Bijlage 2 Nieuw beleid

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen 213 213 0 0
Preventiemedewerkers SHV (4fte) en campagnebudget 311 246 246 246
Organisatiegraad ondernemers 50 50 0 0
Bereikbaarheid Dutch Innovation Park 50 50 0 0
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding 225 0 0 0
Saldo 849 559 246 246

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Projecten jeugd (sturing en bekostiging) 1.169 1.169 0 0
Daklozenpunt: voortzetting 2023 80 80 80 80
Daklozenpunt: bijdrage gemeente Den Haag -80 -80 -80 -80
Zoetermeer regenboogstad 20 20 20 0
Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ 113 113 0 0
Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) 1.293 1.293 924 0
SPUK Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering -1.293 -1.293 -924 0
Pilot expertisepool en onderwijsbehandelgroep 480 480 0 0
Pilot Expert pool, dekking vanuit ZIN gelden -480 -480 0 0
Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep 50 50 0 0
Saldo 1.352 1.352 20 0

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen 83 83 0 0
Uitvoeringskosten voor kabels en leidingen 375 375 375 375
Leges invoeren voor kabels en leidingen -375 -375 -375 -375
Verbetering schoolpleinen 150 150 0 0
Buitengym 124 128 0 0
Klimaatbeleid 2.000 2.000 0 0
Klimaatbeleid, SPUK -2.000 -2.000 0 0
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing -180 0 0 0
Saldo 177 361 0 0

Programma 4 Vrije tijd

Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Brede regeling combinatiefunctionarissen 582 582 0 0
Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60% -233 -233 0 0
Uitvoering Sportakkoord 29 29 9 0
Sportakkoord, rijksbijdrage -29 -29 -9 0
Verenigingsondersteuning en onderzoek sport 50 50 0 0
IDO bibliotheken 122 122 122 122
SPUK IDO bibliotheken -122 -122 -122 -122
Impuls jongerencultuur 295 0 0 0
SPUK Impuls jongerencultuur -295 0 0 0
Toegankelijk maken vastgoedportefeuille 1.325 1.044 0 0
Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark 0 17 17 17
GSL, netwerkregisseur 116 116 0 0
Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed 563 375 188 0
Saldo 2.403 1.951 205 17

Programma 7 Inrichting van de stad

Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Uitbreiding Palenstein Herstructurering 120 0 0 0
Binnengebied Palenstein 420 0 0 0
Binnengebied Palenstein, bijdrage ontwikkelaar -420 0 0 0
Gebiedsontwikkeling Meerzicht 235 235 0 0
Gebiedsontwikkeling Meerzicht, dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040 -235 -235 0 0
Dakenaanpak 80 80 0 0
Dakenaanpak, dekking RIF -80 -80 0 0
Formatie wonen 98 98 0 0
Monitoring parkeerdruk 30 -10 0 0
Pilot verkeer inzet Buurtvervoer 220 180 0 0
Formatie Milieu en Duurzaamheid 126 251 0 0
Saldo 594 519 0 0

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Subsidieverwerving 120 120 0 0
Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, herstelmaatregelen 3.800 3.700 0 0
Kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, bedrijfskantine 0 165 165 165
Aanpassing reiskostenregeling 500 500 0 0
Uitbreiding inzet Public Affairs m.b.t. New towns 113 113 0 0
Concernstrateeg 113 113 0 0
Overheadkosten overige programma's a.g.v. formatie-uitbreiding 824 870 0 0
Saldo 5.470 5.581 165 165

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Preventiemedewerkers SHV (4fte) en campagnebudget (zie P1) -311 -246 -246 -246
Zoetermeer regenboogstad, decentralisatie-uitkering (zie P2) -20 -20 -20 0
Saldo -331 -266 -266 -246