Bijlage 14 Monitoring evaluatie pilots

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze bijlage geeft een overzicht van alle recent afgeronde en lopende pilots die bij de gemeente lopen. De nadruk ligt op de evaluatie van deze pilots en, als van toepassing, de gevolgen van deze evaluatie.
Deze bijlage is een uitvloeisel van raadsmotie 21-0642, Oogst van de pilots en wordt twee keer per jaar geactualiseerd (en opgenomen in perspectiefnota en programmabegroting).

Stedenbouwkundige buurtvisie

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Op 12 juli 2021 is het raadsbesluit initiatiefvoorstel ‘stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin’ genomen. Daarin is bepaald dat er een pilot ‘stedenbouwkundige buurtvisie’ wordt uitgevoerd. Het college heeft op 22 december 2021 besloten dat deze pilot wordt uitgevoerd bij twee deelgebieden in de Binnenstad. In het najaar 2022 is de pilot uitgevoerd in de deelgebieden (buurten) Luxemburglaan e.o. en Zuidflank Nederlandlaan. In maart 2023 is de concept buurtvisie aan de deelnemers van het participatietraject verstuurd en is ook de evaluatie van de pilot gestart. Op 26 juni 2023 heeft de gemeenteraad de deelgebiedsvisie Nederlandlaan vastgesteld. Op 3 juli 2023 werd ook de deelgebiedsvisie Luxemburglaan vastgesteld. De evaluatie wordt voor 1 december 2023 aan de gemeenteraad aangeboden.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het beoogd effect van de stedenbouwkundige buurtvisie is tweeledig. Ten eerste wordt onderzocht of de pilot een verbetering met zich meebrengt in de betrokkenheid van een buurt met haar omgeving. Daarnaast wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn om ontwikkelingen niet per kavel te bekijken maar per buurt, met daarin meerdere kavels en de omgeving waarin de locaties worden ontwikkeld. 
Het college beoordeelt of de beoogde doelstellingen worden behaald en wat de kosten zijn in termen van geld en tijd. 
Tevens kan het college bepalen in hoeverre het opstellen van een stedenbouwkundige buurtvisie wordt verankerd in het beleid van participatie en in de wijze van projectmatig werken bij stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Flexwonen Ruimtebaan

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Naar aanleiding van motie 1911-35: Flexwonen is onderzoek gedaan naar 4 potentiële locaties in Zoetermeer die kansen bieden voor het realiseren van flexibele woonconcepten. Het college heeft een
voorkeur uitgesproken om de locatie Ruimtebaan nader te verkennen. Het project Flexwonen Ruimtebaan behelst de realisatie van ca. 80 tijdelijke sociale huurwoningen voor spoedzoekers op het voormalig baggerdepot aan de Ruimtebaan. Hiervoor is de samenwerking gezocht met woningcorporatie Vidomes.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat De voorbereiding van de bouw van ca. 80 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan, waarbij duidelijk is onder welke voorwaarden de flexwoningen ingepast kunnen worden, wie deze ontwikkelt, bouwt, verhuurt en beheert en welke financiële consequenties dit voor de gemeente heeft.

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum  20 december 2021 (vaststelling projectopdracht door het college)
Einddatum 1ste kwartaal 2024
Evaluatiemoment 2x per jaar in Rapportage Ruimtelijk Fysiek, eerstvolgende over het eerste halfjaar van 2023

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?

Besluitvorming over de haalbaarheidsfase heeft in oktober 2022 plaatsgevonden. Tevens wordt de raad twee maal per jaar geïnformeerd via de Rapportage Ruimtelijk Fysiek

 

 

Woonoverlast

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Woonoverlast als gevolg van het gedrag van omwonenden kan hardnekkige vormen aannemen. In de meest extreme gevallen kan de overlast jarenlang aanhouden. Woonoverlast kent verschillende gradaties: van geluidsoverlast tot en met ernstige overlast waar zelfs de veiligheid en leefbaarheid in het geding komen. Aanhoudende woonoverlast kan het woongenot en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aantasten. 
Om die reden is een speciale coördinator Woonoverlast aangesteld die de diverse gevallen van woonoverlast probeert op te lossen. Tevens is een apart meldpunt voor inwoners van de stad geopend. Via dit digitale meldpunt, ‘overlast van buren’ geheten, kunnen inwoners woonoverlast melden. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat

Door integraal met ketenpartners samen te werken woonoverlast terugdringen of beëindigen, het woongenot van inwoners bevorderen én, als nodig, hulp en/of zorg bieden aan veroorzakers van woonoverlast en/of overlastmelders.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Ja, er worden casussen aangemeld via het meldpunt ‘Overlast buren’ en door verschillende ketenpartners. Het gaat om 504 casussen, waarvan er 430 succesvol zijn afgesloten. Aan de andere casussen wordt nog gewerkt.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Er is met name aandacht voor de samenwerking met Kwadraad (Meldpunt Bezorgd).
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  Ja. Structurele formatie coördinator woonoverlast en projectmedewerker.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Tweemaal per jaar overleg met de burgemeester.

 

 

Dealbreakers

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Dealbreakers is een pilot, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Het project is gestart in 2021. Het ministerie heeft opnieuw een financiele bijdrage toegekend voor maximaal € 200.000 waarmee het project kan worden voorgezet over de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat

Het doel van Dealbreakers Zoetermeer is te voorkomen dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit terechtkomen. Het project is gericht op

1) het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit,

2) het vervolgen en versterken van een moedertraining voor moeders die behoefte hebben aan concrete 'tools' om de eigen positie te versterken en hun veerkracht te vergroten in de omgang met hun problematische kind en

3) de financiering van de doorlopende leerlijn binnen het voortgezet onderwijs gericht op het informeren van jongeren over de gevaren en gevolgen van criminaliteit en hen weerbaarder te maken.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Het project wordt gemonitord en geevalueerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De burgemeester wordt regelmatig geïnformeerd over Dealbreakers als onderdeel van de aanpak ondermijning.

 

 

IPTA

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

De gemeente Zoetermeer neemt sinds 2018 deel aan de landelijke pilot Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het betreft een coachingsmethodiek gericht op jongeren die dreigen af te glijden in criminaliteit. Binnen dit project is vanaf de start gekozen voor een domeinoverstijgende aanpak. Hierbij is expertise op het gebied van coaching gevonden binnen het Sociaal domein en De Binnenbaan. Aansturing van het project en afstemming met het ministerie zijn belegd bij Veiligheid. De aanpak zorgt indirect voor een veiligere samenleving, maar er worden ook veel kosten bespaard. De maatschappelijke baten zitten niet alleen in het voorkomen van criminaliteit, maar ook in het voorkomen van kosten die voortkomen uit vroegtijdig schoolverlaten, schuldenproblematiek en slachtofferschap. De methodiek dient als voorbeeld van een interventie waarin daadwerkelijk integraal wordt samengewerkt door professionals uit sociaal- en veiligheidsdomein.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Middels intensieve coaching voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit. Hiermee maatschappelijke kosten voorkomen die voortkomen uit bijvoorbeeld schooluitval, schulden en daderschap.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

IPTA wordt intensief gemonitord en geëvalueerd door het ministerie van J&V. Zij zijn eigenaar van de pilot.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De burgemeester wordt regelmatig geïnformeerd over IPTA als onderdeel van de jeugdaanpak.

 

 

Positieve gezondheid en het huishouden

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning (HO) vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) neemt toe in Zoetermeer. Dit is een landelijke trend die wordt veroorzaakt door toenemende vergrijzing en de afschaffing van de inkomenstoets. Daarnaast is het voor aanbieders steeds lastiger om voldoende personeel te vinden die HO kunnen uitvoeren. Deze combinatie van factoren leiden tot stagnatie van de HO, waardoor kwetsbare inwoners niet of later de hulp krijgen die zij vragen. De kosten voor de HO lopen daarbij jaarlijks op. Structurele vernieuwing en innovatie van de HO is daarom noodzakelijk, ook om de dienstverlening beter aan te laten sluiten op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en hiermee inwoners beter te helpen, de hulp toegankelijk te houden en de kosten beheersbaar te houden. Het uiteindelijke doel is dat de Wmo beschikbaar blijft voor de inwoners die het werkelijk nodig hebben. We verkennen daartoe de mogelijkheden nieuw beleid HO vorm te geven. Onze doelstelling is dat inwoners waar mogelijk zelf de regie hebben over hun eigen huishouden, en dat we inwoners als nodig ondersteunen zelf regie te behouden volgens de visie van Positieve Gezondheid. Daarnaast onderzoeken we samen met aanbieders van HO welke verbeteringen op korte en middellange termijn mogelijk zijn vanuit de bestaande de dienstverlening. We voeren in 2023 en 2024 proeven/ innovaties uit om nieuwe methodieken te testen voor de HO die bij positief resultaat een plek kunnen krijgen in de dienstverlening. In het najaar van 2022 hebben hiertoe eerste gesprekstafels plaatsgevonden. 
Dit project is onderdeel van het programma Sociale innovatie.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het uiteindelijke doel is dat de Wmo beschikbaar blijft voor de inwoners die het werkelijk nodig hebben. We verkennen daartoe de mogelijkheden nieuw beleid Huishoudelijke Ondersteuning vorm te geven.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?

Nog niet bekend.

Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  Via voortgangsoverleg en de rapportage Sociaal domein

 

 

Samenwonen op proef met uitkering

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Deze pilot maakt het mogelijk voor bijstandsgerechtigden om op proef te samenwonen zonder consequenties voor de uitkering.
Dit is in lijn met de ruimte die de wet biedt om maatwerk te leveren. Bij positieve uitkomst, in dit geval de keuze om te gaan samenwonen na een proefperiode, komt er weer een woning vrij op de woningmarkt.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Bijstandsgerechtigden de kans geven om te verkennen of samenwonen wat voor ze is, zonder dat dit consequenties heeft voor hun uitkering.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog onbekend.

Het is een succes als er minder onderzoeken worden gedaan naar een vermeende gezamenlijke huishouding vanuit de afdeling fraude en handhaving. Verder is het ook een succes als er meer doorstroom is binnen de woningmarkt, dit is echter niet binnen een jaar te meten. Het succes is ook afhankelijk van hoeveel mensen zich hiervoor aanmelden; dat is niet van tevoren te bepalen.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Vindplaats verborgen schulden

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

In het project staat de rol van werkgevers als vindplaats van financiële problemen en schulden bij werknemers centraal. Doel is het verkrijgen van inzicht in de kennis- en informatiebehoefte van werkgevers en werknemers over financiële ondersteuning op de werkvloer. Dit doen we door voorlichting te geven aan werknemers en leidinggevenden om bewustwording over geldzorgen te creëren en informatie te delen over ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het gemeentelijke aanbod. Werknemers die via werkgevers in beeld komen willen we snel schuldrust bieden door het opkopen van (kleine) schulden. Dit draagt bij aan het versterken van bestaanszekerheid.

Het project is onderdeel van het Programma Sociale innovatie.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Vroegsignalering van geldzorgen via werkgevers. Inzicht krijgen in de kennis- en informatiebehoefte bij 10 werkgevers over het gemeentelijke aanbod van schuldhulpverlening en armoedebestrijding (inkomensvoorzieningen), in het bijzonder de groep 'werkende armen'. Op een laagdrempelige wijze verzorgen van geldclinics/voorlichting (op maat en gedifferentieerd naar leidinggevenden, HR-professionals en werknemers) en communicatie over het gemeentelijke aanbod. 

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Er zijn inmiddels voorlichtingssessies bij 4 werkgevers gehouden. Er volgen nog sessies bij 3 werkgevers en we zijn nog in gesprek met 3 over deelname.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog niet bekend
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  Via voortgangsoverleg en de rapportage Sociaal domein

 

 

Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

We willen vanuit het ondersteuningsaanbod van inZet in de wijk (passend binnen de kaders van wijkgericht werken en Zoetermeer 2040) verder innoveren in de vorm van wijkgerichte ondersteuningspakketten. Dit doen we op basis van de behoefte, bevolkingssamenstelling en verwachte ontwikkelingen in de wijken, om inwoners zo gerichter, preventiever en efficiënter te ondersteunen. Als resultaat streven we naar een afname van zwaardere zorg, en toename van de kwaliteit van leven van inwoners. inZet gaat deze ondersteuningspakketten in samenwerking met de gemeente ontwikkelen. De gesprekken hierover zijn opgestart en er zal gestart worden met opstellen van wijkscans in de 6 gebieden door de gemeente en inZet, op basis waarvan wijk- en vraaggericht, innovatief en preventief aanbod verder wordt ontwikkeld door inZet.
Dit project is onderdeel van het programma Sociale innovatie.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het huidige ondersteuningaanbod van inZet verder innoveren, resulterend in wijkgerichte ondersteuningspakketten, passend binnen de kaders van gebiedsgerichte ondersteuning en Zoetermeer 2040. 

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum December 2022
Einddatum December 2025
Evaluatiemoment Tussenevaluatie juli 2024 - eindevaluatie december 2025

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog onbekend

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog onbekend
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog onbekend
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Via voortgangsoverleg en de rapportage Sociaal Domein

 

 

Pilot schoolontbijt

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

De gemeente Zoetermeer is door een toezegging aan de Raad begin 2022 begonnen met de pilot schoolontbijt op basisschool IKC de Regenboog (Meerzicht) en IKC de Touwladder (Seghwaert). De pilot, die nog steeds dagelijkse praktijk is in de twee scholen, onderzocht of het praktisch mogelijk is om kinderen in het basisonderwijs een gratis ontbijt aan te bieden op school. Op beide scholen is het een succes gebleken. De verantwoordelijken binnen deze scholen hebben een door de gemeente samengesteld evaluatieformulier ingevuld. Dit deel van de pilot (het faciliteren van het ontbijt binnen de school) mag beschouwd worden als succesvol en afgerond: de gemeente Zoetermeer zal de subsidieverstrekking voor bovenstaande scholen verlengen met 3 jaar. Een ander deel van de pilot is het verzorgen van zgn. ontbijttassen. Deze tassen worden direct, via een organisatie die zorgt voor de uitgifte, aan de ouders gegeven. De scholen spelen hierin géén rol. Na het zomerreces zal er binnen de gemeente Zoetermeer verder onderzoek plaatsvinden of de gemeente Zoetemeer hierin een rol kan gaan spelen in de uitgifte van schooltassen. Zowel OPOZ als UNICOZ heeft aangegeven dat er binnen hun scholen hier animo voor zal zijn. Verwacht wordt dat voor het einde van kalenderjaar 2023 hier een antwoord op komt. Wat niet onvermeld mag blijven: Er is inmiddels ook via de landelijke politiek een optie voor scholen om zich in te schrijven voor het programma Schoolmaaltijden ism het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Meerdere Zoetermeerse scholen hebben zich hiervoor opgegeven. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat

Het gratis schoolontbijt heeft als beoogde effecten dat kinderen hierdoor minder kans hebben op overgewicht, zich beter kunnen concentreren, betere cijfers halen en daardoor meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Aan deze doelen heeft de  pilot zeker voldaan. Verder onderzoek naar de uitgifte van de ontbijttassen loopt nog. 

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

De pilot ontbijt op school is zeker een succes op de Regenboog en de Touwladder. Dit bleek uit de evaluatieformulieren. Er was meer rust in de groepen en het bevordert de concentratie van de kinderen.  

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Met het ontbijt op school continueren wij de regeling met de Regenboog en de Touwladder. Onderzocht wordt hoeveel gezinnen er kunnen meedoen met de regeling voor de schooltassen. 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Het is afwachten hoeveel gezinnen zich opgeven voor de ontbijttassen en de organisatie van het uitgiftepunt van de tassen zullen ook kosten met zich meebrengen. 
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Via wethoudersoverleggen.

 

 

Stille studieruimtes

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat

Door de vergaderruimtes en horecagelegenheid van Gymworld in te zetten als stille studieruimte is er meer gelegenheid voor Zoetermeerse studenten om te kunnen studeren. De stille studieruimte is met name bedoeld voor studenten die thuis of op school niet de
3 mogelijkheid hebben om in rust te studeren. In de voorgestelde ruimtes kunnen ongeveer 20 studenten tegelijkertijd gebruik maken van een stille studieruimte gedurende 16 uur per week. De ruimtes zullen op 2 vaste avonden in de week van 18:00 tot 22:00 en een dag in het weekend van 09:00 tot 17:00 beschikbaar worden gesteld.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Jeugdhonk

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Door een jeugdhonk te starten, waarbij de begeleiding in handen is van het jongerenwerk, ontstaat er een veilige omgeving waar alle jeugdigen uit de wijk kunnen komen en deelnemen. Binnen het jeugdhonk richt het jongerenwerk zich op 2 verschillende doelgroepen; jeugdigen van 12 tot 15 en jeugdigen van 15 tot 18. 
Op 3 dagen per week zal gedurende 9 maanden een jeugdhonk in pilot vorm kunnen plaatsvinden op de Cesar Franckrode. Op deze dagen zal de openstelling voor de beide leeftijdsgroepen zijn op verschillende tijdstippen. Voor de jongere doelgroep is dit het einde van de middag en de oudere doelgroep kan aan het begin van de avond deelnemen.

Er wordt tijdens de eerste periode gestart met een compleet programma. Hiervan is het doel om de jeugdigen enthousiast te maken en een vaste groep deelnemende jeugdigen te creëren. Na de start wordt aan de jeugdigen gevraagd of zij wensen hebben voor de komende tijd. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende sportactiviteiten of culturele activiteiten. De jongerenwerkers zorgen samen met de sportclubs en culturele partners binnen de stad voor de invulling van de hierop volgende periode. 

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum september 2023
Einddatum juni 2024
Evaluatiemoment december 2023, februari 2024, mei 2024

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Evaluatie moet nog plaatsvinden.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

RIO (re-integratie officier)

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

De gemeente Zoetermeer neemt sinds september 2022 deel aan de landelijke pilot RIO (re-integratie officier) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De pilot is gericht op ex-detentie jongeren die een high impact crime (HIC) hebben begaan. Met middelen van het ministerie is een re-integratie officier aangesteld die extra op deze doelgroep inzet. Het project wordt daarnaast gebruikt om het nazorgproces, van binnen (Penitentiaire Inrichting) naar buiten (gemeente) te verbeteren. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat

Het project heeft de volgende doelen: 1) verlagen kans op strafrechtelijke recidive. 2) resocialisatie van ex-detentie jongeren. 3) doorontwikkelen van de gemeentelijke aanpak nazorg ex-gedetineerden

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum 1 september 2022
Einddatum Onbekend. Huidige toekenning van het ministerie loopt tot 31 juli 2024.
Evaluatiemoment jaarlijks

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

RIO wordt intensief gemonitord en geevalueerd door het ministerie van J&V. Zij zijn eigenaar van de pilot.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nee.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De burgemeester wordt regelmatig geinformeerd over RIO als onderdeel van de jeugdaanpak.