Uitgaven

13,89%
€ -68.951.838
13,89% Complete

Inkomsten

8,08%
€ 39.889.470
8,08% Complete

Saldo

1183,27%
€ -29.062.368

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Uitgaven

13,89%
€ -68.951.838
13,89% Complete

Inkomsten

8,08%
€ 39.889.470
8,08% Complete

Saldo

1183,27%
€ -29.062.368

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

Terug naar navigatie - Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

Zoetermeer staat voor duurzaamheid. De energietransitie ('van het aardgas af') zorgt voor verduurzaming van woningen en bedrijven. Ook draagt het bij aan bestaanszekerheid en het tegengaan van energiearmoede. De energietransitie geeft daarom – samen met klimaatadaptatie - een impuls aan de woonaantrekkelijkheid. Samen met de inwoners, bedrijven, omgevingsdienst en woningcorporaties in Zoetermeer moeten meters worden gemaakt met de energietransitie. Dit vraagt investeringen van eigenaar-bewoners in verduurzaming/woningverbetering van hun eigen woning die we graag stimuleren.

De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad. De gemeente zorgt samen met inwoners, bedrijven en organisaties voor de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte.  In Zoetermeer gaan natuur en stedelijkheid samen, want biodiversiteit betekent ook een gezonde stad voor mens en dier. Zoetermeer is vanuit milieu perspectief een schone en prettige stad om te leven.

Om voor afvalinzameling stappen te kunnen zetten is nieuw beleid nodig. Via het burgerberaad gaan inwoners hierover in 2024 meedenken.  De (financiële) cijfers in deze programmabegroting zijn gebaseerd op het huidige beleid. In de begroting is met nieuw afvalbeleid daarom nog geen rekening gehouden. 

Speerpunten in 2024:

Energietransitie

 • ondersteunen van particuliere huiseigenaren (buurtinitiatieven, VvE’s, individueel) met energiebesparing, opwek van stroom en aardgasvrije verwarming;
 • ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor bedrijfs- en utiliteitsgebouwen;
 • faciliteren en stimuleren van zonnecentrales op daken, langs infrastructuur en bij de Roeleveenseweg;
 • opstellen van een perspectief voor een geïntegreerd energiesysteem dat Zoetermeer in staat stelt om de huidige en toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken.

Afval en grondstoffen

 • Starten met het participatieproces van het burgerberaad om inwoners mee te laten denken over het afvalbeleid. Daarnaast is in 2023 een communicatiecampagne gestart met als doel inwoners bewust te maken hoe afval te scheiden en waarom dit nodig is? Dit loopt door in 2024. 

Groen/Openbare ruimte

 • maken van een richtinggevend, integraal beeld van de buitenruimte en een daarmee samenhangend pakket van maatregelen (Programma Buitenruimte), gericht op bijdragen aan de realisatie van de Zoetermeerse ambities voor de leefomgeving;
 • verbeteren onderhoud door kwaliteitsimpuls in met name Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert;
 • Opknappen van stukjes Zoetermeer op basis van bewonersinitiatieven;
 • reconstructies Hoekerkade, Molenstraat e.o., Winkelcentrum De Leyens, Sartrezijde herinrichting parkeerterrein;
 • plaatsen van afvalbakken op strategische plaatsen;
 • verbeteren schoolpleinen door te vergroenen;
 • aanpassen bomenbeleid met een bomenkansenkaart en meer invloed van inwoners op bomen in hun woonomgeving.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Aantal aardgasvrije woningen

Terug naar navigatie - Aantal aardgasvrije woningen

Omschrijving

Aantal woningen zonder aardgasaansluiting. Een aardgasaansluiting kan individueel of collectief zijn (gestapelde bouw met gezamenlijke CV-installatie).

Bron: CBS Statline
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 4.600 - - - -
Begroting PB 2024 - 5.100 5.500 6.000 7.000
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Dit betreft de uitstoot van de sectoren gebouwde omgeving (woningen en dienstverlening), verkeer en vervoer (incl. auto(snel)wegen)) en industrie/energie/afval/water. 
NB: omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het gaat om de CO2 -uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit die geleverd is via het openbare net en het verbruik van stadswarmte in woningen. De trend over de laatste 5 jaar laat een afname zien die als het goed is doortrekt naar de toekomst. Hier is ook het landelijke en gemeentelijke beleid op gericht. 
NB: omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het gaat om de CO2 -uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit die geleverd is via het openbare net en het eventuele verbruik van stadswarmte in bedrijfsgebouwen. De trend over de laatste 5 jaar laat een afname zien die naar verwachting doortrekt naar de toekomst.
NB: omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het streven voor 2030 is om 149 GWh aan zonnestroom op te wekken. Daarvoor moet het opgestelde vermogen aan zonnepanelen tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 160MW. Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald.

% Van de inwoners dat de natuur ervaart in de buurt

Terug naar navigatie - % Van de inwoners dat de natuur ervaart in de buurt

Omschrijving

Het percentage inwoners (respondenten Stadspeiling) stadsnatuur in hun eigen buurt ervaart. Onder stadsnatuur wordt het spontane planten en dierenleven in de stad verstaan.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 83 % - - - -
Begroting PB 2024 - 87 % 87 % 87 % 87 %

% Van de inwoners dat stadsnatuur waardeert in de buurt

Terug naar navigatie - % Van de inwoners dat stadsnatuur waardeert in de buurt

Omschrijving

Het percentage inwoners (respondenten Stadspeiling) dat stadsnatuur in hun eigen buurt waardeert. Onder stadsnatuur wordt het spontane planten en dierenleven in de stad verstaan.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 87 % - - - -
Begroting PB 2024 - 87 % 87 % 87 % 87 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Er werd in 2022 hoger gescoord dan de doelstelling van 87%. We proberen de hoge waardering van inwoners vast te houden. 

Oppervlakte natuurlijker beheerde gebieden (extra hectare)

Terug naar navigatie - Oppervlakte natuurlijker beheerde gebieden (extra hectare)

Omschrijving

Toename in hectare per jaar van gebieden (moerasparels, weidevogelreservaat) met betere omstandigheden voor de (toename van de) biodiversiteit na uitvoering van projecten uit het huidige programma Duurzaam & Groen Zoetermeer. In deze gebieden heeft veelal een aanpassing van inrichting plaatsgevonden en een structurele aanpassing in het beheer.

Bron: Groenkaart
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 19,3 - - - -
Begroting PB 2024 - 0,0 0,0 0,0 0,0
Terug naar navigatie - Toelichting

 Toelichting:
Voor 2024 en verder zijn nog geen concreet uitgewerkte projecten. De actualisatie van het programma Duurzaam en Groen volgt. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het gaat om de totale oppervlakte van groengebieden met de status ‘natuurkerngebied’.  
Deze indicator is nog deels in ontwikkeling (i.o.) doordat er voor de jaren 2024 en daarna nog geen projecten zijn gedefinieerd. 

CBS-Statline is vanaf 2022 de bron voor deze indicator. De verwachte jaarcijfers zijn hierop aangepast (opgehoogd, doordat we niet meer beperkt zijn tot alleen de bij de gemeente bekende projecten). 
NB: deze CBS-data lopen gemiddeld 1,5 jaar achter. Dit betekent dat de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1 betreffen. 

Aantal kilogram restafval per inwoner

Terug naar navigatie - Aantal kilogram restafval per inwoner

Omschrijving

Het aantal kilogram fijn huishoudelijk restafval per inwoner bevindt zich de laatste jaren in een licht dalende trend. Voor de komende jaren is de verwachting dat het doorzet.

Bron: Gemeentelijke database
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 204 - - - -
Begroting PB 2024 - 202 200 198 196
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het aantal kilogram fijn huishoudelijk restafval per inwoner bevindt zich de laatste jaren in een licht dalende trend. In de jaren 2020 en 2021 was als gevolg van de Covid 19 pandemie de hoeveelheid restafval tijdelijk hoger. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 4.560.647 4.254.078 3.504.306 3.604.516 3.406.399
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Onder deze doelstelling zijn voornamelijk de kosten van afvalinzameling en -verwerking (en handhaving) opgenomen en de daarbij behorende opbrengst afvalstoffenheffing (en overige opbrengsten afval). Op dit product worden de reguliere milieutaken verantwoord en zijn de kosten van de aanschaf van hybride inzamelvoertuigen en een nieuwe perscontainer voor het zelfbrengdepot opgenomen in zowel de kosten als de afvalstoffenheffing. In 2024 is de afvalstoffenheffing incidenteel hoger. Dit is in totaal € 160.000. Dit komt door het verhogen van de vermogensnorm, daardoor wordt de afvalstoffenheffing bij meer inwoners kwijtgescholden (€ 130.000) en de kapitaallasten voor de aanschaf van hybride inzamelvoertuigen (€ 30.000) worden verhoogd. 

Via het collegeakkoord zijn de eerder incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor Duurzaam en Groen structureel gemaakt. Voor het aardgasvrij maken in Palenstein is budget opgenomen (2023 € 1,1 mln. 2024 € 3,1 mln. en 2027 € 2,7 mln.). De aanleg wordt gedekt vanuit de in de brede bestemmingsreserve gestorte rijksbijdrage. Ook de uitgaven vanuit het Duurzaamheidsfonds verlopen via deze doelstelling. Het rijk heeft voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid tot en met 2025 € 2 mln. per jaar subsidie beschikbaar gesteld. Hier staan even hoge kosten tegenover. Het budget voor Duurzaam is in 2024 incidenteel verlaagd met € 500.000 als onderdeel van het dekkingsplan voor extra uitgaven in 2024. 

Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

% Van de openbare ruimte dat op het afgesproken kwaliteitsniveau zit

Terug naar navigatie - % Van de openbare ruimte dat op het afgesproken kwaliteitsniveau zit

Omschrijving

Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en de procentuele scores op en boven de norm  bepaald. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  

Bron: Quickscan openbare ruimte
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 95 % - - - -
Begroting PB 2024 - 90 % 90 % 90 % 90 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De indicator staat als ambitie op minimaal 85% tevreden inwoners over de openbare ruimte, als resultaat van de Stadspeiling.

Waardering bewoners groene kwaliteit

Terug naar navigatie - Waardering bewoners groene kwaliteit

Omschrijving

Het rapportcijfer wat de inwoners (respondenten van de Stadspeiling) geven aan het buurt-, wijk-, stads- en regiogroen.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 7,6 - - - -
Begroting PB 2024 - 7,5 7,5 7,5 7,5
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
In de Stadspeiling wordt ook gevraagd welk rapportcijfer de inwoners geven aan het groen in de buurt, wijk, stad en regio. De indicator staat als ambitie op een 7,5. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -29.858.761 -33.316.446 -32.155.874 -31.969.417 -31.812.155
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
De kosten van deze doelstelling bestaan uit de budgetten voor het dagelijks, periodiek en groot onderhoud van de openbare ruimte (totaal ca. € 41 mln.). Hierop worden de inkomsten uit de rioolheffing, parkeren en overige opbrengsten - zoals opbrengst begrafenissen - (totaal ca. € 13 mln.) in mindering gebracht. De inkomsten uit parkeren zijn al een aantal jaar lager.

Vanaf 2023 zien we een hoger negatief saldo bij deze doelstelling ten opzichte van eerder. Een aantal oorzaken:
In het Coalitieakkoord 2023-2026:

 • Zijn structureel extra middelen toegekend ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (€ 775.000) en bomen (€ 200.000).
 • Is voor de komende vier jaar een extra impuls van € 1.500.000 per jaar voor de openbare ruimte beschikbaar gesteld.
 • Is voor het vervangen van de bomen op voorstel van de bewoners € 150.000 beschikbaar.

In de Perspectiefnota 2023 (p40/41) zijn diverse incidentele en structurele hogere uitgaven aangekondigd, waarvan het inlopen van achterstanden op onderhoud kapitaalgoederen de belangrijkste is (zie ook raadsmemo achterstanden onderhoud kapitaalgoederen 2022-005908 van 25 januari 2022). 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is geen sprake van nieuwe bijzondere strategische risico’s die realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen
Om te zorgen dat de openbare ruimte goed aansluit bij nieuwe ontwikkelingen is versterking van de capaciteit noodzakelijk. Het gaat hierbij om het verankeren van maatschappelijke opgaven in het beheer en onderhoud zoals klimaatadaptatie, focus op biodiversiteit, laadpalen en deelmobiliteit. Daarnaast is aansluiting aan de voorkant bij (gebieds)programma’s en projecten ter vernieuwing en uitbreiding van de stad nodig.

De gemeente Zoetermeer staat de komende jaren voor grote opgaven. De stad heeft een leeftijd bereikt waarop veel onderdelen aan vervanging toe zijn. Daarnaast zijn er grote opgaven voor de komende gebiedsprogramma's ter vernieuwing en uitbreiding van de stad. Daarom is het nodig het beheer te professionaliseren en aan te sluiten op de projecten en programma’s die voortkomen uit de omgevingsvisie Zoetermeer 2040. Hiervoor is extra inzet op beleidsmatig niveau noodzakelijk. Toename van werkzaamheden door binnenstedelijke ontwikkelingen vraagt ook meer inzet op de specifieke onderdelen parkeren, laadpalen elektrische auto’s, klimaatadaptatie, focus op biodiversiteit en deelmobiliteit. 

Uitvoeringskosten voor kabels en leidingen/Leges invoeren voor kabels en leidingen
Een netwerkbeheerder, leiding- of kabelexploitant moet voor de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden een vergunning bij de gemeente aanvragen. Voor de afhandeling kunnen leges geheven worden. Hiervoor is in het derde kwartaal 2023 een besluit genomen. 

Verbetering schoolpleinen
Gelet op het veranderende klimaat met meer warmere dagen is vergroening van versteend oppervlak een belangrijke opgave. De vergroening zorgt voor meer schaduw en koelte en het draagt bij aan minder hitte in de directe omgeving. Ook regenwater wordt beter opgenomen. Een groen schoolplein draagt bij aan de fysieke ontwikkeling en daardoor aan de gezondheid van kinderen. Het aanpakken van schoolpleinen sluit aan bij het coalitieakkoord, onderdeel vergroening van de openbare ruimte. Het voorstel is om vier schoolpleinen onder handen te nemen met meer vergroening en verbetering aan bestaande verharding.

Buitengym
In motie 2206-69 vraagt de raad het college om in de programmabegroting budget op te nemen voor meer buitengymplekken. Met name in buurten die achteruitgaan, waaronder hoogbouwbuurten en in het Westerpark. De komende jaren worden, in samenspraak met de buurt, 6 kleinere buitengymlocaties óf 1 grotere en 2 tot 3 kleinere buitengymlocaties in verschillende wijken gerealiseerd.

Klimaatbeleid, dekking SPUK
Het rijk heeft in het coalitieakkoord voor de uitvoering van klimaatbeleid voor de periode 2022-2030 middelen beschikbaar gesteld. Toekenning van het rijksgeld loopt via de regeling 'capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid'. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft een onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke middelen de gemeente nodig heeft in het kader van het klimaatakkoord. De bezetting in Zoetermeer is per maart 2023 op dit beleidsveld 6 fte. Dit moet op de korte termijn worden uitgebreid. Het voorstel is om de gelden voor klimaat en de energietransitie te reserveren. In het derde kwartaal 2023 volgt een raadsvoorstel met een bijbehorend bestedingsprogramma.

Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing
Zie hiervoor de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zoetermeer 2023.

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen 83 83 0 0
Uitvoeringskosten voor kabels en leidingen 375 375 375 375
Leges invoeren voor kabels en leidingen -375 -375 -375 -375
Verbetering schoolpleinen 150 150 0 0
Buitengym 124 128 0 0
Klimaatbeleid 2.000 2.000 0 0
Klimaatbeleid, SPUK -2.000 -2.000 0 0
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing -180 0 0 0
Saldo 177 361 0 0

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Het budget voor Leefbaarheid, duurzaam en groen wordt onder andere ingezet voor het bevorderen duurzame ontwikkeling en afvalinzameling (doelstelling 3.1) en het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte (doelstelling 3.2) zoals het dagelijks beheer en klein en groot onderhoud van de openbare ruimte en het beheer en exploitatie van de begraafplaats en de fietsenstallingen. 

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 38.372.570 44.587.872 39.889.470 40.411.476 34.685.137 33.106.034
Lasten -70.200.988 -69.885.986 -68.951.838 -69.063.044 -63.050.038 -61.511.790

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie nr: 2306-09
Onderwerp: Aanpak dumpen zwerfafval

Verzoekt het college:

 • Een campagne op te zetten met een breder bereik dan nu het geval is, om de bewustwording te vergroten over dit groeiende probleem;
 • De boetes op overtreden van de Wet Milieubeheer (WM) te verhogen;
 • Alle mogelijke maatregelen te nemen om het illegaal dumpen van afval tegen te gaan en hierop te handhaven.

Stand van zaken:
De bewustwording van dit probleem is meegenomen in de bewustwordingscampagne die  in de tweede helft van 2023 is gestart. Het college verwacht een verhoging van boetes en maatregelen tegen illegaal dumpen af te doen in Q2 2024.

Motie nr: 2306-12
Onderwerp: Van 'Kunstwerk' naar kunstwerk

Draagt het college op:

 • actie te ondernemen voor een spoedige verfraaiing van de tunnelbak tijdens de huidige, of bij de volgende afsluiting;
 • eventueel advies te vragen aan Zoetermeerse kunstenaars over de kleurstelling;
 • samen te werken met relevante instanties om te voldoen aan verkeers- en veiligheidsnormen bij de verfraaiing;
 • te streven naar een minimale stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten;
 • hiervoor een eenmalig budget van maximaal 100.000 euro vrij te maken;
 • dekking te vinden binnen de reserve beeldende kunst of zelf met een voorstel te komen.

Stand van zaken:
Het college verwacht deze motie af te doen in Q4 2024.

Motie nr: 2306-18
Onderwerp: Mosbeton, vergroenen met mos

Draagt het college op om:

 1. Om te onderzoeken of mosbeton ook in Zoetermeer toegepast kan worden op bestaande en/of nieuwe projecten.
 2.  Om te onderzoeken of het ook toepasbaar is voor particulieren
 3.  Een terugkoppeling te geven het tweede kwartaal in 2024
Stand van zaken:
Het college is een onderzoek gestart en verwacht afdoening in Q2 2024.

Motie nr: 2306-21A
Onderwerp: Elektrische straatreinigingsapparatuur voor het Stadshart 

Verzoekt het college:

 1. Te onderzoeken of elektrische straatreinigingsapparatuur a la Glutonn ook voor het Stadshart toegepast zou kunnen worden.
 2. Te onderzoeken of elektrische bladblazers voor het Stadshart ingezet zouden kunnen worden.
 3. Terugkoppeling te geven voor februari 2024 voor de mogelijkheden en de mate van verminderde geluidsoverlast.

Stand van zaken:
Het college is een onderzoek gestart en verwacht afdoening in Q1 2024.

Motie nr: 2306-36A
Onderwerp: Natuurlijke Schatten voor een Groen Zoetermeer!

Verzoekt het college:

 • Inwoners van Zoetermeer te faciliteren door kosteloos knotwilgtakken beschikbaar te stellen voor beplanting in hun tuinen en groene ruimtes, waarbij gebruik wordt gemaakt van de jaarlijks beschikbare knotwilgtakken.
 • De nodige informatie en richtlijnen te verstrekken voer de juiste planttechnieken, verzorging en onderhoud van de knotwilg aan de geïnteresseerde inwoners, inclusief informatie over de beschermende eigenschappen tegen overstromingen en hittestress.
 • Samen te werken met relevante partijen, zoals natuurbeschermingsorganisaties en lokale tuincentra, om de beschikbaarheid van de boompjes te waarborgen.
 • Voor het najaarsdebat met een dekkingsvoorstel te komen ter grootte van 50.000 euro.

Stand van zaken:
De motie is opgenomen in een aparte bijlage 2 Overzicht effect moties voorjaarsdebat en in het raadsvoorstel afzonderlijk amendeerbaar gepresenteerd. Na besluitvorming hierover in het najaarsdebat worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2024 en verder. 

 Motie nr: 2306-42
Onderwerp: Aanpak zwerfvuil

 

 

 

 

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken waar prullenbakken ontbreken en hier prullenbakken te plaatsen
 • een communicatiestrategie te ontwikkelen om bewustwording te vergroten en preventie te bevorderen
 • in gesprek te gaan met scholen, zodat zij bijvoorbeeld excursies naar de dierenambulance of andere interactieve voorlichtingsactiviteiten kunnen aanbieden aan scholieren.
 • fastfoodrestaurants aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om afvalbakken te plaatsen en te zorgen voor een schone omgeving van hun restaurant
 • voor deze maatregelen budget vrij te maken en voor te leggen bij de raad.

Stand van zaken:
Het college is een onderzoek gestart en verwacht afdoening in Q2 2024.

Motie nr: 2306-55
Onderwerp: Stimuleer Circulaire Economie - hergebruik grondstoffen!

Verzoekt het college om:

 • Beleid en concrete maatregelen te ontwikkelen voor een circulaire economie, gericht op het optimaliseren van grondstoffenhergebruik binnen onze gemeente;
 • Vanaf heden het hergebruik van straatmateriaal als uitgangspunt te hanteren bij gemeentelijke projecten en infrastructuurontwikkeling, waarbij duurzaamheidscriteria en circulaire principes leidend zijn in het aanbestedingsproces;
 • Actief samenwerkingen aan te gaan met andere belanghebbenden, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties, om het hergebruik van straatmateriaal te bevorderen en kennisdeling te stimuleren.

Stand van zaken:
De genoemde punten uit de motie worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd en worden opgenomen in nieuw beleid. Momenteel is de gemeente in gesprek met regionale partners en belanghebbenden in de regio. Het doel hiervan is kennisuitwisseling en stimulering van de circulaire economie en gebruik van duurzame materialen.

 Motie nr: 2306-56
Onderwerp: Meer prullenbakken voor een schonere gemeente

Vraagt het college om:

 • Een grondige inventarisatie uit te voeren van de huidige prullenbakken in de gemeente en de behoefte aan meer prullenbakken in kaart te brengen;
 • Op basis van deze inventarisatie een gedegen plan op te stellen voor het plaatsen van extra prullenbakken op strategische locaties, zoals drukbezochte pleinen, parken en straten;
 • Het plan te richten op het vergroten van de beschikbaarheid van prullenbakken en het verminderen van de loopafstand tussen de prullenbakken;
 • Financieringsmogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld door samenwerking met lokale ondernemers of sponsoring, om de kosten van de extra prullenbakken te dekken;
 • De resultaten van het onderzoek en het plan aan de raad te presenteren, inclusief een duidelijk tijdspad voor de uitvoering.

Stand van zaken:
Het college maakt een plan en verwacht afdoening in Q2 2024.

 Motie nr: 2306-84A
Onderwerp: Aanjagen vergroening Zoetermeer

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken op welke manier bestaande woninghuurder, woningeigenaren, vastgoedeigenaren en woningcorporaties verleid kunnen worden om hun bezit te vergroenen om daarmee het groene karakter van de stad te versterken;
 • Dit mee te nemen in de uitvoeringsagenda klimaatadaptie.

Stand van zaken:
Het college is een onderzoek gestart en verwacht afdoening in Q1 2024.

 Motie nr: 2306-96
Onderwerp: Kinderen de straat op

Draagt het college op:

 • met een plan te komen om kinderen naar buiten te krijgen, en de speelgelegenheden te laten gebruiken
 • hierbij het organiseren van activiteiten in bestaande speelgelegenheden mee te nemen
 • en mee te nemen dat goed onderhouden speelgelegenheden aantrekkelijker zijn

Stand van zaken:
Het college maakt een plan en verwacht afdoening in Q1 2024.