Uitgaven

26,17%
€ -118.343
x €1.000
26,17% Complete

Inkomsten

15,1%
€ 68.184
x €1.000
15,1% Complete

Saldo

6097,7%
€ -50.158
x €1.000

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Uitgaven

26,17%
€ -118.343
x €1.000
26,17% Complete

Inkomsten

15,1%
€ 68.184
x €1.000
15,1% Complete

Saldo

6097,7%
€ -50.158
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee

Terug naar navigatie - Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee

Onderwijs
Binnen het Sociaal Domein is onderwijs een belangrijke pijler die bijdraagt aan alle drie de leidende doelen uit de VNG-proposities. Dat zijn 1. het herstellen van bestaanszekerheid, 2. het vergroten van kansengelijkheid en 3. het vanzelfsprekend maken van gezond leven. Als kinderen, jeugdigen en volwassenen zich in een kansrijke leeromgeving ontwikkelen, is de verwachting dat zij zelf kunnen voorzien in hun bestaanszekerheid het hoogst. Met zo’n goede basis is het makkelijker om gezonde keuzes te maken en langer energiek en gezond te blijven. Samen met onze partners in de stad (o.a. kinderopvang en onderwijs) doen we daarin wat belangrijk en noodzakelijk is. In het onderwijs krijgt iedereen aandacht en, als het nodig is, extra aandacht, zodat er gelijke kansen gecreëerd worden. Dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar vergt een lange adem. Inmiddels is onderwijs niet alleen meer voor de jeugd, maar is het je hele leven lang van belang. Leren en ontwikkelen zijn nodig om een fijn leven te leiden en om mee te blijven doen in onze maatschappij. Als lerende jongere, lerende werkende en lerende oudere. Door te werken aan de visie ‘Zoetermeer 2040’ draagt Zoetermeer bij aan een idealere omgeving om dat te realiseren

Werkgelegenheid
Met de vaststelling van de Visie Zoetermeer 2040 en bijbehorende Strategische Agenda 2040, sturen we gerichter op factoren die belangrijk zijn voor het bloeien van de economie in relatie tot de (toekomstige) ontwikkeling van de stad. Daarbij spelen we in op kansen die we zien voor het optimaliseren van het economisch vestigingsklimaat. De campusontwikkeling op Dutch Innovation Park is een cruciale ontwikkeling voor de stad. We willen haar positioneren als ‘zichtbare aanjager’ van de ‘economische hub voor toegepaste innovatie’. Vele ICT/IT-toepassingen hebben het afgelopen jaar (door corona) versneld een vlucht genomen. Dit biedt ondernemers nieuwe kansen, maar brengt ook onzekerheden met zich mee. Niet alle ondernemers zijn even behendig in het aanpassen van hun businessmodel. Daar waar mogelijk ondersteunen we onze ondernemers in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. 

De groeiambitie van Zoetermeer vraagt dat we de bestaande ruimte beter benutten. Aandachtspunt daarbij is de veranderende vraag van ondernemers naar vastgoed en vestigingslocatie. De bedrijventerreinmarkt ontwikkelt zich twee kanten op. Activiteiten worden schoner, stiller en kleinschaliger. Daardoor ontstaat vraag naar huisvesting in een levendig, gemengd (informeel) werkmilieu. Daarnaast neemt het belang van functionele bedrijventerreinen toe door de groei en schaalvergroting van met name logistiek en industrie. Ook de behoefte aan kantoorruimte verandert naar een nieuwe type omgeving. Er is een voorkeur voor (flex)concepten in een mix van functies waar het welzijn van werknemers meer prioriteit krijgt. De focus komt te liggen op het toevoegen van meer kwaliteit op knooppuntlocaties. 
In MRDH verband actualiseren we de regionale strategie werklocaties 2019-2030, waarin we met de bovenstaande trends rekening houden. Ook lokaal vergt de vraag naar nieuwe werkconcepten en de veranderende eisen aan vastgoed aandacht in herstructurerings- en nieuwbouwprojecten. 

De komende jaren vragen verschillende maatschappelijke vraagstukken onze aandacht. Onder meer de energietransitie, de woningnood en de digitalisering met toenemend belang van cybersecurity. We staan voor de opgave om het bedrijfsleven in deze vraagstukken te faciliteren en te ondersteunen. Om daadwerkelijk stappen te zetten met de maatschappelijke vraagstukken is meer samenwerking met het bedrijfsleven en andere partners in de stad en regio belangrijk. 

Samen met de MRDH, Innovation Quarter en de provincie Zuid-Holland blijft de gemeente ook de komende jaren werken aan een sterk economisch vestigingsklimaat voor Zoetermeer en daarmee ook voor Zuid-Holland. De MRDH werkt hiervoor aan een actualisering van de strategische agenda. Uitgangspunt is een weerbaarder en aantrekkelijker regionale economie. Dit is goed voor de werkgelegenheid. 

Arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid
De titel van de kadernota ‘Meedoen met Meerwaarde 2020-2024’ vat de bedoeling van ons beleid kernachtig samen, Zoetermeer wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen. Waar iedereen zich thuis voelt, kan werken, zich kan ontplooien en ontspannen. In onze aanpak letten we daarbij op de meerwaarde van wat we doen. Dat wil zeggen, we kijken wat werkt en letten daarbij scherp op de sociale en maatschappelijke opbrengst en effecten.  

In lijn met het coalitieakkoord werken we aan het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het vanzelfsprekend maken van gezond leven. De ambities uit de kadernota dragen hier 1 op 1 aan bij: 1. Iedereen doet mee...  Met (on)betaald werk, door het doen van vrijwilligerswerk, mantelzorg, door te werken aan een betere taalbeheersing, de aanpak van schulden of het werken aan de gezondheid.  2. … en dat mag niet worden beperkt door onvoldoende inkomen. We willen dat zoveel mogelijk inwoners bestaanszekerheid hebben. 3. …of door het hebben van problematische schulden. We willen dat inwoners geen zorgen hebben over hun financiën. En als ze dat wel hebben dat ze dan hun financiële situatie bespreekbaar durven maken en op tijd hulp zoeken bij dreigende problemen.

Speerpunten in 2023: Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

 • Onze partners steunen en faciliteren in o.a. kinderopvang, het onderwijs, de vrije-tijd-sectoren en de werkgevers/bedrijven om de negatieve leer- en ontwikkelings-gevolgen van COVID-19 verder te beperken. We verbeteren de ontwikkelingskansen door samen in te zetten op een kwaliteitsverbetering van het aanbod door o.a. het inzetten van het Nationaal Programma Onderwijs geld. De gemeentelijke subsidies richten zich op a. zorg in de (voor)school, b. talent-ontwikkeling en c. versterken samenwerking en professionalisering. 
 • Doorlopende leer- en ontwikkellijnen creëren en daarmee ook nieuwe ontplooiingskansen bieden voor alle inwoners van Zoetermeer (Zoetermeer 2040, hoofdlijn 4). We werken met onze partners bijvoorbeeld aan het realiseren van verschillende onderwijsvormen en opleidingen in Zoetermeer zoals het uitbreiden van leer-werkplekken. De logistieke leerweg is daar een goed voorbeeld van.
 • Werken met de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda Zoetermeer 2021-2030 waardoor we met focus, integraliteit en sturing de gezamenlijke ambities (1. Samen bouwen aan Zoetermeer 2040, 2. Samen gelijke kansen bieden en 3. Samen zorgdragen voor een passende plek) met het onderwijs realiseren. Waar nodig agenderen we nieuwe vraagstukken, maken we keuzes in prioriteit en zorgen voor een goede verbinding met de partners in de stad, die aan deze ambities werken.
 • Samenwerking bevorderen tussen onze partners op het gebied van integrale kindcentra en onderwijs en jeugdhulp, zodat kennis en geld gebundeld worden voor een effectievere en kostenbesparende aanpak.
 • Achterstanden in leren en ontwikkelen bij kinderen verminderen. Het onderwijsachterstandenbeleid wordt voortgezet en waar nodig en wenselijk uitgebreid. Er is daarbij extra aandacht voor de kinderen en jongeren die, vanwege de coronasluiting een extra achterstand hebben opgelopen. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van gemeentelijke subsidie.
 • Zorgen voor passende en duurzame schoolgebouwen. De kadernotities primair en voorgezet onderwijs implementeren en starten met uitvoering van de nieuwbouwprojecten in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
 • Laaggeletterdheid terugdringen door educatietrajecten in te kopen via een aanbesteding, het (door)ontwikkelen van de doorlopende leerlijn, het verhogen van het bereik onder de NT1 doelgroep en het verbeteren van de monitoring en registratie, waarbij het verhogen van de rekenvaardigheid en digivaardigheid niet vergeten worden. Om deze doelgroep beter te bereiken gaan we de integrale aanpak binnen de hele afdeling Sociaal Domein verder ontwikkelen zodat laaggeletterdheid sneller gesignaleerd wordt. 

Economie
De actieagenda Economie 2020-2022 blijft de basis vormen voor onze inzet op economie in 2023. We zetten in op:

Impuls van de kenniseconomie, door:

 • versterken samenwerking bedrijfsleven en onderwijs;
 • doorontwikkelen regionale samenwerking start-up en scale-ups .

Optimaliseren van het ondernemersklimaat, door:

 • beter benutten en verduurzamen van werklocaties;
 • behouden en versterken commercieel voorzieningenniveau (retail, horeca, leisure);
 • verbeteren uitstraling van de openbare ruimte van wijkwinkelcentra en verouderde kantoor- en bedrijventerreinen;
 • stimuleren digitalisering & cyber security bij het MKB.

Arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie, door: 

 • bekijken van de mogelijkheden om het SEBO (Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen) keurmerk te versterken en extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers;
 • nog steviger in te zetten op het makkelijker maken voor werkgevers om iemand aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • binnen onze arbeidsmarktregio, aanvullende acties uit te werken om de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden te verkleinen;
 • inrichten in de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal met alle partners 1 herkenbare plek voor alle vragen over werk en ontwikkelmogelijkheden.

Bestaanszekerheid door inkomensondersteuning, door: 

 • bij het ondersteunen van huishoudens zo goed als mogelijk te kijken naar het besteedbaar inkomen, want dat bepaalt de mate van bestaanszekerheid. De bijzondere bijstand wordt daarom herzien, zodat meer recht gedaan wordt aan de feitelijke draagkracht van een huishouden;
 • het ondersteunen van huishoudens met financiële problemen, o.a. voor huishoudens die door de hoge energieprijzen in de knel komen of zijn gekomen. 

Schuldhulpverlening, door:

 • opschalen van preventieactiviteiten en vergroten van de zichtbaarheid van de schuldhulpverlening met de campagne ‘Praat erover. Geldzorgen bespreekbaar maken’;
 • inzetten op adequate toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers en onderzoeken van de mogelijkheid van een Zoetermeers ondernemersloket.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Terug naar navigatie - Toelichting

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand (doelgroepkinderen) die een Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) programma volgen, wordt de vooruitgang op het gebied van taal en rekenen gemonitord. Dit gebeurt bij zowel peuters (2 en 3 jaar) als kleuters (4 en 5 jaar). Gekeken wordt of de doelgroepkinderen meer leerwinst boeken dan wat gemiddeld is voor hun leeftijdscategorie in Nederland.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -12.945 -11.257 -11.692 -11.760 -12.193
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het merendeel van dit budget is bestemd voor onderwijshuisvesting. Daarnaast worden o.a. de kosten voor leerlingenvervoer, ontwikkeling kinderopvang, brede school, schoolbegeleiding en onderwijsachterstanden uit dit budget bekostigd.

Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -2.061 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871

Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat

Terug naar navigatie - Toelichting

De ondernemerspeiling vindt elke twee plaats. De nulmeting dateert uit 2020. Eind 2022 wordt de nieuwe meting uitgezet via een enquete uitgezet. Over de uitkomsten van de ondernemerspeiling 2022 wordt u begin 2023 geinformeerd. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -556 -633 -603 -633 -603
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt o.a. ingezet voor (strategisch) beleid, maatregelen voor het versterken van het ondernemersklimaat en beheer van de warenmarkten. Daarnaast voor de verschillende samenwerkingen in de regio zoals de Logistieke hotspot A-12 corridor, Business Park Haaglanden. In het coalitieakkoord zijn structureel middelen opgenomen voor versterking van het ondernemersklimaat en incidenteel voor Toekomstvisie wijkwinkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen en een tweejaarlijkse Innovatieprijs. 

Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -376 -347 -347 -347 -347

Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Toelichting

Als gevolg van de demografische trend van vergrijzing daalt de komende jaren het potentieel aantal werkenden. Door maatregelen/trends zoals de ophoging van de AOW leeftijd, arbeidsparticipatie vrouwen, arbeidsmigratie en beleidsinterventies rond ouderschap zal het daadwerkelijk aantal werkenden mogelijk minder hard afnemen, dan op grond van de demografische trend te verwachten is. De totale bevolking groeit naar verwachting door de komende jaren. Al deze effecten maken de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie in Zoetermeer moeilijk te voorspellen en daarom veronderstellen we die gelijk aan de stand 2021. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Het betreft de uitstroom naar werk vanuit de bijstand. Mensen vinden in de huidige krappe arbeidsmarkt makkelijker een (nieuwe) baan. Omdat de krapte aanhoudt droogt de uitstroom langzaam op. Voornaamste oorzaak hiervan is een dalende / lage instroom. Ter indicatie, de instroom zat tot en met 2016 in een stijgende trend. In 2017 begon de instroom te dalen. In 2021 bedroeg de instroom ca 45% van het volume in 2016. Naar verwachting zal de instroom in 2022 t/m 2024 rond het niveau van 2021 liggen. Mocht er eind 2022 of begin 2023 een recessie plaatsvinden dan zal als gevolg daarvan met enige vertraging de instroom weer toenemen. Naar verwachting zal dat dan niet eerder zijn dan medio tot eind 2024.

Terug naar navigatie - Toelichting

Vergroten van (deeltijd) inkomsten uit werk is een subdoel. Hoofddoel is volledige uitstroom uit de uitkering. In de huidige krappe arbeidsmarkt stijgt de kans dat mensen meer uren kunnen werken en volledig uit de uitkering kunnen stromen. Het aantal mensen met inkomsten uit werk naast de uitkering daalt dan.

Terug naar navigatie - Toelichting

Het betreft de uitstroom vanuit een bijstandsuitkering naar scholing. Deze indicator wordt beïnvloed door de krapte op de arbeidsmarkt doordat mensen makkelijker de weg naar werk vinden en in voorkomende gevallen gekozen wordt om te gaan werken in plaats van naar school te gaan.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -20.313 -19.189 -18.885 -18.529 -18.649
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet om werkzoekenden te laten participeren op de arbeidsmarkt, uitstroom naar school, sociale activering door middel van bijdragen aan de verbonden partij De Binnenbaan BV.

Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Terug naar navigatie - Toelichting

Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt enerzijds en de vergrijzing anderzijds zal het aantal bijstandsuitkeringen naar verwachting langzaam dalen de komende jaren. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -16.442 -16.861 -16.568 -16.528 -16.405
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet voor uitkeringen levensonderhoud (bijstand), armoedebeleid (inkomensondersteunende voorzieningen zoals bijzondere bijstand of de ZoetermeerPas, maar ook bijvoorbeeld ondersteuning van partners) en voor zaken als handhaving.

Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Terug naar navigatie - Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

In aansluiting op de toezegging 252 (commissie 2 maart 2020), beslispunt 2a (uitsplitsing in uitgaven voor bijstandsuitkeringen en handhaving enerzijds en het gemeentelijk minimabeleid anderzijds) en ter invulling van beslispunt 10 onder a. bij het raadsbesluit over de Kadernota Meedoen met Meerwaarde, wordt vanaf de Programmabegroting 2021 een tabel toegevoegd bij doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan, met een nadere uitsplitsing van programmaposten.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is geen sprake van nieuwe bijzondere strategische risico’s die realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen

Schuldhulpverlening
Voor 2023 en verder is 2,6 fte tijdelijke formatie structureel gemaakt om de huidige formatie en kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Een toenemend aantal huishoudens heeft te maken met problematische schulden. En de complexiteit van schulden neemt toe. De structurele formatie voorkomt hoge werkdruk bij de uitvoering en dat er wachtlijsten ontstaan. 

Aanpak fraude zorgaanbieders
In het coalitieakkoord is voor de aanpak van fraude door zorgaanbieders de komende jaren tijdelijk € 107.000 opgenomen voor 1,0 fte (vanaf 2026 0,5 fte) sociaal rechercheur. In 2023 wordt er  gewerkt aan de doorontwikkeling van de aanpak van zorgfraude.

Onderwijs en arbeidsmarkt
In het Coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’, is budget opgenomen om een deel van de tijdelijke formatie voor onderwijs-arbeidsmarkt nu structureel in te zetten voor het versterken van het hoger onderwijs, de kenniseconomie en de arbeidsmarkt. Het geld wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van de projectleider onderwijs-arbeidsmarkt. 

Actieagenda economie
Dit budget wordt ingezet voor maatregelen om het ondernemersklimaat te versterken en voor de bijdragen aan de verschillende samenwerkingen in de regio, zoals Logistieke hotspot A12 corridor en Businesspark Haaglanden.

Afstemming regionale agenda economie
De opgaven voor onze stad zijn groot. Veel van deze opgaven hebben een (boven)regionale samenhang en Zoetermeer kan deze niet alleen aanpakken. Zoetermeer blijft daarom inzetten op regionale samenwerking en benut de strategische samenwerkingsverbanden en partners, zoals de MRDH, de provincie om te werken aan de opgaven van onze stad.

Innovatieprijs 2 jaarlijks
Voor de innovatieprijs is er budget voor het uitwerken van de opzet en de voorbereiding op de eerste prijsuitreiking in 2024. 

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Schuldhulpverlening (zie ook overhead) 206 206 206 206
Aanpak fraude zorgaanbieders 107 107 107 54
Onderwijs en arbeidsmarkt 124 124 124 124
Actieagenda economie 110 110 110 110
Afstemming regionale agenda economie 120 120 120 120
Innovatieprijs 2 jaarlijks 30 0 30 0
Saldo 697 667 697 614

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 69.614 67.126 68.184 67.111 63.694 63.694
Lasten -117.371 -119.818 -118.343 -117.077 -113.362 -113.762

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2206-38 LHN - Leerplicht preventie aan de voordeur
Verzoekt het college:

 • Om een voorstel te doen hoe de preventieve functie nog beter ingevuld kan worden ter voorkoming van kostbare jeugdhulp.

Stand van zaken:
Door COVID-19 en zwaardere zorgvragen is de werkdruk bij leerplicht en RMC erg opgelopen. Dit heeft tot een hoog ziekteverzuim geleid. De preventieve aanpak kan versterkt worden na uitbreiding van de formatie (1 fte Leerplicht/RMC). Dan kan bijvoorbeeld vaker achter de voordeur gekeken worden. Hiervoor zal een voorstel gemaakt worden.

Motie 2206-39A - Help ouderen met aanvragen van inkomensregelingen
Verzoekt het college:

 • ln kaart te brengen hoeveel ouderen geen gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen terwijl ze daar wel recht op hebben.
 • ln kaart te brengen hoe deze ouderen het best benaderd kunnen worden om ze op de hoogte te brengen (en eventueel te assisteren bij het aanvragen van) van deze inkomensondersteunende regelingen.
 • De oproep van de nationale ombudsman te omarmen en een plan te ontwikkelen hoe deze ouderen zo goed mogelijk op de hoogte gebracht kunnen worden en hierbij aan te sluiten bij eventuele landelijke campagnes.

Stand van zaken:
Moet worden afgedaan uiterlijk 13 december 2022.

Waar staat je gemeente indicatoren

Terug naar navigatie - Waar staat je gemeente indicatoren