Uitgaven

4,15%
€ -18.775
x €1.000
4,15% Complete

Inkomsten

0,33%
€ 1.491
x €1.000
0,33% Complete

Saldo

2101,14%
€ -17.284
x €1.000

Programma 5 Veiligheid

Uitgaven

4,15%
€ -18.775
x €1.000
4,15% Complete

Inkomsten

0,33%
€ 1.491
x €1.000
0,33% Complete

Saldo

2101,14%
€ -17.284
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Veiligheid en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Veiligheid en leefbaarheid

Samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners wordt op wijk- en stadsniveau gewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving. De  veiligheid wordt voortdurend verbeterd. 

De aanpak is integraal en er wordt verbinding gezocht met interne en externe stakeholders. Zo brengt team Openbare Orde en Veiligheid bijvoorbeeld advies uit over de sociale en fysieke veiligheid  rond de ontwikkeling van het stationsgebied in de Entree.
Op basis van het huidige integrale veiligheidsbeleid en de veiligheids- en leefbaarheidsopgaven die er zijn, wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelen vanuit Zoetermeer 2040. Hiervoor wordt onder meer meegewerkt aan de gebiedsopgaven voor Meerzicht en Buytenwegh. Het veiligheidsaspect wordt daarbij nadrukkelijk betrokken. Een mix van repressieve en preventieve maatregelen wordt ingezet. Het gaat hierbij om maatwerk. 

De aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen heeft meer zicht in de problematiek opgeleverd. Er zijn in 2022 bijvoorbeeld meerdere drugslabs en hennepkwekerijen aangetroffen. Dit baart zorgen en bevestigt dat de aanpak doorgezet en geïntensiveerd moet worden.

Helaas is er sprake van een toename van geweldsincidenten met wapens waarbij jongeren zijn betrokken. We hebben te maken met het fenomeen rivaliserende jeugd en excessief geweld. Deze incidenten hebben een regionaal karakter. In samenwerking met de gemeenten Delft en Den Haag wordt deze problematiek aangepakt. 

Speerpunten in 2023: Wat gaan we daarvoor doen?
De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) wordt geactualiseerd. Op dit moment is nog niet te zeggen wat de nieuwe speerpunten voor 2023 worden. Na afloop van de participatieprocedure (die ten behoeve van het nieuwe veiligheidsbeleid wordt gevolgd) ontvangt de raad een voorstel tot vaststelling van de nieuwe kadernota, inclusief de (nieuwe) speerpunten. Tot die tijd blijft de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer 2019-2022 het uitgangspunt. 

 

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Terug naar navigatie - Toelichting

De geïntensiveerde aanpak van woonoverlast wordt onverkort voortgezet. De aanpak, inclusief de werking van het meldpunt ‘overlast door buren’ wordt in 2023 geëvalueerd.

Een maatregel die zowel repressief als preventief is, is het tijdelijk huisverbod. Deze maatregel is repressief omdat de pleger van het geweld voor een periode van maximaal 28 dagen uit huis wordt gezet. Deze maatregel is preventief omdat de zorg- en hulpverlening voor alle partijen (dader, slachtoffer en kinderen) wordt opgestart. Er worden veiligheidsafspraken gemaakt om te voorkomen dat opnieuw huiselijk geweld wordt gepleegd.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -12 587 587 587 287

Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Terug naar navigatie - Toelichting

Het rapportcijfer geeft aan in welke mate inwoners zich veilig voelen in de buurt. Dit gevoel willen we vasthouden met behulp van alle veiligheidspartners. Het streven is, ook in 2022, om een rapportcijfer 7,5 te behalen. Burgers hebben de veiligheid in de buurt in 2021 beoordeeld met een 8,0.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -2.020 -3.304 -3.276 -3.276 -3.003
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet voor projecten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Hieronder vallen de inzet van team Handhaving, de projectaanpak jaarwisseling, flexibel cameratoezicht, Buurtpreventieteams, Whatsapp Heterdaadkracht en diverse participatieprojecten met bewoners.

Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Terug naar navigatie - Toelichting

Het rapportcijfer geeft aan in welke mate inwoners zich veilig voelen in de stad. Dit gevoel willen we vasthouden met behulp van alle veiligheidspartners. Het streven is, ook in 2022, om een rapportcijfer 7,4 te behalen. Burgers hebben de veiligheid in de stad in 2021 beoordeeld met een 7,6.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Behouden veiligheid in de stad (5.3) -13.814 -14.567 -14.876 -14.849 -14.718
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt grotendeels besteed aan de deelnemersbijdrage aan de volgende gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden:
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH);
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH);
- Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC);
- Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV);
- Burgernet.


Verder wordt het budget besteed aan o.a. kosten ondermijning, extremisme als gevolg van maatschappelijk ongenoegen, rampenbestrijding en handhavingskosten op het gebied van bouwen en wonen. Het jaarlijks budget is behoorlijk aan verandering onderhevig. Dit wordt met name veroorzaakt door de tijdelijke versterkingsgelden radicalisering en de kosten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) bij de VRH, onderdeel van de deelnemersbijdrage.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Door de verharding van de maatschappij kan extra inzet noodzakelijk zijn op het gebied van jeugdoverlast, woonoverlast, huiselijk geweld, maatschappelijk ongenoegen en ondermijning. Als een nieuwe coronacrisis zich voordoet, neemt de druk op het veiligheidsdomein toe, net als tijdens de eerdere coronapandemie.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

IPTA 2023 en verder
Het intensieve coachingstraject Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (kortweg: IPTA) wordt voortgezet om jongeren die dreigen af te glijden in criminaliteit preventief te kunnen aanpakken. Door medefinanciering vanuit het sociaal domein wordt IPTA domeinoverstijgend geborgd. 

Verwachte subsidie IPTA van ministerie in 2023
De subsidie voor 2023 is toegekend. De subsidie wordt gebruikt om de inzet van twee IPTA-coaches en de projectleider van de aanpak te borgen. 
 
Ondermijning
Het doel van de Zoetermeerse aanpak van ondermijning is het voorkomen, signaleren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit, door via integrale samenwerking initiatieven te ontplooien die de weerbaarheid van de stad versterken en instrumenten in te zetten om concrete ondermijning aan te pakken. De focus voor de aanpak van ondermijning ligt bij het aanpakken van ondermijnende criminaliteit in buurten, op bedrijventerreinen en in de horeca.  Dit zijn de branches en gebieden waarvan gebleken is dat er veel sprake is van ondermijning, bijvoorbeeld vanwege het aantal aangetroffen drugslabs op bedrijventerreinen. Voor bedrijventerreinen geldt ook dat er veel gelegenheid voor ondermijning lijkt te zijn. Dit heeft onder andere te maken met de gunstige ligging bij de A12 en de vele afgelegen plekken waar criminelen in de anonimiteit kunnen handelen. 

In 2023 blijft de Zoetermeerse aanpak zich richten op het weerbaarder maken van de stad, bijvoorbeeld door:
- adequaat gebruik te maken van de Wet Bibob, zodat malafide ondernemers niet gefaciliteerd worden door de gemeente;
- zichtbaar te zijn en meer toezicht te houden op bedrijventerreinen;
- te werken aan bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners en ondernemers.

Handhaving formatie zeven boa’s 
De formatie van de zeven boa’s die gefinancierd werden vanuit tijdelijke gelden, wordt structureel geborgd.
 
Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen (zie ook overhead) /  
Incidenteel extra impuls handhaving (zie ook overhead) /
Incidenteel extra impuls handhaving – dekking fonds Zoetermeer 2040
De bestemming van de gelden wordt momenteel nader uitgewerkt. Door de extra gelden worden knelpunten in de bedrijfsvoering weggenomen, wordt sturing georganiseerd en wordt extra formatie beschikbaar gesteld voor de jeugdboa, het meldingenproces en specifieke projecten. Hierbij wordt ook ingezet op een structurele borging van specifieke functies zoals een onder andere een planner, senior boa’s en coördinator. Door deze uitbreidingen wordt de inzetbaarheid en zichtbaarheid van de boa’s in de openbare ruimte versterkt en vergroot. 

 

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
IPTA 2023 en verder 196 196 196 196
Verwachte subsidie IPTA van ministerie in 2023 -196 0 0 0
Ondermijning (zie ook overhead) 488 488 488 488
Handhaving formatie zeven boa's (zie ook overhead) 0 562 562 562
Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen (zie ook overhead) 546 546 546 546
Incidenteel extra impuls handhaving (zie ook overhead) 546 546 546 273
Incidenteel extra impuls handhaving - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -600 -600 -600 -300
Saldo 980 1.738 1.738 1.765

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 5. Veiligheid Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 818 764 1.491 1.295 1.295 995
Lasten -16.913 -16.611 -18.775 -18.860 -18.833 -18.429

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2206-71 Wapenstok behouden

Draagt het college op:
• Op de kortst mogelijke termijn alle benodigde stappen te doorlopen om de uitrusting van BOA's permanent uit te breiden met de korte wapenstok.

Stand van zaken:
De motie is in behandeling.


Motie 2206-56 De wijkagent beter bekend

Verzoekt het college:
- Samen met de politie op korte termijn te zorgen voor bredere bekendheid van inwoners met hun wijkagent(en).
- ln samenwerking met de politie meer informatie te geven over welke zaken je de wijkagent kunt aanspreken en op welke wijzehij/zij eenvoudig bereikbaar is.
- Op de gemeentewebsite per wijk de wijkagent{en) voor te stellen met foto en contactgegevens.

Stand van zaken:
De motie is in behandeling.


Motie 2206-47A Lage aangiftebereidheid

Roept het college op om:
- ln te blijven zetten op het vergroten van de aangiftebereidheid onder de Zoetermeerse bevolking.

Stand van zaken:
De motie is in behandeling.


Motie 2206-12 Campagne straatintimidatie

Verzoekt het college:
- Aan te sluiten bij Den Haag waar al een campagne tegen straatintimidatie is ontwikkeld;
- Deze campagne waar nodig te 'personaliseren' voor Zoetermeer;
- Zo snel mogelijk te starten met deze campagne in onze gemeente;
- Dekking te zoeken binnen het programma veiligheid;
- Straatintimidatie als thema te laten landen in het nieuwe veiligheidsbeleid.

Stand van zaken:
De motie is in behandeling.