Bijlage 12 Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakvelden Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.1 Bestuur
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.428 -5.393 -5.368 -5.567
Totaal 0.1 Bestuur -5.428 -5.393 -5.368 -5.567
0.10 Mutaties reserves
Baten 17.938 10.006 18.627 6.937
Lasten -10.521 -11.269 -10.641 -4.956
Totaal 0.10 Mutaties reserves 7.418 -1.264 7.986 1.981
0.2 Burgerzaken
Baten 1.353 2.682 2.726 2.726
Lasten -6.595 -7.406 -7.429 -7.429
Totaal 0.2 Burgerzaken -5.242 -4.724 -4.703 -4.703
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten 1.817 1.817 1.797 1.797
Lasten -532 -532 -532 -532
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.285 1.285 1.265 1.265
0.4 Overhead
Baten 1.393 1.393 1.393 1.393
Lasten -48.683 -48.623 -47.829 -47.603
Totaal 0.4 Overhead -47.290 -47.229 -46.435 -46.210
0.5 Treasury
Baten 373 364 359 354
Lasten -495 -614 -1.135 -1.405
Totaal 0.5 Treasury -122 -249 -776 -1.051
0.61 OZB woningen
Baten 22.920 23.607 23.609 23.620
Lasten -1.271 -1.273 -1.273 -1.273
Totaal 0.61 OZB woningen 21.649 22.334 22.336 22.347
0.62 OZB niet-woningen
Baten 14.397 14.927 14.927 14.927
Lasten -448 -449 -449 -449
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 13.949 14.478 14.478 14.478
0.63 Parkeerbelasting
Baten 2.808 2.808 2.808 2.808
Lasten 0 0 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 2.808 2.808 2.808 2.808
0.64 Belastingen overig
Baten 680 680 680 680
Lasten -44 -44 -44 -44
Totaal 0.64 Belastingen overig 636 636 636 636
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 254.981 267.682 277.899 260.343
Lasten -1.975 -8.605 -15.140 -20.935
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 253.006 259.077 262.759 239.408
0.8 Overige baten en lasten
Baten -251 1.825 3.402 4.833
Lasten -3.238 -5.395 -7.848 -10.828
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -3.489 -3.570 -4.446 -5.996
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten 0 0 0 0
Lasten -327 0 -161 -161
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -327 0 -161 -161
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten 0 0 0 0
Lasten -10.184 -10.297 -10.269 -10.138
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -10.184 -10.297 -10.269 -10.138
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten 860 664 664 664
Lasten -6.828 -6.798 -6.798 -6.525
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid -5.968 -6.134 -6.134 -5.861
2.1 Verkeer en vervoer
Baten 1.129 611 614 614
Lasten -23.241 -22.688 -22.691 -22.803
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer -22.111 -22.077 -22.077 -22.189
2.2 Parkeren
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.450 -1.450 -1.451 -1.459
Totaal 2.2 Parkeren -1.450 -1.450 -1.451 -1.459
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 0 0 0
Lasten -496 -489 -489 -489
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -496 -489 -489 -489
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten 8.702 9.473 3.677 2.992
Lasten -5.042 -4.787 -1.716 -1.481
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.660 4.686 1.961 1.510
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 384 384 384 384
Lasten -680 -680 -680 -680
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -296 -296 -296 -296
3.4 Economische promotie
Baten 843 1.053 1.053 1.053
Lasten -2.283 -2.125 -2.115 -2.085
Totaal 3.4 Economische promotie -1.440 -1.072 -1.062 -1.032
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten 41 41 41 41
Lasten -155 -155 -155 -155
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs -114 -114 -114 -114
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 1.969 1.919 1.916 1.955
Lasten -11.203 -11.433 -11.094 -10.796
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting -9.234 -9.513 -9.177 -8.841
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten 7.336 6.566 6.566 6.566
Lasten -13.452 -12.681 -12.548 -12.550
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -6.117 -6.115 -5.982 -5.983
5.1 Sportbeleid en activering
Baten 29 29 29 29
Lasten -1.853 -1.703 -1.703 -1.703
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -1.824 -1.674 -1.674 -1.674
5.2 Sportaccommodaties
Baten 4.760 4.643 4.640 4.640
Lasten -7.832 -8.947 -8.972 -9.704
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -3.072 -4.304 -4.332 -5.064
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten 1.782 1.786 1.789 1.789
Lasten -8.357 -8.382 -8.488 -8.530
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -6.575 -6.596 -6.699 -6.741
5.4 Musea
Baten 178 178 178 178
Lasten -2.582 -816 -818 -820
Totaal 5.4 Musea -2.404 -638 -640 -642
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0 0 0
Lasten -277 -253 -253 -253
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -277 -253 -253 -253
5.6 Media
Baten 1.062 1.062 1.062 1.062
Lasten -5.018 -4.624 -4.652 -4.634
Totaal 5.6 Media -3.956 -3.562 -3.590 -3.572
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 284 284 284 284
Lasten -13.434 -13.303 -21.430 -14.272
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -13.150 -13.019 -21.147 -13.989
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten 3.075 3.085 3.082 3.072
Lasten -20.996 -20.739 -20.523 -20.487
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -17.921 -17.654 -17.441 -17.415
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Baten 123 123 123 123
Lasten -9.751 -9.609 -8.963 -8.910
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -9.628 -9.487 -8.840 -8.788
6.3 Inkomensregelingen
Baten 53.748 53.434 50.994 50.994
Lasten -70.609 -70.002 -67.522 -67.399
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -16.861 -16.568 -16.528 -16.405
6.4 WSW en beschut werk
Baten 0 0 0 0
Lasten -8.439 -7.943 -7.722 -7.842
Totaal 6.4 WSW en beschut werk -8.439 -7.943 -7.722 -7.842
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 0 0 0 0
Lasten -11.417 -11.417 -11.417 -11.417
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -11.417 -11.417 -11.417 -11.417
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 1.014 998 998 998
Lasten -8.735 -8.735 -8.465 -8.465
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -7.721 -7.737 -7.467 -7.467
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Baten 0 0 0 0
Lasten -14.625 -14.425 -14.425 -14.425
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -14.625 -14.425 -14.425 -14.425
6.71B Begeleiding (WMO)
Baten 0 0 0 0
Lasten -8.347 -8.347 -8.347 -8.347
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) -8.347 -8.347 -8.347 -8.347
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 0 0 0 0
Lasten -42.209 -40.295 -38.932 -38.932
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -42.209 -40.295 -38.932 -38.932
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
Baten 0 0 0 0
Lasten -4.047 -3.962 -3.876 -3.876
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -4.047 -3.962 -3.876 -3.876
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.232 -1.176 -1.136 -1.136
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf -1.232 -1.176 -1.136 -1.136
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.163 -1.136 -1.115 -1.115
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -1.163 -1.136 -1.115 -1.115
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Baten 0 0 0 0
Lasten -308 -308 -308 -308
Totaal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -308 -308 -308 -308
6.82A Jeugdbescherming
Baten 0 0 0 0
Lasten -3.125 -2.994 -2.901 -2.659
Totaal 6.82A Jeugdbescherming -3.125 -2.994 -2.901 -2.659
6.82B Jeugdreclassering
Baten 0 0 0 0
Lasten -612 -584 -564 -564
Totaal 6.82B Jeugdreclassering -612 -584 -564 -564
7.1 Volksgezondheid
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.674 -1.674 -1.674 -1.674
Totaal 7.1 Volksgezondheid -1.674 -1.674 -1.674 -1.674
7.2 Riolering
Baten 7.184 7.184 7.184 7.184
Lasten -6.069 -6.107 -6.146 -6.185
Totaal 7.2 Riolering 1.115 1.076 1.038 999
7.3 Afval
Baten 18.266 18.284 18.194 18.194
Lasten -13.173 -13.323 -13.250 -13.250
Totaal 7.3 Afval 5.093 4.961 4.945 4.944
7.4 Milieubeheer
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.967 -3.410 -3.410 -3.410
Totaal 7.4 Milieubeheer -5.967 -3.410 -3.410 -3.410
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten 547 547 547 547
Lasten -764 -764 -765 -766
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -217 -218 -218 -219
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten 758 183 4 4
Lasten -6.266 -3.779 -3.589 -3.839
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving -5.508 -3.596 -3.585 -3.835
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten 12.273 8.707 6.005 2.610
Lasten -11.895 -8.096 -4.621 -3.504
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 377 612 1.384 -893
8.3 Wonen en bouwen
Baten 6.659 5.006 4.006 4.006
Lasten -6.893 -6.008 -6.011 -6.011
Totaal 8.3 Wonen en bouwen -234 -1.002 -2.005 -2.005

Verdeling taakvelden

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma Taakvelden Produkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 400.01 - Onderwijshuisvesting
610.01 - Participatie
3.1 - Economische ontwikkeling 310.15 - Economische ontwikkeling
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.15 - Economische ontwikkeling
310.25 - Beheer warenmarkten
3.4 - Economische promotie 310.15 - Economische ontwikkeling
4.2 - Onderwijshuisvesting 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 400.01 - Onderwijshuisvesting
480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
480.04 - Onderwijsachterstanden
480.06 - Voortijdig schoolverlaten
480.07 - Leerlingenvervoer
480.08 - Zorgstructuur onderwijs
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
6.3 - Inkomensregelingen 610.02 - Hoogwaardig handhaven
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
920.01 - Kwijtschelding van belastingen
6.4 - WSW en beschut werk 611.03 - Wet sociale werkvoorziening
6.5 - Arbeidsparticipatie 610.01 - Participatie
2. Samen leven en ondersteunen 0.10 - Mutaties reserves 682.01 - Jeugd voorzieningen
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.01 - Universele preventie jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
714.01 - Gezondheidszorg
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.01 - Wmo algemene voorziening
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
671.01 - Universele preventie jeugd
671.02 - Selectieve preventie jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 662.01 - Wmo maatwerk
670.01 - Wmo algemene voorziening
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
671.03 - Maatwerk jeugd
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.4 - WSW en beschut werk 662.01 - Wmo maatwerk
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.71a - Hulp bij het huishouden (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.71b - Begeleiding (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 670.04 - Wmo preventie
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
6.82a - Jeugdbescherming 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.82b - Jeugdreclassering 671.04 - Specialistische jeugdhulp
7.1 - Volksgezondheid 714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.8 - Overige baten en lasten 922.33 - Algemene baten en lasten stadsbeheer
0.10 - Mutaties reserves 723.36 - Milieubeleid
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
0.63 - Parkeerbelasting 810.38 - Exploitaties
1.2 - Openbare orde en veiligheid 810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer 810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.38 - Exploitaties
810.48 - Groot onderhoud
2.2 - Parkeren 810.38 - Exploitaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 723.36 - Milieubeleid
810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.48 - Groot onderhoud
7.2 - Riolering 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.38 - Exploitaties
7.3 - Afval 721.19 - Afvalinzameling
7.4 - Milieubeheer 723.36 - Milieubeleid
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 810.38 - Exploitaties
8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 002.31 - Evenementen
530.05 - Strategisch beleid sport
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
3.4 - Economische promotie 002.31 - Evenementen
4.1 - Openbaar basisonderwijs 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
5.1 - Sportbeleid en activering 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
530.05 - Strategisch beleid sport
5.2 - Sportaccommodaties 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 002.31 - Evenementen
540.03 - Cultuur
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.4 - Musea 540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.5 - Cultureel erfgoed 541.16 - Monumentenbeleid
5.6 - Media 540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid 0.10 - Mutaties reserves 140.18 - Handhaving openbare ruimten
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
002.27 - Veiligheid en openbare orde
140.18 - Handhaving openbare ruimten
140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
140.28 - Opvang zwerfdieren
7.4 - Milieubeheer 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
8.3 - Wonen en bouwen 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.01 - Functioneren bestuur
001.06 - Griffie
0.2 - Burgerzaken 002.21 - Basisregistraties ppl
003.01 - Publieksplein
820.16 - Wabo-vergunningen
0.4 - Overhead 820.16 - Wabo-vergunningen
0.8 - Overige baten en lasten 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
2.1 - Verkeer en vervoer 820.16 - Wabo-vergunningen
3.1 - Economische ontwikkeling 001.01 - Functioneren bestuur
8.1 - Ruimte en leefomgeving 820.16 - Wabo-vergunningen
8.3 - Wonen en bouwen 820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad 0.1 - Bestuur 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.4 - Overhead 820.76 - Vastgoedbeheer
960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad
0.5 - Treasury 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
0.8 - Overige baten en lasten 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.10 - Mutaties reserves 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
2.1 - Verkeer en vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 820.76 - Vastgoedbeheer
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
3.4 - Economische promotie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.1 - Ruimtelijke ordening 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.42 - Grondexploitatie palenstein
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.3 - Wonen en bouwen 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
822.36 - Woonwagenhuisvesting
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 - Treasury 913.01 - Beleggingen (exploitatie)
914.01 - Rente reserves en voorzieningen
915.01 - Treasury
0.10 - Mutaties reserves 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
922.98 - Dekking eenmalig concern
0.61 - OZB woningen 002.47 - Belastingen
0.62 - OZB niet-woningen 002.47 - Belastingen
0.64 - Belastingen overig 002.47 - Belastingen
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 921.01 - Algemene uitkering
0.8 - Overige baten en lasten 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 002.47 - Belastingen
3.4 - Economische promotie 002.47 - Belastingen
7.2 - Riolering 002.47 - Belastingen
7.3 - Afval 002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead 0.1 - Bestuur 002.08 - Bestuursondersteuning
0.4 - Overhead 002.08 - Bestuursondersteuning
002.10 - Concerncontrol
002.12 - Personeels- en organisatiebeleid
002.13 - Flankerend personeelsbeleid
002.17 - Informatievoorziening
002.18 - Concern ict beleid
002.23 - Bestuurlijk juridische advisering
002.29 - Communicatie
201.02 - Overhead directie bedrijfsvoering
201.07 - Centrale huisvesting ambtelijk apparaat
201.09 - Huisvesting & diensten
201.15 - Salarisadministratie
201.43 - Financien en control
201.65 - Informatie & automatisering
201.97 - Concernoverhead
202.52 - Afdelingsoverhead werk zorg en inkomen
202.58 - Afdelingsoverhead publieksplein
203.20 - Overhead directie stad
209.02 - Overhead concernstaf
209.14 - Ondersteuning p&o beleid
922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering
999.23 - Overhead vrije tijd
0.10 - Mutaties reserves 002.08 - Bestuursondersteuning
990.01 - Saldi van kostenplaatsen directie bedrijfsvoering