Uitgaven

13,18%
€ -59.609
x €1.000
13,18% Complete

Inkomsten

7,73%
€ 34.900
x €1.000
7,73% Complete

Saldo

3003,8%
€ -24.709
x €1.000

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Uitgaven

13,18%
€ -59.609
x €1.000
13,18% Complete

Inkomsten

7,73%
€ 34.900
x €1.000
7,73% Complete

Saldo

3003,8%
€ -24.709
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

Terug naar navigatie - Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

Zoetermeer staat voor duurzaamheid en vindt natuur belangrijk. De bijbehorende inspanningen hebben vorm gekregen in Programma Duurzaam en Groen. Samen met inwoners, bedrijven, omgevingsdienst en woningcorporaties moeten meters worden gemaakt met de energietransitie (opwek stroom, energiebesparing én van het aardgas af). Deze transitie moet bijdragen aan bestaanszekerheid en energiearmoede tegengaan. Dit vraagt ook investeringen van eigenaar-bewoners in verduurzaming/woningverbetering van hun eigen woning. Dit soort investeringen vergroot de woonaantrekkelijkheid van de eigen woning én de verbinding van de huiseigenaar met de stad. Daarom stimuleren we deze investeringen. 

Zoetermeer heeft veel groene gebieden met relatief hogere biodiversiteit dan omliggende gebieden. Voor de natuur (flora en fauna) hebben we daardoor  een regiofunctie. In Zoetermeer gaan natuur en stedelijk samen, want groei van de biodiversiteit betekent een gezonde stad voor mens en dier. Zoetermeer is vanuit milieuperspectief een schone en prettige stad om in te leven.

Zoetermeer is een mooie stad, maar we moeten er wel aan blijven werken. Het onderhoud dat nodig is, is ook een kans om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dit moet in samenhang met diverse maatschappelijke opgaven. Zo werken we samen aan een openbare ruimte waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Samen met inwoners doen we wat nodig is voor een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving.
Om met de (huishoudelijke) afvalinzameling richting de landelijke doelstelling te gaan, moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner omlaag gaan en het percentage dat gescheiden wordt omhoog. Zo wordt minder afval verbrand en meer gerecycled.  

Speerpunten in 2023: Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Actualisatie van het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer en start uitvoering duurzaamheidsfonds.
  2. Werken aan het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte door rekening te houden met klimaatverandering en te werken aan een hogere biodiversiteit.
  3. Realiseren kwaliteitsverbetering op basis van de nieuwe kwaliteitsimpuls uit het coalitieakkoord, waarin voorrang wordt gegeven aan Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert. 
  4. Onderzoeken hoe planten en vervangen van bomen op voorstel van inwoners mogelijk is.
  5. Communiceren over de meerwaarde van beter scheiden van afval, minder restafval.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluitpunt 10 uit gewijzigde raadsbesluit programma D&G 2020-2023:
Bij de jaarrekening de volgende indicatoren en kengetallen op te nemen voor het thema - energietransitie: 
•    de totale CO2-uitstoot in de gemeente voor alle sectoren op basis van de landelijke klimaatmonitor, met als subindicatoren: 
        i. CO2-uitstoot woningen; 
       ii. CO2-uitstoot bedrijven;
•    geïnstalleerd vermogen hernieuwbare energie in Zoetermeer (MW); 
•    aantal woningen die van het aardgas af zijn gehaald, per jaar op basis van een gemeentelijke monitor i.s.m. Stedin. 

Dit betreft de uitstoot van de sectoren gebouwde omgeving (woningen en dienstverlening),verkeer en vervoer (incl. auto(snel)wegen)) en industrie/energie/afval/water. De gebouwde omgeving bestaat uit de sectoren Woningen, Commerciële dienstverlening en Publieke dienstverlening. Bij de gebouwde omgeving en industrie is een dalende trend ingezet. Dit is nog niet echt waarneembaar bij Verkeer en Vervoer, maar wel de verwachting dat dit komt door de verdere elektrificatie van het vervoer. De sterke afname die 2021 laat zien is veroorzaakt door de corona-lockdown. 
NB: de data in de Klimaatmonitor lopen op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achter. Dit betekent dat de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1 betreffen.

Totale CO2-Uitstoot voor diverse sectoren

Terug naar navigatie - Toelichting

Het gaat om de CO2 -uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit die geleverd is via het openbare net en het verbruik van stadswarmte in woningen. De trend over de laatste 5 jaar laat een afname zien die als het goed is doortrekt naar de toekomst. Hier is ook het landelijke en gemeentelijke beleid op gericht.
NB: de data in de Klimaatmonitor lopen op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achter. Dit betekent dat de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1 betreffen.

CO2-Uitstoot Gebouwde Omgeving

Terug naar navigatie - Toelichting

Het gaat om de CO2 -uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit die geleverd is via het openbare net en het eventuele verbruik van stadswarmte in bedrijfsgebouwen. De trend over de laatste 5 jaar laat een afname zien die naar verwachting doortrekt naar de toekomst.
NB: de data in de Klimaatmonitor lopen op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achter. Dit betekent dat de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1 betreffen. 

Terug naar navigatie - Toelichting

In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het opgestelde vermogen aan Het streven is om in 2030 149 GWh aan zonnestroom op te wekken, Daarvoor moet de oppervlakte zonnepanelen tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 160MW. Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald.

Terug naar navigatie - Toelichting

 Voor 2023 staat de oplevering moerasparels in de planning. Voor 2024 en verder zijn nog geen concreet uitgewerkte projecten. De actualisatie van het programma Duurzaam en Groen volgt. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Het gaat om de totale oppervlakte van groengebieden met de status ‘natuurkerngebied’.  
Deze indicator is nog deels in ontwikkeling (i.o.) doordat er voor de jaren 2023 en daarna nog geen projecten zijn gedefinieerd. Dan loopt het huidige programma Duurzaam & Groen Zoetermeer af. Nieuwe geactualiseerde programma Duurzaam & Groen 2023-2026 volgt.

CBS-Statline is vanaf 2022 de bron voor deze indicator. De verwachte jaarcijfers zijn hierop aangepast (opgehoogd, doordat we niet meer beperkt zijn tot alleen de bij de gemeente bekende projecten). 
NB: deze CBS-data lopen gemiddeld 1,5 jaar achter. Dit betekent dat de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1 betreffen. 

Terug naar navigatie - Toelichting

 Het huidige afvalbeleid heeft geleid tot een lichte daling van de hoeveelheid restafval (tot en met 2019) en lichte verhoging van het afvalscheidingspercentage. De stijging in 2020 van de hoeveelheid restafval heeft als oorzaak de corona pandemie. Door thuiswerken en webshop-aankopen is de hoeveelheid restafval gestegen. Thuiswerken en webshop-aankopen zal de hoeveelheid restafval blijven beïnvloeden. Doordat (nog) geen  veranderingen in het afvalbeleid zijn doorgevoerd, is slechts een lichte daling van de hoeveelheid restafval te verwachten. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 3.289 3.544 3.510 3.493 3.492
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Onder dit product zijn voornamelijk de kosten van afvalinzameling en -verwerking (en handhaving) opgenomen en de daarbij behorende belastingopbrengsten (en overige opbrengsten afval). De afvalkostenheffing is vanaf 2023 hoger omdat vanaf dat jaar de bijdrage vanuit de voorziening vervalt. Daarnaast worden op dit product de reguliere milieutaken verantwoord. Via het collegeakkoord zijn de eerder incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor Duurzaam en Groen structureel gemaakt.  Voor het aardgasvrij maken in Palenstein is budget opgenomen (2022 € 3 mln., 2023 € 1 mln.). De aanleg wordt gedekt vanuit de in de brede bestemmingsreserve gestorte rijksbijdrage. Ook de uitgaven vanuit het Duurzaamheidsfonds verlopen via deze doelstelling.

Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Terug naar navigatie - Toelichting

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Naast deze beeldkwaliteit wordt de technische toestand van objecten gemeten via inspecties per beheerdiscipline.  

Terug naar navigatie - Toelichting

In de trendgrafiek is te zien dat het aandeel inwoners wat de openbare ruimte met een voldoende (6 of hoger) beoordeeld in het verleden is gezakt naar onder de 85%. Vanaf 2018 is geld vrijgemaakt voor maatregelen om het aanzien van de openbare ruimte te verbeteren. Hierna is het aandeel inwoners dat de openbare ruimte een voldoende geeft weer gestegen tot rond de 90%. 

Terug naar navigatie - Toelichting

In de Stadspeiling wordt ook gevraagd welk rapportcijfer de inwoners geven aan het groen in de buurt, wijk, stad en regio. De indicator staat als ambitie op een 7,5. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -24.903 -28.253 -28.531 -28.154 -28.203
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

De kosten van deze doelstelling bestaan uit de budgetten voor het dagelijks, periodiek en groot onderhoud van de openbare ruimte (totaal ca. € 41 mln.).  Hierop worden de inkomsten uit de rioolheffing, parkeren en overige opbrengsten (zoals opbrengst begrafenissen) totaal ca. € 13 mln. in mindering gebracht. De inkomsten uit parkeren zijn al een aantal jaar lager mede door de gevolgen van COVID-19. 

Vanaf 2023 zien we een hoger negatief saldo bij deze doelstelling ten opzichte van eerder. Een aantal oorzaken:
-    In het Coalitieakkoord 2023-2026:
      o    Zijn structureel extra middelen toegekend ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (€ 775.000) en bomen (€ 200.000).
      o    Is voor de komende vier jaar een extra impuls van € 1.500.000 per jaar voor de openbare ruimte beschikbaar gesteld.
      o    Is voor het vervangen van de bomen op voorstel van de bewoners is € 150.000 beschikbaar.
-    In de Perspectiefnota 2023 (p40/41) zijn diverse incidentele en structurele hogere uitgaven aangekondigd, waarvan het inlopen van achterstanden op onderhoud kapitaalgoederen de belangrijkste is (zie ook raadsmemo achterstanden onderhoud kapitaalgoederen 2022-005908 van 25 januari 2022). 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met prijsstijgingen (zie hoofdstuk Financiële Begroting). Er is een risico dat aanbestedingen niet lukken of duurder uitvallen vanwege hogere brand- en grondstofprijzen en gebrek aan personeel. Deze problematiek ertoe leiden dat werk niet kan worden weggezet (achterstanden in de programmering) of werk dat wel kan worden gedaan, duurder wordt. Bovendien bestaat de kans dat dit in bestaande contracten voor problemen in de uitvoering zorgt. 
Hogere kosten voor brandstof en materiaal kan voor de eigen uitvoeringsdienst Afvalinzameling tot hogere kosten leiden dan begroot. 

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen

Kwaliteit openbare ruimte en biodiversiteit
Deze budgetten waren eerst tijdelijk, maar nu structureel. Het betreft maatregelen om het aanzien van de openbare ruimte te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan: 
o    Beeldkwaliteitsniveau B (in plaats van C) op bijvoorbeeld onkruidbeheersing en zwerfafval
o    Het vaker maaien van de randen langs voet- en fietspaden
o    Het ondersteunen van diverse initiatieven van inwoners om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken
o    Kleine aanpassingen in inrichting en onderhoud op zichtbare, intensief gebruikte plekken. Denk hier bijvoorbeeld aan het plaatsen en beheren van bloembakken. 
Bij de actualisatie van Programma Duurzaam en Groen zullen de maatregelen ten behoeve van groen en biodiversiteit worden uitgewerkt. In het coalitieakkoord worden extra middelen voorzien voor de uitstraling van de openbare ruimte. Dit wordt uitgewerkt in een effectief maatregelenpakket waarbij de uitstraling en beleving van de openbare ruimte verbetert. Hierbij ligt de focus op Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert. Ook voor andere, kleinere ambities uit het coalitieakkoord kunnen deze budgetten worden ingezet. 

Tijdelijke openbare ruimte
Extra incidentele impuls voor het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte

  • Op basis van technische inspecties en risicoanalyse wordt het wegwerken van onderhoudsachterstanden geprioriteerd.
  • In de wijken worden nieuwe speelplekken gerealiseerd. Daarnaast gaan we aan de slag met het maatschappelijke initiatief van het skatepark.
  • Onderzocht wordt op aanpassingen van de huidige strategie rond laadpalen nodig is om elektrisch rijden te stimuleren

Bomencommissie
Het budget voor de externe onafhankelijke bomencommissie was eerst tijdelijk, maar is nu structureel. Het werk van de bomencommissie kan hierdoor worden voortgezet met de maatregelen die volgen uit overgenomen adviezen. In deze collegeperiode wordt ook gewerkt aan méér bomen in Zoetermeer.  In de komende perspectiefnota stellen we voor deze ambitie een passende indicator voor, namelijk de door gemeente geregistreerde en beheerde bomen. 

Bomen inclusief meer zeggenschap inwoners
We onderzoeken hoe de ambities uit het collegeakkoord binnen het huidige bomenbeleid (2020), mogelijk via een addendum, gerealiseerd kunnen worden. 

Toekomstvisie winkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen 
We verbeteren de uitstraling van de openbare ruimte bij diverse wijkwinkelcentra en verouderde kantoor- en bedrijventerreinen. Dat doen we samen met de winkeliers en gebruikers in deze centra op basis van actieplannen en investeringsvoorstellen.

Duurzaamheid en energietransitie
In het coalitieakkoord worden extra middelen voorzien voor duurzaamheid en energietransitie. Bij de actualisatie van het programma Duurzaam en Groen wordt dit uitgewerkt in concrete maatregelen. De focus bij de energietransitie ligt bij het verminderen van de energiearmoede en het verbeteren van de woonaantrekkelijkheid. 

Afvalmaatregelen 
Er wordt breed ingezet op communicatie over afvalinzameling door middel van een campagne. Hierin krijgen onder andere de inzameling van GFT (groente, fruit en tuinafval), papier en PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) de aandacht. Ook vindt communicatie plaats over de verdere uitwerking van de uitkomsten van de bewonerspeiling afvalbeleid en het onderzoek naar bron- en nascheiding. 

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Kwaliteit openbare ruimte en biodiversiteit 1.275 1.275 1.275 1.275
Tijdelijke Openbare ruimte 1.500 1.500 1.500 1.500
Tijdelijke Openbare ruimte - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Bomencommissie 200 200 200 200
Bomen inclusief meer zeggenschap inwoners 150 150 150 150
Toekomstvisie winkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen 100 100 0 0
Duurzaamheid en energietransitie 500 500 500 500
Afvalmaatregelen (zie ook overhead) 107 77 0 0
Dekking afvalmaatregelen vanuit afvalstoffenheffing -120 -90 0 0
Saldo 2.212 2.212 2.125 2.125

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Het budget voor Leefbaarheid, duurzaam en groen wordt onder andere ingezet voor het bevorderen duurzame ontwikkeling en afvalinzameling (doelstelling 3.1) en het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte (doelstelling 3.2) zoals het dagelijks beheer en klein en groot onderhoud van de openbare ruimte en het beheer en exploitatie van de begraafplaats en de fietsenstallingen. 

Bedragen x €1.000
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 29.905 42.050 34.900 31.939 31.852 31.852
Lasten -50.052 -63.663 -59.609 -56.961 -56.513 -56.563

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2206-69 Buitengym

Verzoekt het college:
- om in de begroting geld op te nemen om meer buitengymplekken te realiseren, met name ín buurten die achteruit gaan, waaronder hoogbouwbuurten, en in het Westerpark.

Stand van zaken:
Het college ziet mogelijkheden voor het realiseren van een aantal buitengymplekken (met fitnesstoestellen). De aanlegkosten zullen afhankelijk van het aantal en soort toestellen gemiddeld € 60.000 per locatie bedragen. De structurele kosten bedragen € 2.000 per jaar per speelplek voor veiligheidsinspecties, reparaties en verzorgend onderhoud.

Motie 2206-67 Met de fiets naar het park

Verzoekt het college:
Bij alle met de fiets bereikbare parken en natuurgebieden, inclusief de natuurtuin, voorzieningen aan te brengen voor het stallen van fietsen, liefst met natuurlijke materialen.

Stand van zaken:
Het college wil uiterlijk volgend voorjaar fietsenstalling realiseren. Wat betreft materiaalkeuze wordt ook rekening gehouden met onderhoudskosten op langere termijn. 

Motie 2206-65 (kleine) duurzame huisaanpassingen

Verzoekt het college:
mogelijkheden te onderzoeken om huiseigenaren te ondersteunen die met deze landelijke regelingen niet geholpen zijn of er niet voor in aanmerking komen hierbij renteloze (en revolverend) leningen mee te nemen als optie, de raad hierover te rapporteren voor het begrotingsdebat.

Stand van zaken:
Hierover wordt de raad gerapporteerd voor het begrotingsdebat van 2023. 

Motie 2206-62 Kwalitatieve bomen!

Verzoekt het college:
- In Zoetermeer het uitgangspunt te hanteren dat bij vervanging van bomen er bomen van eenzelfde categorie worden teruggeplaatst, tenzij er zwaarwegende redenen (substantiële overlast, gevaar of groter belang) zijn.
- Indien er toch een kleinere categorie boom teruggeplaatst wordt dan te bekijken of er dan elders in de wijk een boom van groter formaat geplaatst kan worden of dat er meerdere kleinere bomen geplaatst kunnen worden.
- Dit bij toekomstig bomenbeleid te verankeren.

Stand van zaken:
Motie wordt meegenomen in het traject om de bomenambities van college te realiseren.  

Motie 2206-42 Bestrijden van ratten

Verzoekt het college om:
- Zich te verdiepen of deze manier van bestrijden mogelijk is in Zoetermeer.
- Een terugkoppeling te geven voor het najaarsdebat van 2022.

Stand van zaken:
Hierover is teruggekoppeld voor het najaarsdebat van 2022. 

Motie 2206-41A Digitaal overzicht milieueilanden

Verzoekt het college om:
• Op de website van de gemeente Zoetermeer "Milieueiland adopteren" een link te plaatsen naar een overzichtskaart met de (nog) te adopteren milieueilanden.
• Dit nog voor het najaarsdebat van 2022 te realiseren.

Stand van zaken:
Hierover is teruggekoppeld voor het najaarsdebat van 2022.

Motie 2206-22 Paadjes voor de Plas van Poot

Verzoekt het college om:
- Een bedrag van € 10.000 euro ter beschikking te stellen voor de aanleg/verbetering van de twee stukjes wandelpad en een bord en dit als gemeente in orde te laten maken.
- Dit bedrag te dekken uit het Potje van de Raad. 

Stand van zaken:
Mogelijkheden en bijbehorende kosten worden in beeld gebracht.  

Motie 2206-19 Polderama II

Verzoekt het college:
1. opnieuw contact te zoeken met de partijen die eerder zijn benaderd, en samen met hen te komen tot een haalbaar voorstel voor een mooi toeristisch informatiepunt waarin de geschiedenis en de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder kan worden getoond,
2. dit voorstel aan de raad aan te bieden voor het najaarsdebat in 2023.

Stand van zaken:
Het college bestudeert een aantal mogelijkheden en biedt de raad voor het najaarsdebat in 2023 een voorstel aan.

Motie 2206-17 Pictogrammen op speelplaatsen

Verzoekt het college:
1. te regelen dat bij elke speeltuin een stevig bord met plaatjes (pictogrammen) wordt geplaatst,
2. te overleggen met scholen of het zinnig is om dit ook op de speelplaatsen bij scholen te doen,
3. hierover voor het najaarsdebat ln 2022 aan de raad terug te koppelen.

Stand van zaken:
Zoals in de voorjaarsnota besproken, realiseert het college een proefbord bij Stadsboerderij het Buitenbeest. Na een proefperiode volgt aan de hand van een evaluatie wel of niet een voorstel om een dergelijk bord breder te realiseren en/of aan te bieden.