Uitgaven

25,82%
€ -116.766
x €1.000
25,82% Complete

Inkomsten

0,56%
€ 2.518
x €1.000
0,56% Complete

Saldo

13888,94%
€ -114.248
x €1.000

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Uitgaven

25,82%
€ -116.766
x €1.000
25,82% Complete

Inkomsten

0,56%
€ 2.518
x €1.000
0,56% Complete

Saldo

13888,94%
€ -114.248
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Terug naar navigatie - Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

In onze stad staat voorop dat alle Zoetermeerders een plek moeten hebben en dat zij sterk in het leven kunnen staan. We zien al langere tijd dat het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein groeit. Dit komt enerzijds doordat meer inwoners gebruik maken van voorzieningen, anderzijds doordat inwoners langer of meer gebruik maken van de voorzieningen. Het uitgangspunt is dat zorg en ondersteuning voor alle inwoners beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft. Daarom is het nodig om in te zetten op verbetering en innovatie van ondersteuningsvoorzieningen.  We kiezen ervoor om zoveel mogelijk impact te maken in de preventieve keten, vanuit de visie dat, door het versterken van preventie en de sociale basis, inwoners minder afhankelijk zijn van (langdurige) ondersteuning en zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven.  Belangrijke pijlers daarvoor zijn de preventiecoalitie (onderdeel van Zoetermeer 2025), de woonzorgvisie en de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden. Normaliseren is het uitgangspunt; daarvoor zetten we in op een sterke sociale basis met basisvoorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn. Waar nodig worden geïndiceerde maatwerkvoorzieningen vanuit Jeugdhulp of Wmo ingezet. 

Speerpunten in 2023: Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugdbeleid
Algemeen: 
•    inzet op impact- en datagedreven werken; 
•    aanpak zorgfraude;
•    inzet contractmanagement.

Preventief jeugdbeleid: 
•    invoering werken met factorenmodel (Sociaal Innovatiefonds);
•    herijking toegang;
•    voortzetting Kansrijke Start;
•    inzet onderwijs-jeugdhulparrangementen.

Specialistische jeugdhulp: 
•    aanpak wachttijden;
•    bevorderen uitstroom uit de jeugdhulp;
•    uitvoering ambities Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden;
•    anticiperen op landelijke ontwikkelingen hervormingen jeugdzorg;
•    positie bepalen in de regionale samenwerking. 

Wmo beleid
Algemeen: 
•    aanpak zorgfraude;
•    aanpak wachttijden.

Versterken van de zorgketen: 
•    Zoetermeer 2025;
•    behoud Langeland ziekenhuis;
•    versterken van de sociale basis;
•    preventief en positief gezondheidsbeleid;
•    innovatie ondersteuningsaanbod.

Inclusie en diversiteit: 
•    coalitie voor inclusie.

Wonen: 
•    passend wonen met zorg voor kwetsbare groepen;
•    veilige en inclusieve stad.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Terug naar navigatie - Toelichting

De leeftijd waarop jeugdigen uitstromen uit de jeugdhulp ligt al een aantal jaar rond de leeftijd van 13 jaar. Ook zien we dat de duur van jeugdhulptrajecten toeneemt. De ambitie is om deze trend te keren en de uitstroom te bevorderen. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Het aantal afgegeven signalen in de Verwijsindex daalt al een aantal jaar. Het aantal matches in de Verwijsindex neemt daardoor ook af.  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt verzocht om de wettelijke verplichting op de Verwijsindex te schrappen. Zolang er geen wetswijziging is doorgevoerd, is de gemeente verplicht om de Verwijsindex te faciliteren. Er wordt echter niet extra geïnvesteerd in het verhogen van de signaleringsbereidheid. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis daalde in 2021 behoorlijk ten opzichte van 2020.  Voor 2023 wordt verwacht dat het aantal verwerkte meldingen hoger zal liggen. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Om deze indicator te meten kijken we naar het aandeel jeugdigen dat 3 jaar of langer jeugdhulp krijgt. Dat aandeel wordt afgezet tegen het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp. De trend is dat jeugdigen steeds langer jeugdzorg ontvangen. Het streven is dat de groep jeugdigen die minimaal drie jaar jeugdhulp krijgt, afneemt. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -65.242 -67.007 -65.243 -63.090 -62.914
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget is grotendeels bestemd voor jeugdhulp. Daarnaast wordt het budget besteed aan subsidies voor de Stichting Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Meerpunt (netwerkorganisatie en een samenwerkingsverband tussen 25 partners in Zoetermeer die werken rondom jeugd en gezin), het jongerenwerk en de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden. Ook de kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie wordt uit dit budget bekostigd. De dalende budgetten vanaf 2023 betreffen enerzijds de verwachte kostendaling als gevolg van de inzet van de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen. Anderzijds is de insteek dat de tijdelijke budgetstijgingen vanwege hoger gebruik van jeugdzorg in de afgelopen jaren een aflopende trend hebben. Het kunnen realiseren van de geraamde kostendaling is afhankelijk van de mogelijkheden die de Hervormingsagenda Jeugd van het rijk en de VNG bieden en de keuzes die de gemeente hierin kan en moet maken.

Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen

Terug naar navigatie - Toelichting

Via het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek wordt gemeten of het ondersteuningsaanbod past bij de hulpvraag van cliënten. Het afgelopen jaar is een lichte daling te zien ten opzichte van eerdere jaren. 

Terug naar navigatie - Toelichting

InZet is op 1 mei 2021 gestart met de dienstverlening. De streefwaarde is dat 80% van de cliënten minimaal een 7,5 geeft voor de kwaliteit van de ondersteuning.

Terug naar navigatie - toelichting

De indicator is de uitkomst van een algemene vraag naar de ervaren ondersteuning door mantelzorgers. De vraag is onderverdeeld naar ondersteuning door de gemeente / het samenwerkingsverband inZet en naar ondersteuning uit de directe omgeving van de mantelzorger.

Terug naar navigatie - Toelichting

De indicator is de uitkomst van een algemene vraag naar de ervaren ondersteuning door de mantelzorger. De vraag is onderverdeeld naar ondersteuning door de gemeente / het samenwerkingsverband inZet en naar ondersteuning uit de directe omgeving van de mantelzorger.

Terug naar navigatie - Toelichting

De indicator is de uitkomst van een algemene vraag naar de ervaren ondersteuning door de mantelzorger. De vraag is onderverdeeld naar ondersteuning door de gemeente / het samenwerkingsverband inZet en naar ondersteuning uit de directe omgeving van de mantelzorger.

Terug naar navigatie - Toelichting

Het effect van de coronacrisis is nog steeds merkbaar en van invloed op het herstel van het % vrijwilligers dat (terug)stroomt naar vrijwilligerswerk. Vooral 70-plussers blijven voorzichtig vanwege gezondheidsrisico’s. Het streven is om het % in 2023 te verhogen naar 28%. 

Terug naar navigatie - toelichting

Het kengetal voor eenzaamheid wordt berekend aan de hand van een samengestelde score op elf stellingen over eenzaamheid via de stadspeiling. Hoe lager de score, hoe gunstiger (hoe minder eenzaam).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) -45.413 -45.323 -44.816 -44.436 -44.384
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet ten behoeve van de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo (huishoudelijke hulp, vervoers- en woonvoorzieningen e.d.) en voor specialistische ondersteuning onder regie van de gemeente. Daarnaast is een belangrijk deel bestemd voor het samenwerkingsverband gebiedsgerichte ondersteuning en voor de algemene Wmo-voorzieningen die worden gesubsidieerd door de gemeente.

De dalende budgetten vanaf 2022 zijn met name het gevolg van de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen.

Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.832 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is geen sprake van nieuwe bijzondere strategische risico's die realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen

Budget 'handgeld' voor speciale complexe zaken jeugd
Er zijn extra middelen opgenomen om te doen wat nodig is voor gezinnen met complexe problemen. Een globaal afwegingskader wordt opgesteld om snel en doeltreffend en buiten bestaande mogelijkheden gezinnen te helpen. 

Jeugd: netwerkregie
De middelen hiervoor zijn bedoeld om structurele inzet van personeel te realiseren. 

Jeugd: Buurtwerk
De middelen worden ingezet om jongeren die een risico lopen op het vertonen van overlastgevend of crimineel gedrag te begeleiden. De inzet richt zich op een positieve invulling van hun tijd en het creëren van een toekomstperspectief.

Jeugd: contractmanagement
De middelen zijn bedoeld om vanuit lokaal contractmanagement meer te sturen op de uitvoering van gemaakte afspraken met jeugdhulpaanbieders.

Voortzetten en intensiveren mantelzorgwaardering
Met de aanvulling van het bestaande budget mantelzorgwaardering met € 204.000 per jaar blijft het mogelijk aan elke geregistreerde mantelzorger een compliment van € 200 beschikbaar te stellen.

Diversiteit/inclusie
We zetten meer in op discriminatiebestrijding en sociale uitsluiting. Voor uitvoering van de taken op het gebied van diversiteit/inclusie e.d. wordt de formatie met ingang van 2023 uitgebreid met 0,7 fte.

Wijkrestaurants
Het college is samen met uitvoerende organisatie Palet Welzijn in gesprek over de rol van de wijkrestaurants in Meerzicht en De Leyens. De wijkrestaurants kunnen een rol vervullen in de visie Wonen met zorg en bekeken wordt of dit tot een haalbare businesscase leidt.

Woonzorgvisie
Vanuit de woonzorgvisie werken we aan het bouwen voor onze inwoners met een zorgbehoefte. In 2023 gaat een projectleider aan de slag om de ambities uit te werken in een uitvoeringsagenda. 

Wmo maatwerkvoorzieningen
De maatwerkvoorzieningen voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf worden in 2023 opnieuw ingekocht. De inkoop is in regionaal verband samen met de gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, en Wassenaar. De voorbereidingen voor de nieuwe inkoop zijn inmiddels gestart. De ambtelijke formatie was tot dusver gedeeltelijk tijdelijk gedekt en is nu structureel gemaakt.

Wijkgericht werken
Voor werken in en aan de wijk wordt vanaf 2023 € 400.000 extra gevraagd. De formatie wijkregisseurs was tot dusver gedeeltelijk tijdelijk gedekt. Met ingang van 2023 is van de tijdelijke formatie 3,22 fte structureel gemaakt (exclusief overhead € 313.000). 

Toegankelijkheid 'open stad', beleidsmedewerker en ondersteuning
Er wordt gewerkt aan een vernieuwde Agenda Open Stad met verschillende ambities. Voor de aanjaagfunctie en voor de ondersteuning van de Toegankelijkheidsraad is met ingang van 2023 formatie, die voorheen tijdelijk was, structureel gemaakt (0,78 fte).

Impuls vergroten toegankelijkheid 'open stad'
Om impulsen te geven aan de fysieke toegankelijkheid van de stad wordt gedurende de jaren 2022 tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van € 150.000 gevraagd.

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Budget 'handgeld' voor speciale complexe zaken jeugd 250 250 250 250
Dekking 'handgeld' uit ZIN budget jeugd -250 -250 -250 -250
netwerkregie (zie ook overhead) 194 194 194 194
Jeugd: buurtwerk 0 200 200 200
Jeugd: contractmanagement (zie ook overhead) 97 97 97 97
Voortzetten en intensiveren mantelzorgcompliment op € 200 204 204 204 204
Diversiteit / inclusie (zie ook overhead) 61 61 61 61
Wijkrestaurants 0 200 200 200
Woonzorgvisie (zie ook overhead) 106 106 106 54
Woonzorgvisie - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -133 -133 -133 -67
Wmo maatwerkvoorzieningen (zie ook overhead) 72 72 72 72
Wijkgericht werken (zie ook overhead) 313 313 313 313
Toegankelijkheid 'open stad', beleidsmedewerker en secr. Ondersteuning (zie ook overhead) 129 129 129 129
Impuls vergroten toegankelijkheid 'open stad' 150 150 150 150
Saldo 1.193 1.593 1.593 1.606

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 2.723 5.853 2.518 1.850 1.735 1.669
Lasten -110.331 -118.339 -116.766 -113.827 -111.179 -110.884

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2206-36 Wachtlijsten Sociaal Domein

Verzoekt het college:
• Het terugdringen van de wachtlijsten tot een van de topprioriteiten te benoemen,
• De raad vóór het komende najaarsdebat te informeren over de bereikte voortgang,
• De begroting 2023 - 2026 dusdanig in te richten dat op overzienbare termijn de wachtlijsten zijn teruggedrongen tot een aanvaardbare termijn.
• De raad zo snel mogelijk te melden wanneer de in de regelgeving opgenomen termijnen kunnen worden gehaald.

Stand van zaken:
Een memo met de stand van zaken is in voorbereiding. 

Motie 2206-26 Jeugdhonk in iedere wijk

Verzoekt het college om:
• Te onderzoeken of het mogelijk is om iedere wijk een jeugdhonk/chill plek aan te bieden
• Hierbij de jeugd te faciliteren door hen eigenaarschap en zeggenschap te geven
• Hierbij te kijken of we kunnen beginnen in Buytenwegh

Stand van zaken:
Een memo met de stand van zaken is in voorbereiding.

Motie 2206-16 Tijdelijke wijkpost Buytenwegh

Verzoekt het college:
1. in afwachting van de inrichting van Huizen van de Wijk zo spoedig mogelijk een tijdelijke wijkpost in Buytenwegh te openen,
2. deze tijdelijke wijkpost dusdanig in te richten dat deze een netwerkfunctie kan vervullen voor wijkpartners op het gebied van zorg en veiligheid, en een vast inlooppunt voor de mensen van de wijk kan zijn,
3. hierover aan de raad terug te koppelen voor het najaarsdebat in 2022.

Stand van zaken:
Samen met de wijkpartners en de inwoners zal worden onderzocht wat de mogelijkheden in de wijk zijn.

Motie 2206-6a - Maak samen een inventarisatie met preventieve partners, onderwijs en de sport-/cultuurverenigingen

Draagt het college op:

• om samen met preventieve partners, het onderwijs en de sport-/ cultuurverenigingen te inventariseren waaraan het in onze stad ontbreekt voor onze jongeren
• de opbrengst van deze inventarisatie terug te koppelen naar de raad en daarvoor plannen in te dienen.

Stand van zaken:
Motie is in behandeling.