Leeswijzer

Digitaal portaal
De programmabegroting kan het best gelezen worden via het digitaal portaal. De (al dan niet op papier geprinte) versie in pdf bevat weliswaar alle informatie, maar de presentatie komt minder tot zijn recht dan in het digitaal portaal.  

Programmabegroting 2024 - 2027
De Programmabegroting 2024 - 2027 is inclusief de uitkomsten van het voorjaarsdebat (exclusief financiële gevolgen van aangenomen moties), de (gecorrigeerde) meicirculaire, raadsbesluiten tot en met juli 2023 en de meerjarige gevolgen van het Tweede Tussenbericht 2023.
Tijdens het voorjaarsdebat moties zijn aangenomen met financiële gevolgen, waarbij de raad het college heeft verzocht om uit te zoeken wat de financiële effecten zijn, een voorstel voor financiële dekking te zoeken en voor te leggen aan de raad. Invoering van die moties werkt (structureel) door naar een groter begrotingstekort. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in een aparte bijlage Overzicht effect moties voorjaarsdebat en in het raadsvoorstel afzonderlijk amendeerbaar gepresenteerd. Na besluitvorming hierover in het najaarsdebat worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2024 en verder. Op deze manier kan de raad een nog scherpere integrale afweging maken, omdat inmiddels meer bekend is over de zorgwekkende financiële positie.

Het Overzicht effect moties voorjaarsdebat en de Programmabegroting 2024 – 2027 vormen gezamenlijk de begrotingsstukken.

Opbouw
De printversie van de Programmabegroting 2024 - 2027 is als volgt opgebouwd.

De inleiding geeft een algemene beschouwing op de toekomstige situatie.

Programma's
Daarop volgen de zeven programma’s. De programma's zijn volgens de systematiek van de doelenboom ingericht. Een samenhangend geheel van doelen, effecten, acties en indicatoren vormt de leidraad. De gedachte is, dat door vanuit het hogere doel te redeneren (wat zijn onze (politieke) ambities?) en dit te vertalen naar beoogde effecten, effectindicatoren, acties en prestatie-indicatoren, inzicht ontstaat in causaliteit en samenhang.

Allereerst wordt schematisch een doelenboom getoond met op het hoogste niveau het te bereiken maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Daaronder volgen de speerpunten voor 2024: Wat gaan we daarvoor doen? Als verdieping op het te bereiken maatschappelijk effect en de speerpunten worden per doelstelling achtereenvolgend de effectindicatoren (= meetfactoren) en trendgrafieken met historische gegevens getoond. Ook wordt per doelstelling een overzicht van de financiën: Wat mag het kosten? plus een korte toelichting verstrekt.

In aansluiting op de uitwerking van de doelenboom komen achtereenvolgens binnen een programma de volgende onderwerpen aan bod:

  • nieuwe strategische risico’s, die de realisatie van de programmadoelstellingen mogelijk belemmeren;
  • beleidsperspectief met de voorgestelde beleidswijzigingen;
  • financiële samenvatting van de totale lasten, baten en het saldo na resultaatbestemming in meerjarenperspectief 2024 - 2027. Hierbij is het totaal saldo het verschil tussen lasten en baten (Wat mag het kosten?);
  • stand van zaken van de tijdens het voorjaarsdebat 2023 aangenomen moties.

Na de programma's komen achtereenvolgend de volgende verplichte onderdelen aan de orde:

  • Overzicht Overhead
  • Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
  • Vennootschapsbelasting
  • Financiële begroting 2024
  • De acht verplichte paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud van kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, wet open overheid, verbonden partijen en grondbeleid.

Tot slot is dit jaar een nieuwe paragraaf Zoetermeer 2040 (paragraaf 9) opgenomen. Dit komt tegemoet aan de wens van het bestuur om de visie Zoetermeer 2040 en de strategische agenda duidelijk zichtbaar te verankeren in de programmabegroting. Er is vooralsnog gekozen voor een afzonderlijke paragraaf, omdat de visie Zoetermeer 2040 en de strategische agenda programma overstijgend zijn en alle programma's raakt.  

Bepaalde informatie is niet (alleen) binnen de programma’s opgenomen, maar in de volgende afzonderlijke bijlagen ondergebracht: 
1.    Spelregels begrotingsbeleid
2.    Nieuw beleid
3.    Kerncijfers
4.    Reserves
5.    Voorzieningen
6.    Investeringen
7.    EMU-saldo
8.    Basisset verplichte indicatoren BBV
9.    Afkortingen en begrippen
10.  Verbonden partijen
11.  Wettelijke kaders
12.  Overzicht taakvelden
13.  Afschrijvingstermijnen
14.  Monitoring evaluatie pilots

In aanvulling op de Programmabegroting 2024 voor de raad is op uitvoeringsniveau van het college per programma een overzicht van de producten, financiën en prestatie-indicatoren opgesteld. Dit overzicht wordt ter informatie aan de raad beschikbaar gesteld en is opgenomen in een losse bijlage.

De website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig of verouderd is en/of onjuistheden bevat. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website.