Leeswijzer

Een perspectiefnota schetst als basis voor een programmabegroting de voorstellen tot aanpassen van beleid en geeft het financieel perspectief voor de komende jaren weer. Dit jaar is sprake van een bijzondere situatie vanwege de verkiezingen en komen de voorstellen voor nieuw beleid tot uiting in het Coalitieakkoord 2022-2026 'Samen doen wat nodig is'. De beleidsvoorstellen uit het nieuwe coalitieakkoord en het financieel perspectief zoals geschetst in de Perspectiefnota 2023 zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2023-2026. 

De raad heeft op 7 november 2022 vier amendementen aangenomen, waarvan drie amendementen met financiële gevolgen. Dit beïnvloedt programma 1 (amendement Verhogen budget kindpas 2023 t/m 2025 met € 75.000 en amendement Stop op kinderen met honger in de klas budgetverhoging in 2023 met € 100.000). Amendement Instellen Zoetermeers noodfonds leidt tot een tijdelijk noodfonds van € 2 mln. gedekt vanuit de reserve vrij inzetbaar.  Zie bijlage raadsbesluit.

Digitaal portaal
De programmabegroting kan het best gelezen worden via het digitaal portaal. De (al dan niet op papier geprinte) versie in pdf bevat weliswaar alle informatie, maar de presentatie komt minder tot zijn recht dan in het digitaal portaal.  

Opbouw Programmabegroting 2023 - 2026
De printversie van de Programmabegroting 2023 - 2026 is als volgt opgebouwd.

De inleiding geeft een algemene beschouwing op de toekomstige situatie.

Programma's
Daarop volgen de zeven programma’s. De programma's zijn volgens de systematiek van de doelenboom ingericht. Een samenhangend geheel van doelen, effecten, acties en indicatoren vormt de leidraad. De gedachte is, dat door vanuit het hogere doel te redeneren (wat zijn onze (politieke) ambities?) en dit te vertalen naar beoogde effecten, effectindicatoren, acties en prestatie-indicatoren, inzicht ontstaat in causaliteit en samenhang.

Allereerst wordt schematisch een doelenboom getoond met op het hoogste niveau het te bereiken maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Daaronder volgen de speerpunten voor 2023: Wat gaan we daarvoor doen? Als verdieping op het te bereiken maatschappelijk effect en de speerpunten worden per doelstelling achtereenvolgend de effectindicatoren (= meetfactoren) en trendgrafieken met historische gegevens getoond. Ook wordt per doelstelling een overzicht van de financiën: Wat mag het kosten? plus een korte toelichting verstrekt.
In aansluiting op de uitwerking van de doelenboom komen achtereenvolgens binnen een programma de volgende onderwerpen aan bod:

 • nieuwe strategische risico’s, die de realisatie van de programmadoelstellingen mogelijk belemmeren;
 • beleidsperspectief met de voorgestelde beleidswijzigingen voortkomend uit het nieuwe coalitieakkoord (zie ook de samenvatting in bijlage 2);
 • financiële samenvatting van de totale lasten, baten en het saldo na resultaatbestemming in meerjarenperspectief 2023 - 2026. Hierbij is het totaal saldo het verschil tussen lasten en baten (Wat mag het kosten?). Indien sprake is van hogere baten dan lasten wordt dit in het saldo met een – teken weergegeven;
 • stand van zaken van de tijdens het voorjaarsdebat 2022 aangenomen moties.

Na de programma's komen achtereenvolgend de volgende verplichte onderdelen aan de orde:

 • Overzicht Overhead
 • Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
 • Vennootschapsbelasting
 • Financiële begroting 2023
 • De zeven verplichte paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud van kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Bepaalde informatie is niet (alleen) binnen de programma’s opgenomen, maar in de volgende afzonderlijke bijlagen ondergebracht: 

 1. Spelregels begrotingsbeleid
 2. Nieuw beleid
 3. Kerncijfers
 4. Reserves
 5. Voorzieningen
 6. Investeringen
 7. EMU-saldo
 8. Basisset verplichte indicatoren BBV
 9. Afkortingen en begrippen
 10. Verbonden partijen
 11. Wettelijke kaders
 12. Overzicht taakvelden
 13. Afschrijvingstermijnen
 14. Monitoring evaluatie pilots

Opvolging pilots
Met ingang van deze programmabegroting wordt in de P&C-cyclus aandacht besteed aan de opvolging van de in het voorjaarsdebat van 2021 aangenomen motie 2106-42, Oogst van de pilots. In bijlage 14 is de lijst met de stand van zaken van alle recent afgeronde en lopende pilots opgenomen. Waar het relevant is, wordt ook in de programmateksten aandacht besteed aan stand van zaken of uitkomsten van pilots.

In aanvulling op de Programmabegroting 2023 voor de raad is op uitvoeringsniveau van het college per programma een overzicht van de producten, financiën en prestatie-indicatoren opgesteld. Dit overzicht wordt ter informatie aan de raad beschikbaar gesteld en is opgenomen in een losse bijlage.

De website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig of verouderd is en/of onjuistheden bevat. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website.