Bijlage 3 Kerncijfers

Inwoners

Terug naar navigatie - Inwoners

Op 1 januari 2022 telde Zoetermeer 125.766 inwoners. Daarmee is Zoetermeer qua inwonertal de derde stad van Zuid-Holland, onder Rotterdam en Den Haag en boven Leiden. Landelijk bezien behoort Zoetermeer nog net tot de twintig grootste gemeenten (plek 20, onder Zwolle en boven Leeuwarden). Naar verwachting neemt het inwonertal de komende tien jaar nog toe tot bijna 140.000, waarna stabilisatie intreedt. Deze prognose is o.a. gebaseerd op de woningbouwplanning tot en met 2031.

Inwonersaantal in Zoetermeer op 1 januari (prognose vanaf 2023) 

*) Prognose (vanaf de streepjeslijn). Een prognose is een beredeneerde schatting van de situatie in de toekomst en biedt daarom geen zekerheid.
Bronnen: GBA (1970-2013), BRP (2014-2022) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2023-2042.

Woningen

Terug naar navigatie - Woningen

Op 1 januari 2022 telde Zoetermeer 56.667 woningen. Volgens de prognose gebaseerd op de Woningbouwmonitor loopt het aantal woningen op tot 63.998 in 2032. Per 1 januari 2022 heeft Zoetermeer een gemiddelde woningbezetting van 2,22 per woning, net als de 3 jaren ervoor. De gemiddelde woningbezetting loopt naar verwachting terug tot 1,96 in 2032.

Woningvoorraad Zoetermeer op 1 januari (prognose vanaf 2023)

*) Prognose (vanaf de streepjeslijn). Een prognose is een beredeneerde schatting van de situatie in de toekomst en biedt daarom geen zekerheid.
Bronnen: BAG (1970-2022) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2022-2032.

 

Leeftijdsopbouw

Terug naar navigatie - Leeftijdsopbouw

De afgelopen 50 jaar is het aandeel jongeren (t/m 19 jaar) steevast gedaald, terwijl de vergrijzing (65+) is blijven stijgen. In 2022 is 22,7% van de bevolking 19 jaar of jonger, 57,1% is tussen de 20 en de 64 jaar en 20,3% is 65 jaar of ouder. Zowel de percentages per leeftijdscategorie als de trend gedurende de jaren zijn in lijn met de cijfers op landelijk niveau.

Ontwikkeling drie leeftijdscategorieën in Zoetermeer (1970-2037, prognose vanaf 2023), in %

 

Bronnen: GBA (1970-2013), BRP (2014-2021) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2023-2037.

Banen

Terug naar navigatie - Banen

Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal banen in Zoetermeer 53.142, het hoogste aantal sinds het jaar 2000. In die tijd fluctueerde het aantal banen tussen de 47.500 en 53.000. Het is lastig om voor de komende jaren een schatting te maken omdat de verdere werkgelegenheidsontwikkeling onzeker is. 

Aantal banen in Zoetermeer per 1 januari

Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van eerder gepubliceerde aantallen i.v.m. jaarlijkse herberekening.

Werkloosheid

Terug naar navigatie - Werkloosheid

In januari 2022 waren er in Zoetermeer 5.897 geregistreerde werklozen, 693 minder dan een jaar eerder. Een vergelijking met de jaren voor 2018 is niet goed te maken, omdat er sprake is van een andere definitie om de aantallen vast te stellen.

Aantal niet-werkende werkzoekenden in Zoetermeer (op 1 januari)*

Bron: UWV.
*) Het UWV heeft met ingang van 2018 een nieuw aanbodcijfer gedefinieerd om een beter beeld te geven van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het cijfer Geregistreerde  Werkzoekenden bij het UWV (GWU) bestaat uit personen met een: WW-uitkering,  AG-uitkering (Wajong, WGA, WAO, WAZ) met arbeidsvermogen, bijstandsuitkering en personen die geen uitkering ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl. Voorwaarde is dat zij een actief CV op werk.nl hebben staan. Voor de voorgaande jaren zijn nog de oude NWW-cijfers (Niet Werkende Werkzoekenden) gerapporteerd. Het aantal NWW-ers bevatte niet de personen met een Wajong-uitkering en ook niet de personen zonder uitkering. De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van eerder gepubliceerde aantallen i.v.m. aanpassing van de cijfers.

Bijstand

Terug naar navigatie - Bijstand

Aan het einde van het vierde kwartaal van 2021 ontvingen 2.510 inwoners van Zoetermeer een Participatiewetuitkering. Een jaar eerder waren dit er 2.640. Dit is een daling van 4,92%. Dit is in lijn met de landelijke trend: gebaseerd op voorlopige cijfers van het CBS is de daling 4,97%. 

Aantal uitkeringen Participatiewet, personen tot 65 jaar, in Zoetermeer, periode 2010-2021, per eind van elk kwartaal*

Bron: CBS.
* Met ingang van 2015 is de WWB-uitkering vervangen door de PW-uitkering. PW staat voor participatiewet.

Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten

Terug naar navigatie - Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten

In de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten worden de 50 grootste gemeenten op verschillende punten met elkaar vergeleken. De positie op de sociaaleconomische index (17) in 2022 is hoger dan het jaar ervoor (19). In 2022 behaalde Zoetermeer de 31ste plek op de woonaantrekkelijkheidsindex, net als in 2021. 

Positie van de gemeente Zoetermeer

Terug naar navigatie - Positie van de gemeente Zoetermeer
Bron: Atlas voor gemeenten
Rangorde op de lijst van 50 gemeenten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sociaaleconomische index 15 17 21 21 19 18 18 19 17
Woonaantrekkelijkheidsindex 24 25 27 27 28 24 28 31 31