Paragraaf 6 Wet open overheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De Wet open overheid (Woo) verplicht de gemeente om bestuurlijke informatie openbaar te maken en om de informatiehuishouding op orde te hebben en houden. Het openbaar maken van informatie moet passief na een openbaarmakingsverzoek van een derde (Woo-verzoek) en actief op eigen initiatief van de gemeente.  De passieve openbaarmaking is sinds 1 mei 2022 verplicht. De actieve openbaarmaking ziet op 11 informatiecategorieën en treedt op een nader te bepalen tijdstip via Koninklijk Besluit in werking. Het op orde hebben en houden van de informatiehuishouding volgt al uit de Archiefwet.

De gemeente  heeft het ambitieniveau 'medium' vastgesteld. Dit houdt in dat de gemeente voldoet aan de minimumeisen van de Woo en een aantal informatiecategorieën actief openbaar maakt. De gemeente maakt via haar website, huis-aan-huisbladen en persberichten besluiten, bestuurlijke stukken en Woo-verzoeken al actief openbaar. 

De gemeente treft voorbereidingen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de actieve openbaarmaking.