Bijlage 11 Wettelijke kaders

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Onderwijs
Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Oog voor de Jeugd integrale visienota, jaar 2011, raadsbesluit 1101324
 • Kadernota Voortijdig Schoolverlaten 2008-2012, jaar 2008, raadsbesluit 080284
 • Vasthouden en niet loslaten, uitvoeringplan voortijdig schoolverlaten 2012-2015, jaar 2013, B&W besluit-2012-000872
 • Regionale VSV-agenda RMC-regio Haaglanden 2017-2020 en 2021-2024
 • Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 herijking vervangingsfonds, jaar 2016, raadbeslulit -2015-001112
 • Beleidskader brede School, jaar 2013, B&W 2013-000590
 • Op weg naar Onderwijskansen door kwaliteit en educatie (OKE), jaar 2010, raadsbesluit 100574
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, jaar 2013, B&W-besluit 2013-003055
 • Beleidsplan ‘Ieder kind gelijke kansen onderwijsachterstandenbeleid gemeente Zoetermeer 2019-2022’, Raadsbesluit 0637391046
 • Lokaal Educatieve Agenda, 2017-2020
 • Uitwerkingskader ‘ontwikkelen van integrale kindcentra’ in Zoetermeer, jaar 2012 B&W-besluit 004433 en jaar 2014, B&W-besluit 000056
 • Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer, jaar 2014, raadsbesluit 2014-000933

Economie
Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Actieagenda Economie 2020-2022
 • Kerndocument strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030
 • Stedelijk beleidskader economie 2011

Arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid
Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Kadernota ‘Meedoen met Meerwaarde’ over de aanpak van schulden, financieel rondkomen, meedoen en het vinden van werk
 • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer
 • Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer

 

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp Zorg in Zoetermeer voor elkaar (2014)
 • Wmo verordening 2015, raadsbesluit 13 oktober 2014, DOC 2014-003575
 • Gebiedsgerichte ondersteuning
 • Wijziging Verordening Wmo Gebiedsgerichte ondersteuning
 • Vrijwilligersondersteuning
 • Algemene Subsidieverordening Zoetermeer, jaar 2016, raadsbesluit 000927
 • Actieplan Bouwen aan toekomstbestendige jeugdhulp (2019)
 • Verordening jeugdhulp gemeente Zoetermeer
 • Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer
 • Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zoetermeer
 • Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Zoetermeer
 • Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Beheervisie openbare ruimte Zoetermeer 2016-2020: Samen werken aan de stad
 • Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020
 • Uitvoeringsbesluiten gemeentelijke begraafplaatsen 2020
 • Speelruimtenota 2016-2026: Ruimte geven!
 • Bomenbeleid
 • Groenkaart
 • Visie Biodiversiteit
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
 • Parkeerbeleid Zoetermeer, raadsbesluit nr. 2012-000171
 • Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer, raadsbesluit 2015-006613 (0637530586)
 • Stadsvisie 2030, raadsbesluit 080648
 • Waterplan Zoetermeer, raadsbesluit 011492
 • Zoetermeerse gedragscode Flora- en Faunawet 2015 (goedgekeurd door ministerie LNV)
 • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)
 • Afvalbeleidsplan Zoetermeer, meer bewust

Programma 4 Vrije tijd

Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd

Programma 5 Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 Veiligheid

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Haaglanden
 • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
 • Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer
 • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019-2022
 • Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW)
 • Horecasanctiestrategie
 • Vergunningen-, toezicht en handhavingsbeleidsplan 2019 – 2022
 • Damocles beleid

Programma 6 Dienstverlening en samenspraak

Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en samenspraak

Belangrijkste wettelijke kaders

 • Digitale agenda 2020
 • Algemene Wet Bestuursrecht (klachten)
 • Visie digitale overheid 2017 Minister Plasterk
 • Overheidsbrede Dienstverlening 2020
 • Gemeentewet artikel 150
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Woningwet
 • Kieswet

Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Verordening bezwaarschriften
 • Raadsvoorstel samenspraak
 • Legesverordening 2019
 • Algemene plaatselijke verordening

Programma 7 Inrichting van de stad

Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad

Belangrijkste wettelijke kaders

Belangrijkste gemeentelijke kaders

 • Stadsvisie 2030
 • Nota Mobiliteit Zoetermeer
 • Nota Grondbeleid
 • Nota Biodiversiteit, Groenkaart en Bomenbeleid
 • Parkeernota
 • Visie Binnenstad
 • Vastgoednota 2013
 • Prestatieafspraken Zoetermeer 2013 - 2015
 • Actieplan Fiets
 • Actieplan Verkeersveiligheid
 • Welstandsnota Zoetermeer
 • Woonvisie Zoetermeer
 • Verkenningennota Structuurvisie Zoetermeer 2030
 • Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 en herijking vervangingsfonds
 • Toekomstagenda cultuur
 • Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015