Bijlage 9 Afkortingen en begrippen

Afkortingen

AB Algemeen Bestuur
ACM Autoriteit Consument en Markt
AG Arbeidsongeschikt
AOW Algemene Ouderdomswet
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVA Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVOI Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BARRO Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening
BB De Binnenbaan
BBOOR Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU Brede Doeluitkering
BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur/Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
BKOR Beeldende Kunst Openbare Ruimte
BLEIZO Bleiswijk - Zoetermeer
BLVC Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BPH Businesspark Haaglanden
BRC Brede Regeling Combinatiefunctionarissen
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV Besloten Vennootschap
B&W Burgemeester en Wethouders
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJIB Centraal Justitieel Incassobureau
CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap
CKC Centrum voor Kunst en Cultuur
CMS Client Management System
COVID Coronvirus Disease
CPB Centraal Planbureau
CV Centrale Verwarming
CV Commanditaire Vennootschap
CV Curriculum Vitae
CVW Centrum Veilig Wonen
DHW Drank- en Horecawet
DI Duurzame Inzetbaarheid
DIF Dutch Innovation Factory
DIP Dutch Innovation Park
DPIA Dataprotection Impact Assessment
DSO Digitale Stelsel Omgevingswet
DVO Dienstverleningsovereenkomst
EMU Economische en Monetaire Unie
FG Functionaris Gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FINDO Financiële Informatie Decentrale Overheven
FTE Full Time Equivalent (formatieplaats(en))
GALA Gezond en Actief Leven Akkoord
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GDO Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen
GFT Groente-, Fruit-, en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GJ Gigajoule
GR Gemeenschappelijke regeling
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
GS Gedeputeerde Staten
GSL Groen, Spelen, Leren
GWh Gigawatt uur
GWU Geregistreerde Werkzoekenden bij het UWV
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HHS Haagse Hogeschool
HO Huishoudelijke Ondersteuning
HR Human Resource
HSL Hogesnelheidslijn
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IDO Informatiepunt Digitale Overheid
IDU In-, Door- en Uitstroom
IKC Integraal Kindcentrum
IKK Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
IPO Interprovinciaal Overleg
IPTA Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid
IT Informatietechnologie
ITS Internationaal ToegankelijkheidsSymbool
IZA Integraal Zorgakkoord
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
J&V Ministerie van Justitie en Veiligheid
KDC Kinderdagcentrum / Kinderdienstencentrum
KPI Key Performance Indicator
LLO Leven Lang Ontwikkelen
LLZ Langeland ziekenhuis
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LTA Landelijk Transitiearrangement
LTF Lange Termijn Financiering
MAP Module Arbeidsmarkt en Participatie
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MER Milieu Effect Rapportage
MJOP Meerjaren Onderhoud Planning
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MPG Meerjarenperspectief Grondbeleid
MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag
MW Megawatt
NAR Nationaal Adviesbureau voor Risicomanagement
NCW Netto Contante Waarde
NIS2 Network and Information Security 2
NOM Nul op de Meter
NPO Nationaal Programma Onderwijs
NV Naamloze Vennootschap
NWW Niet Werkende Werkzoekenden
OAD Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OCO Onafhankelijke Cliëntondersteuning
ODH Omgevingsdienst Haaglanden
OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OPOZ Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerendezaakbelasting
P1, P2 et cetera Programma 1, Programma 2 et cetera
PB Programmabegroting
P&C Planning & Control
PBD Plastic, Blik, Drankenkartons
PFAS Poly- en Perfluoralkylstoffen
PO Primair Onderwijs
PW Participatiewet
Q1 / Q2 / Q3 / Q4 1e, 2e, 3e, 4e Kwartaal
RES Regionale Energiestrategie
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RIF Reserve Investeringsfonds 2030
RIO Re-integratie officier
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters
ROB Raad voor het Openbaar Bestuur
RSIV Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid
RSZ Ruimtelijke Strategie Zoetermeer
SBO Speciaal Basisonderwijs
SHV Schuldhulpverlening
SO Speciaal Onderwijs
SPUK Specifieke Uitkering
SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
SW Sociale Werkvoorziening
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGB Vastgoedbedrijf
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRH Veiligheidsregio Haaglanden
VSV Voortijdig Schoolverlaten
VT Veilig Thuis
VTA Voorbereiding, Toezicht en Administratie
VTH Veilig Thuis Haaglanden
VTH Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving
VVE Vereniging van Eigenaren
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAS Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen
WAS Wijk en Agent Samen
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEC Wet op de Expertisecentra
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGS Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
WKKP Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen
WM Wet Milieubeheer
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOO Wet Open Overheid
WOT Wet op het Onderwijstoezicht
WOZ Waardering Onroerende Zaken
WPG Wet Publieke Gezondheid
WPO Wet op het Primair Onderwijs
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSJG Waar Staat je Gemeente
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
Z 2040 Omgevingsvisie Zoetermeer 2040
ZIN Zorg in Natura
ZOJA Zoetermeer's Onderwijsjeugdhulparrangement
ZORO Zoetermeer Rotterdam
ZVK Zorg- en Veiligheidskamer Zoetermeer

 

Begrippenlijst

Accres Jaarlijkse groei van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven. Stijgen de Rijksuitgaven dan stijgt ook de omvang van het Gemeentefonds en andersom.
Afschrijving Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De afschrijving wordt geacht waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de raming van baten en lasten.
Algemene reserves Deel van het eigen vermogen dat dienst doet als weerstandsvermogen en als buffer voor calamiteiten.
Algemene uitkering Uitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene, vrij te besteden middelen.
Baten De aanduiding in het BBV voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Begroting Jaarlijkse verwachtingen op het gebied van beleid (programmaplan en paragrafen) en financiën (overzicht van baten en lasten met toelichting en uiteenzetting van de financiële positie met toelichting).
Bestemmingsreserves Reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Budgettair neutraal Een maatregel die de begroting van baten en lasten per saldo niet beïnvloedt.
Collegeprogramma Dit zijn de hoofdlijnen van het beleid voor een betreffende collegeperiode.
Contractloonstijging Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
Dekkingspercentage Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de inwoners worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en reiniging). De mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten).
Financiering De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- (kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld) wordt dit glad gestreken.
Gemeentefonds Het landelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste Rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar.
Incidenteel Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende lasten en baten.
Integratie-uitkeringen Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijk aard ter overbrugging van een gefaseerde overheveling van specifieke Rijksuitkeringen naar de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Investering met economisch nut Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt een prijs te krijgen is.
Investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt geen prijs te krijgen is.
Jaarstukken Jaarlijkse realisatie op het gebied van beleid (in het jaarverslag met een programmaverantwoording en de paragrafen) en financiën (in de jaarrekening met een programmarekening met toelichting en de balans met toelichting).
Kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de rentekosten in de loop van de jaren af.
Kasgeldlimiet Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt.
Kerngegevens Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat.
Kort geld Gelden die worden geleend op de geldmarkt.
Lang geld Gelden die worden geleend op de kapitaalmarkt.
Leges Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (bijvoorbeeld leges voor paspoorten, leges voor rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Missie Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult.
Nominale compensatie De aanpassingen van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Onderuitputting Onderbesteding van budgetten in enig jaar.
Open-einde-regelingen Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op geldelijke bijdrage van de overheid of de sociale fondsen ongeacht of deze overheid / fondsen voldoende budget daarvoor hebben. Deze derden moeten voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen.
Perspectiefnota Nota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt en tijdens het zogenoemde voorjaarsdebat wordt besproken. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema's voor het volgende jaar aangegeven.
Precariobelasting Belasting voor het gebruiken van openbare grond of water. De belasting kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.
Stelpost Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Treasury De treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college. In het treasurystatuut worden ook regels opgenomen over de treasuryparagraaf.
Tussenbericht Tussentijdse informatie van het college aan de raad over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar.
Voorziening Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen maar kunnen wel als eigen financieringsmiddelen dienen.