Uitgaven

26,13%
€ -129.697.541
26,13% Complete

Inkomsten

1,64%
€ 8.089.037
1,64% Complete

Saldo

4951,27%
€ -121.608.504

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Uitgaven

26,13%
€ -129.697.541
26,13% Complete

Inkomsten

1,64%
€ 8.089.037
1,64% Complete

Saldo

4951,27%
€ -121.608.504

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Terug naar navigatie - Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

We willen dat inwoners van Zoetermeer gezond en gelukkig zijn, zelfstandig en zelfredzaam zijn. Niet voor iedereen is dat echter vanzelfsprekend. Als mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, dan willen we dat dit snel beschikbaar is, dichtbij huis en niet zwaarder dan nodig. We zien dat steeds meer inwoners een beroep doen op een voorziening in het sociaal domein. Daardoor lopen wachttijden op. In het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het vergroten van de gemeentelijke capaciteit voor het behandelen van aanvragen voor Wmo en Jeugdhulp. Ondanks deze investering blijft de druk op de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie hoog. Ook het komend jaar is dit een aandachtspunt. Daarom zetten we in op preventie en gezondheidsbeleid waarbij het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal staat. Een benadering waarbij het gaat om wat iemand wel kan, wat iemand belangrijk vindt en wat iemand eventueel wil veranderen. Door accent te leggen op positieve gezondheid in plaats van op ziekte en kwetsbaarheid, werken we aan de veerkracht van onze inwoners en het bevorderen van een gezond leven.

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen
Door mee te werken aan de plannen uit de visie Zoetermeer 2040 en door bij te dragen aan de verschillende programma's en projecten willen we ervoor zorgen dat de manier waarop de stad er uitziet en hoe mensen met elkaar omgaan, goed wordt geregeld. Dit geldt vooral voor onderwerpen, zoals wonen en zorg, de openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Op deze manier kunnen ook de doelen gerealiseerd worden die zijn vastgesteld in het akkoord tussen de coalitiepartijen over deze onderwerpen. Hoewel we al actief bezig zijn met dit proces, komen we regelmatig voor nieuwe vraagstukken te staan die we moeten oplossen. Bijvoorbeeld wat moeten we veranderen in huizen en op straat, zodat inwoners minder eenzaam zijn en zich gezond blijven voelen. Dit kost tijd, die niet kan worden besteed aan andere taken. Daarom is er extra inzet nodig in de jaren 2024 en 2025. Zodra we de nieuwe vraagstukken hebben opgelost, is de extra inzet niet langer nodig.

Sociaal innovatiefonds
In 2024 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de projecten Sociale innovatie en opdrachten zoals in het programmaplan zijn opgenomen. Naar verwachting komen de eerste projecten in 2024 tot afronding en kunnen de resultaten worden gepresenteerd. Conform het programmaplan wordt in 2024 een hernieuwd voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd wat ziet op de verdere voortzetting en inhoudelijke richting het programma Sociale innovatie en de activiteiten die in dat kader worden voorzien, inclusief een financieel voorstel tot dekking van deze activiteiten.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
De Regiovisie Aanpak Huiselijk geweld Haaglanden 2019-2022 is verlengd tot uiterlijk 2026. Het doel is dat huiselijk geweld zo min mogelijk voorkomt en zo snel mogelijk stopt. De focus ligt op preventie, het aanpakken van de oorzaken van geweld en de risicofactoren om zo het geweld duurzaam te stoppen. In 2023 is gestart met de vertaling van de Regiovisie naar wat er specifiek in Zoetermeer verbeterd kan worden en nog nodig is. Dit proces wordt in 2024 afgerond.

Speerpunten in 2024: Wat gaan we daarvoor doen? 

Jeugdbeleid

 • preventief jeugdbeleid;
 • pilot Expertisepool en Onderwijsbehandelgroep;
 • uitbreiding KDC-plaatsen;
 • uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden;
 • projecten Toekomstbestendige Jeugdhulp.

Wmo beleid

 • gezonde stad; gezondheidsnota en uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA);
 • Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer (Zoetermeer 2025);
 • programma sociale innovatie;
 • woonzorgvisie.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het beeld is dat de intensiteit (meer of langer hulp) van de zorg aan jeugdigen toeneemt. Het streven is dat de duur van de jeugdhulp de komende jaren afneemt.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting: 
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs een signaal kunnen afgeven, dat zij betrokken zijn bij een jeugdige (0-23 jaar). Als twee of meer professionals een signaal afgeven over dezelfde jeugdige ontstaat een match. Vervolgens kunnen professionals met elkaar afstemmen om de jeugdige en het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Het aantal organisaties dat actief signaleert in de Verwijsindex is beperkt en de bereidheid bij professionals om te signaleren neemt al een aantal jaar af.  Een afnemend aantal signalen, heeft tot gevolg dat er ook minder matches ontstaan. Matches die ontstaan, hebben voor professionals vaak minder toegevoegde waarde, omdat deze 'verwacht' zijn: men is al op de hoogte dat de betreffende organisatie ook betrokken is bij de jeugdige. Dit leidt in zichzelf weer tot minder bereidheid tot signaleren.
Het rijk heeft in 2022 dat de Verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wordt geschrapt. Zolang de wet nog niet is aangepast, moeten gemeenten hun wettelijke taken blijven uitvoeren en zorgen dat het mogelijk is te signaleren in de Verwijsindex. 

Toename aantal adviezen bij Veilig Thuis

Terug naar navigatie - Toename aantal adviezen bij Veilig Thuis

Omschrijving

Het aantal gevraagde adviezen aan Veilig Thuis vanuit Zoetermeer om zicht te krijgen op het signaleringsgedrag.

Bron: Veilig Thuis Haaglanden
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 1.024 - - - -
Begroting PB 2024 - 1.100 1.100 1.100 1.100
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De verwachting is dat het aantal adviezen dat Veilig Thuis aan professionals en inwoners geeft de komende jaren in lijn is met het aantal gegeven adviezen in 2022.

Toename aantal meldingen bij Veilig Thuis

Terug naar navigatie - Toename aantal meldingen bij Veilig Thuis

Omschrijving

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis vanuit Zoetermeer om zicht te krijgen op het signaleringsgedrag.

Bron: Veilig Thuis Haaglanden
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 1.128 - - - -
Begroting PB 2024 - 1.000 1.000 1.000 1.000
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De prognose voor het aantal meldingen bij Veilig Thuis in de jaren 2024 tot en met 2027 is in lijn met het aantal gerealiseerde adviezen in 2022 en de daling die in 2023 is ingezet. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het aantal unieke jeugdigen dat minimaal 3 jaar of langer aangesloten jeugdhulp krijgt, blijft in omvang ongeveer gelijk (2.136 jeugdigen in 2022). Relatief wordt deze groep jeugdigen echter kleiner ten opzichte van het totaal aantal unieke jeugdigen met jeugdhulp (4.803 jeugdigen in 2022). Dit komt doordat het aantal jeugdigen dat één tot twee jaar jeugdhulp ontvangt groter wordt (2.667 jeugdigen in 2022). Op basis van analyses moet worden bepaald of het aantal jeugdigen dat langdurig (3 jaar of meer) jeugdzorg ontvangt, kan afnemen. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -67.734.102 -74.527.451 -70.789.122 -69.021.552 -69.074.893
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Het budget is grotendeels bestemd voor jeugdhulp. Daarnaast wordt het budget besteed aan subsidies voor de Stichting Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Meerpunt (netwerkorganisatie en een samenwerkingsverband tussen 25 partners in Zoetermeer die werken rondom jeugd en gezin), het jongerenwerk en de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden. Ook de kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie wordt uit dit budget bekostigd. Het kunnen realiseren van de geraamde kostendaling is afhankelijk van de mogelijkheden die de Hervormingsagenda Jeugd bieden en de keuzes die de gemeente kan en moet maken.

Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen

Gemiddeld budget maatwerkondersteuning per cliënt

Terug naar navigatie - Gemiddeld budget maatwerkondersteuning per cliënt

Omschrijving

Deze indicator geeft inzicht in het gemiddeld budget van alle Wmo maatwerkvoorzieningen per client.

Bron: Gemeentelijke database Wmo/Begroting
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 3.056 € - - - -
Begroting PB 2024 - 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het gemiddeld budget maatwerkondersteuning gaat over alle maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo, zoals begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Met de start van inZet is een groot deel van de maatwerkvoorzieningen begeleiding overgegaan in het ondersteuningsaanbod van inZet en daarmee dus ook het budget voor die maatwerkvoorzieningen. De verwachting is dat de samenstelling van het gemiddeld budget maatwerkondersteuning anders is dan voorgaande jaren. Het gemiddelde budget maatwerkondersteuning gaat over alle maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo, zoals begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Met de start van inZet is een groot deel van de maatwerkvoorzieningen begeleiding overgegaan in het ondersteuningsaanbod van inZet. Daarmee is ook het grootste deel van het budget voor de voorziening begeleiding overgegaan naar inZet en wordt niet meer meegenomen in de berekening van het gemiddelde budget van Wmo maatwerkvoorzieningen.

% Cliënten dat tevreden is over de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod

Terug naar navigatie - % Cliënten dat tevreden is over de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod

Omschrijving

Het college voert jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek uit onder Wmo cliënten naar de ervaring met gemeentelijke voorzieningen op grond van de Wmo. Het onderzoek wordt jaarlijks in het voorjaar uitgevoerd en de resultaten zijn in de zomer beschikbaar.

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 79 % - - - -
Begroting PB 2024 - 80 % 80 % 80 % 80 %

% Cliënten dat vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag

Terug naar navigatie - % Cliënten dat vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag

Omschrijving

Het college voert jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek uit onder Wmo cliënten naar de ervaring met gemeentelijke voorzieningen op grond van de Wmo. Het onderzoek wordt jaarlijks in het voorjaar uitgevoerd en de resultaten zijn in de zomer beschikbaar.

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 77 % - - - -
Begroting PB 2024 - 80 % 80 % 80 % 80 %

% Cliënten v/h samenwerkingsverband dat tevreden is over de kwaliteit v/d ondersteuning

Terug naar navigatie - % Cliënten v/h samenwerkingsverband dat tevreden is over de kwaliteit v/d ondersteuning

Omschrijving

Het samenwerkingsverband inZet voert ieder jaar een onderzoek uit om ervaring van cliënten met de ondersteuning en dienstverlening te meten.

Bron: Cliënttevredenheidsonderzoek inZet
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 87,3 % - - - -
Begroting PB 2024 - 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
InZet meet jaarlijks de cliënttevredenheid. De doelstelling is dat 80% van de cliënten de kwaliteit van ondersteuning waardeert met een 7,5 of hoger.

% Mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt door de gemeente/het samenwerkingsverband

Terug naar navigatie - % Mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt door de gemeente/het samenwerkingsverband

Omschrijving

De indicator is de uitkomst van een algemene vraag naar de ervaren ondersteuning. De vraag is onderverdeeld naar ondersteuning door de gemeente direct of door het samenwerkingsverband inZet en naar ondersteuning uit de directe omgeving van de mantelzorger. De uitkomsten zijn terug te vinden in de omnibus enquête.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 20,2 % - - - -
Begroting PB 2024 - 20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 %
Terug naar navigatie - toelichting

Toelichting:
Deze indicator wordt gemeten aan de hand van een algemene vraag in de stadspeiling naar de ondersteuning die mantelzorgers krijgen. Uit deze vraagt blijkt dat mantelzorgers grotendeels ondersteuning uit de eigen omgeving krijgen en in mindere mate via de gemeente of het samenwerkingsverband inZet. Sinds 2021 is de mantelzorgondersteuning grotendeels bij het samenwerkingsverband inZet ondergebracht. De wijze waarop deze indicator wordt gemeten is daar niet op aangepast, waardoor geen representatief beeld ontstaat van de ervaren ondersteuning die mantelzorgers krijgen van de gemeente en inZet. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen.

% Mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt door de eigen omgeving

Terug naar navigatie - % Mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt door de eigen omgeving

Omschrijving

De indicator is de uitkomst van een algemene vraag naar de ervaren ondersteuning. De vraag is onderverdeeld naar ondersteuning door de gemeente direct of door het samenwerkingsverband inZet en naar ondersteuning uit de directe omgeving van de mantelzorger. De uitkomsten zijn terug te vinden in de omnibus enquête.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 75,2 % - - - -
Begroting PB 2024 - 71,0 % 71,0 % 71,0 % 71,0 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Deze indicator wordt gemeten aan de hand van een algemene vraag in de stadspeiling naar de ondersteuning die mantelzorgers krijgen. Uit deze vraagt blijkt dat mantelzorgers grotendeels ondersteuning uit de eigen omgeving krijgen.

% Mantelzorgers dat zich over het algemeen genomen voldoende ondersteund voelt

Terug naar navigatie - % Mantelzorgers dat zich over het algemeen genomen voldoende ondersteund voelt

Omschrijving

De indicator is de uitkomst van een algemene vraag naar de ervaren ondersteuning. De vraag is onderverdeeld naar ondersteuning door de gemeente direct of door het samenwerkingsverband inZet en naar ondersteuning uit de directe omgeving van de mantelzorger. De uitkomsten zijn terug te vinden in de omnibus enquête.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 67,0 % - - - -
Begroting PB 2024 - 71,0 % 71,0 % 71,0 % 71,0 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Deze indicator wordt gemeten aan de hand van een algemene vraag in de stadspeiling naar de ondersteuning die mantelzorgers krijgen. Het aantal mantelzorgers dat zich over het algemeen genomen ondersteund voelt al meerdere jaren rond 70% ligt.

% Vrijwilligers

Terug naar navigatie - % Vrijwilligers

Omschrijving

Percentage van het aantal vrijwilligers gemeten via de stadspeiling.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 23,0 % - - - -
Begroting PB 2024 - 24,0 % 25,0 % 25,0 % 26,0 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De begroting is aangepast naar aanleiding van de dalende trend in het aantal vrijwilligers sinds de COVID-19 pandemie. Het herstel (vinden en verbinden van vrijwilligers) blijkt ook na deze periode een uitdaging.

Coëfficiënt voor eenzaamheid onder inwoners (> 18 jaar)

Terug naar navigatie - Coëfficiënt voor eenzaamheid onder inwoners (> 18 jaar)

Omschrijving

Deze indicator is de uitkomst van elf stellingen die in de omnibusenquête worden voorgelegd en betrekking hebben op eenzaamheid. Hieruit wordt een eenzaamheidsscore berekend volgens de methode van De Jong Gierveld en Kamphuis (1985). Deze score kan (individueel) gehele waarden aannemen tussen nul (niet eenzaam) en 11 (zeer sterke eenzaamheid).

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 2,50 - - - -
Begroting PB 2024 - 2,30 2,30 2,30 2,30
Terug naar navigatie - toelichting

Toelichting:
In de periode 2020-2022 was een (lichte) stijging van de eenzaamheidsscore, wat zeer waarschijnlijk te maken heeft met de COVID-19 maatregelen. Het college werkt toe naar een verlaging van de eenzaamheidsscore.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) -48.100.404 -44.994.266 -51.359.567 -51.712.490 -51.430.071
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Het budget wordt ingezet ten behoeve van de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo (huishoudelijke hulp, vervoers- en woonvoorzieningen e.d.) en voor specialistische ondersteuning onder regie van de gemeente. Daarnaast is een belangrijk deel bestemd voor het samenwerkingsverband gebiedsgerichte ondersteuning en voor de algemene Wmo-voorzieningen die worden gesubsidieerd door de gemeente.

Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden

% Mensen dat een goede gezondheid ervaart

Terug naar navigatie - % Mensen dat een goede gezondheid ervaart

Omschrijving

In de omnibus enquête wordt gevraagd aan te geven wat respondenten vinden van hun gezondheid. Het cijfer geeft aan hoeveel respondenten aangeven een zeer goede of een goede gezondheid ervaren.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 71,00 % - - - -
Begroting PB 2024 - 73,00 % 74,00 % 75,00 % 76,00 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het rijk heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om in te zetten op gezondheidsbeleid, via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De begroting van deze indicator is aangepast op de extra impuls en ambitie met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.895.987 -2.086.787 -2.086.787 -2.086.787 -2.086.787

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

In de jeugdbescherming is sprake van een crisis, als gevolg van te hoge werkdruk stroomt er veel personeel uit en loopt de werkdruk verder op. Rijk, VNG en Gecertificeerde Instellingen zijn daarom bezig met de invoering van een landelijk tarief waarmee een gezonde caseload kan worden gefinancierd. In oktober 2023 wordt duidelijk hoeveel de gemeenten dienen bij te dragen.

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Zoetermeer 2040 en de gebiedsontwikkelingen
Het kost beleidsadviseurs tijd om nieuwe kennis en werkwijzen te ontwikkelen voor Zoetermeer 2040. Net zoals het tijd kost om de verbinding tussen de fysieke ontwikkeling van gebieden in de stad te koppelen aan het sociale domein. Er moet gewerkt worden aan de uitvoering van de visie Zoetermeer 2040, het schrijven van beleidsprogramma's, de Ruimtelijke strategie en de uitwerking van gebieden zoals de Entree, de Binnenstad, Meerzicht en andere woningbouwprojecten. Tijdens deze ontwikkelingen willen we ook het bestaande werk door laten gaan. Daarom is inzet van extra formatie nodig in de jaren 2024 en 2025, zoals in de Perspectiefnota 2024 is beschreven en verwerkt in programma 1. 

Projecten Jeugd
Voor 2024 en 2025 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de bemensing van vijf projecten op het gebied van Jeugd: 

 • herijking toegang tot jeugdhulp (deel I en deel II);
 • hervorming specialistische jeugdhulp;
 • contractmanagement;
 • aanpak meervoudige problematiek;
 • verbinding onderwijs-jeugdhulp.

De projecten moeten in gezamenlijkheid bijdragen aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. De projecten zijn niet los van elkaar te zien en bestrijken het brede spectrum van de jeugdzorg en zijn daarom geclusterd onder het programma Toekomstbestendige Jeugdhulp.

Daklozenpunt: voortzetting vanaf 2023
In 2020 is het Daklozenpunt als pilot in Zoetermeer geopend. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie over (dreigende) dakloosheid. Het punt heeft tevens een doorverwijsfunctie naar het Daklozenloket in Den Haag. Een externe partij in onze gemeente - het Leger des Heils - stelt voor een aantal inwoners ook een briefadres beschikbaar. Voor de aanpak van de dak- en thuisloosheidsproblematiek in Zoetermeer worden vanaf 2023 structureel middelen ingezet. De kosten bedragen € 80.000 per jaar. Voor de dekking van de uitgaven is een bijdrage van de gemeente Den Haag, centrumgemeente maatschappelijke opvang en beschermd wonen, beschikbaar. 

Zoetermeer Regenboogstad
Het beleid met betrekking tot Zoetermeer Regenboogstad wordt gedurende de periode 2024-2026 voortgezet. Het college ontvangt daarvoor jaarlijks een bijdrage van € 20.000 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zoetermeer 2025 en Haga Ziekenhuis (voormalig Langeland Ziekenhuis)
De komende jaren komen er vanuit het Haga Ziekenhuis, locatie Zoetermeer (voormalig LangeLand Ziekenhuis) en de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer (Zoetermeer 2025) veel ontwikkelingen op de gemeente af.
Het netwerk Zoetermeer 2025 is een essentiële samenwerkingspartner om tot een duurzaam (ook preventief) maatschappelijk ondersteuningsaanbod te komen en te zorgen dat deze betaalbaar en beschikbaar blijft voor de mensen die het echt nodig hebben. Om de belangen van de inwoners hierin te behartigen en de keten van preventieve, acute en chronische zorg goed te laten verlopen, is een proactieve rol van het college nodig. Het college zal strategisch moeten manoeuvreren in het complexe (acute) zorglandschap, relaties beheren, overzicht behouden op het lokale en nationale trends/ontwikkelingen en die vertalen naar de Zoetermeerse praktijk.
Rond de onrust over het behoud van het LangeLand Ziekenhuis in 2022 en 2023 is tijdelijk extra capaciteit ingezet vanuit concernadvies. Om de komende twee jaar (2024 en 2025) de proactieve houding (met name gericht op strategie en executiekracht) van te continueren, wordt 1 fte uitbreiding voorgesteld gedurende de periode 2024-2025.

SPUK Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026, kortweg Brede SPUK, is een bundeling van 15 nieuwe en bestaande rijksregelingen op het gebied van gezondheid, sport en welzijn, waarmee gemeenten preventief kunnen werken aan een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK is ingesteld om de afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord te kunnen uitvoeren. Het versterken van de gezondheid en de sterke sociale basis zijn hoofthema’s waarvoor de gemeente Zoetermeer vanaf 2023, op aanvraag, een financiële bijdrage ontvangt. Deze hoofdthema's vallen binnen programma 2. Samen leven en ondersteunen. Voor wat betreft de Brede SPUK, thema sport, bewegen en cultuurparticipatie: zie programma 4. Vrije Tijd.

Pilot en projectleider expertisepool en onderwijsbehandelgroep
In 2023 is gestart met de pilot Expertisepool op scholen voor speciaal (basis-)onderwijs. De Expertisepool is een multidisciplinair team van jeugdhulpprofessionals en onderwijsdeskundigen die wordt ingezet voor leerlingen die dreigen uit te vallen op school of al ambulante jeugdhulp ontvangen omdat zij niet kunnen deelnemen aan het onderwijs. Daarnaast wordt in 2024 gestart met een Onderwijs-behandelgroep. Dit is een behandelsetting die gekoppeld is aan het onderwijs, zodat het onderwijsproces doorgang kan vinden en leerlingen niet naar een andere gemeente hoeven. Op basis van de opbrengsten van beide pilots kan vervolgens bepaald worden of deze werkwijzen geïmplementeerd kunnen worden. 

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Projecten jeugd (sturing en bekostiging) 1.169 1.169 0 0
Daklozenpunt: voortzetting 2023 80 80 80 80
Daklozenpunt: bijdrage gemeente Den Haag -80 -80 -80 -80
Zoetermeer regenboogstad 20 20 20 0
Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ 113 113 0 0
Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) 1.293 1.293 924 0
SPUK Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering -1.293 -1.293 -924 0
Pilot expertisepool en onderwijsbehandelgroep 480 480 0 0
Pilot Expert pool, dekking vanuit ZIN gelden -480 -480 0 0
Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep 50 50 0 0
Saldo 1.352 1.352 20 0

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 9.631.471 4.388.278 8.089.037 3.382.840 3.013.840 2.037.340
Lasten -115.680.900 -122.118.771 -129.697.541 -127.618.316 -125.834.669 -124.629.091

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie nr: 2306-29
Onderwerp: Indicaties voor onbepaalde tijd

Draagt het college op:

 1. te onderzoeken hoe Zoetermeer WMO-indicaties voor onbepaalde tijd kan verstrekken wanneer er sprake is van een levenslange beperking op aandoening en er geen zicht is op verbetering, rekening houdend met de ervaringen en best practices van gemeenten zoals Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht;
 2. de resultaten van dit onderzoek te presenteren aan de gemeenteraad, inclusief een voorstel voor implementatie, indien de uitkomst van het onderzoek positief is;
 3. met gecontracteerde zorgaanbieders af te spreken dat zij de gemeente informeren wanneer blijkt dat de situatie van een cliënt wezenlijk is veranderd;
 4. hierover aan de raad terug te koppelen voor het najaarsdebat in 2023. 
Stand van zaken:
Het college is gestart met het opstellen van een werkinstructie voor het verstrekken van Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd. Op basis van deze instructie kunnen Wmo-consulenten op casusniveau beslissen of een indicatie voor onbepaalde tijd kan worden afgegeven. Hiervoor hoeft het beleid niet te worden aangepast. Ervaringen van gemeenten die al voor onbepaalde tijd indiceren zijn meegenomen in de nieuwe werkwijze. De raad is hier inmiddels over geïnformeerd via een raadsmemo ter afdoening van motie 2306-29.

Motie nr: 2306-30
Onderwerp: Ieder jaar een waardige Keti Koti in Zoetermeer

Verzoekt het college om:

 • Een permanent herdenkingscomité Keti Koti in te stellen, waarin vooral ook mensen met een Surinaamse of Caraïbische achtergrond deelnemen, alsmede een vertegenwoordiging van de Stichting Herdenking Slavernijverleden Zoetermeer;
 • In goed overleg met dit herdenkingscomité een plan te ontwikkelen voor een prominente locatie, een passend monument en de wijze waarop de jaarlijkse Keti Koti viering wordt gehouden;
 • Dit plan bij het najaarsdebat voor te leggen aan de raad.

Stand van zaken:
Het college organiseert een bijeenkomst voor alle organisaties en inwoners die zich verbonden voelen met Keti Koti en het belang van een waardige herdenking. Vanuit deze bijeenkomst wordt een comité voor de herdenking gevormd. De raad wordt hierover in november geïnformeerd.