Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2023

Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Prestatie-indicatoren Programma 2

Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Terug naar navigatie - Toelichting

De realisatie 2021 is op basis van de meest recente cijfers (peildatum 9-8-2022) naar boven bijgesteld t.o.v. de realisatie ten tijde van de Jaarrekening. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp stijgt sinds 2021 weer. Streven is om deze stijging de komende jaren te keren. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West was in 2021 wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar 
was het bereik gemiddeld 84,7%. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar was het bereik gemiddeld 19,6%. 
Reden voor het lagere bereik was dat het werk ook het afgelopen jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie deels heeft stilgelegen. Met name in de 
schoolgaande leeftijd was het bereik lager door het sluiten van de scholen en de wisselende coronamaatregelen in 2021. Streven is dat het bereik weer op het 'oude' niveau komt.

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

Terug naar navigatie - Toelichting

In de jaarrekening 2021 is per abuis een verkeerde waarde bij de realisatie opgenomen. De correcte realisatie is 73%  in plaats van 86%.

Terug naar navigatie - Toelichting

Vanaf mei 2021 is het samenwerkingsverband inZet gestart en is een deel van de maatwerkvoorzieningen bij inZet ondergebracht, daardoor verwachten we de komende jaren een daling van het aantal klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening.

Terug naar navigatie - Toelichting

Deze indicator geeft het percentage meldingen van fraude of onrechtmatigheid weer dat wordt afgehandeld door de toezichthouders van de gemeente. 

Terug naar navigatie - Toelichting

inZet is per 1 mei 2021 gestart met de dienstverlening. Er zijn nog geen cijfers over het aantal unieke klanten beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.

Terug naar navigatie - Toelichting

Het samenwerkingsverband inZet is vanaf mei 2021 gestart. Het streven is dat 80% van de inwoners bekend raakt maakt het samenwerkingsverband.

Terug naar navigatie - Toelichting

Voordat het samenwerkingsverband inZet bestond werd de maatwerkvoorziening begeleiding individueel bij de cliënt thuis geboden. Het ondersteuningsaanbod van inZet wordt waar mogelijk groepsgewijs geboden, zodat cliënt ook direct contacten en activiteiten buitenshuis hebben.

Terug naar navigatie - Toelichting

Vanaf 1 mei 2021 wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Er zijn nog geen cijfers over het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Terug naar navigatie - Toelichting

De cijfers van de klimaatmonitor over 2021 over deze indicator zijn nog niet beschikbaar. We verwachten komende jaren een sterke groei van met name particuliere zonne-energie. 

Terug naar navigatie - Toelichting

De jaarlijkse rente indexatie van de afvalstoffingheffing telt niet mee voor deze indicator. Het streven om elk jaar de afvalstoffenheffing te verlagen is niet meer realistisch. Door het niet doorgaan van nieuw afvalbeleid is er geen ferme daling ingezet van de hoeveelheid restafval. Daarnaast heeft hebben we bij het inzamelen van afval te maken met diverse prijsverhogingen. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Er is een trend dat de hoeveelheid karton per inwoner toeneemt. Dit komt door de toename van online-winkelen en thuisbezorging. Het zal dus niet moeilijk zijn deze prestatie te halen. Waar we naar streven is minder karton bij het restafval (een hoger percentage gescheiden oud papier en karton). 

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Terug naar navigatie - Toelichting

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Verharding wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Naast deze beeldkwaliteit wordt de technische toestand van de verharding gemeten via inspecties. Deze technische inspecties zijn leidend voor de benodigde onderhoudsmaatregelen.  

Terug naar navigatie - Toelichting

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Straatmeubilair wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. 

Terug naar navigatie - Toelichting

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Groen wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. 

Terug naar navigatie - Toelichting

De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten.Verzorgend onderhoud wordt meegenomen in de Quickscan. Het betreft bijvoorbeeld de hoeveelheden onkruid en zwerfaval. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.

Prestatie-indicatoren Programma 4

Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad

Prestatie-indicatoren Programma 5

Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Terug naar navigatie - Toelichting

Halt geeft ieder jaar diverse voorlichtingssessies op scholen. De onderwerpen zijn onder andere: geweld en wapenbezit, de jaarwisseling en online veiligheid. Het RIEC geeft op scholen voorlichting over ondermijning.

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

Terug naar navigatie - Toelichting

Het digitale aanbod van producten en diensten wordt steeds verder uitgebreid. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen ook steeds verder toe. Doelstelling is om in 2023 gemiddeld een 7,3 te scoren voor de afhandeling van digitale producten. 

Prestatie-indicatoren Programma 7

Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Terug naar navigatie - Toelichting

Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Het rijk biedt gemeenten hiermee meer ruimte voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Nieuwe indicatoren worden in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geformuleerd.

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 Onderwijshuisvesting -9.066 -8.202 -8.637 -8.668 -9.101
480.01 Lokaal onderwijsbeleid -1.866 -948 -947 -985 -984
480.04 Onderwijsachterstanden -635 -666 -666 -666 -666
480.07 Leerlingenvervoer -1.378 -1.442 -1.442 -1.442 -1.442
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -12.945 -11.257 -11.692 -11.760 -12.193
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 Voortijdig schoolverlaten -1.305 -1.353 -1.352 -1.352 -1.352
480.08 Zorgstructuur onderwijs -402 -422 -422 -422 -422
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -353 -97 -97 -97 -97
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -2.061 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 Economische ontwikkeling -525 -601 -571 -601 -571
310.25 Beheer warenmarkten -31 -32 -32 -32 -32
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -556 -633 -603 -633 -603
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 Economische ontwikkeling -376 -347 -347 -347 -347
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -376 -347 -347 -347 -347
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -131 -138 -138 -3 -3
610.01 Participatie -12.270 -11.225 -11.417 -11.417 -11.417
611.03 Wet sociale werkvoorziening -7.911 -7.827 -7.330 -7.109 -7.230
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -20.313 -19.189 -18.885 -18.529 -18.649
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 Hoogwaardig handhaven -695 -801 -801 -761 -713
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen -14.155 -14.402 -14.109 -14.109 -14.034
920.01 Kwijtschelding van belastingen -1.592 -1.658 -1.658 -1.658 -1.658
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -16.442 -16.861 -16.568 -16.528 -16.405

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Programma 2. Samen leven en ondersteunen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 Universele preventie jeugd -4.254 -4.343 -4.343 -4.343 -4.343
671.02 Selectieve preventie jeugd -1.747 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821
671.03 Maatwerk jeugd -3.451 -3.417 -3.282 -3.168 -3.168
671.04 Specialistische jeugdhulp -57.171 -58.325 -56.045 -53.891 -53.649
682.01 Jeugd voorzieningen 1.382 900 248 133 67
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -65.242 -67.007 -65.243 -63.090 -62.914
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
662.01 Wmo maatwerk -31.008 -31.556 -31.372 -31.102 -31.102
670.01 Wmo algemene voorziening -13.583 -13.042 -12.719 -12.609 -12.557
670.05 Wmo maatschappelijke zorg -822 -725 -725 -725 -725
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) -45.413 -45.323 -44.816 -44.436 -44.384
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 Wmo preventie -201 -211 -211 -211 -211
714.01 Gezondheidszorg -1.631 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.832 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 Afvalinzameling 5.070 5.257 5.126 5.110 5.109
723.36 Milieubeleid -1.781 -1.713 -1.617 -1.617 -1.617
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 3.289 3.544 3.510 3.493 3.492
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
810.18 Algemeen beheer -3.198 -3.446 -3.419 -3.235 -3.235
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud -16.902 -17.819 -17.941 -17.838 -17.838
810.38 Exploitaties 3.650 3.734 3.697 3.657 3.609
810.48 Groot onderhoud -8.739 -11.016 -11.162 -11.032 -11.032
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer 287 294 294 294 294
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -24.903 -28.253 -28.531 -28.154 -28.203

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Programma 4. Vrije tijd Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 Exploitatie sportaccommodaties -1.592 -3.072 -4.304 -4.332 -5.064
540.03 Cultuur -8.381 -10.011 -7.849 -7.849 -7.849
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -130 -153 -160 -186 -186
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen -1.655 -1.790 -1.781 -1.787 -1.796
630.02 Welzijnsaccommodaties 1.304 1.450 1.327 1.309 1.309
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -10.453 -13.575 -12.767 -12.844 -13.585
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 Evenementen -857 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling -1.506 -1.564 -1.564 -1.564 -1.564
530.05 Strategisch beleid sport -370 -224 -224 -224 -224
540.03 Cultuur -2.785 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -133 -128 -120 -94 -94
541.16 Monumentenbeleid -266 -277 -253 -253 -253
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) -5.918 -6.130 -6.099 -6.072 -6.072

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 5 Veiligheid Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Programma 5. Veiligheid Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 Veiligheid en openbare orde -12 -13 -13 -13 -13
140.18 Handhaving openbare ruimten 0 600 600 600 300
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -12 587 587 587 287
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 Veiligheid en openbare orde -236 -248 -248 -248 -248
140.18 Handhaving openbare ruimten -1.768 -3.040 -3.012 -3.012 -2.739
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde -15 -16 -16 -16 -16
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -2.020 -3.304 -3.276 -3.276 -3.003
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten -306 -315 -315 -315 -315
002.27 Veiligheid en openbare orde -11.650 -12.197 -12.506 -12.479 -12.348
140.28 Opvang zwerfdieren -130 -136 -136 -136 -136
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten -1.728 -1.919 -1.919 -1.919 -1.919
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) -13.814 -14.567 -14.876 -14.849 -14.718

Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Programma 6. Dienstverlening en participatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 Basisregistraties ppl -653 -864 -864 -864 -864
003.01 Publieksplein -4.310 -4.378 -3.860 -3.839 -3.839
820.16 Wabo-vergunningen 2.618 1.874 925 -163 -163
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) -2.344 -3.368 -3.800 -4.867 -4.867
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 Functioneren bestuur -3.030 -3.259 -3.224 -3.189 -3.311
001.06 Griffie -2.529 -2.534 -2.534 -2.544 -2.620
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) -35 -295 -395 -395 -250
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) -5.594 -6.088 -6.153 -6.128 -6.181

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Programma 7. Inrichting van de stad Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -91 -96 -96 -96 -96
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen -168 -174 -174 -174 -173
820.46 Volkshuisvestingsbeleid -342 -350 -350 -352 -352
822.36 Woonwagenhuisvesting -623 -221 -221 -221 -221
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 0 0 0 0 0
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -1.224 -840 -840 -842 -842
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 Strategie en programmacoordinatie -169 -174 -174 -174 -174
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.035 -1.043 -1.118 -1.669 -1.995
830.18 Grondexploitatie oosterheem 0 0 0 0 0
830.42 Grondexploitatie palenstein 0 0 0 0 0
830.73 Grondbedrijf algemeen 1.395 327 0 161 161
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden 0 0 0 0 0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering 0 0 0 0 0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 1.046 942 942 942 942
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) -128 70 84 83 83
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 1.110 122 -266 -656 -982
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.649 -1.705 -1.546 -1.546 -1.546
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -1.649 -1.705 -1.546 -1.546 -1.546
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -657 -908 -984 -933 -877
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -657 -908 -984 -933 -877
Overige (7.5)
820.76 Vastgoedbeheer 501 577 578 590 590
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 39 39 39 39 39
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad -1.483 -1.554 -1.554 -1.554 -1.554
Totaal Overige (7.5) -943 -938 -937 -925 -925