Bijlage 11 Wettelijke kaders

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Onderwijs
Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

• Oog voor de Jeugd integrale visienota, jaar 2011, raadsbesluit 1101324
• Kadernota Voortijdig Schoolverlaten 2008-2012, jaar 2008, raadsbesluit 080284
• Vasthouden en niet loslaten, uitvoeringplan voortijdig schoolverlaten 2012-2015, jaar 2013, B&W besluit-2012-000872
• Regionale VSV-agenda RMC-regio Haaglanden 2017-2020 en 2021-2024
• Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 herijking vervangingsfonds, jaar 2016, raadbeslulit -2015-001112
• Beleidskader brede School, jaar 2013, B&W 2013-000590
• Op weg naar Onderwijskansen door kwaliteit en educatie (OKE), jaar 2010, raadsbesluit 100574
• Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, jaar 2013, B&W-besluit 2013-003055
• Beleidsplan ‘Ieder kind gelijke kansen onderwijsachterstandenbeleid gemeente Zoetermeer 2019-2022’, Raadsbesluit 0637391046
• Lokaal Educatieve Agenda, 2017-2020
• Uitwerkingskader ‘ontwikkelen van integrale kindcentra’ in Zoetermeer, jaar 2012 B&W-besluit 004433 en jaar 2014, B&W-besluit 000056
• Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer, jaar 2014, raadsbesluit 2014-000933

Economie
Belangrijkste gemeentelijke kaders

• Actieagenda Economie 2020-2022
• Kerndocument strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030
• Stedelijk beleidskader economie 2011

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

• Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp Zorg in Zoetermeer voor elkaar (2014)
• Wmo verordening 2015, raadsbesluit 13 oktober 2014, DOC 2014-003575
• Gebiedsgerichte ondersteuning
• Wijziging Verordening Wmo Gebiedsgerichte ondersteuning
• Vrijwilligersondersteuning
• Algemene Subsidieverordening Zoetermeer, jaar 2016, raadsbesluit 000927
• Actieplan Bouwen aan toekomstbestendige jeugdhulp (2019)
• Verordening jeugdhulp gemeente Zoetermeer
• Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer
• Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zoetermeer
• Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Zoetermeer
• Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

• Beheervisie openbare ruimte Zoetermeer 2016-2020: Samen werken aan de stad
• Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020
• Uitvoeringsbesluiten gemeentelijke begraafplaatsen 2020
• Speelruimtenota 2016-2026: Ruimte geven!
• Bomenbeleid
• Groenkaart
• Visie Biodiversiteit
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
• Parkeerbeleid Zoetermeer, raadsbesluit nr. 2012-000171
• Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer, raadsbesluit 2015-006613 (0637530586)
• Stadsvisie 2030, raadsbesluit 080648
• Waterplan Zoetermeer, raadsbesluit 011492
• Zoetermeerse gedragscode Flora- en Faunawet 2015 (goedgekeurd door ministerie LNV)
• Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)
• Afvalbeleidsplan Zoetermeer, meer bewust

Programma 4 Vrije tijd

Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd

Programma 5 Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 Veiligheid

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

• Algemene Plaatselijke Verordening
• Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Haaglanden
• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
• Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer
• Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019-2022
• Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW)
• Horecasanctiestrategie
• Vergunningen-, toezicht en handhavingsbeleidsplan 2019 – 2022
• Damocles beleid

Programma 6 Dienstverlening en samenspraak

Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en samenspraak

Belangrijkste wettelijke kaders

• Digitale agenda 2020
• Algemene Wet Bestuursrecht (klachten)
• Visie digitale overheid 2017 Minister Plasterk
• Overheidsbrede Dienstverlening 2020
• Gemeentewet artikel 150
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
• Woningwet
• Kieswet

Belangrijkste gemeentelijke kaders

• Verordening bezwaarschriften
• Raadsvoorstel samenspraak
• Legesverordening 2019
• Algemene plaatselijke verordening

Programma 7 Inrichting van de stad

Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

• Stadsvisie 2030
• Nota Mobiliteit Zoetermeer
• Nota Grondbeleid
• Nota Biodiversiteit, Groenkaart en Bomenbeleid
• Parkeernota
• Visie Binnenstad
• Vastgoednota 2013
• Prestatieafspraken Zoetermeer 2013 - 2015
• Actieplan Fiets
• Actieplan Verkeersveiligheid
• Welstandsnota Zoetermeer
• Woonvisie Zoetermeer
• Verkenningennota Structuurvisie Zoetermeer 2030
• Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 en herijking vervangingsfonds
• Toekomstagenda cultuur
• Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015