Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV

Basisset verplichte indicatoren BBV

Terug naar navigatie - Basisset verplichte indicatoren BBV

Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor, dat gemeenten een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag opnemen. Doel hiervan is de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentebegrotingen. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum september 2022.

De opbouw van door de raad vastgestelde programmabegroting is leidend. De effectindicatoren opgenomen in de programma’s zijn specifiek op Zoetermeerse maat gesneden meetfactoren. Deze meetfactoren zijn gekoppeld aan vastgestelde doelen, zodat er een duidelijke samenhang is tussen effecten, doelen en budgetten.
We volgen ook de regelgeving van het BBV en nemen dus de landelijk verplichte (beleids)indicatoren op in de programmabegroting via een link in deze bijlage. De gemeente Zoetermeer kan worden vergeleken met de andere gemeenten in de grootteklasse 100.000 – 300.000 inwoners. Zie ook de website WSJG: BBVbasisset verplichte beleidsindicatoren.

Bij de vergelijking van indicatoren met andere gemeenten past een aantal kanttekeningen:

  • Er zijn verschillen in uitgangspositie van gemeenten (vergelijk de hoge uitgaven van Zoetermeer voor jeugdzorg) en verschillen in beleid
  • De gegevens uit het dashboard zijn uiteenlopend van aard (appels en peren): er zijn input-, prestatie- en effectindicatoren, alsmede kerncijfers over aantallen inwoners en huishoudens
  • Er bestaan verschillen in peiljaren.

De verplichte indicatoren van de overhead zijn niet vermeld op de website WSJG. De overheadindicatoren komen voort uit de Zoetermeerse administratie.

 

 

Indicatoren Overhead Peiljaar Zoetermeer Grootteklasse 100.000 –300.000 Bron
Formatie: fte per 1.000 inwoners 2022 8,8 Gegevens niet bekend (g.n.b.) Eigen gegevens formatieplan peildatum 2022-09
Bezetting: fte per 1.000 inwoners 2022 8,3 g.n.b. Eigen gegevens peildatum 2022-09
Apparaatskosten: kosten per inwoner 2022 969,24 g.n.b. Eigen begroting
Externe inhuur: kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2022 18,8% g.n.b. Eigen begroting prognose 2eTB 2022
Overhead: % van totale lasten 2022 10,6% g.n.b. Eigen begroting PB2023