Bijlage 14 Monitoring evaluatie pilots

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze bijlage geeft een overzicht van alle recent afgeronde en lopende pilots die bij de gemeente lopen. De nadruk ligt op de evaluatie van deze pilots en, indien van toepassing, de gevolgen van deze evaluatie.
Deze bijlage is een uitvloeisel van raadsmotie 21-0642, Oogst van de pilots en wordt twee keer per jaar geactualiseerd (en opgenomen in perspectiefnota en programmabegroting).
De  pilots die gedekt worden uit het Sociaal Innovatiefonds zijn nog niet meegenomen in dit overzicht, omdat er vertraging is ontstaan in de voorbereiding. 

Evaluatie wijkgericht werken

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Vanaf 2018 is ingezet op wijkgericht werken. Het is opgenomen in het coalitieakkoord en het college van B&W heeft dit in november 2018 uitgewerkt in een bestuurlijke opdracht aan de ambtelijke organisatie voor de looptijd van de collegeperiode. Wijkgericht werken heeft als uitgangspunten dichter tegen de aan inwoner werken, verbinden van de geplande en de geleefde stad, verbinden van inwoners, gemeente, maatschappelijke partners en bedrijven en iedere wijk is anders. Het doel is dat de inwoner meer invloed krijgt op de kwaliteit van leven in de wijk en meer eigenaarschap van de wijk ervaart. Samen staat centraal. Er zijn 2 pilotwijken aangewezen om te experimenteren met hoe wijkgericht werken vormgegeven kan worden. Dit zijn de wijken Seghwaert en Oosterheem.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Dicht tegen de inwoners aan werken (zien en horen wat er speelt), ontmoeting, verbinding en samenwerking in de wijk stimuleren en faciliteren en de betrokkenheid en het eigenaarschap van bewoners vergroten. De inwoner krijgt daarbij meer invloed op de kwaliteit van leven in de wijk en ervaart meer eigenaarschap van de wijk.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Er is veel geleerd en er zijn positieve ervaringen opgedaan vanuit het perspectief van inwoners, partners en de ambtelijke organisatie.
In de pilotwijken zijn resultaten bereikt op de diverse opgaven; dit verdient een vervolg.  Daarbij geldt dat de wijk voor toekomstige vraagstukken steeds meer het schaalniveau zal zijn waarop uitvoeringskracht wordt georganiseerd.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Het college neemt de uitkomsten van de evaluatie mee in de uitwerking van haar ambities met betrekking tot
het wijkgericht werken voor de komende jaren. Het college komt hier na het zomerreces op terug.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? nog onbekend.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Memo en evaluatierapport zijn 6 juli 2022 naar de raad gestuurd.

 

 

Aansluiting jeugdhulp/onderwijs

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Langdurig of zorgwekkend ziekteverzuim van leerlingen is vaak een voorspeller van schooluitval of thuiszitten. Door aanscherping van het protocol ‘Ziekteverzuim als signaal’, een samenwerking tussen leerplicht, JGZ en de scholen van het VO en MBO, wordt door de mentor op school sneller contact gezocht met leerling en ouder. Hierdoor wordt sneller duidelijk of zorg en/of ondersteuning moet worden ingeschakeld. Dit draagt bij aan gerichte verwijzing naar de schoolarts, met als resultaat een stabilisering van het aantal verzuimonderzoeken. Door vroegtijdige inzet van de schoolarts en/of jeugdhulp wordt het gebruik van zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp voorkomen.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

ja

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Ja. De werkwijze van de pilot is inmiddels staand beleid geworden.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? De nieuwe werkwijze leidt tot een jaarlijkse besparing van € 20.600.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? via monitor O&V

 

 

Daklozenpunt

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

In 2017 is de motie 1711-19A in de Gemeenteraad aangenomen om onderzoek te doen naar een dependance voor een daklozenloket. Daarbij speelde ook de vraag om opties te bieden voor een briefadres. 

In 2020 werd deze motie een feit en werd het Daklozenpunt als pilot in Zoetermeer geopend. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie over (dreigende) dakloosheid. Het punt heeft tevens een doorverwijsfunctie naar het Daklozenloket in Den Haag. Een externe partij in onze gemeente - het Leger des Heils - stelt voor een aantal inwoners ook een briefadres beschikbaar.   Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Zoetermeerse daklozen kunnen zich lokaal en dichtbij melden. Doordat de gemeente Zoetermeer beter zicht heeft op de groep kan er sneller een passend traject worden ingezet (hetzij doorverwijzing naar een MO-traject, hetzij lokale voorzieningen). Hierdoor vallen Zoetermeerse daklozen niet meer tussen wal en schip.

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum Q2 2020
Einddatum Q2 2022
Evaluatiemoment Tussenevaluatie op 29-12-2020 geweest, eind evaluatie mei 2022

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Ja, het haakt ook aan bij de actuele landelijke ontwikkelingen in de aanpak van dakloosheid. Hierbij is de focus meer op huisvesting, financiële problematiek en op de inzet van ervaringsdeskundigen.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Ja, er bestaat behoefte om het Daklozenpunt structureel te maken om dak- en thuisloosheidsproblematiek in Zoetermeer aan te pakken .
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Ja. Het Daklozenpunt kost € 80.000 per jaar. In 2023 zijn  incidentele middelen beschikbaar om het daklozenpunt voort te zetten. Het voornemen is om het Daklozenpunt vanaf 2024 structureel te maken. In eerste instantie wordt onderzocht of de kosten kunnen worden  gedekt uit regionale middelen voor de aanpak van dak- en thuisloosheid die dan worden overgeheveld van centrumgemeente Den Haag naar Zoetermeer. De raad ontvangt dan een voorstel voor begrotingswijziging. Als dat niet mogelijk is, volgt in de Perspectiefnota 2024 een voorstel voor nieuw beleid met de vraag voor de bijbehorende dekking.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Tot nu toe via (raads)memo's of de P&C cyclus. Voornemen om het Daklozenpunt structureel te maken is nog niet bestuurlijk gerapporteerd.

 

 

Logeeropvang

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Respijtzorg is kortdurend verblijf in de Wmo in de vorm van logeeropvang voor de mantelverzorgde, met als primair doel de ontlasting van de mantelzorger. Het is een maatwerkvoorziening, waarvoor een indicatie moest worden  gevraagd via de Wmo-unit. In het kader van de doorontwikkeling vrijwilligers- mantelzorg en clientondersteuning wilde het college de mogelijkheden voor respijtzorg vergroten en deze toegankelijker maken. Door de toegang laagdrempeliger te organiseren, kon sneller worden  ingespeeld op de behoefte om ontlasting van de mantelzorger.
Hiertoe is een pilot geweest: Logeeropvang bij Zorgpension (onderdeel van Fundis) werd voor een periode van één jaar een vrij toegankelijke voorziening. Dat betekende dat de mantelzorger zich rechtstreeks bij het Zorgpension kon aanmelden, waarna het Zorgpension een zorgvuldige toegangstoets uitvoerde. Toekenning vanuit de gemeente vond hierna versneld plaats, zonder dat de cliënt gezien werd door een Wmo-consulent.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Ja.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Ja, de werkwijze van de pilot wordt gehandhaafd
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nee.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Via raadsmemo, d.d. 8 februari 2022

 

 

Hallo Werk

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Vanuit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) zetten we in op een andere manier van matchen: namelijk op competenties en talenten. Met de pilot Hallo Werk zijn de eerste stappen in de uitvoering hierin gezet. In het eerste kwartaal van 2022 wordt een besluit genomen over het vervolg van de pilot. Om werkzoekenden snel en duurzaam aan het werk te kunnen helpen, haalt het Werkgeversservicepunt zoveel mogelijk kansen op werk op bij werkgevers. De focus ligt hierin op de kansrijke sectoren: Transport&Logistiek, Groen, Bouw&Techniek, Zorg&Welzijn en Retail. Extra aandacht gaat uit naar de A12- corridor waar gemeenten en ondernemers werken aan een gezamenlijke infra-agenda.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Er is in 2020 en 2021 ervaring opgedaan met het dienstverleningsconcept HalloWerk. Dit dienstverleningsconcept heeft als doel om werkgevers en werkzoekenden op een andere manier met elkaar in contact te laten komen, namelijk door te matchen op vaardigheden en competenties (en minder op basis van werkervaring en opleiding). De pilot van HalloWerk is in februari 2022 afgerond en geëvalueerd. De geleerde lessen worden verder uitgewerkt bij het regionaal succesvol matchen en de landelijke ontwikkelingen rond matchen op skills.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nee.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Via de jaarstukken 2021.

 

 

Buddy-app

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

De Buddy-app is een digitaal zelfhulpinstrument om financiële hulpverlening te ondersteunen. De app is een combinatie van internetbankieren en een budgetcoach. Gebruikers kunnen de app inzetten voor dagelijks bankieren zoals het saldo checken en overboekingen doen. Het grote verschil met een gewone bank-app is dat Buddy de vaste lasten apart zet zodat gebruikers alleen hun leefgeld nog op de rekening hebben. Daarbij kunnen gebruikers Buddy vragen stellen over hun bankzaken en hebben ze op deze wijze interactie met een digitale coach.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Het doel was om een pilot te starten met 10 gebruikers en dit aantal stapsgewijs uit te breiden naar 50. Het aantal deelnemers bleef na extra wervingsinspanningen achter op de verwachtingen. 

De pilot heeft in aantallen deelnemers niet opgeleverd wat we hadden verwacht. Het volume van 7 actieve gebruikers is te beperkt om te concluderen of de app een verbetering is voor de hulpverlening in de nazorgfase van een schuldhulpverleningstraject en/of een aanvulling is op de gemeentelijke dienstverlening. Er was te weinig animo vanuit de doelgroep. Mensen kregen uitleg over de privacy, beveiliging en vergunningen van Buddy, maar waren terughoudend voor een geld-app die niet van een officiële bank is.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

De pilot wordt niet voortgezet. Ondanks dat de doelgroep is verbreed, valt op basis van de ervaringen niet te verwachten dat extra inzet op (sociale media)campagnes snel tot 50 deelnemers zal leiden. Waarbij moet worden  opgemerkt dat downloaden van de app niet per definitie betekent dat men er feitelijk ook actief gebruik van maakt.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? We gaan in overleg met Buddy Payment over het invullen van de resterende licenties. Wij nemen de app als (zelfhulp)instrument mee in onze communicatie en bieden het aan gemotiveerde cliënten aan als het aan de behoefte voldoet. Bestaande gebruikers van de buddy-app kunnen deze kosteloos blijven gebruiken.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Raadsmemo d.d. 7 april 2022

 

 

Afvalringen

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Op 28 jun 2021 is een motie door de raad aangenomen om afvalringen toe te passen bij bestaande afvalbakken. Vervolgens is gezocht naar een bestaand concept. Dit bleek er al te zijn en wordt doneerring genoemd.  Door een ring aan te brengen rondom de inwerpopening van een afvalbak hebben mensen de mogelijkheid om statiegeldproducten in de ring te zetten in plaats van in de afvalbak te gooien. Anderen kunnen het statiegeld innen door de producten uit de ring te halen. Er worden in totaal 10 ringen besteld die in twee straten bij elk 5 bakken aangebracht worden. Deze worden gemonitord. Door extra communicatie wordt de werking onder de aandacht gebracht. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Er worden zichtbaar statiegeldproducten in ringen gezet. Dit wordt steekproefsgewijs nagegaan. Dit leidt tot minder vervuiling rondom de prullenbakken. Of het afval in de afvalbakken beter is gescheiden, wordt niet gemeten. Er zijn geen langdurig gemeten data beschikbaar van de samenstelling van vuil uit de afvalbakken. 

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

De pilot is later gestart, de evaluatie vindt begin september plaats. Hierover wordt de raad geïnformeerd.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Verdagingsmemo begin juli naar de raad gestuurd.

 

 

Seniorenmakelaar

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Op 1 november 2019 startten de gemeente Zoetermeer, De Goede Woning, Vestia en Vidomes, ondersteund door Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), de pilot met een seniorenmakelaar in Zoetermeer. De pilot kende een looptijd van 2 jaar en werd om praktische redenen met 2 maanden verlengd tot het einde van het kalenderjaar (31 december 2021). Daarmee kende de pilot in totaal een looptijd van 26 maanden. In de pilot heeft de seniorenmakelaar een aanstelling van 36 uur. De invulling van die 36 uur is verdeeld over 2 mensen.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat De seniorenmakelaar is er om empty nesters uit grote corporatiewoningen in het sociale of middeldure segment te verleiden tot verhuizing naar een kleinere, beter passende woning. Daardoor wonen meer mensen passend en toekomstbestendig. Bovendien komt hiermee de doorstroming op gang: een grote woning wordt vrijgespeeld voor een (groot) gezin , die weer een woning achterlaat voor andere woningzoekenden, waardoor de bestaande voorraad beter wordt benut en meer mensen passend wonen. De seniorenmakelaar mag maatwerk inzetten om een verhuizing te realiseren.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

ja

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

ja, de seniorenmakelaar is inmiddels 'staand beleid' geworden.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? nee
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Via de Perspectiefnota 2022-2025

 

 

Korte wapenstok

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Het betreft een landelijke pilot in opdracht van het Ministerie van Justitie & Veiligheid met 10 deelnemende gemeenten waaronder de gemeente Zoetermeer. Een aantal boa's is op basis van criteria uitgerust met de korte wapenstok. Doel van de pilot is de noodzaak voor het dragen van geweldsmiddelen door boa's én de invloed ervan op het veiligheidsgevoel voor boa's te onderzoeken. Door het ministerie wordt een landelijke eindevaluatie gedaan. Daarnaast houdt de gemeente zelf een interne evaluatie op basis van een maandelijkse enquête onder de boa's en een eindevaluatie in de vorm van interviews met de leden van de projectgroep en een focusgroep met de boa’s. De eindevaluatie (zowel intern als door het ministerie) vindt plaats in de periode februari - juli 2022. Dus voor het daadwerkelijke einde van de verlengde pilot. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat De effecten van het dragen van de korte wapenstok op de taakuitoefening van de boa’s en het veiligheidsgevoel van de boa’s onderzoeken. 

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Ja. De pilot is goed verlopen. De uitkomst van de interne (lokale) evaluatie is dat, gebaseerd op feitelijkheden, (aantal incidenten) er geen grond is om de korte wapenstok toe te kennen. Echter het dragen van de korte wapenstok heeft een preventieve en de-escalerende werking en verhoogt het veiligheidsgevoel onder de boa’s.
De uitkomsten van de landelijke evaluatie sluiten hierbij aan. Naar aanleiding van de uitkomsten van de landelijke pilot evaluatie is door de minister van Justitie en Veiligheid een aantal veranderingen doorgevoerd. Het noodzaakcriterium voor het aanvragen van geweldsmiddelen is aangepast en het leefbaarheidscriterium is gewijzigd naar het inzetcriterium. Dit houdt in dat boa’s kunnen worden ingezet voor overtredingen waarbij sprake is van verloedering en/of overlast en/of waarbij de veiligheid wordt aangetast. Ook benoemt de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) goed werkgeverschap als voorwaarde voor een veilige werkomgeving en taakuitoefening van de boa’s. 

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Ja. Op 5 juli 2022 heeft het college besloten om een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van J&V om de boa’s uit te rusten met een korte wapenstok. De aanvrager is de boa-werkgever. De Lokale Driehoek (teamchef politie, gebiedsofficier OM en burgemeester) hebben een adviserende taak. Op korte termijn wordt een aanvraag ingediend bij het Ministerie van J&V voor het toekennen van de korte wapenstok. Er worden voorbereidingen getroffen om snel te kunnen schakelen na een positieve beslissing van het ministerie (verwachting oktober 2022). 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nee.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De raad is op 22 juni 2022 geïnformeerd over de uitkomsten van de interne evaluatie van de pilot korte wapenstok (raadsmemo en rapport evaluatie). Besluitvorming in het college over het indienen van de aanvraag bij het Ministerie van J&V heeft op 5 juli plaatsgevonden. De raad is hierover via een raadsmemo geïnformeerd.
Ter info: de OR is op 21 juni bijgepraat over de uitkomsten van de interne evaluatie een heeft het raadsmemo en het rapport evaluatie ontvangen. Ook ontvangt de OR het raadsmemo naar aanleiding van het collegebesluit 5 juli 2022.

 

 

Powerfull ageing

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Om de uitvoering van de Wmo op de lange termijn ook financieel beheersbaar te houden, zet het college in op preventie. Hierbij geldt als uitgangspunt dat onze inwoners zo lang en zo vitaal en actief mogelijk mee kunnen doen aan de maatschappij. Langer zelfredzaam blijven leidt niet alleen tot een uitgestelde zorgbehoefte maar ook tot een verbeterd gevoel van welbevinden.
Om vanuit de inzet op preventie deze zelfredzaamheid te stimuleren, is voorgesteld om per 2021 gerichte fysiotherapie aan te bieden aan inwoners die een beroep doen op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Deelname is op vrijwillige basis en vervangt in eerste instantie de ondersteuning in de huishoudelijke hulp.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Geadviseerd wordt om de pilot te verlengen, omdat de resultaten van de borging na twee jaar zichtbaar zijn. Daarnaast geeft het ruimte om het proces bij de toegang te verscherpen en te onderzoeken of de pilot kan worden uitgebreid met andere maatwerkvoorzieningen dan huishoudelijke ondersteuning. Hierna kan worden bepaald of powerful ageing in ons beleid wordt opgenomen of dat we ermee stoppen. 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Advies wordt om het vervolg van de interventie Powerful Ageing te bekostigen uit het Sociaal Innovatie Fonds (SIF). Een van de onderdelen van het SIF is positieve gezondheid en het huishouden. Powerful Ageing is een preventieve interventie wat onder positieve gezondheid en huishoudelijke ondersteuning valt.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Informerend naar B&W en raad. Aan het college wordt gevraagd om de pilot voort te zetten. 

 

 

Stedenbouwkundige buurtvisie

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Op 12 juli 2021 is het raadsbesluit initiatiefvoorstel ‘stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin’ genomen. Daarin is bepaald dat er een pilot ‘stedenbouwkundige buurtvisie’ wordt uitgevoerd. Het college heeft op 22 december 2021 besloten dat deze pilot wordt uitgevoerd bij twee deelgebieden in de Binnenstad, te weten: 
• Deelgebied 3: Luxemburglaan e.o. (inclusief stadshartpassage)
• Deelgebied 5a: Zuidflank/ Nederlandlaan

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het beoogd effect van de stedenbouwkundige buurtvisie is tweeledig. Door het overleg over bouwprojecten aan de voorkant te starten, wordt niemand overvallen met kaders die al zijn vastgesteld. Daarnaast wordt beoogd om ontwikkelingen niet per kavel te bekijken maar per buurt, met daarin meerdere kavels en de omgeving waarin de locaties worden ontwikkeld. 
Door eerst twee pilots stedenbouwkundige buurtvisie te doen, kijkt het college of de beoogde doelstellingen worden behaald en wat de kosten zijn in termen van geld en tijd. 
Tevens kan college bepalen in hoeverre het opstellen van een stedenbouwkundige buurtvisie wordt verankerd in het beleid van participatie en in de wijze van projectmatig werken bij stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Flexwonen Ruimtebaan

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Naar aanleiding van motie 1911-35: Flexwonen is onderzoek gedaan naar 4 potentiële locaties in Zoetermeer die kansen bieden voor het realiseren van flexibele woonconcepten. Het college heeft een
voorkeur uitgesproken om de locatie Ruimtebaan nader te verkennen. Het project Flexwonen Ruimtebaan behelst de realisatie van ca. 80 tijdelijke sociale huurwoningen voor spoedzoekers op het voormalig baggerdepot aan de Ruimtebaan. Hiervoor is de samenwerking gezocht met woningcorporatie Vidomes.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat De voorbereiding van de bouw van ca. 80 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan, waarbij duidelijk is onder welke voorwaarden de flexwoningen ingepast kunnen worden, wie deze ontwikkelt, bouwt, verhuurt en beheert en welke financiële consequenties dit voor de gemeente heeft.

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum  20 december 2021 (vaststelling projectopdracht door het college)
Einddatum Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de haalbaarheidsfase.
Evaluatiemoment 2x per jaar in Rapportage Ruimtelijk Fysiek, eerstvolgende oktober 2022

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de haalbaarheidsfase.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de haalbaarheidsfase.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de haalbaarheidsfase.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?

Raadsmemo over planning begin juli naar de raad.

Besluitvorming over de haalbaarheidsfase vindt na het zomerreces 2022 plaats. Tevens wordt de raad twee maal per jaar geïnformeerd via de Rapportage Ruimtelijk Fysiek. 

 

 

Woonoverlast

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Door integraal met ketenpartners te  samenwerken het woongenot van inwoners bevorderen én, indien nodig, hulp en/of zorg bieden aan veroorzakers van woonoverlast.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

De geïntensiveerde aanpak van woonoverlast wordt onverkort voortgezet. De aanpak, inclusief de werking van het meldpunt ‘overlast door buren’ wordt in 2023 geëvalueerd.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Dealbreakers

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Dealbreakers is een twee jarige pilot, gefinancierd door het rijk, gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Het jaarlijkse budget van de pilot is € 40.000.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het doel van Dealbreakers Zoetermeer is het voorkomen dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit terechtkomen, door:
1.    Het uitvoeren van preventieve initiatieven op scholen om jongeren bewust te maken van de risico’s en gevaren van criminaliteit; 
2.    Jongeren die dreigen af te glijden naar ondermijnende criminaliteit op te nemen in de jeugd- en/of ondermijningsaanpak.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

IPTA

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Sinds 2018 werkt de gemeente Zoetermeer samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het preventieve project Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA), een coachingsmethodiek gericht op jongeren die dreigen af te glijden in criminaliteit. Binnen dit project is vanaf de start gekozen voor een domeinoverstijgende aanpak. Hierbij is expertise op het gebied van begeleiding en (job)coaching gevonden binnen de afdeling WZI, onderwijs en later ook bij De Binnenbaan. Aansturing van het project en afstemming met het ministerie is belegd bij Veiligheid. De aanpak zorgt indirect voor een veiligere samenleving, maar er worden ook veel kosten bespaard. Deze maatschappelijke baten zitten niet alleen in het voorkomen van criminaliteit, maar ook in het voorkomen van kosten die voortkomen uit vroegtijdig schoolverlaten, schuldenproblematiek en slachtofferschap. De methodiek dient steeds vaker als voorbeeld van een interventie waarin daadwerkelijk integraal wordt samengewerkt door professionals uit sociaal- en veiligheidsdomein.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Voorkomen van High Impact Crimes (HIC) door jongeren, die dreigen af te glijden in criminaliteit, intensief te coachen. Daarnaast wordt via deze pilot geprobeerd bij te dragen aan een domeinoverstijgende werkwijze.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

IPTA wordt intensief gemonitord en geëvalueerd door het ministerie van J&V. Zij zijn eigenaar van de pilot.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Ja
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Mogelijk
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De burgemeester wordt regelmatig geïnformeerd over IPTA als onderdeel van de jeugdaanpak.

 

 

Positieve gezondheid

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Als onderdeel van het programma Sociaal Innovatiefonds worden inwoners met een ondersteuningsvraag voorzien van praktische handvatten om het huishouden zelf te organiseren. Dat betekent omdenken en toch dicht bij de vraag van de inwoner blijven. Het accent ligt op het versterken van eigen kracht en zelfregie. Samen met partners in de stad gaan we experimenteren, leren en ontdekken welke rol huishoudelijke ondersteuning heeft, gezien vanuit positieve gezondheid. Dit levert een palet aan ontwikkelmogelijkheden op, zodat inwoners zelf de regie in het huishouden kan houden.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Versterken van de eigen kracht inwoner en zelfregie huishouden. Als impact willen we dat oudere inwoners van Zoetermeer zo lang mogelijk zinvol en vitaal zelfstandig leven en zich gelukkig voelen. Tegelijkertijd willen wij bijdragen aan het financieel bestendig houden van de Wmo huishoudelijke ondersteuning en het beschikbaar houden ervan voor mensen die het echt nodig hebben. 

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum oktober 2022
Einddatum Streefdatum december 2024
Evaluatiemoment De programmamanager is in augustus 2022 gestart en voert verkennende gesprekken met de deelprojectleiders van het Sociaal Innovatie Fonds. Evaluatie streefperiode medio 2024. 

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?

Nog niet bekend.

Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Containertuintjes

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Containertuintjes worden aangelegd op ‘twee bekende hotspots’, waar mogelijk geïntegreerd in buurtgroen. Het gaat hierbij om een tuintje dat direct om een afvalcontainer heen worden aangelegd.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

De evaluatie is in gang gezet; resultaten zijn nog niet bekend. 

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Samenwonen op proef met uitkering

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Deze pilot maakt het mogelijk voor bijstandsgerechtigden om op proef te samenwonen zonder consequenties voor de uitkering.
Dit is in lijn met de ruimte die de wet biedt om maatwerk te leveren. Bij positieve uitkomst, in dit geval de keuze om te gaan samenwonen na een proefperiode, komt er weer een woning vrij op de woningmarkt.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Bijstandsgerechtigden de kans geven om te verkennen of samenwonen wat voor ze is, zonder dat dit consequenties heeft voor hun uitkering.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog onbekend.

Het is een succes als er minder onderzoeken worden gedaan naar een vermeende gezamenlijke huishouding vanuit de afdeling fraude en handhaving. Verder is het ook een succes als er meer doorstroom is binnen de woningmarkt, dit is echter niet binnen een jaar te meten. Het succes is ook afhankelijk van hoeveel mensen zich hiervoor aanmelden; dat is niet van tevoren te bepalen.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?