aan het werkgeholpen worden 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: in 2020 waren uitzonderlijk veel kwijtscheldingsverzoeken ,25% meer dan in voorgaande jaren. In 2021 was meer in lijn met jaren voor 2020.  

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat
Bedragen x €1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen lasten baten Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) lasten baten Rekening 2021
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 Universele preventie jeugd -3.936 0 -3.936 -3.905 0 -3.905
671.02 Selectieve preventie jeugd -2.059 0 -2.059 -1.957 50 -1.907
671.03 Maatwerk jeugd -3.418 0 -3.418 -3.220 13 -3.207
671.04 Specialistische jeugdhulp -54.555 49 -54.506 -56.694 301 -56.393
682.01 Jeugd voorzieningen 0 0 0 0 0 0
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -63.968 49 -63.919 -65.776 364 -65.412
Langer zelfstandig wonen (2.2)
662.01 Wmo maatwerk -33.478 861 -32.617 -31.766 1.710 -30.056
Totaal Langer zelfstandig wonen (2.2) -33.478 861 -32.617 -31.766 1.710 -30.056
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 Wmo preventie -217 0 -217 -223 0 -223
714.01 Gezondheidszorg -1.542 0 -1.542 -1.502 -19 -1.521
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.759 0 -1.759 -1.725 -19 -1.744
Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking (2.4)
670.01 Wmo algemene voorziening -10.278 6 -10.271 -9.941 10 -9.930
670.05 Wmo maatschappelijke zorg -1.250 444 -806 -1.054 588 -466
Totaal Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking (2.4) -11.528 450 -11.078 -10.995 599 -10.396

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Voor het eerst sinds een aantal jaar stijgt het aantal unieke jeugdigen met jeugdhulp. Dit wordt veroorzaakt door een hogere instroom van jeugdigen in 2021, evenals een toename van het aantal jeugdigen dat opnieuw jeugdhulp nodig heeft (de zgn. herintreders). 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar is het bereik gemiddeld 84,7%. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 19,6%. 
Reden voor het lagere bereik is dat het werk ook het afgelopen jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie deels heeft stilgelegen. Met name in de schoolgaande leeftijd is het bereik lager door het sluiten van de scholen en de wisselende coronamaatregelen in 2021. In de leeftijdscategorie 4-12 jaar is de focus gelegd op jeugdigen die zorgbehoevend waren. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen waarom de realisatie in 2021 lager is dan in 2020.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening is in 2021 lager dan begroot, omdat de aflopende indicaties van de voorzieningen ondersteuning thuis (begeleiding en dagbesteding) niet meer zijn verlengd sinds de start van het samenwerkingsverband InZet. Klanten zijn deels overgegaan naar InZet. Daarnaast zijn de klanten met een vrij inzetbare voorziening ook overgedragen aan InZet per 1 mei 2021. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Een negatief advies van de toezichthouders op basis van hun onderzoek wordt niet altijd overgenomen en leidt dan niet tot rechtsvervolg.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Vanaf 1 mei 2021 valt recreatieve dagbesteding onder inZet en zijn er geen nieuwe indicaties meer afgegeven, daarom is de realisatie in 2021 afgenomen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: De bestaande indicaties voor arbeidsmatige dagbesteding zijn in 2021 veelal tijdelijk verlengd, omdat inZet nog niet in staat was alle cliënten over te nemen. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De realisatie heeft betrekking op de periode tot 1 mei 2021. Vanaf dat moment is cliëntondersteuning onderdeel geworden van inZet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat
Bedragen x €1.000
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen lasten baten Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) lasten baten Rekening 2021
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 Afvalinzameling -11.243 16.074 4.830 -11.878 16.790 4.912
723.36 Milieubeleid -4.082 2.119 -1.963 -4.061 2.462 -1.598
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) -15.325 18.193 2.867 -15.939 19.253 3.314
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
721.29 Openbare hygiene, ongediertebestrijding 0 0 0 0 0 0
722.18 Beheer en onderhoud van riolering 0 0 0 0 0 0
810.18 Algemeen beheer -2.901 10 -2.891 -3.118 4 -3.114
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud -17.019 750 -16.269 -16.457 653 -15.804
810.38 Exploitaties -6.707 10.666 3.959 -5.862 9.229 3.366
810.48 Groot onderhoud -8.062 0 -8.062 -7.302 39 -7.263
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer 140 0 140 343 0 343
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -34.549 11.425 -23.124 -32.397 9.925 -22.473

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: De beoogde afname van het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal windmolens is al een aantal jaar ongewijzigd, waarmee de stijging van de duurzaam opgewekte elektriciteit volledig is toe te schrijven aan de uitbreiding van het aantal zonnepanelen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Als gevolg van nieuwe aanbestedingen en twee technische aanpassingen (minder woningen en lagere rente) is de afvalstoffenheffing 2021 verhoogd met € 10. Daarnaast is het tarief geïndexeerd met het algemene stijgingspercentage van 1,2%.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Mogelijke verklaring is dat mensen minder nieuwe kleding hebben aangeschaft en daardoor minder hebben weggegooid als gevolg van winkelsluitingen in de COVID-19 periode. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: de hoeveelheid glas opgehaald in 2021 ligt onder het niveau van 2020, maar boven het meerjarige gemiddelde. Door COVID-19 effect is op basis van het resultaat in 2020 de begroting van 2021 hoog ingeschat. In 2020 zijn mensen meer thuis geweest en daardoor is er thuis meer gedronken en is meer glasafval ontstaan. In 2021 zijn restaurants vaker open geweest, waardoor mensen weer meer buiten de deur zijn gaan eten en drinken.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: de hoeveelheid papier loopt de afgelopen jaren steeds verder terug. Dit effect is vooral door minder gebruik van papier door bewoners. Daar tegenover is er meer karton als gevolg van web-aankopen. Het gewicht van papier en karton neemt af, maar het volume neemt toe.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: bij vergelijk van het resultaat van 2021 met de begroting van 2021 hebben we het doel niet gehaald. De hoogte bij de begroting 2021 is gesteld aan de hand van resultaat uit 2020. In 2020 was i.v.m. COVID-19 de hoeveelheid hoger dan het meerjarig resultaat. Ook kan een bijzonder groeizaam jaar bijdragen aan meer GFT in een betreffend jaar. Het resultaat in 2021 ligt nog iets boven het meerjarig niveau. 

3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

De effectindicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald. Uit de Stadspeiling blijkt dat 90% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat 96% van de openbare ruimte dat op het afgesproken kwaliteitsniveau zit. Beide op 1% lager gewaardeerd dan in 2020. De waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer is echter constant op een 7,7 gewaardeerd.
Uit de objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) blijkt dat het gerealiseerde kwaliteitsniveau op niveau B (basis) voor winkelcentra, hoofdinfrastructuur, woongebieden en recreatiegebieden ligt. De kwaliteit van Bedrijventerreinen ligt daar vlak onder met een niveau C (laag). Voor onder andere verhardingen, kunstwerken en bomen vinden ook technische inspecties plaats die een specifiekere indruk van de technische kwaliteit en onderhoudsbehoefte geven.
 
Quickscan rapportage 2021

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor asfalt en elementen verharding (rijbaan, fietspad en voetpad) en markeringen. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor verhardingen vindt ook een 2-jaarlijkse technische inspectie plaats die een specifieke indruk van de technische kwaliteit geeft.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor afvalbakken, banken, speelelementen en verlichting, masten. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor bomen, beplanting, hagen en vlak gras. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor bomen vinden ook technische inspecties (3-jaarlijkse boomveiligheidscontrole (BVC)) plaats die een specifieke indruk van de technische kwaliteit geeft.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor zwerfafval, graffiti en onkruid. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte.

 

 

 

 

 

 

Programma 4 Vrije tijd

Gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat
Bedragen x €1.000
Programma 4 Vrije tijd lasten baten Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) lasten baten Rekening 2021
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 Exploitatie sportaccommodaties -5.908 3.603 -2.305 -5.861 2.889 -2.972
540.03 Cultuur -7.418 0 -7.418 -7.038 40 -6.998
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -462 0 -462 -467 0 -467
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen -2.020 248 -1.772 -1.898 149 -1.749
630.02 Welzijnsaccommodaties -3.474 4.412 938 -3.094 3.770 677
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -19.282 8.263 -11.019 -18.357 6.848 -11.509
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 Evenementen -845 0 -845 -598 0 -598
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling -1.552 66 -1.486 -1.491 81 -1.410
530.05 Strategisch beleid sport -312 0 -312 -1.043 932 -111
540.03 Cultuur -2.705 0 -2.705 -3.293 0 -3.293
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -126 0 -126 -115 0 -115
541.16 Monumentenbeleid -257 0 -257 -228 0 -228
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) -5.798 66 -5.732 -6.768 1.012 -5.756

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: De Bibliotheek heeft enorme hinder ondervonden door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt activiteiten kunnen laten plaatsvinden.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De Boerderij is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt voorstellingen kunnen laten plaatsvinden.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het Stadstheater is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt voorstellingen kunnen laten plaatsvinden.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het museum is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij zijn slechts beperkt open geweest.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Franx is – naast de beperkende maatregelen – ook een periode dicht geweest als gevolg van de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Vlamingstraat.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Filmhuis Cameo geeft haar voorstellingen in het Stadstheater. Ook zij hebben te maken gehad met de geldende COVID-19 maatregelen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Sinds het moment dat er in Zoetermeer geen recreatief zwembad meer is, is de waarderering voor het de zwembaden onvoldoende. Dit jaar is de waardering nog iets gezakt, dit is in lijn met andere sportvoorzieningen die dit jaar iets lager zijn gewaardeerd dan het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring is dat de sportvoorzieningen door corona op meerdere momenten niet of beperkt toegankelijk waren. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Sportverenigingen zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij zijn slechts beperkt open geweest.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Poppodium Boerderij is door de coronamaatregelen slechts enkele weken opgesteld geweest voor voorstellingen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het Stadstheater is door de coronamaatregelen slechts enkele weken opgesteld geweest voor voorstellingen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het museum is lange tijd gesloten geweest vanwege een verhuizing naar een nieuwe locatie en vanwege de beperkende maatregelen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ondanks de beperkingen is het gelukt om de doelstelling wel te bereiken. Hiervoor is met name in de periode van gesloten accommodaties veel ingezet op activiteiten in de openbare ruimte. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: In verband met de coronamaatregelen en de gedeeltelijke en volledige sluiting is er geen goed beeld wat de bezetting is geweest in 2021.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De gedeeltelijke en gehele sluiting verdeeld over verschillende perioden in het jaar heeft invloed gehad op het aantal bezoekers.

Programma 5 Veiligheid

Gerealiseerde resultaat

Terug naar navigatie - Gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Programma 5 Veiligheid lasten baten Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) lasten baten Rekening 2021
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 Veiligheid en openbare orde -12 0 -12 -11 0 -11
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -12 0 -12 -11 0 -11
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 Veiligheid en openbare orde -232 0 -232 -167 8 -159
140.18 Handhaving openbare ruimten -1.841 51 -1.790 -1.925 2 -1.923
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde -31 16 -15 -4 5 0
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -2.104 67 -2.037 -2.096 14 -2.082
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten -385 107 -277 -463 29 -434
002.27 Veiligheid en openbare orde -12.223 864 -11.360 -12.186 771 -11.414
140.28 Opvang zwerfdieren -127 0 -127 -124 0 -124
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten -1.730 30 -1.701 -2.033 3 -2.030
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) -14.466 1.001 -13.465 -14.806 804 -14.002

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door de COVID-19 crisis hebben er geen reguliere wijkveiligheidsavonden of andere voorlichtings- of handhavingsacties plaats kunnen vinden. Ook waren er geen gesubsidieerde acties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: : Er is geen verklaring voor het feit dat er één recidivist meer is dan begroot. Aangezien het aantal opgelegde huisverboden lager is dan in 2020, kan dat een toename van het aantal recidivisten niet verklaren. 
Gezien het lage aantal recidivisten lijkt een tijdelijk huisverbod nog steeds een uitstekend middel te zijn om huiselijk geweld terug te dringen. Dat komt met name omdat ook de zorg- en hulpverlening voor dader, slachtoffer en (indien aanwezig) de kinderen wordt opgestart. Hierdoor wordt het mogelijk structurele oplossingen te realiseren. Repressie én preventie zijn bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod beide van cruciaal belang.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2021 zijn er 2 geprioriteerde jeugdgroepen aangepakt. De aanpak van één van deze twee groepen is gedurende 2021 afgeschaald. De aanpak op de tweede jeugdgroep loopt nog door in 2022. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De totale schade bedraagt € 116.331,-. Dat is € 42.352,- meer dan vorig jaar. De drie hoogste schadeposten zijn verharding (€ 42.300,-), afvalbakken (€ 30.118) en scholen/kinderopvang (€ 26.750,-). Ondanks alle maatregelen is de schade veel groter dan vorig jaar. De schade is voornamelijk veroorzaakt door zwaar (illegaal) vuurwerk en brandjes op de openbare weg. Een directe verklaring voor de toename van de schade is er niet. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in een combinatie van het verminderde draagvlak onder inwoners met betrekking tot de corona-maatregelen (lockdown, geen evenementen, sluiting van eet- en drinkgelegenheden, discotheken) en het vuurwerkverbod.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2021 zijn totaal 241 controles uitgevoerd door de toezichthouder Drank- en Horecawet. 61 van deze controles betroffen integrale controles, hierbij voert de horecacontroleur gezamenlijk met politie, sociaal rechercheurs en fraude-experts van de netbeheerder (Stedin) de controle uit. 110 van deze controles betroffen controles voor de corona-maatregelen. Bij 14 hiervan heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het constateren van een overtreding waarvoor een rapportage is opgemaakt. Daarnaast hebben medewerkers van THH nog 51 controles uitgevoerd om bij een aantal locaties het toezicht te intensiveren.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2019 bedroeg het aantal milieu gerelateerde klachten 245. Dit kwam door veel klachten over 1 dossier (evenement). In 2020 was er als gevolg van de corona-maatregelen (gesloten horeca, geen evenementen) een scherpe daling van het aantal milieu gerelateerde klachten: 83 .
In 2021 is het aantal sterk toegenomen. Dit komt niet zozeer door een stijging van het aantal overlastgevende situaties maar door het feit dat er op een aantal dossiers meerdere meldingen over hetzelfde zijn binnengekomen. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het verwachte aantal adviezen van team Gebruiksveiligheid t.o.v. het daadwerkelijke aantal adviezen kent een verschil van 24. De belangrijkste oorzaak van dit verschil zijn de coronamaatregelen van 2021; hierdoor is in bepaalde periode minder toezicht gehouden. Doordat i.v.m. de pandemie afspraken voor de controles moeten worden gemaakt, kunnen er minder controles op een dag plaatsvinden. Alternatieve methoden zijn ontwikkeld om toch toezicht te kunnen houden. Digitaal toezicht is hier een voorbeeld van. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Vanwege de pandemie en de geldende maatregelen heeft de oefening dit jaar digitaal plaatsgevonden.

 

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat
Bedragen x €1.000
Programma 6 Dienstverlening en participatie lasten baten Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) lasten baten Rekening 2021
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 Basisregistraties ppl -661 0 -661 -779 0 -779
003.01 Publieksplein -4.945 1.260 -3.684 -5.318 1.484 -3.834
820.16 Wabo-vergunningen -4.151 6.714 2.563 -3.467 7.707 4.240
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) -9.757 7.974 -1.783 -9.563 9.191 -372
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 Functioneren bestuur -3.019 0 -3.019 -2.748 183 -2.566
001.06 Griffie -2.409 0 -2.409 -2.240 62 -2.178
003.01 Publieksplein 0 0 0 -125 0 -125
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) -28 0 -28 0 0 0
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) -5.456 0 -5.456 -5.113 244 -4.869

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee, net niet
Toelichting: De meting is nog gebaseerd op de oude website. Vanaf november 2021 is er een nieuwe website in gebruik genomen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Bij een aantal afdelingen was er een gebrek aan capaciteit bij de klachtafhandelaars. Eind 2021 is dat probleem verholpen. 

Programma 7 Inrichting van de stad

Gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat
Bedragen x €1.000
Programma 7 Inrichting van de stad lasten baten Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) lasten baten Rekening 2021
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -90 0 -90 -38 0 -38
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen -206 9 -197 -127 6 -121
820.46 Volkshuisvestingsbeleid -624 318 -306 -627 306 -321
822.36 Woonwagenhuisvesting -232 27 -204 84 45 129
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -1.151 354 -797 -706 356 -350
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 Strategie en programmacoordinatie -247 0 -247 -226 7 -219
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -3.957 20 -3.937 -2.867 9 -2.858
830.18 Grondexploitatie oosterheem -3.840 7.291 3.450 -2.138 8.834 6.696
830.42 Grondexploitatie palenstein -4.718 4.718 0 -3.238 3.238 0
830.73 Grondbedrijf algemeen -625 0 -625 -1.690 195 -1.495
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden -1.176 1.176 0 -275 275 0
830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding 0 0 0 -7 7 0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering -6.517 9.783 3.266 -6.312 8.223 1.912
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) -833 1.865 1.032 -801 2.270 1.470
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) -1.158 0 -1.158 -651 92 -558
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) -23.071 24.853 1.782 -18.205 23.151 4.946
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.846 30 -1.816 -1.799 7 -1.792
822.36 Woonwagenhuisvesting -412 0 -412 0 0 0
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -2.258 30 -2.228 -1.799 7 -1.792
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -849 26 -823 -794 19 -776
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -849 26 -823 -794 19 -776
Overige (7.5)
820.76 Vastgoedbeheer -970 1.452 482 -1.349 1.422 73
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 0 0 0 -525 0 -525
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad -1.455 0 -1.455 -1.455 0 -1.455
Totaal Overige (7.5) -2.425 1.452 -973 -3.329 1.422 -1.907

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Het streefaantal voor de komende jaren is de oplevering van minimaal 700 woningen per jaar. In 2021 zijn in totaal 367 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Tijdens de inventarisatie (in september 2021) voor de laatste Rapportage Ruimtelijk Fysiek, was de verwachting dat er in 2021 meer woningen zouden worden opgeleverd, namelijk 577 woningen. Door vertraging in de oplevering is dit niet gelukt.
Voor 2022-2027 zijn nu ongeveer 5.000 woningen in concrete projecten ondergebracht, met een piek van ongeveer 1.800 woningen in 2023. Daarbovenop is de verwachting dat het programma De Entree wordt uitgewerkt in ongeveer 6.000 woningen . 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
In 2021 zijn 7 bestemmingsplannen vastgesteld. Al deze bestemmingsplannen voorzien in het toevoegen van woningen en dragen daarmee bij aan onze woningbouwambitie. Het gaat om deze plannen:
-    Hugo de Grootlaan/ Aletta Jacobslaan
-    Dwarstocht 2017
-    Partiële herziening BP Meerzicht/Westerpark voor Zalkerbos 1
-    70LUX, Luxemburglaan 2-10
-    2de partiële herziening bestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat
-    Du Meelaan 572-582,588
-    2de partiële herziening Palenstein Winkelcentrum Croesinckplein

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Net als in eerdere jaren is het leegstandpercentage heel laag en volgens de begrotingsdoelstelling gerealiseerd. Maatschappelijk vastgoed is nodig om maatschappelijke doelstellingen (beleidsvragen) te faciliteren. Als uitgangspunt wordt daarom gehanteerd dat er geen vastgoed wordt aangehouden, zonder dat er een maatschappelijke noodzaak is.