Uitgaven

6,56%
€ -29.645
x €1.000
6,56% Complete

Inkomsten

2,2%
€ 9.940
x €1.000
2,2% Complete

Saldo

2395,55%
€ -19.705
x €1.000

Programma 4 Vrije tijd

Uitgaven

6,56%
€ -29.645
x €1.000
6,56% Complete

Inkomsten

2,2%
€ 9.940
x €1.000
2,2% Complete

Saldo

2395,55%
€ -19.705
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen

Terug naar navigatie - Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen

Afgelopen jaren is – mede door corona - steeds duidelijker geworden hoe belangrijk een goed vrijetijdsklimaat is. Een sterke vrijetijdssector en een breed aanbod aan sportieve, culturele en groene (speel)mogelijkheden helpen onze stad om zich positief te ontwikkelen. Het helpt onze inwoners bij hun persoonlijke ontwikkeling, hun gezondheid en plezier in hun dagelijks leven. En het draagt bij aan de leefbaarheid en woonaantrekkelijkheid van onze stad. Door het inzetten van zowel grootschalige stadsbrede als kleinschalige lokale activiteiten inspireren we onze inwoners en maken we hen enthousiast om actief mee te doen. De combinatiefunctionarissen, de vele sport- en cultuuraanbieders, de bijbehorende accommodaties en speelvoorzieningen en de stadsboerderijen en schooltuinen vormen de schakel om de inwoners van Zoetermeer in beweging te krijgen en te houden en een fijn leven te leiden. 

Binnen het vrijetijdsklimaat zijn er twee zaken die een grote invloed kunnen hebben op vrijetijdssetor; de energiecrisis en de mogelijke opleving van COVID-19. Hoge energielasten kunnen sport en cultuurinstellingen, zowel commercieel als maatschappelijk, raken en schaden. Daarnaast is onduidelijk hoe COVID-19 zich ontwikkelt en welke invloed bijvoorbeeld een mogelijke nieuwe lockdown heeft op de vrijetijdssector. Beide ontwikkelingen kunnen een grote invloed hebben op de maatschappelijke effecten van programma 4. 

De afgelopen jaren heeft goed laten zien dat de vrijetijdssector flexibel is en in staat om zich snel en adequaat aan te passen aan de nieuwe situaties en onzekerheden. Mede daarom wordt vooralsnog voortgebouwd op het bestaande beleid en geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. 

Speerpunten in 2023: Wat gaan we daarvoor doen?

 • Infrastructuur voor vrijetijdsbesteding in de stad laten meegroeien met het inwoneraantal.
 • Fysieke toegankelijkheid voorzieningen voor iedereen.
 • Nieuwbouw voor poppodium Boerderij.
 • Nieuw onderkomen Nationaal Videogame Museum.
 • Openhouden vestiging bibliotheek Oosterheem.
 • Zoetermeers erfgoed op nieuwe locatie onderbrengen. 
 • Onderzoeken hoe de zwemvaardigheid van kinderen kan worden verbeterd.
 • Voldoende toezicht op de stads en speelboerderijen.
 • Verbeteren van de reputatie van Zoetermeer als woon-, werk-, vrijetijds- en studiestad.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting

Zowel in de Stadspeiling 2020 als in de Stadspeiling 2021 is vanwege de COVID-19-maatregelen niet gevraagd naar bezoek en waardering van evenementen. Wel is gevraagd naar bezoek en waardering van de CultuurWinter en CultuurZomer 2021. De waardering voor de CultuurWinter is een 7,3 (n = 63). De waardering voor de CultuurZomer is een 7,4 (n = 69).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -10.453 -13.575 -12.767 -12.844 -13.585
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Met het budget bekostigen we de meerjarige subsidiëring van de culturele basisvoorzieningen. Ook kleinere culturele instellingen krijgen uit dit budget een jaarsubsidie. Op aanvraag worden kleine incidentele subsidies  verstrekt voor eenmalige culturele projecten. Ook betalen we uit dit budget de exploitatie van onze voorzieningen voor natuur- en milieueducatie (de drie stadsboerderijen, de speelboerderij en de wijktuinen), de sport- en welzijnsaccommodaties. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door de eenmalige transitiekosten voor afbouw subsidie Museum De Voorde van € 1,5 mln in 2023 en door de stijging van de exploitatiekosten van de accommodaties.

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad

Financien

Terug naar navigatie - Financien
Bedragen x €1.000
Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bevorderen levendige stad (4.2) -5.918 -6.130 -6.099 -6.072 -6.072
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Met het budget bekostigen we sport- , spel- en vrijetijdsontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie, het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte, evenementen en het monumentenbeleid. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door iets  lagere budgetten voor onderhoud beeldende kunst en personeelskosten voor monumentenzorg.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is mogelijk een risico door de inflatie en stijgende energiekosten. Hier is op dit moment nog onvoldoende zicht op.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen

Wijkvestiging Oosterheem: openhouden bibliotheek
Het doel is om de bibliotheekwijkvestigingen Rokkeveen en Oosterheem open te houden. Om de bezuinigingstaakstelling in het kader van Ombuigen en Vernieuwen alsnog te realiseren, worden beide vestigingen verbouwd na akkoord op de plannen. Voor behoud van de wijkvestiging Oosterheem is vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 in 2023 € 400.000 beschikbaar gesteld.

Toegankelijkheid Stadstheater
Binnen de doelstelling ‘Fysieke toegankelijkheid voor iedereen’ wordt onderzocht wat er nodig is en wat het kost om het Stadstheater beter toegankelijk te maken. 

Sportaccommodaties: meegroeien met de stad (investering € 40,8 mln.)
Uit eerdere capaciteitsonderzoeken bleek dat Zoetermeer een tekort heeft aan binnensportvoorzieningen voor wedstrijd- en verenigingssport. Als de stad groeit, neemt dit tekort toe en komt er ook meer behoefte aan buitensportaccommodaties. Het Coalitieakkoord 2022-2026 houdt rekening met extra middelen om de sportaccommodaties mee te laten groeien met de stad. Er wordt een investeringsagenda opgesteld om invulling te geven aan dit nieuwe beleid. 

Stimuleren ieder kind een zwemdiploma A
We streven ernaar dat ieder kind tenminste zwemdiploma A kan halen. In 2023 onderzoeken we wat we moeten doen om deze ambitie waar te maken en wat dat zal kosten.

Museum De Voorde: stopzetten subsidierelatie en frictiekosten 
Het voornemen is om de subsidierelatie met Museum De Voorde stop te zetten. Dit brengt eenmalig frictiekosten met zich mee, geschat op € 1.500.000. Vanaf 2024 wordt hiermee een structurele besparing ad € 692.000 gerealiseerd. Dit budget wordt gebruikt om het Zoetermeerse erfgoed, cultuureducatie en het Nationaal Videogame Museum te financieren.

Zoetermeers erfgoed: onderzoek locatie en subsidie
Het Zoetermeerse erfgoed en de cultuureducatie moeten een plek elders in de stad krijgen. In 2022 wordt onderzocht hoe dit kan worden gerealiseerd. Vanaf 2024 wordt hiervoor € 175.000 gereserveerd.

Nationaal videogame museum
Het Nationaal Videogame Museum (NVGM) heeft veel potentie en past bij het profiel van onze stad. Het NVGM wordt vanaf 2023 structureel gesubsidieerd. Hiervoor is in 2023 € 300.000 gereserveerd en vanaf 2024 € 550.000. Daarnaast helpt de gemeente met het zoeken naar een nieuwe locatie in de Binnenstad.

Nieuwbouw Cultuurpodium Boerderij/nieuwbouw investering € 26,2 mln.
Het doel is om een nieuwe locatie te bouwen voor het poppodium Boerderij, inclusief CASA, naast de huidige locatie. Dit project wordt zo snel mogelijk opgestart.

Extra toezicht/begeleiding speel- en stadsboerderijen
Door de gestegen populariteit van de stadsboerderijen is er behoefte aan extra begeleiding en toezicht. Vanaf 2023 is een extra formatie toegekend.  

Evenementen
Er is extra structureel geld toegekend vanwege een wijziging in de beoordeling en toekenning. Aanvragers kunnen een hoger bedrag aanvragen (namelijk 50%) voor financiële ondersteuning. Daarvoor diende het budget te worden verhoogd. 

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Wijkvestiging Oosterheem: openhouden bibliotheek 250 0 0 0
Uitstel maatregel Ombuigen en vernieuwen wijkvestiging Oosterheem 150 0 0 0
Sportaccommodaties: meegroeien met de stad (investering € 40,8 mln.) 0 1.255 1.255 2.000
Museum De Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie 1.500 0 0 0
Stopzetten subsidierelatie De Voorde 0 -692 -692 -692
Zoetermeers erfgoed subsidie 0 175 175 175
Nationaal videogame museum 300 550 550 550
Nieuwbouw Cultuurpodium Boerderij/nieuwbouw investering € 26,2 mln. 0 0 0 -417
Boerderij Budget in begroting 0 0 0 417
Extra toezicht/begeleiding speel- en stadsboerderijen (zie ook overhead) 62 62 62 62
Evenementen 250 250 250 250
Saldo 2.512 1.600 1.600 2.345

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 4. Vrije tijd Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 7.927 11.323 9.940 9.618 9.549 9.539
Lasten -25.126 -27.694 -29.645 -28.483 -28.466 -29.196

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2206-49A Huisvesting Schietsportverenigingen 

Verzoekt het college om:

 • Met een voorstel naar de Raad te komen waarin de huidige locatie wordt hersteld of een nieuwe locatie en voorziening voor de schietsportvereniging is opgenomen.
 • Het voorstel zowel een variant met 25150 meter baan als ook een variant met 100 meter baan is opgenomen zodat beiden varianten kunnen worden afgewogen.
 • Met in het vizier de schietsportvereniging voor Zoetermeer te behouden.
 • Dit het eerste kwartaal 2023 aan de raad te sturen.

Stand van zaken:
Er is contact met de schietsportvereniging en er wordt gewerkt aan een raadsvoorstel over de huisvesting, dat conform de motie in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad wordt gestuurd.

Motie 2206-27 Instandhouding Biebs op School

Verzoekt het college om:

 • ln 2022 aan de Bibliotheek Zoetermeer een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het concept de Bibliotheek op School, zodat in ieder geval de bestaande Biebs op School onderhouden kunnen worden.
 • Dit bedrag ten laste te brengen van de reserve vrij inzetbaar

Stand van zaken:
Het college beschikt het gehele budget van € 50.000 in 2022 aan Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer, met de opdracht dit volledig aan te wenden om de dBoS’en te onderhouden. Het college van B&W heeft de raad voorgesteld deze motie als afgedaan te beschouwen.