Uitgaven

11,63%
€ -57.704.757
11,63% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 225.421
0,05% Complete

Saldo

2340,26%
€ -57.479.336

Overzicht Overhead

Uitgaven

11,63%
€ -57.704.757
11,63% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 225.421
0,05% Complete

Saldo

2340,26%
€ -57.479.336

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het Overzicht Overhead staan de lasten en baten van de overhead van de gemeentelijke organisatie opgenomen. Dit is voorgeschreven in wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording/BBV) met als doel om de overhead inzichtelijk te maken en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken op hun uitgaven hieraan. De door het BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primair proces. De doelstelling van overhead luidt: het sturen van de organisatie en het ondersteunen van het primaire proces. 

Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn loonkosten van leidinggevenden en van medewerkers van de ondersteunende afdelingen. Concreet gaat het om de volgende organisatieonderdelen: Personeel & Organisatie, Informatievoorziening & Automatisering, Financiën en Control, Juridische & Bestuurszaken en Inkoop, Facilitaire zaken & Huisvesting, Communicatie, Management en & Afdelingsondersteuning c.a. en Concerncontrol. 

De notitie overhead BBV wordt geactualiseerd. Een belangrijke aanpassing is de definitie van het begrip overhead zelf. De definitieve versie van de notitie verschijnt naar verwachting in 2023 en wordt van toepassing met ingang van de begroting 2025. De commissie BBV adviseert kaderstelling op het gebied van overhead niet bij begroting vorm te geven, maar door middel van de financiële verordening of door een nota overhead aan de raad voor te leggen en periodiek te herzien. In 2024 wordt daarom een kaderstellende nota overhead aan de raad aangeboden.

Bij overhead (maar ook beleidstaakvelden) is het bepalen van de doelmatigheid interessant. In het programma Ombuigen & Vernieuwen zijn de voorstellen 105 (Organisatieontwikkeling en efficiency) en 107 (Inrichten ‘wasstraat’ procesverbetering en verbeteren van de dienstverlening en efficiency) gebundeld in een efficiencytaakstelling van in totaal € 1,5 mln. De taakstelling is met de inzet op scherper inkopen bij met name inhuur en het vaker gebruik maken van regionale inkoopmogelijkheden, vanaf 2025 volledig ingevuld. In 2024 resteert nog een tijdelijk bedrag aan taakstelling van € 100.000. Daarvoor wordt nog naar tijdelijke dekkingsmogelijkheden gezocht.

Voor overhead zijn twee specifieke kengetallen benoemd. Het eerste kengetal betreft de geraamde lasten van de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale geraamde lasten, exclusief stortingen in de reserves. In 2024 ligt dit percentage op 12%. Sinds 2017 fluctueert dit percentage tussen de 10% en 12%. Het tweede kengetal geeft de kosten van het personeel in een overheadfunctie uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van het personeel weer. In 2024 komt dit overeen met 2023 en blijft 34%. Sinds 2017 schommelt dit percentage tussen de 34% en 37%.

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Subsidieverwerving
Binnen de gemeente Zoetermeer worden op ad hoc basis nationale - en Europese subsidies aangevraagd; de structurele aandacht voor en inzet op subsidieverwerving ontbreekt. Dit leidt ertoe dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe subsidiekansen. Om het maximale uit de subsidiemogelijkheden te kunnen halen, is extra inzet noodzakelijk en het vraagt om een professionele aanpak. In 2024 en 2025 is voor de inhuur van een subsidieadviesbureau € 120.000 per jaar beschikbaar gesteld. Ook is de raad toegezegd dat de inzet zal worden geëvalueerd. De verwachting is dat de kosten volledig worden terugverdiend door het verwerven van subsidies.

Verbeteren kwaliteit en functioneren van het Stadhuis-Forum
Om de kwaliteit en het functioneren van het Stadhuis-Forum te verbeteren moet er een aantal aanpassingen komen. Voor deze aanpassingen is op basis van een voorlopige inschatting een budget nodig van € 9 mln. De meeste aanpassingen zijn herstelmaatregelen. Deze aanpassingen komen voor € 7,6 mln. ten laste van het begrotingssaldo, waarvan € 100.000 in 2023 voor de voorbereidingskosten. Een aantal aanpassingen werkt waardeverhogend (zoals een bedrijfsrestaurant) en heeft structurele lasten tot gevolg, zoals kapitaallasten en overige exploitatielasten. Voor deze aanpassingen is een investeringsbudget nodig van € 1,4 mln. De bijbehorende jaarlijkse lasten zijn geraamd op € 165.000. 

Aanpassing reiskostenregeling
Voor de uitvoering van het nieuwe beleid voor de reiskostenvergoeding is structureel € 500.000 extra per jaar nodig. Gezien de financiële situatie wordt slechts voor twee jaar budget gevraagd, terwijl het voorstel inhoudelijk wel structureel wenselijk is.

Public affairs
Om lobbytrajecten goed te kunnen ondersteunen wordt in 2024 en 2025 de lobbycapaciteit tijdelijk uitgebreid door het aanstellen van een extra adviseur public affairs. De kosten hiervoor zijn € 113.000 voor 2024 en 2025.

Concernstrateeg
Om complexe concernbrede vraagstukken integraal aan te aanpakken wordt een (tijdelijke) uitbreiding van de strategische capaciteit gevraagd voor 2024 (1 fte) en 2025 (1 fte). De kosten hiervoor zijn € 113.000 per jaar.

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Subsidieverwerving 120 120 0 0
Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, herstelmaatregelen 3.800 3.700 0 0
Kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, bedrijfskantine 0 165 165 165
Aanpassing reiskostenregeling 500 500 0 0
Uitbreiding inzet Public Affairs m.b.t. New towns 113 113 0 0
Concernstrateeg 113 113 0 0
Overheadkosten overige programma's a.g.v. formatie-uitbreiding 824 870 0 0
Saldo 5.470 5.581 165 165

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Overhead Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 856.520 157.477 225.421 225.421 225.421 211.921
Lasten -72.658.052 -47.606.419 -57.704.757 -57.583.595 -51.627.489 -51.596.513

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Amendement nr: 2306-D
Onderwerp: Goede ondersteuning, sterke raad

BESLUIT
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zin:
"(…), waaronder de versterking van de ondersteuning van de gemeenteraad, als bedoeld in het voorstel 'Goede ondersteuning, sterke raad' voor een bedrag van structureel € 381.000."

Stand van zaken:
Aan het amendement is uitvoering gegeven. In de Programmabegroting 2024-2027 zijn de financiële gevolgen van € 381.000 verwerkt. 
Bij de nadere financiële uitwerking van dit amendement is geconstateerd, dat in dit bedrag nog geen rekening is gehouden met de kosten voor overhead en dat het begrote bedrag nog gebaseerd is op het destijds bekende prijspeil van 2023 i.p.v. 2024. Het gaat in totaal om € 173.000.