Uitgaven

6,16%
€ -30.566.066
6,16% Complete

Inkomsten

4,87%
€ 24.072.026
4,87% Complete

Saldo

264,4%
€ -6.494.040

Programma 7 Inrichting van de stad

Uitgaven

6,16%
€ -30.566.066
6,16% Complete

Inkomsten

4,87%
€ 24.072.026
4,87% Complete

Saldo

264,4%
€ -6.494.040

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Dynamische, functionele en mooie stad

Terug naar navigatie - Dynamische, functionele en mooie stad

Zoetermeer is een stad waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Dat willen we zo houden en nog verder versterken. Voldoende beschikbaar woningaanbod dat aansluit bij de woningbehoefte van doelgroepen is daarom ontzettend belangrijk. Er worden nieuwe woningen gebouwd in de nieuwe stadswijk Entree, in de binnenstad en op andere plekken in de stad. Kwaliteit, duurzaamheid en woonaantrekkelijkheid staan voorop. De goede bereikbaarheid en centrale ligging zijn een groot pluspunt van Zoetermeer. Voor een duurzame bereikbaarheid  en ontsluiting zetten we in op het realiseren van een lightrailverbinding naar Rotterdam en een snellere busverbinding naar Leiden. Het omgevingsbeleid biedt duidelijke richting en regelgeving voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

Speerpunten in 2024: Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen van nieuw woonbeleid
De gemeente staat voor de uitdaging om voldoende woningen bij te bouwen. We streven naar 2/3 betaalbare huur en koop (tot en met het middensegment) en 30% sociale huur in de woningvoorraad. Tegelijkertijd heeft de gemeente de ambitie om sociaaleconomisch beter in balans te komen. In 2024 stellen we hiervoor nieuw woonbeleid vast. In 2023 is al begonnen met de voorbereidingen door een woningmarktanalyse te doen. Ook andere instrumenten worden benut om te sturen, zoals het opnemen van een doelgroepenbepaling in het omgevingsplan (voorheen: doelgroepenverordening).

Zorgen voor een toekomstbestendige woningvoorraad
We zorgen voor een toekomstbestendige woningvoorraad met aanbod voor elke doelgroep. Hiervoor werken we samen met  ontwikkelaars, bouwers, corporaties en zorgpartijen. 

Actief sturen op het woningbouwprogramma
Met de 'Versnellingsagenda Woningbouw' sturen we op kansrijke ontwikkelingen en transformatie. De versnelling richt zich vooral op de grotere ontwikkellocaties in de Binnenstad en het Entreegebied. 

Intensief regionaal samenwerken (mobiliteit)
De 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio. We zijn actief in de regio en formuleren voor verschillende onderwerpen samen beleid en voeren dit uit. In 2024 starten we met het opstellen van een (uitvoerings-)Programma Mobiliteit waarin ook regionale aangelegenheden een plaats krijgen

Vaststellen van de Vastgoednota
De Vastgoednota wordt in 2024 vastgesteld met als belangrijke thema's verduurzaming en toegankelijkheid. 

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Aantal op te leveren woningen per jaar

Terug naar navigatie - Aantal op te leveren woningen per jaar

Omschrijving

Bron: Woningbouwmonitor 23 juli 2023
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 342 - - - -
Begroting PB 2024 - 878 1.312 541 650
Optioneel extra in de Entree (staat nog niet vast) 0 0 0 1.647 664
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Sinds het vaststellen van het Woningbouwprogramma in 2017 wordt er hard gewerkt aan verhoging van de woningbouwproductie met als doel te komen tot de bouw van ongeveer 700 woningen per jaar. In 2023 is dit aantal van 700 woningen bijna gehaald. De verwachting is dat we de doelstelling ook in 2024 halen met een verwacht aantal van 878 woningen. Voor 2025 is deze verwachting 1312 woningen. Voor de jaren daarna staan per jaar weer minder woningen ingepland. Voor de hele periode 2023-2027 is het totaalaantal woningen 5.500. Dit aantal zou nog hoger kunnen worden omdat een deel van de Entree nog niet is meegeteld. Na 2027 staan er tot en met 2031 nog ruim 2.500 woningen in de planning, waarbij het wel zo is dat voor de periode nog niet alles bekend is. Het gaat dan om een totaalaantal woningen van circa 8000 tussen 2024 en 2031. 
 
In 2019 tot en met 2023 zijn in totaal samen bijna 2.250 woningen gerealiseerd. Het totaal komt daarmee voor 2019-2031 uit op circa 10.250 woningen. Dat sluit aan bij de doelstelling uit de Versnellingsagenda, waarbij het streven is om 27% goedkope huur, 25% middenhuur en 48% koop en dure huur te realiseren. Met de huidige programmering worden deze percentages dicht benaderd. Dat is inclusief de planning van De Entree, waarvan nog niet alles bekend is of zeker is.

Als gevolg van het voorzetten van de planologische procedure Entree onder de Omgevingswet en het wegvallen van een groot deel van het geplande kantoorprogramma is de bovenstaande woningbouwplanning Entree (exclusief Terra Nova) in tijd en aantal niet meer volledig actueel. De geplande woningen in jaarschijf 2025 zijn in ieder geval doorgeschoven naar jaarschijf 2026. In de komende periode wordt een nieuwe integrale planning opgesteld. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -834.402 -1.118.345 -1.245.960 -897.013 -894.887
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Het budget wordt met name ingezet voor de uitvoerings- en beleidstaken voor wonen (inclusief de Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden). Voor de beleidstaken en de exploitatie woonwagenhuisvesting is afzonderlijk budget beschikbaar. Voor extra formatie milieu (2,5 fte) is in 2024 € 126.000 toegevoegd en € 2025 € 251.000. Voor wonen is voor 2024 en 2025 1 fte toegevoegd € 98.000.   

Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 95.201 -168.040 -772.465 -1.192.298 -1.192.700
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Onder deze doelstelling zijn per (sub)product de in gang gezette projecten zoals grondexploitaties Oosterheem en Palenstein opgenomen. Deze uitgaven zijn voor de exploitatie neutraal, omdat dekking plaatsvindt vanuit grondverkopen en andere opbrengsten waaronder subsidies. Een eventueel aanwezig saldo wordt gemuteerd als onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie). Eventuele winstafdrachten vinden plaats via mutaties in de reserves. Voor verliezen wordt een voorziening getroffen. Over de gehele linie bezien laten de grondexploitaties gezamenlijk per saldo een verslechterd resultaat zien. Voor 2024 is voor uitbreiding herstructurering incidenteel budget voorzien. Naast grondexploitaties zijn er faciliterend grondbeleid projecten. Dit is vaak neutraal omdat de kosten worden gedekt vanuit bijdragen. Op het product grondbedrijf algemeen vindt er naar aanleiding van het risicoprofiel zo nodig een vrijval of een toevoeging plaats. Op een afzonderlijk product overige financiële middelen worden de (vaste) kosten en opbrengsten verantwoord van gemeentelijke eigendommen (zoals grond). Hierop wordt jaarlijks een voordelig saldo behaald. Door incidentele opbrengsten en kosten kunnen deze jaarlijks wisselen, eventuele afwijkingen worden gemeld via de Tussenberichten.
Ten behoeve van de vernieuwing van de stad in onder andere de Binnenstad en Meerzicht worden voorbereidende werkzaamheden verricht. In de Reserve Fonds Zoetermeer 2040 (voormalig de reserve investeringsfonds/Rif) zijn hiertoe middelen gereserveerd die via afzonderlijke raadsbesluiten beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor de exploitatie zijn deze kosten vanwege de dekking vanuit de Reserve Fonds Zoetermeer 2040 neutraal.  In 2024 en 2025 is budget met dekking van de Reserve Fonds Zoetermeer 2040 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een dakenprogramma. Daarnaast zijn er via het coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld voor Meerzicht en Buytenwegh. Het project Entree is vanaf 2024 (deels) in de volgende fase. Voor de kapitaallasten en het onderhoud zijn vanaf 2025 en verdere jaren oplopende budgetten opgenomen. In 2025 en 2026 zijn uitgaven met dekking van de Reserve Fonds Zoetermeer 2040 voorzien voor onder andere de aanleg van het evenemententerrein Markt 10, Centraal Park en de onrendabele top voor de parkeergarage. Vanaf 2026 is het onderhoud voorzien.

Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte

Waardering bewoners ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - Waardering bewoners ruimtelijke kwaliteit

Omschrijving

De waardering van de bewoners gemeten op basis van een vaste vragenreeks in de Stadspeiling.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 75 % - - - -
Begroting PB 2024 - 76 % 76 % 76 % 76 %

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -2.080.102 -1.961.975 -2.066.991 -2.164.991 -2.164.991
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Het budget wordt grotendeels ingezet voor personele inzet onder andere voor welstand, beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen, structuurvisie (omgevingsvisie) en groen. De uitgaven stijgen de komende jaren vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid

Waardering verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Waardering verkeersveiligheid

Omschrijving

Gemiddeld algemeen rapportcijfer ten aanzien van de tevredenheid over de verkeersveiligheid op buurtniveau door respondenten van de Stadspeiling (18+).

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 6,7 - - - -
Begroting PB 2024 - 7,5 7,5 7,5 7,5

Waardering bereikbaarheid auto

Terug naar navigatie - Waardering bereikbaarheid auto

Omschrijving

Het gemiddelde algemene rapportcijfer voor de bereikbaarheid per auto van bestemmingen binnen en buiten Zoetermeer.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 8,0 - - - -
Begroting PB 2024 - 7,7 7,7 7,7 7,7

Waardering bereikbaarheid fiets

Terug naar navigatie - Waardering bereikbaarheid fiets

Omschrijving

Het gemiddelde algemene rapportcijfer van de bereikbaarheid per fiets binnen Zoetermeer.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 8,2 - - - -
Begroting PB 2024 - 8,1 8,1 8,1 8,1

Waardering bereikbaarheid ov

Terug naar navigatie - Waardering bereikbaarheid ov

Omschrijving

Het gemiddelde algemene rapportcijfer voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer van bestemmingen binnen en buiten Zoetermeer door respondenten van de Stadspeiling (18+).

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 7,2 - - - -
Begroting PB 2024 - 7,5 7,5 7,5 7,5

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -897.913 -1.302.459 -1.167.369 -936.461 -874.616
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Het budget wordt ingezet voor de uitvoering van de (exploitatie) mobiliteitsprojecten zoals fietslessen voor basisscholen en de inzet van verkeerskundigen. In het coalitieakkoord is incidenteel budget oplopend tot € 150.000 voor 2023/2025 en € 75.000 voor 2026 vrijgemaakt voor de verbetering van de verkeersveiligheid, de metropolitane fietsroute en de verbetering van de openbaar vervoerontsluiting van Rokkeveen en het LangeLand Ziekenhuis. In 2024 € 220.000 en 2025 € 180.000 is incidenteel budget beschikbaar voor uitvoering van de pilot verkeer inzet buurtvervoer.

Doelstelling 7.5 Overige

Waardering Vastgoed binnensport

Terug naar navigatie - Waardering Vastgoed binnensport

Omschrijving

Het percentage  heeft betrekking op het minimaal landelijk gemiddelde %.

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 56 % - - - -
Begroting PB 2024 - 81 % % % %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
In 2022 is een andere methodiek gekozen voor het meten van de klanttevredenheid. Hierbij wordt een gemiddelde van verschillende onderdelen gehanteerd, waar eerder een rapportcijfer werd uitgevraagd. De ondervraagden konden scoren op de onderdelen onderhoud, grootte, indeling, uitstraling, bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, huurprijs, verduurzaming en toekomstbehoefte. 56% van de ondervraagden hebben aangegeven tevreden of zeer tevreden te zijn over het sportvastgoed.

Ook in 2024 gaan we verder met onze inzet de tevredenheidsscore verder te verhogen, De genoemde ambitie om in 2024 een tevredenheidsscore van 81% te hebben is, vanwege de diversiteit van de onderdelen waarop wordt gescoord, te hoog. De gemiddelde landelijke score was 69%. Voor 2024 en de jaren er na wordt een tevredenheidsscore nagestreefd die minimaal overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Op basis van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2023 wordt opgeleverd, worden verdere acties uitgezet. 

Waardering Vastgoed buitensport

Terug naar navigatie - Waardering Vastgoed buitensport

Omschrijving

Het percentage  heeft betrekking op het minimaal landelijk gemiddelde %. 

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 56 % - - - -
Begroting PB 2024 - 81 % % % %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
In 2022 is een andere methodiek gekozen voor het meten van de klanttevredenheid. Hierbij wordt een gemiddelde van verschillende onderdelen gehanteerd, waar eerder een rapportcijfer werd uitgevraagd. De ondervraagden konden scoren op de onderdelen onderhoud, grootte, indeling, uitstraling, bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, huurprijs, verduurzaming en toekomstbehoefte. 56% van de ondervraagden hebben aangegeven tevreden of zeer tevreden te zijn over het sportvastgoed. Dit onderzoek vindt iedere twee jaar plaats.

Ook in 2024 gaan we verder met onze inzet de tevredenheidsscore verder te verhogen, De genoemde ambitie om in 2024 een tevredenheidsscore van 81% te hebben is, vanwege de diversiteit van de onderdelen waarop wordt gescoord, te hoog. De gemiddelde landelijke score was 69%. Voor 2024 en de jaren er na wordt een tevredenheidsscore nagestreefd die minimaal overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Op basis van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2023 wordt opgeleverd, worden verdere acties uitgezet. 

Waardering Vastgoed sociaal-cultureel

Terug naar navigatie - Waardering Vastgoed sociaal-cultureel

Omschrijving

Het percentage heeft betrekking op het minimaal landelijk gemiddelde %. 

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 66 % - - - -
Begroting PB 2024 - 81 % % % %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
In 2022 is een andere methodiek gekozen voor het meten van de klanttevredenheid. Hierbij wordt een gemiddelde van verschillende onderdelen gehanteerd. De ondervraagden konden scoren op de onderdelen onderhoud, grootte, indeling, uitstraling, bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, huurprijs, verduurzaming en toekomstbehoefte. 66% van de ondervraagden hebben aangegeven tevreden of zeer tevreden te zijn over het sociaal-culturele vastgoed. Dit onderzoek vindt iedere twee jaar plaats.

Ook in 2024 gaan we verder met onze inzet de tevredenheidsscore verder te verhogen, De genoemde ambitie om in 2024 een tevredenheidsscore van 81% te hebben is, vanwege de diversiteit van de onderdelen waarop wordt gescoord, te hoog. De gemiddelde landelijke score was 69%. Voor 2024 en de jaren er na wordt een tevredenheidsscore nagestreefd die minimaal overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Op basis van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2023 wordt opgeleverd, worden verdere acties uitgezet.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Overige (7.5) -1.867.836 -1.943.221 -1.809.469 -1.816.797 -1.791.297
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Het budget wordt ingezet voor het groot onderhoud van ambtelijke en commerciële huisvesting. Daarnaast is het exploitatieresultaat van het vastgoed van de gemeente en het totaal van de algemene kosten stedelijke ontwikkeling onder deze doelstelling verwerkt. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is geen sprake van nieuwe bijzondere strategische risico’s die realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Uitbreiding Palenstein herstructurering 
De herstructurering van de wijk Palenstein loopt al enige tijd en met de plannen voor het nieuwe centrale plein komt het eind van het project in zicht. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden voor vlek D (Croesinckplein) werd duidelijk dat de nieuwbouwplannen van Vidomes (in vlek D) en daarmee ook de herinrichting van het openbaar gebied veel impact hebben op de huidige woontoren en het gemeentelijk kantoorgebouw Welkom 2 in de laagbouw. Met enkele aanpassingen kunnen de woontoren en het kantoorgebouw beter aangesloten worden op het nieuw ingerichte openbaar gebied. 

Binnengebied Palenstein
Een deel van het openbaar gebied van Palenstein hoort tot het binnengebied van deelplan D en is onderdeel van de herstructurering van Palenstein. In het binnengebied ontwikkelt Vidomes een bouwplan. Er zijn afspraken gemaakt dat de gemeente het binnengebied bouw- en woonrijp maakt. Vidomes betaalt de kosten van deze herinrichting. 

Gebiedsontwikkeling Meerzicht
Meerzicht is een wijk die zich kwetsbaar ontwikkelt. De sociaal-economische kracht staat onder druk en vooral het hoogbouwgedeelte bevindt zich in een neerwaartse spiraal. In de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is aangegeven dat de focus ligt op de wijken die kwetsbaar zijn. Meerzicht is de eerste woonwijk die langs de lijnen van Zoetermeer 2040 wordt aangepakt. De wijkverkenning uit 2019 maakt duidelijk dat een toekomstbestendig Meerzicht vraagt om ingrepen op de verschillende domeinen die elkaar versterken.

In december 2022 is voor dit gebiedsprogramma budget toegekend voor 2023 en 2024. Op twee onderdelen is een aanvulling nodig:

 • Hart van Meerzicht: Door de huidige ontwikkelingen is er meer regie  en extra inzet nodig om te komen tot een kwalitatief goede aanpak en een plan met voldoende draagvlak en ontwikkelpotentieel voor de partijen.
 • Uitgebreide participatie: Voor een zorgvuldig participatieproces is meer inzet nodig van onder andere stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers. De komende jaren is sprake van intensieve trajecten met bewoners en een aanpak per buurt en maatwerk. Hiervoor is extra capaciteit nodig. De participatie beperkt zich niet alleen tot inspraak over buitenruimte en fysieke ingrepen, maar heeft ook als doel om bewoners te activeren.

Dakenaanpak
Het benutten van de ruimte op daken voor verschillende stedelijke opgaven staat nog weinig op het netvlies van eigenaren en ontwikkelaars. Dit maakt dat de gemeente als kwartiermaker het gebruik van de daken aanjaagt en ook zelf het goede voorbeeld geeft. In 2026 besluit een nieuw college over het wel of niet verlengen van de dakenaanpak. Het budget dient als proces- en stimuleringsgeld zodat het (bestaande) Zoetermeerse Dakenteam haar werkzaamheden goed kan uitvoeren. Denk aan het optoppen van daken (bijvoorbeeld: wooncomplexen van woningcorporaties), multifunctioneel gebruik van daken van het gemeentelijk vastgoed of grotere vastgoedeigenaren of het benutten van daken door individuele eigenaar-bewoners. Met het Raadsmemo Dakenaanpak is de raad in maart 2023 geïnformeerd over de aanpak. 

Formatie wonen
De formatie voor wonen is onvoldoende om alle bestaande en nieuwe taken uit te voeren. Ten opzichte van eerdere jaren is er sprake van een toegenomen opgave en daarom wordt de formatie met 1 fte uitgebreid. De uitbreiding is onder meer nodig omdat: 

 • De woonopgave meer dan verdubbeld is (ten opzichte van de Woonvisie 2015).
 • In het coalitieakkoord, de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, de regionale Woonagenda Haaglanden en de recent met het rijk en provincie gesloten Woondeal (tot 2032) hoge ambities en ambitieuze afspraken zijn geformuleerd.
 • De woningbouwproductie van 4.500 woningen omhoog moet naar ruim 10.000 woningen om het woningtekort in te lopen.
 • Er een toegenomen opgave is op het gebied van herstructurering om Zoetermeer toekomstbestendig en meer in balans te brengen.
 • De opgave op het gebied van wonen met zorg en welzijn en de huisvestingstaak voor kwetsbare groepen (denk aan vluchtelingen, arbeidsmigranten, uitstroom uit instellingen e.d.) sterk toeneemt.                                   
 • Door prijsstijgingen en energiearmoede er nieuwe afspraken nodig zijn vanwege de druk op de sociale huursector.
 • Een actuele Woonvisie met een Woonprogramma sinds vorig jaar verplicht is op grond van de gewijzigde Woningwet.
 • Een update van de Hoogbouwvisie nodig is voor meer differentiatie in de woonmilieus.  

Omdat de hoeveelheid taken niet is afgestemd op de beschikbare capaciteit blijven belangrijke taken liggen, zoals:

 • De advisering en verankering van het Woningbouwprogramma in woningbouwprojecten.
 • De uitvoering en vernieuwing van lokale prestatieafspraken en de Regionale Woonagenda Haaglanden.
 • De huisvesting van bijzondere doelgroepen als statushouders, uitstroom uit zorginstellingen (Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang) en arbeidsmigranten.
 • De inzet op subsidieverwerving voor nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming bij het rijk en de provincie. 

Met de extra formatie kunnen de taken op een goede manier uitgevoerd zonder dat er taken blijven liggen of doorschuiven in tijd. 

Monitoring parkeerdruk
In het coalitieakkoord is budget vrijgemaakt voor het periodiek meten van de parkeerdruk. Het is effectiever om tweejaarlijks een breder onderzoek uit te voeren dan elk jaar een klein onderzoek. 

Pilot verkeer inzet Buurtvervoer
Door de verschraling van het openbaar vervoer zijn niet alle locaties binnen de stad voor elke groep lopend bereikbaar. Voor mensen die minder goed ter been zijn en niet binnen de Wmo-regeling vallen, betekent dit dat zij niet altijd gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Om vervoersarmoede en vereenzaming tegen te gaan is het voorstel om met een pilot buurtvervoer te starten. Inwoners voor wie de afstand tot OV-haltes te groot is kunnen dan gebruik maken van deze vorm van aanvullend vervoer. Buurtvervoer kan zo breed worden opgezet als wenselijk en hoeft zich niet te beperken tot de genoemde doelgroep. Als de pilot slaagt kunnen op termijn mogelijk kosten worden bespaard op het Wmo-vervoer en hebben we een goed functionerend en gemeenschappelijk vervoer binnen onze eigen gemeentegrenzen. Dit past ook in onze mobiliteitsstrategie, waarbij het individuele vervoer wordt teruggedrongen en het collectieve vervoer juist wordt bevorderd.

Formatie Milieu en Duurzaamheid
Milieukwaliteit en duurzaamheid geven een impuls aan de woonaantrekkelijkheid van de stad. Beide aspecten zijn daarmee belangrijk voor het realiseren van de ambities en de (kwalitatieve) opgaven in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. Daarnaast zijn we verplicht de (toekomstige) wettelijke taken op dit terrein voor te bereiden en uit te voeren. Deze nemen met de komst van de Omgevingswet en de maatschappelijke discussie over deze onderwerpen verder toe. Inwoners en ondernemers moeten worden geadviseerd over deze onderwerpen en de kaders en regels die hiervoor (gaan) gelden. Ten slotte moet ook het bestuur worden geadviseerd. Dat kan nu onvoldoende.

In de periode vóór 2015 is veel beleidskennis op milieugebied uit de gemeentelijke organisatie verdwenen. Deels door de oprichting van de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Haaglanden en deels door  bezuinigingen.  Na onderlinge vergelijking blijkt dat veel omliggende gemeenten deze expertise wel (weer) in hun formatie hebben opgenomen. Deze vraagstukken worden nu vaak ad hoc opgepakt door collega's van aangrenzende beleidsdisciplines. Dit gaat ten koste van de formele takenpakketten van deze collega’s en de kwaliteit van de advisering aan het bestuur en inwoners.

De aanvulling bedraagt voor 2025 2,5 fte voor de volgende drie onderwerpen:

 • bodem, water en ondergrond (1 fte);
 • gezondheid: luchtkwaliteit, geluid, straling, externe veiligheid (0,5 fte);
 • klimaatadaptatie & circulaire economie (1 fte).

Stationsgebied en Nelson Mandelabrug
In de visie Stationsgebied Zoetermeer is in 2021 de ambitie voor station Zoetermeer door de raad vastgesteld. In het programma Openbaar Vervoer Schaalsprong beschrijven we onze ambitie om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. De getroffen noodmaatregelen voor de Nelson Mandelabrug maken de ‘upgrade’ van station Zoetermeer nog urgenter om Zoetermeer bereikbaar te houden en het gebruik van het OV  te stimuleren. De noodmaatregelen aan de Nelson Mandelabrug hebben geleid tot een verminderde capaciteit van de huidige brug.  De noodbrug heeft onvoldoende capaciteit om de toegenomen verkeersstromen, die ontstaan door onder andere de nieuwe wijk Entree, te kunnen afwikkelen.

Komende jaren zal de brug structureel worden hersteld. Hiervoor is in juni een subsidietoezegging ontvangen en recent een krediet aangevraagd. Vanwege de tijdelijke en kwalitatief niet optimale noodbrug over de A12 is er extra urgentie om het herstel in gang te zetten in combinatie met de al ingezette knooppuntontwikkeling. Ook is gebleken dat ProRail liften heeft die binnen afzienbare tijd toe zijn aan een renovatie. Deze plannen kunnen in een mogelijk integrale aanpak worden meegenomen.

Om werk met werk te maken en ook de rest van het knooppunt meteen te kunnen realiseren worden verschillende uitwerkingsvarianten inclusief financieringsmogelijkheden onderzocht. De financiële opgave om dit soort omvangrijke ingrepen te realiseren is groot. Om deze reden voert de gemeente overleg met het Rijk, de provincie en de MRDH. In alle gevallen dient de gemeente een eigen bijdrage te leveren. De omvang hiervan verschilt per subsidieregeling. Gezien het lopende overleg is het nog te vroeg om hiervoor al concrete bedragen te reserveren. Zodra hier meer zekerheid over is, wordt de raad hierover geïnformeerd en wordt een verder uitgewerkt voorstel voorgelegd.

Project Bleiswijkseweg herinrichting
Op 1 november 2021 is motie 2111-25A 'Beperken (vracht)verkeer Bleiswijkseweg' aangenomen. Met deze motie is het college gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om het (vracht)verkeer op de Bleiswijkseweg te beperken en voor eind 2022 de uitkomsten met de raad te delen.
Al langere tijd speelt de wens om de Bleiswijkseweg te verbeteren. Naast de motie hebben er begin 2022 nog twee relevante gebeurtenissen plaatsgevonden. Op 31 januari 2022 stemde de raad in met het beschikbaar stellen van onderzoeksbudget voor het programma Dutch Innovation Park. Onder de noemer ‘Impuls Kwaliteit buitenruimte & bereikbaarheid’ is budget gereserveerd voor het verbeteren van de openbare ruimte van het gebied. Hiervan maakt onderdeel het onderzoek naar het verbeteren en aanpassen van de Bleiswijkseweg. Op 14 februari 2022 ondertekende het college de samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute van de MRDH. Hiermee zijn we verplicht om vóór 1 maart 2026 een metropolitane fietsroute te realiseren tussen Zoetermeer en Rotterdam. In Zoetermeer loopt de route vanaf de Dorpsstraat, over de Bleiswijkseweg naar de gemeentegrens met Lansingerland. Om te bekijken hoe de gewenste doelen bereikt kunnen worden is het project Bleiswijkseweg opgestart.

Voor het opnieuw inrichten van de Bleiswijkseweg is geen budget gereserveerd. Wel is er budget voor het aanleggen van het ontbrekende deel van de metropolitane fietsroute en zijn er besprekingen over subsidie vanuit de MRDH. In de komende periode bekijken we hoe het ontbrekende budget kan worden gevonden. Zo nodig wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Uitbreiding Palenstein Herstructurering 120 0 0 0
Binnengebied Palenstein 420 0 0 0
Binnengebied Palenstein, bijdrage ontwikkelaar -420 0 0 0
Gebiedsontwikkeling Meerzicht 235 235 0 0
Gebiedsontwikkeling Meerzicht, dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040 -235 -235 0 0
Dakenaanpak 80 80 0 0
Dakenaanpak, dekking RIF -80 -80 0 0
Formatie wonen 98 98 0 0
Monitoring parkeerdruk 30 -10 0 0
Pilot verkeer inzet Buurtvervoer 220 180 0 0
Formatie Milieu en Duurzaamheid 126 251 0 0
Saldo 594 519 0 0

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Programma 7. Inrichting van de stad Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 26.425.938 37.830.852 24.072.026 25.040.780 15.310.873 11.725.277
Lasten -28.518.317 -43.415.904 -30.566.066 -32.103.034 -22.318.433 -18.643.768

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie nr: 2306-10
Onderwerp: Nachtbus!!

Verzoekt het college:

 • Zolang HTM de nachtbus N6 niet exploiteert een touringcarbedrijf in te huren om 's nachts ten minste elk uur van Den Haag Centraal rechtstreeks naar de gemeente Zoetermeer te laten rijden op ten minste vrijdag en zaterdag;
 • Daarbij te onderzoeken of het mogelijk is om meer haltes in Zoetermeer te bedienen waaronder in de wijk Noordhove;
 • De resultaten van deze aangepaste lijn t.z.t. te evalueren en met HTM te bespreken;
 • Hiervoor 100.000 euro voor 2024, 2025 en 2026 beschikbaar te stellen,
  Verzoekt het college tevens om:
 • Een subsidie beschikbaar te stellen aan EBS voor het exploiteren van een nachtbus tussen Leiden Centraal en Zoetermeer, ten minst eenmaal per uur en ten minst op vrijdag en zaterdag die aansluit op de nachttrein van NS;
 • Daarbij te onderzoeken of het mogelijk is om meer haltes in Zoetermeer te bedienen dan buslijn 400, of zo mogelijk aansluiting te hebben met de nachtbus uit Den Haag ter hoogte van Centrum West;
 • Hiervoor 100.000 euro voor 2024, 2025 en 2026 beschikbaar te stellen,

Verzoekt het college tot slot:

 • De kosten van maximaal 600.000 euro te dekken uit de reserve vrij inzetbaar;
 • Te verkennen of de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg, en Den Haag, en de provincie bereid zijn een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van de nachtbussen.

Stand van zaken:
De motie is opgenomen in een aparte bijlage 2 Overzicht effect moties voorjaarsdebat en in het raadsvoorstel afzonderlijk amendeerbaar gepresenteerd. Na besluitvorming hierover in het najaarsdebat worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2024 en verder. 

Motie nr: 2306-71
Onderwerp: Integrale gebiedsvisie Van Doornenplantsoen

Verzoekt het college:

 • Op korte termijn te onderzoeken wanneer er een integrale gebiedsvisie voor het Van Doornenplantsoen kan komen
 • Hierbij te onderzoeken of deze gebiedsvisie er kan liggen vóór de verhuizing van het MOTION College;
 • Hierbij aan te geven welke consequentie(s) een prioritering voor het Van Doornenplantsoen voor de rest van de stad zal hebben;
 • De bevindingen van dit onderzoek aan de raad te doen toekomen;
 • De bevindingen van dit onderzoek op een redelijke termijn met (onder andere) de Werkgroep Leefomgeving Du Meelaan te delen en te bespreken;
 • Bij het maken van de gebiedsvisie belanghebbenden, zoals omwonenden, actief te betrekken.

Stand van zaken:
Het college komt met een afdoeningsmemo in het vierde kwartaal van 2023. 

Motie nr: 2306-74
Onderwerp: Artikel 1 op de muur van de raadzaal

Verzoekt het college:

 • Met een voorstel te komen om Artikel 1 van de Grondwet prominent en letterlijk 'in beeld' te brengen in de raadzaal (al dan niet voor of na een mogelijke verbouwing)
 • En te overwegen dit óók te doen op een prominente openbare locatie met een publieksfunctie in het Stadhuis;
 • Hiervoor gebruik te maken van een Zoetermeerse ondernemer of kunstenaar.

Stand van zaken:
In afwachting van prioritering project stadhuis. De motie wordt hierin meegenomen.