Uitgaven

7,04%
€ -34.946.078
7,04% Complete

Inkomsten

2,44%
€ 12.049.833
2,44% Complete

Saldo

932,22%
€ -22.896.245

Programma 4 Vrije tijd

Uitgaven

7,04%
€ -34.946.078
7,04% Complete

Inkomsten

2,44%
€ 12.049.833
2,44% Complete

Saldo

932,22%
€ -22.896.245

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen

Terug naar navigatie - Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen

Een sterke vrijetijdssector en een breed aanbod van sportieve, culturele en groene (speel)mogelijkheden dragen bij aan de ontwikkeling van de stad en zijn inwoners. Een goed vrijetijdsklimaat helpt inwoners bij hun persoonlijke ontwikkeling, bevordert hun gezondheid en geeft plezier in het dagelijks leven. Het draagt bij aan leefbaarheid en woonaantrekkelijkheid van de stad.    

De combinatiefunctionarissen, de vele sport- en cultuuraanbieders, de bijbehorende accommodaties en speelvoorzieningen en de stadsboerderijen en schooltuinen helpen allemaal mee om de inwoners van Zoetermeer in beweging te krijgen, te houden en gezondheid te stimuleren. Ook in 2024 inspireren we de inwoners met grootschalige en kleinschalige activiteiten en maken we hen enthousiast om actief mee te doen.  

Speerpunten in 2024: 

 • Infrastructuur voor vrijetijdsbesteding in de stad laten meegroeien met het inwoneraantal. 
 • Fysiek toegankelijke voorzieningen voor iedereen. 
 • Voorbereiding op de nieuwbouw voor poppodium Boerderij. 
 • Zoetermeers erfgoed op een nieuwe locatie onderbrengen.  
 • Verbeteren van de reputatie van Zoetermeer als woon-, werk-, vrijetijds- en studiestad. 

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Waardering inwoners voor evenementen

Terug naar navigatie - Waardering inwoners voor evenementen

Omschrijving

Som van de (gewogen naar aantal respondenten) gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van de Stadspeiling voor grootschalige en kleinschalige evenementen gedeeld door 2.  

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 7,7 - - - -
Begroting PB 2024 - 7,9 7,9 7,9

Waardering inwoners voor culturele voorzieningen

Terug naar navigatie - Waardering inwoners voor culturele voorzieningen

Omschrijving

Som van de (gewogen naar aantal respondenten) gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van voor het Nationaal Videogame Museum, CKC & partners, Bibliotheek Zoetermeer, Stadstheater Zoetermeer, Poppodium Boerderij en Franx gedeeld door 6. 

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 7,9 - - - -
Begroting PB 2024 - 7,9 7,9 7,9 7,9

Waardering inwoners voor sportvoorzieningen

Terug naar navigatie - Waardering inwoners voor sportvoorzieningen

Omschrijving

Som van de gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van de Stadspeiling voor binnensportvoorzieningen, buitensportvoorzieningen, zwembaden, commerciële sportvoorzieningen en sportverenigingen gedeeld door 5.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 6,6 - - - -
Begroting PB 2024 - 7,2 7,2 7,2

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -14.083.966 -15.965.940 -16.690.658 -14.654.192 -14.792.471
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Met het budget bekostigen we de meerjarige subsidiëring van de culturele basisvoorzieningen. Ook kleinere culturele instellingen krijgen uit dit budget een jaarsubsidie. Op aanvraag worden kleine incidentele subsidies verstrekt voor eenmalige culturele projecten. Ook betalen we uit dit budget de exploitatie van onze voorzieningen voor natuur- en milieueducatie (de drie stadsboerderijen, de speelboerderij en de wijk- en schooltuinen), de sport- en welzijnsaccommodaties. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door de stijging van de exploitatiekosten van de accommodaties. Er wordt geïnvesteerd in het toegankelijker maken van de accommodaties. In 2025 staat € 2 mln. begroot voor de herinrichting van de buitenruimte  en de mogelijk noodzakelijke aanpassingen en verplaatsingen van kleine (dieren)verblijven van de GSL locaties.

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad

% Inwoners dat evenementen bezoekt

Terug naar navigatie - % Inwoners dat evenementen bezoekt

Omschrijving

% respondenten van de Stadspeiling dat grootschalige evenementen en/of kleinschalige evenementen bezoekt.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 36 % - - - -
Begroting PB 2024 - 42 % 42 % 42 % 42 %

% Inwoners dat cultuur bezoekt of beoefent

Terug naar navigatie - % Inwoners dat cultuur bezoekt of beoefent

Omschrijving

% respondenten van de Stadspeiling dat een culturele voorziening heeft bezocht of dat een eigen culturele activiteit heeft beoefend.

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 80 % - - - -
Begroting PB 2024 - 84 % 84 % 84 % 84 %

Financien

Terug naar navigatie - Financien
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen levendige stad (4.2) -6.671.763 -6.930.305 -6.898.416 -6.314.241 -6.679.219
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Met het budget bekostigen we sport-, spel- en vrijetijdsontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie, het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte, evenementen en het monumentenbeleid. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door de extra cofinanciering  voor de Brede SPUK-regeling.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Indexering maatschappelijk vastgoed 
Het is nog onduidelijk hoe de indexering op maatschappelijk vastgoed zich zal ontwikkelen. Daardoor is het onzeker of er voldoende subsidiebudget beschikbaar is om de indexering (gedeeltelijk) te compenseren.

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Brede regeling combinatiefunctionarissen
De gemeente Zoetermeer neemt al jaren deel aan de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC). Sinds 2023 is deze regeling ondergebracht in de Brede SPUK (zie ook programma 2). Vanuit het rijk wordt 40% dekking voor deze regeling gerealiseerd, de overige 60% wordt door de gemeente aangevuld. Per 2023 heeft Zoetermeer door een nieuwe verdeelsleutel van het rijk een hogere rijksbijdrage voor de uitvoering van de BRC ontvangen. Om deze maximaal te kunnen benutten, is een hoger bedrag aan cofinanciering toegezegd. In totaal is er voor € 582.000 extra toegevoegd aan de regeling BRC, waarvan € 233.000 (40%) wordt gedekt door het rijk en 60% wordt aangevuld door de gemeente. Vanwege de onzekerheid of de Brede SPUK, inclusief de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen, na 2026 in dezelfde vorm en met dezelfde financiële slagkracht doorgaat, is er enkel voor 2024 en 2025 60% cofinanciering voor het extra deel toegezegd. 

Uitvoering Sportakkoord
Vanuit het rijk is nieuwe verdeling gemaakt van de rijksmiddelen voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Gemeente Zoetermeer heeft een hogere bijdrage voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord toegewezen gekregen. Ten opzichte van de bestaande regeling is er € 29.000 extra toegevoegd.

Verenigingsondersteuning en onderzoek sportbeleid
‘Vitale sportaanbieders’ is een belangrijk speerpunt in het sportbeleid. Om sportaanbieders vitaal te maken en te houden, ondersteunt de gemeente verenigingen. Dit gebeurt onder andere via bijeenkomsten, workshops en nieuwsbrieven voor alle verenigingen, maar ook via individuele gesprekken. Er is behoefte aan (extra) procesbegeleiding, bijvoorbeeld bij het komen tot een onderlinge samenwerking of fusie. Daarnaast komen er binnen het sportbeleid en verenigingsondersteuning steeds meer en nieuwe vraagstukken naar voren waarover verder onderzoek noodzakelijk is. Hiervoor is voor 2024 en 2025 aanvullend budget toegewezen.

SPUK IDO Bibliotheek
De openbare bibliotheek heeft een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Hier kunnen inwoners terecht voor vragen over digitale dienstverlening en het regelen van onlinezaken. Voorheen kreeg de bibliotheek middelen van het rijk. Vanaf 2023 krijgt de gemeente de regie over de IDO en ontvangt daarvoor vanaf 2023 een SPUK. De bibliotheek is door het rijk aangewezen als de uitvoeringspartner. De SPUK-middelen worden als subsidie aan de bibliotheek beschikbaar gesteld, voor financiering en promotie van de IDO en voor netwerkregie van de voor de IDO relevante organisaties. De gemeente hoeft zelf niets bij te leggen.

SPUK Impuls Jongerencultuur
Er wordt in 2024 uitvoering gegeven aan de tijdelijke Impuls jongerencultuur van het rijk, door culturele projecten die zich richten op jongeren financieel te ondersteunen. De SPUK Impuls Jongerencultuur is een regeling vanuit het rijk om extra ondersteuning te bieden aan lokale organisaties en initiatieven voor jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De gemeente hoeft zelf niets bij te leggen.

Toegankelijk maken vastgoedportefeuille
Openbare gebouwen moeten ook bezoekbaar zijn voor mensen met een handicap of beperking. Om dit te realiseren worden de noodzakelijke aanpassingen aan het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd.  

Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark
Het Westpunt is een voorziening in het Westerpark van waaruit vrijwilligersorganisatie stichting Vrienden van de Natuurtuin de omgeving beheert. Het Westpunt is in 2019 afgebrand. Omdat de verzekeringsuitkering niet voldoende was voor de herbouw van het Westpunt, heeft de gemeente een aanvullende dekking geleverd voor het exploitatiebudget. Na goedkeuring van het plan in de raad gaat in 2024 de herbouw gestart worden. 

Netwerkregisseur Groen Spelen Leren (GSL)
Zoetermeer moet (ook) in 2040 een duurzame en leefbare stad zijn. Groen, Spelen, Leren levert met de speel- en stadsboerderijen, school- en wijktuinen en buitengebieden hier een belangrijke bijdrage aan. Op dit moment is de visie op hoe GSL een bijdrage kan leveren beperkt. De nieuwe netwerkregisseur GSL gaat samen met interne en externe partijen toekomstgericht beleid vanuit GSL te maken. Die kan (toekomstige) behoeften inventariseren, een gezamenlijke visie opstellen en de uitvoeringsagenda coördineren. Ook kan de netwerkregisseur GSL de (on)mogelijkheden van een nieuwe locatie onderzoeken, bijvoorbeeld als onderdeel van het ontwikkeltraject Entree, en deze vervolgens realiseren. De functie van netwerkregisseur GSL is tijdelijk voor de jaren 2023 tot en met 2025. Tevens wordt voor dezelfde periode werkbudget gevraagd. In deze periode wordt een visiedocument opgesteld en volgt een raadsvoorstel voor toekomstig beleid en financiering. 

Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed
Om de gevolgen van de inflatie te beperken heeft de raad van de gemeente Zoetermeer op 11 april 2023 besloten om huurders van gemeentelijk vastgoed 8% huurkorting te verlenen.

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Brede regeling combinatiefunctionarissen 582 582 0 0
Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60% -233 -233 0 0
Uitvoering Sportakkoord 29 29 9 0
Sportakkoord, rijksbijdrage -29 -29 -9 0
Verenigingsondersteuning en onderzoek sport 50 50 0 0
IDO bibliotheken 122 122 122 122
SPUK IDO bibliotheken -122 -122 -122 -122
Impuls jongerencultuur 295 0 0 0
SPUK Impuls jongerencultuur -295 0 0 0
Toegankelijk maken vastgoedportefeuille 1.325 1.044 0 0
Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark 0 17 17 17
GSL, netwerkregisseur 116 116 0 0
Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed 563 375 188 0
Saldo 2.403 1.951 205 17

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Programma 4. Vrije tijd Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 9.952.403 10.950.428 12.049.833 11.729.052 11.660.331 11.124.949
Lasten -28.358.308 -31.706.157 -34.946.078 -35.318.126 -32.628.764 -32.596.639

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie nr: 2306-14
Onderwerp: Ruimte(n) voor cultureel ondernemerschap

Roept het college op:

 • Binnen de uitvoeringsagenda van de cultuurvisie 2030 de schaarste en behoefte aan respectievelijk realisatie van makersplaatsen, broedplaatsen en ateliers met voorrang te adresseren vanuit een integrale en proactieve benadering waarbij vanuit het perspectief van mogelijkheden wordt gedacht;
 • Over de resultaten en voortgang expliciet in de met de raad te delen halfjaarlijkse monitoring van de uitvoeringsagenda te rapporteren.

Stand van zaken: 
Het college verwacht de beantwoording van de motie voor het najaarsdebat 2023  af te doen. 

 Motie nr: 2306-15
Onderwerp: Maak tijdelijke huurkorting definitief

Verzoekt het college:

 • geld te reserveren om de tijdelijke huurkorting van 2023 (raadsvoorstel indexatie huurders gemeentelijk vastgoed van 11 april 2023) voor sportclubs en verenigingen structureel te maken;
 • hiervoor dekking te zoeken.

Stand van zaken:
De huurkorting betreft € 750.000 minder inkomsten per jaar. Binnen de huidige begroting is hiervoor geen dekking beschikbaar. Het nadeel van 2023 wordt ten laste van het rekeningsaldo gebracht.
De motie is opgenomen in een aparte bijlage 2 Overzicht effect moties voorjaarsdebat en in het raadsvoorstel afzonderlijk amendeerbaar gepresenteerd. Na besluitvorming hierover in het najaarsdebat worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2024 en verder. 
Het nadeel van 2023 wordt ten laste van het rekeningsaldo gebracht.

Motie nr: 2306-23
Onderwerp: Jonge geesten, Open Boeken gratis bibliotheekpas voor jongeren 18-24 jaar

Draagt het college op:

 • In gesprek te gaan met de bibliotheek en te faciliteren dat het gratis lidmaatschap van de bibliotheek te verhogen van 18 jaar naar 24 jaar;
 • Een campagne op te zetten om jongeren bewust te maken van de voordelen van een bibliotheeklidmaatschap en alternatieve bronnen en diensten voor te stellen die hun behoeften kunnen ondersteunen;
 • De effecten van deze verandering te monitoren en evalueren, en de resultaten terug te koppelen aan de gemeenteraad.

Stand van zaken:
Samen met de bibliotheek wordt gekeken of en, zo ja, hoe uitvoering gegeven kan worden aan deze motie. Hiervoor is geen budget beschikbaar. 

Motie nr: 2306-31
Onderwerp: Overbrugging voor de Zoetermeerse bibliotheek 

Verzoekt het college:

 • Om 167.000 euro in de begroting voor het jaar 2024 op te nemen voor een overbruggingssubsidie voor de bibliotheek;
 • Te onderzoeken hoe deze taakstelling opgelost kan worden met de Rijksbekostiging die vanaf 2025 wordt uitgekeerd;
 • Bij de dekking van deze overbruggingsmaatregelen te zoeken naar een combinatie van mogelijk te ontvangen tijdelijke Rijkssubsidie, eventuele reallocaties van de middelen die bestemd zijn voor de verbouwing van de bibliotheek in Rokkeveen en een bedrag ten laste van het begrotingssaldo;
 • De bibliotheek te betrekken bij de uitwerking van deze overbruggingsmaatregelen.

Stand van zaken:
De motie is opgenomen in een aparte bijlage 2 Overzicht effect moties voorjaarsdebat en in het raadsvoorstel afzonderlijk amendeerbaar gepresenteerd. Na besluitvorming hierover in het najaarsdebat worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2024 en verder. 

Motie nr: 2306-46A
Onderwerp: Deze zomer naar het zwembad

Verzoekt het college:

 • In het zomerseizoen van 2024 alle inwoners van Zoetermeer een zwembadkaartje aan te bieden;
 • Hiervoor dekking te vinden uit de te verwachten hogere renteopbrengsten, voortvloeiend uit de opgebouwde reservepositie van de gemeente Zoetermeer.

Stand van zaken:
Met Optisport is overleg gevoerd over de praktische uitwerking  van deze motie. Bij zulke grote aantallen moet er enorm veel geregeld worden wat betreft logistiek en planning.  
De motie is opgenomen in een aparte bijlage 2 Overzicht effect moties voorjaarsdebat en in het raadsvoorstel afzonderlijk amendeerbaar gepresenteerd. Na besluitvorming hierover in het najaarsdebat worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2024 en verder. 

Motie nr: 2306-50
Onderwerp: De (spel)regels versimpelen

Verzoekt het college:
 • Zoveel mogelijk beperkende maatregelen te schrappen;
 • Alle mogelijke inspanningen te verrichten om ervoor te zorgen dat er geen ongebruikte gelden overblijven binnen het Sportakkoord.

Stand van zaken:
Half augustus is het voor het eerst besproken in de regiegroep van Lokaal Sportakkoord. Voorbereidingen worden getroffen. 

Motie nr: 2306-80
Onderwerp: Wachtlijsten zwemles

Draagt het college op:

 • De brief bij de zwemcheque uit te breiden met een link naar de informatie op Zoetermeerwijzer;
 • De zwemaanbieders aan te moedigen en te helpen om informatie over wachtlijsten en kosten centraal inzichtelijk te maken;
 • De site Zoetermeerwijzer uit te breiden met deze informatie over wachtlijsten en kosten.

Stand van zaken:
Begin van het nieuwe schooljaar is er contact opgenomen met de verschillende aanbieders (private ondernemers en verenigingen). 

 Motie nr: 2306-96
Onderwerp: Kinderen de straat op

Draagt het college op:

 • Met een plan te komen om kinderen naar buiten te krijgen, en de speelgelegenheden te laten gebruiken
 • Hierbij het organiseren van activiteiten in bestaande speelgelegenheden mee te nemen
 • En mee te nemen dat goed onderhouden speelgelegenheden aantrekkelijker zijn

Stand van zaken:
Op het moment van schrijven wordt een Netwerkregisseur Groen, Spelen, Leren geworven. Deze medewerker gaat aan de slag met deze motie.