Bijlage 3 Kerncijfers

Inwoners

Terug naar navigatie - Inwoners

Op 1 januari 2023 telde Zoetermeer 127.031 inwoners. Daarmee is Zoetermeer qua inwonertal de vierde stad van Zuid-Holland, onder Rotterdam (663.900), Den Haag (562.839) en Leiden (127.089). Naar verwachting zal het inwonertal de komende tien jaar nog toenemen naar ongeveer 140 duizend, waarna stabilisatie intreedt. Deze prognose is o.a. gebaseerd op de woningbouwplanning 2023-2032.

Inwonersaantal in Zoetermeer op 1 januari (prognose vanaf 2024) 

*) Prognose (vanaf de streepjeslijn). Een prognose is een beredeneerde schatting van de situatie in de toekomst en biedt daarom geen zekerheid.
Bronnen: GBA (1970-2013), BRP (2014-2023) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2024-2043.

Woningen

Terug naar navigatie - Woningen

Op 1 januari 2023 telde Zoetermeer 56.995 woningen. Volgens de woningbouwplanning 2023-2032 loopt het aantal woningen op tot 64.752 in 2032. Per 1 januari 2023 heeft Zoetermeer een gemiddelde woningbezetting van 2,23 per woning. De gemiddelde woningbezetting loopt naar verwachting terug tot 2,18 in 2032.

Woningvoorraad Zoetermeer op 1 januari (prognose vanaf 2024)

*) Prognose (vanaf de streepjeslijn). Een prognose is een beredeneerde schatting van de situatie in de toekomst en biedt daarom geen zekerheid.
Bronnen: BAG (1970-2023) en Woningbouwplanning 2023-2032.

Leeftijdsopbouw

Terug naar navigatie - Leeftijdsopbouw

De afgelopen 50 jaar is het aandeel jongeren (t/m 19 jaar) steevast gedaald, terwijl de vergrijzing (65+) is blijven stijgen. In 2023 is 22,6% van de bevolking 19 jaar of jonger, 56,5% is tussen de 20 en de 64 jaar en 21,0% is 65 jaar of ouder. Zowel de percentages per leeftijdscategorie als de trend gedurende de jaren zijn in lijn met de cijfers op landelijk niveau.

Ontwikkeling drie leeftijdscategorieën in Zoetermeer (1970-2043, prognose vanaf 2024), in %

 

Bronnen: GBA (1970-2013), BRP (2014-2023) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2024-2043.

Banen

Terug naar navigatie - Banen

Op 1 januari 2022 bedroeg het aantal banen in Zoetermeer 54.419, het hoogste aantal sinds het jaar 2000. De afgelopen 20 jaar fluctueerde het aantal banen tussen de 46 duizend en 54 duizend.

Aantal banen in Zoetermeer per 1 januari

Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van eerder gepubliceerde aantallen i.v.m. jaarlijkse herberekening.

Werkloosheid

Terug naar navigatie - Werkloosheid

In januari 2023 waren er in Zoetermeer 5.659 geregistreerde werklozen, 238 minder dan een jaar eerder. Een vergelijking met de jaren voor 2018 is niet goed te maken omdat er sprake is van een andere definitie om de aantallen vast te stellen.


Aantal niet-werkende werkzoekenden in Zoetermeer (op 1 januari)*

Bron: UWV.
*) Het UWV heeft met ingang van 2018 een nieuw aanbodcijfer gedefinieerd om een beter beeld te geven van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het cijfer Geregistreerde  Werkzoekenden bij het UWV (GWU) bestaat uit personen met een: WW-uitkering,  AG-uitkering (Wajong, WGA, WAO, WAZ) met arbeidsvermogen, bijstandsuitkering en personen die geen uitkering ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl. Voorwaarde is dat zij een actief CV op werk.nl hebben staan. Voor de voorgaande jaren zijn nog de oude NWW-cijfers (Niet Werkende Werkzoekenden) gerapporteerd. Het aantal NWW-ers bevatte niet de personen met een Wajong-uitkering en ook niet de personen zonder uitkering.
De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van eerder gepubliceerde aantallen i.v.m. aanpassing van de cijfers.

Bijstand

Terug naar navigatie - Bijstand

Aan het einde van het vierde kwartaal van 2022 ontvingen 2.500 inwoners van Zoetermeer een Participatiewet-uitkering. Een jaar eerder waren dit er 2.541. Dit is een daling van 0,4%. Landelijk gezien was er sprake van een daling van 3,1% (gebaseerd op voorlopige cijfers van het CBS).

Aantal uitkeringen Participatiewet, personen tot 65 jaar, in Zoetermeer, periode 2010-2022, per eind van elk kwartaal*

Bron: CBS.
* Met ingang van 2015 is de WWB-uitkering vervangen door de PW-uitkering. PW staat voor participatiewet.

Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten

Terug naar navigatie - Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten

In de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten worden de 50 grootste gemeenten op verschillende punten met elkaar vergeleken. In 2023 behaalde Zoetermeer de 16e plek op de woonaantrekkelijkheidsindex, een stuk hoger dan een jaar eerder (toen plek 31). Deze ‘stijging’ is vooral te danken aan een veranderde definitie van de index: het rondom de woning aanwezige groen en blauw speelt nu een belangrijkere rol dan voorheen.
De positie op de sociaaleconomische index (21) is lager dan het jaar ervoor (17).

Positie van de gemeente Zoetermeer

Terug naar navigatie - Positie van de gemeente Zoetermeer

Omschrijving

Ontwikkeling positie gemeente Zoetermeer

Bron: Atlas voor gemeenten
Rangorde op de lijst van 50 gemeenten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sociaaleconomische index 17 21 21 19 18 18 19 17 21
Woonaantrekkelijkheidsindex 25 27 27 28 24 28 31 31 16