Uitgaven

7,13%
€ -32.247
x €1.000
7,13% Complete

Inkomsten

6,2%
€ 27.977
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

519,1%
€ -4.270
x €1.000

Programma 7 Inrichting van de stad

Uitgaven

7,13%
€ -32.247
x €1.000
7,13% Complete

Inkomsten

6,2%
€ 27.977
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

519,1%
€ -4.270
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Dynamische, functionele en mooie stad

Terug naar navigatie - Dynamische, functionele en mooie stad

Veranderingen in de maatschappij stellen steeds weer andere eisen aan de leefomgeving. Hoe blijft Zoetermeer bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving? Al deze onderwerpen komen samen in het programma 'Inrichting van de stad'.
We hebben de komende jaren veel woningen nodig. Niet alleen meer woningen, maar ook andere soorten woningen. Goede kwaliteit, duurzaamheid en woonaantrekkelijkheid staan voorop. Een grote opgave met veel aandacht voor participatie met onze inwoners en andere partners. Ruimtelijke ontwikkelingen worden in samenhang en op transparante wijze met elkaar ingevuld en vormgegeven. Om onze ambities te realiseren werken we samen met ontwikkelaars, bouwers, corporaties en zorgpartijen. 
Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. We zijn actief in de regio en formuleren voor verschillende onderwerpen samen beleid en voeren dit uit.
Het maatschappelijk vastgoed ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities en draagt zo bij aan een aantrekkelijke stad. 

Met de vaststelling van de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 ligt er nu een strategische langetermijnvisie voor de ontwikkeling en groei van de stad. De concrete uitwerking gebeurt via de strategische agenda die regelmatig wordt bijgewerkt. Zo wordt de visie stap voor stap uitgewerkt en kunnen we goed reageren op nieuwe inzichten en omstandigheden.

Speerpunten in 2023: Wat gaan we daarvoor doen?

  • We gaan door met de vele woningbouwprojecten om de woningbouwopgave te realiseren, waarbij we sturen op kwaliteit en aantallen. Het huidige woonbeleid wordt vernieuwd.
  • De omgevingsvisie wordt verder uitgewerkt aan de hand van de Tweede Strategische Agenda (zie doelstelling 7.2). 
  • Er wordt een Actieplan voor de aanpak van de verkeersveiligheid opgesteld en er wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid van de wijken via openbaar vervoer (OV) en wegen het beste doorontwikkeld kan worden. 
  • Er wordt een Vastgoednota 2023 opgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn: verduurzaming en toegankelijkheid. 

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Terug naar navigatie - Toelichting

Sinds het vaststellen van het Woningbouwprogramma in 2017 wordt er hard gewerkt aan verhoging van de woningbouwproductie met als doel te komen tot de bouw van ongeveer 700 woningen per jaar. De verwachting is dat deze doelstelling wordt gehaald vanaf het jaar 2023, met 833 woningen in 2023, 1155 woningen in 2024 en 946 woningen in 2025. Voor de jaren daarna staan per jaar weer minder woningen ingepland. In totaal staan 4.145 woningen op de planning voor de periode 2022-2031. In 2019, 2020 en 2021 zijn in totaal samen 1.207 woningen gerealiseerd. Het totaal komt daarmee voor 2019-2031 uit op 5.352 woningen. De doelstelling uit de Versnellingsagenda is om 27% goedkope huur, 25% middenhuur en 48% koop en dure huur te realiseren. Met de huidige programmering worden deze percentages dicht benaderd.

Ook in De Entree wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van woningbouw. Daar staan 4.080* woningen op de planning (bron: Rapportage Ruimtelijk Fysiek maart 2022). Voor de Woningbouwmonitor en de ramingen in de Entree samen komt het totaal op 9.432 woningen over de periode van 2022-2031.

*420 woningen van De Entree zijn al opgenomen in de eerdergenoemde aantallen. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -1.224 -840 -840 -842 -842
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt met name ingezet voor de uitvoerings- en beleidstaken voor wonen (inclusief de Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden). Voor de beleidstaken en de exploitatie woonwagenhuisvesting is afzonderlijk budget beschikbaar. In 2022 is incidenteel ca. € 400.000 budget beschikbaar voor de woonwagenlocatie Bleiswijkseweg. 

Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 1.110 122 -266 -656 -982
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Onder deze doelstelling zijn per (sub)product de in gang gezette projecten zoals grondexploitaties Oosterheem en Palenstein opgenomen. Deze uitgaven zijn voor de exploitatie neutraal, omdat dekking plaatsvindt vanuit grondverkopen en andere opbrengsten waaronder subsidies. Een eventueel aanwezig saldo wordt gemuteerd als onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie). Eventuele winstafdrachten vinden plaats via mutaties in de reserves. Voor verliezen wordt een voorziening getroffen. Daarnaast zijn er faciliterend grondbeleid projecten. Ook dit is vaak neutraal omdat een saldo wordt overgeheveld naar een ander jaar. Op het product grondbedrijf algemeen vindt er zo nodig een vrijval plaats. Dit is het geval in 2023. In dat jaar wordt een voordelige afdracht voorzien van Reserve risico`s Ontwikkelingsbedrijf.
Op een afzonderlijk product worden de (vaste) kosten en opbrengsten verantwoord van gemeentelijke eigendommen (zoals grond). Hierop wordt jaarlijks een voordelig saldo behaald. Door incidentele opbrengsten en kosten kunnen deze jaarlijks wisselen, eventuele afwijkingen worden gemeld via de Tussenberichten.
Ten behoeve van de vernieuwing van de stad in onder andere de Binnenstad worden voorbereidende werkzaamheden verricht. In de reserve investeringsfonds (Rif) zijn hiertoe middelen gereserveerd die via afzonderlijke raadsbesluiten beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor de exploitatie zijn deze kosten vanwege de dekking vanuit de Rif neutraal.  Daarnaast zijn er via het coalitieakkoord middelen gevraagd voor Meerzicht en Buytenwegh en een onderzoek naar een landtunnel onder de Afrikaweg. Het project Entree is in de uitvoeringsfase. Voor de kapitaallasten en het onderhoud zijn vanaf 2024 en verdere jaren oplopende budgetten opgenomen. In 2025 en 2026 zijn uitgaven met dekking van de Rif voorzien voor onder andere de aanleg van het evenemententerrein Markt 10, Centraal Park en de onrendabele top voor de parkeergarage.

Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -1.649 -1.705 -1.546 -1.546 -1.546
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt grotendeels ingezet voor personele inzet onder andere voor welstand, beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen, structuurvisie (omgevingsvisie) en groen. In 2022 en 2023 is tijdelijk budget van ca. € 150.000 toegevoegd voor het aandeel van dit personeel in de toetsing van omgevingsvergunningen. Hier staan ook extra inkomsten in programma 6 tegenover.

Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -657 -908 -984 -933 -877
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet voor de uitvoering van de (exploitatie) mobiliteitsprojecten zoals fietslessen voor basisscholen en de inzet van verkeerskundigen. In het coalitieakkoord is incidenteel budget oplopend tot € 150.000 voor 2023/2025 en € 75.000 voor 2022 en 2026 vrijgemaakt voor de verbetering van de verkeersveiligheid, de metropolitane fietsroute en de verbetering van de openbaar vervoerontsluiting van Rokkeveen en het LangeLand Ziekenhuis. Daarnaast is er tijdelijk budget voor het aandeel van de verkeerskundigen bij de beoordeling van omgevingsvergunningen (tot en met 2023). Hier staan ook extra inkomsten tegenover (zie programma 6).

Doelstelling 7.5 Overige

Terug naar navigatie - Toelichting

Om te beoordelen in hoeverre het vastgoed voldoet aan de tevredenheid van de gebruikers wordt iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek worden concrete acties uitgezet. Het klanttevredenheidsonderzoek 'Binnensport' is in 2022 uitgevoerd en de cijfers worden opgenomen in de Jaarrekening 2022. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Om te beoordelen in hoeverre het vastgoed voldoet aan de tevredenheid van de gebruikers wordt iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek worden concrete acties uitgezet. Het klanttevredenheidsonderzoek 'Buitensport' is in 2022 uitgevoerd en de cijfers worden opgenomen in de Jaarrekening 2022. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Om te beoordelen in hoeverre het vastgoed voldoet aan de tevredenheid van de gebruikers wordt iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek worden concrete acties uitgezet. Het klanttevredenheidsonderzoek 'Sociaal-cultureel' is in 2022 uitgevoerd en de cijfers worden opgenomen in de Jaarrekening 2022. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Overige (7.5) -943 -938 -937 -925 -925
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet voor het groot onderhoud van ambtelijke en commerciële huisvesting. Daarnaast is het exploitatieresultaat van het vastgoed van de gemeente en het totaal van de algemene kosten stedelijke ontwikkeling onder deze doelstelling verwerkt. 

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen 

Quickscan haalbaarheid landtunnel Afrikaweg
In het Entreegebied worden op basis van de vastgestelde bouwplannen zo’n 4.500 woningen gerealiseerd. In het coalitieakkoord is voor 2022 budget gereserveerd om te onderzoeken of het haalbaar is om een landtunnel over de Afrikaweg te bouwen en welke effecten dit heeft. Naar verwachting zijn de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek nog voor het einde van 2022 bekend. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is € 80.000 beschikbaar. 

Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh
Het gebiedsprogramma Meerzicht geeft concreet invulling aan de omgevingsvisie Zoetermeer 2040. Een integraal programma is in concept opgesteld waarin de belangrijkste korte en lange termijn projecten en activiteiten zijn opgenomen. Het is een combinatie van sociale, ruimtelijk-fysieke, economische en veiligheidsmaatregelen. De gezamenlijke ambitie ligt in het verlengde van de omgevingsvisie en de opgave uit de wijkverkenning is als volgt geformuleerd: In 2035 zijn de huidige en toekomstige bewoners van Meerzicht thuis in hun buurt omdat het er prettig wonen en samenleven is.

Speerpunt voor 2023 is de uitwerking van de gebiedsontwikkeling van en rondom het winkelcentrum, het zogenaamde ‘Hart van Meerzicht’. De eigenaar van het winkelcentrum is bereid te investeren.

Buytenwegh is, na Meerzicht, de wijk met de meest kwetsbare ontwikkeling. Het is belangrijk om aan de voorkant, samen met de organisaties en inwoners van de wijk, met een open agenda te kijken naar de opgaven van de wijk. De insteek is om samen de toekomst van Zoetermeer vorm te geven en de krachten van de partners, de inwoners en de gemeente te bundelen om de ongewenste ontwikkelingen in de wijk Buytenwegh te keren. De ervaringen die zijn opgedaan in het gebiedsprogramma Meerzicht worden betrokken bij de aanpak in Buytenwegh.

De wijkanalyse van de vraagstukken en beeldvorming van Buytenwegh worden in 2023 opgestart. Voor de aanpak wordt een programmatische aanpak opgesteld met eenzelfde fasering als in Meerzicht. Voor de wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh is tot en met 2026 in totaal  een bedrag van € 2,1 mln. beschikbaar gesteld. 

Metropolitane fietsroute en hellingbaan station Lansingerland-Zoetermeer
De metropolitane fietsroute van Zoetermeer naar Rotterdam wordt afgerond. Daartoe wordt een hellingbaan aangelegd bij station Lansingerland-Zoetermeer en wordt bij de Bleiswijkseweg het ontbrekende deel van het fietspad aangelegd. In de begroting zijn, voor het gemeentelijk aandeel in deze route, voor de kapitaallasten en het onderhoud structureel € 71.000 opgenomen.  

Afstemming regionale agenda vervoer
De opgaven voor onze stad zijn groot. Veel van deze opgaven hebben een (boven)regionale oorsprong en kunnen we niet alleen aanpakken. Zoetermeer blijft daarom inzetten op regionale samenwerking en benut de strategische samenwerkingsverbanden en partners, zoals de MRDH, de Verstedelijkingsalliantie en de Kennisregio aan zee, om te werken aan de opgaven van onze stad . Om deze taken in te vullen is de formatie uitgebreid. Hiervoor is een bedrag van € 120.000 structureel beschikbaar gesteld. 

Onderzoek ontsluiting Rokkeveen en LangeLand Ziekenhuis met openbaar vervoer
Om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de wijk Rokkeveen en het LangeLand Ziekenhuis wordt een onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is eenmalig voor 2023 en 2024 een bedrag beschikbaar gesteld van € 140.000. Voor de interne ov-verbindingen heeft de ontsluiting van Rokkeveen prioriteit en bestaat de wens voor een randstadrailhalte (dan wel een betere ontsluiting) bij het LangeLand Ziekenhuis. 

Monitoring parkeerdruk
De parkeerdruk in de stad wordt gemonitord en bijgestuurd waar dat nodig is. De parkeerproblemen in bepaalde buurten in Meerzicht en Buytenwegh worden met prioriteit opgepakt. Voor de monitoring is in het  coalitieakkoord de komende vijf jaar jaarlijks € 10.000 bestemd.

Investeren in verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, stellen we een actieplan op. Dit Actieplan verkeersveiligheid wordt in 2023 aan de raad voorgelegd. Voor de uitvoering is vooruitlopend op het Actieplan jaarlijks een bedrag van € 150.000 opgenomen in het coalitieakkoord. Daarmee worden verkeersonveilige plekken aangepakt. Prioriteit wordt gegeven aan plekken bij scholen.

Flexwonen
We willen meer flexwoningen realiseren voor statushouders, urgente woningzoekers en starters. De pilotlocatie Ruimtebaan wordt volgens planning in 2024 opgeleverd. De locatie wordt straks ingezet voor statushouders, starters en overige bijzondere doelgroepen. Op dit moment zijn er geen andere projecten met flexwoningen gestart. Vanwege onduidelijkheid over de financiële gevolgen is er nog geen bedrag gereserveerd. Over het onderzoek naar potentiële andere locaties voor flexwoningen in de stad en de eventuele mogelijkheden tot versnelling op deze locaties wordt de raad nog dit jaar geïnformeerd. 

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh 300 600 600 600
Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -300 -600 -600 -600
Metropolitane fietsroute 0 71 71 71
Afstemming regionale agenda vervoer 120 120 120 120
Onderzoek ontsluiting Rokkeveen en Langeland ziekenhuis met OV 70 70 0 0
Monitoring parkeerdruk 10 10 10 10
Investeren in verkeersveiligheid 150 150 150 75
Flexwonen PM
Saldo 350 421 351 276

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 7. Inrichting van de stad Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 33.517 35.096 27.977 22.292 23.679 10.064
Lasten -38.350 -38.459 -32.247 -26.865 -28.581 -15.235

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2206-72 Geen gat in de Markt!

Verzoekt het college om:
- Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel te komen om het terrein van Markt l0 een voorlopige voorziening te geven.
- Daarbij de omwonenden te betrekken, dan wel een prijsvraag uit te schrijven bij de inwoners van onze stad.
- Hierbij vooral voor de omwonenden aan verwachtingenmanagement te doen, zodat iedereen weet dat het om een tijdelijke oplossing gaat voor het gat in de Markt.
- Hiervoor een budget ter beschikking te stellen van maximaal 100.000 euro vanuit het Potje van de Raad.

Stand van zaken:
Er is een plan van aanpak gemaakt inclusief participatietraject en kostenraming. Het participatietraject vindt plaats in het vierde kwartaal 2022. De planning is conform de motie om in het eerste kwartaal 2023 met een voorstel te komen naar de raad. 

Motie 2206-58 Geen voorrang statushouders sociale huur

Verzoekt het college:
- Het uitgangspunt te hanteren dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen maar in te zetten op flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen om aan de taakstelling te voldoen;
- Hiertoe een plan van aanpak te realiseren en de nodige wijzigingen aan te brengen in de huisvestingsverordening Zoetermeer dan wel andere relevante beleidsdocumenten.

Stand van zaken:
Het college komt met een afdoeningsmemo in 2023. 

Motie 2206-53 Vasthouden aan Ontwikkelperspectief Bleizo-West

Verzoekt het college:
- Vast te houden aan het vastgestelde Ontwikkelperspectief Bleizo-West, met de ontwikkeling van 4.000 tot 6.000 woningen waarvan 50% betaalbare huur-en koopwoningen en 50% duurdere woningen.
- Geen goedkeuring te verlenen voor de ontwikkeling van langdurige opvangplekken voor Oekraïners op grondgebied van Bleizo-West.

Stand van zaken:
Het college komt met een afdoeningsmemo in 2022.