Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2023

Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 32 % - - - -
Begroting PB 2023 - 51 % 51 % 51 % 51 %

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 33 % - - - -
Begroting PB 2023 - 51 % 51 % 51 % 51 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 39 % - - - -
Begroting PB 2023 - 41 % 41 % 41 % 41 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 34 % - - - -
Begroting PB 2023 - 41 % 41 % 41 % 41 %

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject

Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 87,9 % - - - -
Begroting PB 2023 - 90 % 92 % 92 % 92 %

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking

Bron: Suites4-Sociaal
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 3,6 % - - - -
Begroting PB 2023 - 3,5 % 3,4 % 3,4 % 3,4 %

% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage)

Bron: Domein/CBS
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 10,2 % - - - -
Begroting PB 2023 - 15 % 15 % 15 % 15 %

Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.

Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 2627 - - - -
Begroting PB 2023 - 2000 2000 2000 2000

Aantal personen met een Zoetermeerpas

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 9059 - - - -
Begroting PB 2023 - 8200 8200 8200 8200

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 4325 - - - -
Begroting PB 2023 - 4500 4500 4500 4500

Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 1401 - - - -
Begroting PB 2023 - 1450 1450 1450 1450

Opgelegde maatregelen

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 108 - - - -
Begroting PB 2023 - 150 150 150 150

Beperken instroom preventiequote

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 37 % - - - -
Begroting PB 2023 - 40 % 40 % 40 % 40 %

Aantal opgelegde boeten

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 45 - - - -
Begroting PB 2023 - 150 150 150 150

% Van de doelgroep met Kwijtschelding

Bron: Belastingadministratie
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 69 % - - - -
Begroting PB 2023 - 75 % 75 % 75 % 75 %

Aantal fraudezaken

Bron: Liaan
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 304 - - - -
Begroting PB 2023 - 250 250 250 250

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving

Bron: Liaan
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 79 - - - -
Begroting PB 2023 - 80 80 80 80

Prestatie-indicatoren Programma 2

Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt

Bron: Datawarehouse Z'meer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 4648 - - - -
Begroting PB 2023 - 4600 4550 4500 4450

De realisatie 2021 is op basis van de meest recente cijfers (peildatum 9-8-2022) naar boven bijgesteld t.o.v. de realisatie ten tijde van de Jaarrekening. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp stijgt sinds 2021 weer. Streven is om deze stijging de komende jaren te keren. 

% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer

Bron: CBS
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 15,1 - - - -
Begroting PB 2023 - 15 14,8 14,6 14,4

Het percentage jeugdigen met jeugdhulp is gestegen en ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (12,9% in 2021). 

Bereik basispakket JGZ

Bron: Verantwoording JGZ
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 84,7 - - - -
Begroting PB 2023 - 87 87 87 87

Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West was in 2021 wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar 
was het bereik gemiddeld 84,7%. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar was het bereik gemiddeld 19,6%. 
Reden voor het lagere bereik was dat het werk ook het afgelopen jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie deels heeft stilgelegen. Met name in de 
schoolgaande leeftijd was het bereik lager door het sluiten van de scholen en de wisselende coronamaatregelen in 2021. Streven is dat het bereik weer op het 'oude' niveau komt.

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

% Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden

Bron: CEO
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 73 % - - - -
Begroting PB 2023 - 85 % 85 % 85 % 85 %

In de jaarrekening 2021 is per abuis een verkeerde waarde bij de realisatie opgenomen. De correcte realisatie is 73%  in plaats van 86%.

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 8548 - - - -
Begroting PB 2023 - 7800 7800 7800 7800

Vanaf mei 2021 is het samenwerkingsverband inZet gestart en is een deel van de maatwerkvoorzieningen bij inZet ondergebracht, daardoor verwachten we de komende jaren een daling van het aantal klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening.

Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest

Bron: Wijkzorgnetwerken
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 125 - - - -
Begroting PB 2023 - 120 120 120 120

Het aantal huishoudens met multiproblematiek waar zorgcoördinaties nodig is, is stabiel en past bij de verwachting.

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek

Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 103 - - - -
Begroting PB 2023 - 35 35 35 35

De afgelopen jaren is een stijging waar te nemen in het aantal meldingen over fraude en onrechtmatigheid bij de gemeente.

% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld

Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 83 % - - - -
Begroting PB 2023 - 40 % 40 % 40 % 40 %

Deze indicator geeft het percentage meldingen van fraude of onrechtmatigheid weer dat wordt afgehandeld door de toezichthouders van de gemeente. 

% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg

Bron: Suite
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 36 % - - - -
Begroting PB 2023 - 60 % 60 % 60 % 60 %

De toezichthouders van de gemeente adviseren op basis van hun onderzoek of rechtsvervolging nodig is.

Aantal unieke klanten van het samenwerkingsverband InZet

Bron: InZet

inZet is per 1 mei 2021 gestart met de dienstverlening. Er zijn nog geen cijfers over het aantal unieke klanten beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.

% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet

% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet met als streefwaarde 80%

Bron: InZet
Type 2023 2024 2025 2026
Begroting PB 2023 80 % 80 % 80 % 80 %

Het samenwerkingsverband inZet is vanaf mei 2021 gestart. Het streven is dat 80% van de inwoners bekend raakt maakt het samenwerkingsverband.

% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel ‘begeleiding’ dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod

%  Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod met als streefwaarde 50%

Bron: InZet
Type 2023 2024 2025 2026
Begroting PB 2023 50 % 50 % 50 % 50 %

Voordat het samenwerkingsverband inZet bestond werd de maatwerkvoorziening begeleiding individueel bij de cliënt thuis geboden. Het ondersteuningsaanbod van inZet wordt waar mogelijk groepsgewijs geboden, zodat cliënt ook direct contacten en activiteiten buitenshuis hebben.

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning

Bron: Adviespunt Zorgbelang de bron

Vanaf 1 mei 2021 wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Er zijn nog geen cijfers over het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Totaal aantal MW vermogen wind energie

Bron: klimaatmonitor
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 9 - - - -
Begroting PB 2023 - 9 9 9 9

Er zijn geen nieuwe windmolens voorzien. 

Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in Megawatt (MW)

Bron: klimaatmonitor databank
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 50 - - - -
Begroting PB 2023 - 69 85 103 120

De cijfers van de klimaatmonitor over 2021 over deze indicator zijn nog niet beschikbaar. We verwachten komende jaren een sterke groei van met name particuliere zonne-energie. 

Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ)

Bron: klimaatmonitor databank
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 29,8 - - - -
Begroting PB 2023 - 29,75 29,5 9,25 9,25

We verwachten dat de huidige trend doorzet. 

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit)

Bron: klimaatmonitor databank
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7,6 % - - - -
Begroting PB 2023 - 5,5 % 5,75 % 6 % 6 %

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's

Bron: Legesverordening
Type 2021
Realisatie 283,9 Jaarlijks minder

De jaarlijkse rente indexatie van de afvalstoffingheffing telt niet mee voor deze indicator. Het streven om elk jaar de afvalstoffenheffing te verlagen is niet meer realistisch. Door het niet doorgaan van nieuw afvalbeleid is er geen ferme daling ingezet van de hoeveelheid restafval. Daarnaast heeft hebben we bij het inzamelen van afval te maken met diverse prijsverhogingen. 

% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025
Realisatie 86 % - - -
Begroting PB 2022 - 70 % 75 % 75 %

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2021
Realisatie 3,7 jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2021
Realisatie 18,4 jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2021
Realisatie 37,3 jaarlijks meer

Er is een trend dat de hoeveelheid karton per inwoner toeneemt. Dit komt door de toename van online-winkelen en thuisbezorging. Het zal dus niet moeilijk zijn deze prestatie te halen. Waar we naar streven is minder karton bij het restafval (een hoger percentage gescheiden oud papier en karton). 

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2021
Realisatie 9,2 jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2021
Realisatie 57 jaarlijks meer

Geen bijzonderheden.

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitsniveau verharding

Bron: Quickscan
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 95 % - - - -
Begroting PB 2023 - 90 % 90 % 90 % 90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Verharding wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Naast deze beeldkwaliteit wordt de technische toestand van de verharding gemeten via inspecties. Deze technische inspecties zijn leidend voor de benodigde onderhoudsmaatregelen.  

Kwaliteitsniveau meubilair

Bron: Quickscan
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 96 % - - - -
Begroting PB 2023 - 90 % 90 % 90 % 90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Straatmeubilair wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. 

Kwaliteitsniveau groen

Bron: Quickscan
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 92 % - - - -
Begroting PB 2023 - 90 % 90 % 90 % 90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Groen wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. 

Kwaliteitsniveau verzorging

Bron: Quickscan
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 97 % - - - -
Begroting PB 2023 - 90 % 90 % 90 % 90 %

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten.Verzorgend onderhoud wordt meegenomen in de Quickscan. Het betreft bijvoorbeeld de hoeveelheden onkruid en zwerfaval. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.

Prestatie-indicatoren Programma 4

Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Waardering Bibliotheek

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 8,1 - - - -
Begroting PB 2023 - 8 8 8 8

Waardering CKC

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7,8 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,9 7,9 7,9 7,9

Waardering Cultuurpodium Boerderij

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7,8 - - - -
Begroting PB 2023 - 8 8 8 8

Waardering Stadstheater

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 8,1 - - - -
Begroting PB 2023 - 8 8 8 8

Waardering Museum De Voorde

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,4 7,4 7,4 7,4

Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7,3 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,7 7,7 7,7 7,7

Waardering Filmhuis Cameo

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7,6 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,5 7,5 7,5 7,5

Waardering ZFM

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7,3 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,6 7,6 7,6 7,6

Waardering zwembaden

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 4,7 - - - -
Begroting PB 2023 - 7 7 7 7

Waardering sportverenigingen

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7,3 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,5 7,5 7,5 7,5

Waardering stadsboerderijen

Bron: Stadspeiling
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 8,1 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,5 7,5 7,5 7,5

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad

Aantal evenementen

Bron: Gemeente
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 24 - - - -
Begroting PB 2023 - 70 70 70 70

Aantal uitleningen Bibliotheek

Bron: Aangeleverd Bibliotheek
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 405174 - - - -
Begroting PB 2023 - 725000 725000 725000 725000

CKC en partners leerling contracturen

Bron: Aangeleverd CKC
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 99679 - - - -
Begroting PB 2023 - 184000 184000 184000 184000

Aantal deelnemers CKC en partners

Bron: Aangeleverd CKC
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 11043 - - - -
Begroting PB 2023 - 27500 27500 27500 27500

Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij

Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 5915 - - - -
Begroting PB 2023 - 55000 55000 55000 55000

Aantal bezoekers Stadstheater

Bron: Aangeleverd Stadstheater
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 18804 - - - -
Begroting PB 2023 - 115000 115000 115000 115000

Aantal bezoekers Museum De Voorde

Bron: Aangeleverd De Voorde
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 4973 - - - -
Begroting PB 2023 - 25000 25000 25000 25000

Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Aangeleverd Terra Art Projects
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 800 - - - -
Begroting PB 2023 - 15000 15000 15000 15000

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo

Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 2629 - - - -
Begroting PB 2023 - 5500 5500 5500 5500

Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen

Bron: Registratie VT
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 82568 - - - -
Begroting PB 2023 - 80000 80000 80000 80000

Bezetting binnensportvoorzieningen

Bron: Registratie VGB
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 30 % - - - -
Begroting PB 2023 - 70 % 70 % 70 % 70 %

Bezetting buitensportaccommodaties

Bron: Registratie VGB
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 100 % - - - -
Begroting PB 2023 - 100 % 100 % 100 % 100 %

% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)

Bron: Stadspeiling +
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 75 % - - - -
Begroting PB 2023 - 74 % 74 % 74 % 74 %

% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)

Bron: Stadspeiling +
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 70 % - - - -
Begroting PB 2023 - 65 % 65 % 65 % 65 %

Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)

Bron: Registratie VT
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 279300 - - - -
Begroting PB 2023 - 375000 375000 365000 365000

Prestatie-indicatoren Programma 5

Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 0 - - - -
Begroting PB 2023 - 5 5 5 5

Halt geeft ieder jaar diverse voorlichtingssessies op scholen. De onderwerpen zijn onder andere: geweld en wapenbezit, de jaarwisseling en online veiligheid. Het RIEC geeft op scholen voorlichting over ondermijning.

Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert

Bron: Konraad
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 3 - - - -
Begroting PB 2023 - 2 2 2 2

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 8 - - - -
Begroting PB 2023 - 8 8 8 8

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal RR handhavingsacties

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 1 - - - -
Begroting PB 2023 - 4 4 4 4

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 2 - - - -
Begroting PB 2023 - 2 2 2 2

Schadebedrag jaarwisseling (€)

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 116331 - - - -
Begroting PB 2023 - 99999 99999 99999 99999

Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 241 - - - -
Begroting PB 2023 - 100 100 100 100

Aantal milieu gerelateerde klachten

Bron: Rapportage ODH
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 111 - - - -
Begroting PB 2023 - 127 127 127 127

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid

Bron: Rapport VRH
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 141 - - - -
Begroting PB 2023 - 165 165 165 165

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening

Bron: Rapport VRH
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 1 - - - -
Begroting PB 2023 - 1 1 1 1

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter

Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Bron: CMS, Ringmaster
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 89 % - - - -
Begroting PB 2023 - 90 % 90 % 90 % 90 %

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening

In afwachting van het nieuwe zaaksysteem maakt men gebruik van een tijdelijk systeem. Met dit systeem is het niet mogelijk om dit te meten.

Bron: nvt
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 0 - - - -
Begroting PB 2023 - 0 0 0 0

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 8,3 - - - -
Begroting PB 2023 - 8 8 8 8

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 0 - - - -
Begroting PB 2023 - 7,3 7,3 7,3 7,3

Het digitale aanbod van producten en diensten wordt steeds verder uitgebreid. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen ook steeds verder toe. Doelstelling is om in 2023 gemiddeld een 7,3 te scoren voor de afhandeling van digitale producten. 

% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten

Bron: Key2Zaken
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 26 % - - - -
Begroting PB 2023 - 20 % 20 % 20 % 20 %

% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld

Bron: Key2Zaken
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 70 % - - - -
Begroting PB 2023 - 90 % 90 % 90 % 90 %

Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 0 - - - -
Begroting PB 2023 - 7 7 7 7

% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld

Bron: Orchestra
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 80 % - - - -
Begroting PB 2023 - 92 % 93 % 93 % 93 %

Prestatie-indicatoren Programma 7

Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Bron: Ruimtelijke plannen.nl
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 7 - - - -
Begroting PB 2023 - 0 0 0 0

Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Het rijk biedt gemeenten hiermee meer ruimte voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Nieuwe indicatoren worden in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geformuleerd.

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%

Bron: Gemeentelijke database
Type 2021 2023 2024 2025 2026
Realisatie 1,1 % - - - -
Begroting PB 2023 - 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 %

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%. 

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 Onderwijshuisvesting -9.066 -8.202 -8.637 -8.668 -9.101
480.01 Lokaal onderwijsbeleid -1.866 -948 -947 -985 -984
480.04 Onderwijsachterstanden -635 -666 -666 -666 -666
480.07 Leerlingenvervoer -1.378 -1.442 -1.442 -1.442 -1.442
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -12.945 -11.257 -11.692 -11.760 -12.193
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 Voortijdig schoolverlaten -1.305 -1.353 -1.352 -1.352 -1.352
480.08 Zorgstructuur onderwijs -402 -422 -422 -422 -422
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -353 -97 -97 -97 -97
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -2.061 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 Economische ontwikkeling -525 -601 -571 -601 -571
310.25 Beheer warenmarkten -31 -32 -32 -32 -32
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -556 -633 -603 -633 -603
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 Economische ontwikkeling -376 -347 -347 -347 -347
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -376 -347 -347 -347 -347
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -131 -138 -138 -3 -3
610.01 Participatie -12.270 -11.225 -11.417 -11.417 -11.417
611.03 Wet sociale werkvoorziening -7.911 -7.827 -7.330 -7.109 -7.230
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -20.313 -19.189 -18.885 -18.529 -18.649
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 Hoogwaardig handhaven -695 -801 -801 -761 -713
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen -14.155 -14.402 -14.109 -14.109 -14.034
920.01 Kwijtschelding van belastingen -1.592 -1.658 -1.658 -1.658 -1.658
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -16.442 -16.861 -16.568 -16.528 -16.405

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Programma 2. Samen leven en ondersteunen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 Universele preventie jeugd -4.254 -4.343 -4.343 -4.343 -4.343
671.02 Selectieve preventie jeugd -1.747 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821
671.03 Maatwerk jeugd -3.451 -3.417 -3.282 -3.168 -3.168
671.04 Specialistische jeugdhulp -57.171 -58.325 -56.045 -53.891 -53.649
682.01 Jeugd voorzieningen 1.382 900 248 133 67
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -65.242 -67.007 -65.243 -63.090 -62.914
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
662.01 Wmo maatwerk -31.008 -31.556 -31.372 -31.102 -31.102
670.01 Wmo algemene voorziening -13.583 -13.042 -12.719 -12.609 -12.557
670.05 Wmo maatschappelijke zorg -822 -725 -725 -725 -725
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) -45.413 -45.323 -44.816 -44.436 -44.384
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 Wmo preventie -201 -211 -211 -211 -211
714.01 Gezondheidszorg -1.631 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.832 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 Afvalinzameling 5.070 5.257 5.126 5.110 5.109
723.36 Milieubeleid -1.781 -1.713 -1.617 -1.617 -1.617
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 3.289 3.544 3.510 3.493 3.492
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
810.18 Algemeen beheer -3.198 -3.446 -3.419 -3.235 -3.235
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud -16.902 -17.819 -17.941 -17.838 -17.838
810.38 Exploitaties 3.650 3.734 3.697 3.657 3.609
810.48 Groot onderhoud -8.739 -11.016 -11.162 -11.032 -11.032
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer 287 294 294 294 294
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -24.903 -28.253 -28.531 -28.154 -28.203

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Programma 4. Vrije tijd Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 Exploitatie sportaccommodaties -1.592 -3.072 -4.304 -4.332 -5.064
540.03 Cultuur -8.381 -10.011 -7.849 -7.849 -7.849
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -130 -153 -160 -186 -186
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen -1.655 -1.790 -1.781 -1.787 -1.796
630.02 Welzijnsaccommodaties 1.304 1.450 1.327 1.309 1.309
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -10.453 -13.575 -12.767 -12.844 -13.585
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 Evenementen -857 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling -1.506 -1.564 -1.564 -1.564 -1.564
530.05 Strategisch beleid sport -370 -224 -224 -224 -224
540.03 Cultuur -2.785 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -133 -128 -120 -94 -94
541.16 Monumentenbeleid -266 -277 -253 -253 -253
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) -5.918 -6.130 -6.099 -6.072 -6.072

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Programma 5. Veiligheid Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 Veiligheid en openbare orde -12 -13 -13 -13 -13
140.18 Handhaving openbare ruimten 0 600 600 600 300
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -12 587 587 587 287
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 Veiligheid en openbare orde -236 -248 -248 -248 -248
140.18 Handhaving openbare ruimten -1.768 -3.040 -3.012 -3.012 -2.739
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde -15 -16 -16 -16 -16
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -2.020 -3.304 -3.276 -3.276 -3.003
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten -306 -315 -315 -315 -315
002.27 Veiligheid en openbare orde -11.650 -12.197 -12.506 -12.479 -12.348
140.28 Opvang zwerfdieren -130 -136 -136 -136 -136
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten -1.728 -1.919 -1.919 -1.919 -1.919
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) -13.814 -14.567 -14.876 -14.849 -14.718

Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Programma 6. Dienstverlening en participatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 Basisregistraties ppl -653 -864 -864 -864 -864
003.01 Publieksplein -4.310 -4.378 -3.860 -3.839 -3.839
820.16 Wabo-vergunningen 2.618 1.874 925 -163 -163
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) -2.344 -3.368 -3.800 -4.867 -4.867
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 Functioneren bestuur -3.030 -3.259 -3.224 -3.189 -3.311
001.06 Griffie -2.529 -2.534 -2.534 -2.544 -2.620
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) -35 -295 -395 -395 -250
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) -5.594 -6.088 -6.153 -6.128 -6.181

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Programma 7. Inrichting van de stad Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -91 -96 -96 -96 -96
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen -168 -174 -174 -174 -173
820.46 Volkshuisvestingsbeleid -342 -350 -350 -352 -352
822.36 Woonwagenhuisvesting -623 -221 -221 -221 -221
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 0 0 0 0 0
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -1.224 -840 -840 -842 -842
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 Strategie en programmacoordinatie -169 -174 -174 -174 -174
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.035 -1.043 -1.118 -1.669 -1.995
830.18 Grondexploitatie oosterheem 0 0 0 0 0
830.42 Grondexploitatie palenstein 0 0 0 0 0
830.73 Grondbedrijf algemeen 1.395 327 0 161 161
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden 0 0 0 0 0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering 0 0 0 0 0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 1.046 942 942 942 942
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) -128 70 84 83 83
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 1.110 122 -266 -656 -982
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.649 -1.705 -1.546 -1.546 -1.546
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -1.649 -1.705 -1.546 -1.546 -1.546
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -657 -908 -984 -933 -877
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -657 -908 -984 -933 -877
Overige (7.5)
820.76 Vastgoedbeheer 501 577 578 590 590
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 39 39 39 39 39
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad -1.483 -1.554 -1.554 -1.554 -1.554
Totaal Overige (7.5) -943 -938 -937 -925 -925