Uitgaven

4,35%
€ -21.612.338
4,35% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 1.435.230
0,29% Complete

Saldo

821,51%
€ -20.177.108

Programma 5 Veiligheid

Uitgaven

4,35%
€ -21.612.338
4,35% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 1.435.230
0,29% Complete

Saldo

821,51%
€ -20.177.108

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Veiligheid en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Veiligheid en leefbaarheid

Het behouden en verbeteren van een veilige woon-, werk- en leefomgeving is en blijft een voortdurend aandachtspunt waaraan samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners op wijk- en stadsniveau wordt gewerkt. Hierbij wordt verbinding gezocht met interne en externe stakeholders.

Speerpunten in 2024: Wat gaan we daarvoor doen?
Voor een veilig Zoetermeer. Kadernota veiligheidsbeleid 2023-2026 is door de raad vastgesteld. De aanpak van de volgende al bestaande speerpunten wordt voortgezet:

 • problematische jeugdgroepen;
 • ondermijning;
 • maatschappelijk ongenoegen en extremisme;

Nieuwe speerpunten zijn:
Digitale criminaliteit
In 2024 wordt naar verwachting geïnventariseerd wat de aanpak van dit speerpunt in de praktijk wordt. Voor de gemeente ligt er vooral een taak op de gebieden bewustwording en voorlichting.

Zorg en veiligheid

 • Op het snijvlak van veiligheid en zorg doen zich soms problemen voor die eenvoudig zijn op te lossen. Het betreft personen die overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag vertonen, maar ook zorg en hulp nodig hebben. Daarom is de Zorg- en Veiligheidskamer Zoetermeer (kortweg: ZVK) opgericht. In dit ZVK werken diverse partners uit het sociaal en veiligheidsdomein samen om deze ingewikkelde en zorgelijke gevallen te behandelen.  De praktijk uitwijzen of de persoonsgerichte aanpak beter vorm krijgt en de verbinding tussen zorg en veiligheid wordt versterkt.
 • Daar waar nodig wordt een tijdelijk huisverbod opgelegd of een crisismaatregel genomen. 

Jeugdaanpak
De afgelopen jaren is Zoetermeer opgeschrikt door een aantal heftige geweldsincidenten waarbij jongeren bij betrokken waren. Ook in omliggende steden en regio’s is deze problematiek van rivaliserende jeugd en excessief geweld aan de orde. Zowel lokaal, met onder andere onderwijsinstellingen, jongerenwerk, jeugdbeschermers en politie, als regionaal wordt deze problematiek aangepakt. De samenwerking met Gemeenten Den Haag en Delft en het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden wordt voortgezet en verder ontwikkeld. 

IPTA 2023 en verder
Het intensieve coachingstraject Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (kortweg: IPTA) wordt voortgezet om jongeren die dreigen af te glijden in criminaliteit preventief te kunnen aanpakken. Door medefinanciering vanuit het sociaal domein wordt IPTA domeinoverstijgend geborgd. 

Ontvangen subsidie IPTA van ministerie in 2024 en verder
De subsidie voor 2024 is toegekend. De subsidie wordt gebruikt om de inzet van twee IPTA-coaches en de projectleider van de aanpak te borgen.  Bij het coalitieakkoord zijn vanaf 2023 structureel middelen beschikbaar gesteld als aanvulling op de subsidie. 
De vervolgfinanciering vanaf 2025 zal in de loop van 2024 worden aangevraagd. De verwachting is dat de subsidie vanuit het rijk wordt voortgezet. 

RIO (re-integratie officier ex-gedetineerden)
De subsidie voor RIO is toegekend voor 2023 en 2024. De inzet van 1 Fte is hierdoor geborgd tot en met 2024. De vervolgfinanciering vanaf 2025 wordt in de loop van 2024 aangevraagd. De verwachting is dat de subsidie vanuit het rijk wordt voortgezet. 

Dealbreakers 
Dealbreakers is een pilot, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Het project is gestart in 2021. Het ministerie heeft opnieuw een financiële bijdrage toegekend voor maximaal € 200.000 waarmee het project kan worden voorgezet over de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

Campagnes tegen wapenbezit onder jongeren
Samenwerking met netwerkpartners (politie, scholen, jongerenwerk).
Naar aanleiding van de evaluatie van het landelijk actieplan 'Wapens en Jongeren' is besloten de campagne niet meer op jongeren te richten. Uit de evaluatie is gebleken dat de aandacht op wapenbezit een averechts effect zou kunnen hebben op het veiligheidsgevoel onder jongeren. Uit de evaluatie is ook gebleken dat er meer inzet nodig is van de hulpverleners en rolmodellen om de jongeren heen.
De ontwikkeling voor het omvormen van de campagne naar een platform voor hulpverleners waarop zij terecht kunnen voor preventieaanbod van de gemeente Zoetermeer, is in gang gezet. Hierin worden ook de trajecten met rolmodellen aangeboden. De veiligheidspartners worden hierbij betrokken (o.a. scholen, politie, jongerenwerk en Halt).

Ondermijning
De ondermijningsaanpak wordt in 2024 (en verder) verbreed. Naast een blijvende focus op bedrijventerreinen willen we zicht krijgen op de aard en omvang van vastgoedcriminaliteit, illegale prostitutie (in relatie tot de beautybranche) en drugscriminaliteit. Deze thema’s worden als risico benoemd in het ondermijningsbeeld en het rekenkameronderzoek, maar zijn vooralsnog een blinde vlek. Hierbij vindt naast een inhoudelijke focusverschuiving ook een verschuiving plaats in de doelgroepen waarop wij ons richten. Waar dit eerst met name ondernemers en bedrijven waren, zal nu ook gericht worden op inwoners en (woon)wijken. Door zicht te creëren op de aard en omvang van de problematiek, kan bepaald worden welke aanpak nodig is. Het kan hierbij zowel gaan om een aanpak op fenomeenniveau als op niveau van het individu, onderneming of locatie.

Het doel van de Zoetermeerse aanpak van ondermijning blijft het voorkomen, signaleren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Hiertoe wordt zowel monodisciplinair als integraal (samen)gewerkt met andere afdelingen en externe partners. 

Er is blijvend aandacht voor het weerbaarder maken van de stad. Zo wordt meegedacht over het te actualiseren Bibob-beleid en de toepassing daarvan, het tegengaan van gelegenheidsstructuren o.a. door mee te werken aan een gebiedsvisie voor bedrijventerreinen, en zal ingezet worden op het vergroten van het bewustzijn van specifieke doelgroepen zowel in- als extern.  

Extremisme en maatschappelijk ongenoegen
Het doel van de Zoetermeerse aanpak is om te komen tot een kwalitatieve en duurzame aanpak waarin er voor alle Zoetermeerse inwoners een veilig leefgebied wordt gecreëerd door hun weerbaarheid te versterken en veiligheidsrisico’s te voorkomen en tegengaan. 
Dit doen wij, onder andere, door in te zetten op:

 • informatie- en kennisvergaring;
 • bewustwording van en inzetten op lokale fenomenen;
 • deskundigheidsbevordering van professionals;
 • ontwikkelen en inzetten  van interventies gericht op het weerbaar maken van kwetsbare groepen;
 • persoonsgerichte aanpak;
 • opbouwen en onderhouden van een (in)formeel netwerk

Tot nu toe is er jaarlijks financiële steun ontvangen d.m.v. de Versterkingsgelden om de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. 

Handhaving
Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen/incidenteel extra impuls handhaving – dekking fonds Zoetermeer 2040.
Door de extra gelden wordt extra formatie beschikbaar gesteld voor de jeugdboa, het meldingenproces en projecten. Door deze uitbreidingen wordt de inzetbaarheid en zichtbaarheid van de boa’s in de openbare ruimte versterkt en vergroot en wordt de samenwerking in de regio en met ketenpartners versterkt. 
Daarnaast worden knelpunten in de bedrijfsvoering weggenomen, wordt sturing georganiseerd. Hierbij wordt ingezet op een toekomstbestendige inrichting van het team waarbij rekening wordt gehouden met verdere groei.

Pilot innen Bestuurlijke Boetes
Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe systematiek (BBOOR) voor het innen van de bestuurlijke boetes in werking. Dit houdt in dat per die datum de te innen bedragen te gunste komen van de gemeente Zoetermeer. De nieuwe systematiek wordt door middel van een pilot vormgegeven. De pilot duurt één jaar. Aan het eind van de pilot wordt een evaluatie uitgevoerd. 
Tot op heden kwamen de opbrengsten van de opgelegde (bestuurlijke) boetes ten gunste van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het gaat hier alleen om overtredingen op de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Het opleggen van de boetes valt onder de reguliere taken van team Handhaving/ gemeentelijke boa’s. De kosten voor het opleggen van de bestuurlijke boetes vallen onder de reguliere kosten voor de buitengewone opsporingsambtenaren/team handhaving.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Aantal woninginbraken per jaar

Terug naar navigatie - Aantal woninginbraken per jaar

Omschrijving

Het aantal geschatte woninginbraken per jaar op basis van misdrijfcijfers van politie. 

Bron: Politie
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 96 - - - -
Begroting PB 2024 - 180 180 180 180

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 647.751 667.167 626.667 286.167 -13.833

Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het rapportcijfer geeft aan in welke mate inwoners zich veilig voelen in de buurt. Dit gevoel willen we vasthouden met behulp van alle veiligheidspartners. Het streven is, ook in 2024, om een rapportcijfer 7,5 te behalen. Burgers hebben de veiligheid in de buurt in 2022 beoordeeld met een 7,8.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -3.640.079 -3.547.466 -3.547.466 -3.266.981 -2.986.496
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:
Het budget wordt ingezet voor projecten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Hieronder vallen de inzet van team Handhaving, de projectaanpak jaarwisseling, flexibel cameratoezicht, Buurtpreventieteams, Whatsapp Heterdaadkracht en diverse participatieprojecten met bewoners.

Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het rapportcijfer geeft aan in welke mate inwoners zich veilig voelen in de stad. Dit gevoel willen we vasthouden met behulp van alle veiligheidspartners. Het streven is, ook in 2024, om een rapportcijfer 7,4 te behalen. Burgers hebben de veiligheid in de stad in 2022 beoordeeld met een 7,5.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Behouden veiligheid in de stad (5.3) -14.555.735 -17.296.809 -17.218.380 -17.008.300 -16.994.551
Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Toelichting:

Het budget wordt grotendeels besteed aan de deelnemersbijdrage aan de volgende gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden:

 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH);
 • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH);
 • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC);
 • Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV);
 • Zorg- en veiligheidshuis Haaglanden.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

De risico’s binnen het veiligheidsdomein liggen met name op het gebied van jeugdoverlast, woonoverlast en maatschappelijk ongenoegen en ondermijning als gevolg van de verharding in de maatschappij en de snelheid van de hiermee gepaard gaande ontwikkelingen waardoor extra inzet nodig kan zijn. 

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Programma 5. Veiligheid Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 1.222.477 1.559.947 1.435.230 1.394.730 1.054.230 754.230
Lasten -17.267.522 -19.108.010 -21.612.338 -21.533.909 -21.043.344 -20.749.110

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie nr: 2306-08
Onderwerp: Aanpak Brandveiligheid Zoetermeerse woningen

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken in hoeverre de situatie in Palenstein daadwerkelijk gevaar kan opleveren bij een brand;
 • Te onderzoeken of meerdere huizen/huizenblokken in Zoetermeer soortgelijke risico's met zich meebrengen vanwege slechte toegankelijkheid door teveel zonnepanelen op een dak;
 • Te onderzoeken of er extra regelgeving nodig is met betrekking tot aantallen en/of de dichtheid van zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen.

Stand van zaken:
Het onderzoek loopt. De Veiligheidsregio Haaglanden wordt ook bij het onderzoek betrokken. Het is nog niet duidelijk wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Motie nr: 2306-11
Onderwerp: Bevordering van cyberveiligheid van onze ouderen

Verzoekt het college:

 • een cyberveiligheidscampagne voor ouderen op te zetten in samenwerking met seniorenorganisaties en andere relevante partners om de oudere inwoners in de gemeente Zoetermeer bewust te maken van cyberveiligheid en hen de nodige kennis en vaardigheden te geven om online risico's te verminderen;
 • samen te werken met verzorgingstehuizen, seniorenclubs en andere relevante partners om de cyberveiligheidscampagne voor ouderen te implementeren, bijvoorbeeld door middel van workshops, voorlichtingssessies en online activiteiten;
 • hierbij samenwerking te zoeken met organisaties die bestaand aanbod hebben;
 • financiële middelen beschikbaar te stellen voor de cyberveiligheidscampagne voor ouderen, inclusief eventuele kosten voor voorlichtingsmateriaal, training en promotieactiviteiten, tot een maximum van 15.000 euro;
 • de kosten te dekken uit het potje van de raad.

Stand van zaken:
De motie wordt verdaagd omdat de uitvoering wordt opgepakt door de nog aan te stellen kwartiermaker digitale criminaliteit.

Motie nr: 2306-13
Onderwerp: Bevordering van cyberveiligheid van onze jeugd

Verzoekt het college:

 • een HackShield-campagne op te zetten in samenwerking met de ontwikkelaars van HackShield om de jeugd in de gemeente Zoetermeer bewust te maken van cyberveiligheid en hen te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om online risico's te verminderen;
 • samen te werken met scholen, jeugdorganisaties en andere relevante partners om de HackShield-campagne te implementeren als onderdeel van het educatieve programma;
 • te streven naar een brede deelname van jeugdige inwoners aan de HackShield-campagne, door middel van workshops, evenementen en online activiteiten;
 • het promoten van de HackShield-app en andere relevante bronnen voor ouders en verzorgers, zodat zij ook betrokken worden bij het bevorderen van de cyberveiligheid van hun kinderen;
 • financiële middelen beschikbaar te stellen voor het promoten van het HackShield-platform, het opzetten van een eigencampagne en het stimuleren van samenwerking tussen genoemde stakeholders, inclusief eventuele kosten voor licenties, training en promotiemateriaal tot een maximum van 15.000 euro;
 • dit te dekken uit het potje van de raad.

Stand van zaken:
De motie wordt verdaagd omdat de uitvoering wordt opgepakt door de nog aan te stellen kwartiermaker digitale criminaliteit.