Paragraaf 9 Zoetermeer 2040

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Visie Zoetermeer 2040
Op 31 januari 2022 is de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 (hierna te noemen Visie Z2040) vastgesteld door de gemeenteraad. De Visie Z2040 geeft een integrale visie voor de ontwikkeling van de stad en haar samenleving voor de lange termijn weer. Hierin staat de opgave centraal om tot een betere balans en een opwaartse beweging in de stad te komen. Met deze visie is ook de Zoetermeerse Aanpak vastgesteld, waarmee de visie aan de hand van de beleidscyclus verder wordt gerealiseerd. De methodiek van de beleidscyclus is het uitgangspunt om de Visie Z2040 systematisch tot uitvoering te brengen. Deze sluit ook aan bij de systematiek en het instrumentarium van de Omgevingswet.

Strategische Agenda 2040
Een belangrijk instrument voor de uitvoering van de Visie Z2040 is de Strategische Agenda. Hierin is opgenomen waaraan we de komende jaren werken. De raad heeft de Strategische Agenda vastgesteld. Dit geeft richting aan de wijze waarop de Visie Z2040 wordt omgezet in de werkelijkheid. De Strategische Agenda Z2040 slaat de brug van visie naar de uitvoering.

In de rapportage 'Stand van Zaken Strategische Agenda Zoetermeer 2040' in combinatie met de 'Staat van Zoetermeer' blikken we terug op wat bereikt is en kijken we kort vooruit. In deze paragraaf ligt de focus op het vooruitkijken.

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

De huidige Strategische Agenda
De eerste Strategische Agenda heeft drie verschillende 'sporen', namelijk:

  • Spoor 1: de doorlichting van beleid
  • Spoor 2: Actualiseren van lopende programma's, projecten en acties
  • Spoor 3: Formuleren nieuwe beleidsprogramma's

De doorlichting van het beleid is bijna volledig afgerond en het college stuurt deze doorlichting in het eerste kwartaal van 2024 naar de raad toe. De doorlichting geeft ons handvatten om te bezien hoe we verder vervolg moeten geven aan de uitvoering van de Visie Z2040. Het helpt ons bij het aanbrengen van focus en formuleren van vervolgstappen.

Voor spoor 2 geldt dat dit continu de aandacht heeft. Het college wil dat bij de formulering van beleid of het opzetten van nieuwe projecten het bereiken van de doelstellingen van de Visie Z2040 altijd centraal staan. In de Strategische Agenda zijn de grote gebiedsontwikkelingen in stad (Entree, Binnenstad, DIP en Meerzicht) met nadruk genoemd. De afgelopen twee jaar is daar hard aan gewerkt, wat heeft geresulteerd in een nieuwe visie/uitvoeringsprogramma op de Binnenstad en DIP en de start van het gebiedsprogramma Meerzicht. Voor Entree zijn ontwikkelingen vertraagd, maar wel in lijn met de Visie Z2040 gebracht. Voor alle (+/- 70) projecten geldt dat deze altijd getoetst worden of ze in lijn zijn met de Visie Z2040.

Voor Spoor 3 zijn twee pijlers benoemd in de Strategische Agenda, namelijk het opzetten van programmaplannen voor 'Woningbouw als aanjager van een sociaal economisch krachtige stad' en voor de 'Wijken van de toekomst' (Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert). Het programmaplan voor Woningbouw als aanjager is op dit moment in ontwikkeling en loopt verder door in 2023. De verwachting is dat het plan van aanpak voor de zomer van 2024 klaar zal zijn. Voor de wijk Meerzicht is inmiddels een gebiedsprogramma gestart. Voor de overige twee wijken zal dit nog moeten starten. Voor Buytenwegh geldt dat de voorbereidingen in 2024 beginnen.

Ruimtelijke Strategie Zoetermeer
In het voorjaar van 2023 is gestart met de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer (verder: RSZ). De RSZ is een ruimtelijke verbeelding van de Visie Z2040. Vanuit de omgevingswet is iedere gemeente verplicht om een dergelijke verbeelding te maken. De doelstelling is om te komen tot een ruimtelijk strategisch kader. Met dit kader willen we ruimtevragen die voortkomen uit de visie, beleidsprogramma's of op dat moment actueel zijn, integraal afwegen. Het is de bedoeling dat het een duidelijk, uitnodigend en samenhangend beeld geeft over het ruimtelijk handelingsperspectief voor (ontwikkel)vraagstukken voor de stad.

Tot aan de zomer van 2023 is gewerkt aan een plan van aanpak, welke in juli door het college is vastgesteld en naar de raad is verzonden. Het opstellen van de RSZ vraagt om een zorgvuldig bestuurlijk en maatschappelijk proces. We verwachten daar tot aan de zomer van 2025 voor nodig te hebben. In de tussentijd zullen verschillende producten of tussenstappen met de raad besproken of gedeeld worden. Ook zal een, wettelijk verplichte,  milieueffectrapportage (MER) een onderdeel uitmaken van de RSZ. Dit is een tijdrovende procedure.

Nieuwe Strategische Agenda
Het college wil in 2024 een geactualiseerde Strategische Agenda aan de raad voorleggen. De koers van de nieuwe Strategische Agenda is de nadere uitwerking van doelstellingen van Visie Z2040 in het beleid van de gemeente en samenwerking met inwoners en partners in de stad en regio. Een belangrijk instrument vanuit de Omgevingswet voor gemeenten zijn gebieds- en beleidsprogramma’s. Voor Zoetermeer biedt dit kansen om integraal werken aan de doelstellingen uit de Visie Z2040 nog beter in de organisatie te verankeren. We richten ons in de geactualiseerde strategische agenda daarom op: 

  • De vraag hoe beleidsprogramma's zich tot elkaar, de Visie Z2040 en de uitvoering verhouden en op welke manier deze binnen de omgevingswet gaan vallen.
  • Opstarten van programma voor Buytenwegh waarin gebruik zal worden gemaakt van de opgedane ervaringen in Meerzicht;
  • Realisatie van de plannen die worden geformuleerd in de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer;
  • Frequentie, wijze van verantwoording en actualisering van de Strategische Agenda de komende jaren.

De acties die daarin opgenomen zullen, afhankelijk van besluitvorming, daarna hun beslag krijgen. 

Overige aandachtspunten vanuit de Visie Z2040
Naast bovenstaande actie wordt er, als eerder gecommuniceerd in de rapportage Stand van Zaken, verder gewerkt aan de verbinding met en het stimuleren van andere zaken die in het belang zijn voor het realiseren van de Visie Z2040. Denk aan het duurzaamheidsfonds, sociaal innovatiefonds, de New Townlobby, innovatie(projecten), Fonds 2040, een mogelijk vervolg op het Stadsfestival en nieuwe (ruimtelijke) initiatieven. Tenslotte kijkt het college naar de mogelijkheden om de begroting beter op de Visie Z2040 aan te laten sluiten.