Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2024

Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Aantal opgelegde boeten

Terug naar navigatie - Aantal opgelegde boeten

Omschrijving

Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340,-. 

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 44 - - - -
Begroting PB 2024 - 100 100 100 100
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Een schuldregeling is een regeling tussen een schuldenaar en schuldeisers die tot stand voor een minnelijke regeling van de totale schuldenlast. Het doel is het beheersbaar maken en zo mogelijk oplossen van problematische schuldensituaties. Schuldhulpverlening bestaat daarnaast uit de inzet van lichtere (en eventueel aanvullende) oplossingen zoals informatie en advies, betalingsregelingen en budgetbeheer voor inwoners met andere ondersteuningsvragen. 
Met de komst van een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening worden komend jaar stappen gezet voor de uniformering van de registratie. Daarmee is beter inzicht te verschaffen over alle ingezette oplossingen. 

We verwachten dat het aantal regelingen in 2024 zal toenemen. Deels vanwege een stijging in ondersteuningsvragen bij geldproblemen als gevolg van de hoge inflatie die meer mensen met een modaal of een bovenmodaal inkomen raakt. Ook verwachten we een toename in het aantal zelfstandig ondernemers dat een beroep zal doen op schuldhulp. 
Sinds enkele jaren stijgt het aandeel saneringskredieten binnen het aantal schuldregelingen. We zetten hier sterker op in om financiële stress bij de hulpvrager snel weg te nemen en perspectief te bieden. De praktijk is nu ‘saneringskrediet, tenzij’. De ambitie is tegelijk om meer mensen te bereiken door middel van overige (preventie)instrumenten en vroegsignalering waardoor beginnende geldproblemen eerder kunnen worden opgelost. Op termijn zal die beweging uiteindelijk moeten leiden tot een daling in het aantal schuldregelingen voor problematische schulden.

Percentage succesvol afgeronde schuldregelingen

Terug naar navigatie - Percentage succesvol afgeronde schuldregelingen

Omschrijving

Het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen als percentage van het totaal aantal gestarte schuldregelingen.

Bron: Cognos
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 83 % - - - -
Begroting PB 2024 - 85 % 85 % 85 % 85 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Een schuldregeling is succesvol afgerond als de cliënt gedurende de aflostermijn van 36 maanden heeft voldaan aan de maximale inspanningsverplichting. Met ingang van 1 juli 2023 geldt als aflostermijn 18 maanden. Het komt in de praktijk voor dat een regeling wordt beëindigd. Dat kan het geval zijn wanneer de cliënt tussentijds niet aan de verplichting voldoet – er ontstaat bijvoorbeeld een nieuwe schuld.

Prestatie-indicatoren Programma 2

Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het jeugdhulpgebruik is in 2022 met 3,4% gestegen ten opzichte van 2021 (4.644 jeugdigen). Het streven is dat het jeugdhulpgebruik, door de inzet van maatregelen, de komende jaren afneemt.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het percentage jeugdigen (0-18 jaar) dat jeugdhulp ontvangt is gestegen. In 2021 was het 15,5% en in 2022 was het 17,5% (Bron: CBS). Het jeugdhulpgebruik ligt hoger dan het percentage voor geheel Nederland. Dit is zowel in 2021 als in 2022 13,2%. Het streven is dat het percentage jeugdigen van 0-18 jaar met jeugdhulp in Zoetermeer, door de inzet van maatregelen, de komende jaren daalt. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De Jeugdgezondheidszorg gaat het basispakket herzien en de contactmomenten met jeugdigen en ouders meer 'op maat' aanbieden. Hierdoor zullen de bereikcijfers de komende jaren veranderen.  

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo groeit. Het kost de gemeente en aanbieders daarom grote inspanning om tijdig kwalitatief goede ondersteuning te leveren. Ondanks de inspanningen staat de klanttevredenheid onder druk. De begroting is bijgesteld naar 75%, wat in de huidige omstandigheden een reëler streefcijfer is.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De indicator betreft alle unieke cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, ongeacht het soort voorziening. Het aantal cliënten daalt onder andere als gevolg van de gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen is omgezet naar een algemene voorziening. De vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen blijft echter hoog, de meeste cliënten maken gebruik van de voorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). De gemeente en aanbieders lopen tegen de grenzen van de uitvoeringscapaciteit aan, hierdoor kan het aantal cliënten niet ongelimiteerd stijgen. Momenteel wordt onderzocht hoe de voorziening HO toekomstbestendig kan worden gemaakt, via het project Positieve gezondheid in het huishouden vanuit het programma Sociale innovatie. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het aantal mulitprobleem-huishoudens waar coördinatie is geweest fluctueert de afgelopen jaren tussen de 110-130 huishoudens per jaar. Dit betreft de huishoudens die door professionele organisaties worden aangemeld bij de procescoördinatoren van de gemeente waarbij ernstige problematiek speelt, vaak een combinatie van zorg- en veiligheidsvraagstukken. Deze indicator sluit niet meer goed aan bij de aanpak van multiproblematiek van de gemeente en het werkveld van de procescoördinatoren. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen.

 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De afgelopen jaren waren er meer meldingen in afwachting van onderzoek dan begroot. De verwachting is dat de aantallen gaan dalen vanwege een nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het begrote aantal afgehandelde meldingen is afgestemd op een volledige bezetting toezichthouders. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat leidt tot rechtsvervolging zal in de toekomst dalen vanwege de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze. Het is de intentie deze indicator daar volgend jaar op aan te passen.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Dit betreft het aantal cliënten van inZet op een vaste peildatum (31 december) met een ondersteuningstraject dat op individueel klantniveau is geregistreerd. De begroting vanaf 2024 ligt iets hoger dan de realisatie in 2022, omdat de overdracht van cliënten van latende partijen naar inZet in 2022 nog niet was afgerond.  

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De bekendheid van inZet onder inwoners wordt via de stadspeiling gemeten. Deze indicator wordt in 2023 voor het eerst gemeten, na de opstartfase van inZet.

% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel ‘begeleiding’ dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod

Terug naar navigatie - % Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel ‘begeleiding’ dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod

Omschrijving

%  Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod met als streefwaarde 50%

Bron: inZet
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie % - - - -
Begroting PB 2024 - 50 % 50 % 50 % 50 %
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
inZet is sinds 1 mei 2021 begonnen met de dienstverlening. De verschuiving van individuele ondersteuning naar groepsaanbod kost tijd. Daarom wordt deze indicator in 2023 voor het eerst gemeten. Het streven is dat 50% van de cliënten (ook) gebruik maakt van het groepsaanbod.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) wordt sinds 1 mei 2021 door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Over 2022 is voor het eerst over een heel jaar bekend hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van OCO. De begroting voor de komende jaren is gebaseerd op de realisatie van 2022. Het werkterrein van OCO bestrijkt de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Inkomen en Passend onderwijs. 

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het streven voor 2030 is om 149 GWh aan zonnestroom op te wekken. Daarvoor moet het opgestelde vermogen aan zonnepanelen tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 160 MW. Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
NB: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het aandeel duurzame elektriciteit wordt niet volledig in Zoetermeer opgewekt; hier zit ook de landelijke opwek van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
In 2022 is minder textiel ingezameld ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde. Dit ligt iets boven de 3,5 kg per inwoner per jaar. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Per jaar wordt gemiddeld 17,6 kg per inwoner ingezameld. In 2022 is dit iets minder dan gemiddeld maar past binnen de schommelingen rondom het gemiddelde van 17,6 kg.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
De lichte daling van de hoeveelheid papier volgt een trend (zie meerjarig begrote bedragen in tabel). Er wordt steeds minder papier gebruikt door inwoners. Door web-aankopen neemt het aandeel karton toe en daarmee het volume.  In 2022 is de totale hoeveelheid papier beduidend minder geweest ten opzichte van de dalende trend.  Oorzaak daarvan kan zijn dat mensen minder kochten (minder web-aankopen) als gevolg van hoge energiekosten. 

 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
We verwachten door de bewustwordingscampagne een lichte  toename in de inzameling van PBD. Dit ondanks het feit dat statiegeld op blik is ingevoerd wat een verminderend effect heeft.  

 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
We zien een lichte afname van ingezameld GFT. Er is nog geen sprake van een trend.  Het gemiddelde van de afgelopen jaren lag iets boven de 55 kg per inwoner per jaar. In 2022 ligt de hoeveelheid beduidend lager dan gemiddeld. In de voorlopige cijfers van 2023 zien we die afname ook. Daarom zijn de doelstellingen in hoeveelheid teruggebracht naar 50 kg per persoon per jaar. Een oorzaak kan mogelijke oorzaak is de droogte en daarmee een mindere  groei van het tuingroen. 

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Prestatie-indicatoren Programma 4

Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad

Prestatie-indicatoren Programma 5

Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Halt geeft ieder jaar diverse voorlichtingssessies op scholen. De onderwerpen zijn onder andere: geweld en wapenbezit, de jaarwisseling en online veiligheid. Het RIEC geeft op scholen voorlichting over ondermijning ter voorkoming van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit. Daarnaast wordt in 2023/2024 voorlichting gegeven aan ondernemers en inwoners over ondermijnende criminaliteit. 

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Jaarlijks wordt in samenwerking met netwerkpartners door middel van tal van maatregelen ingezet op het voorkomen en verminderen van de schade tijdens de jaarwisseling.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Het aantal milieu gerelateerde klachten is gebaseerd op het aantal milieu gerelateerde klachten die de ODH voor het werkplan 2023 geraamd heeft. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting: Jaarlijks neemt de gemeente Zoetermeer deel aan 1 multidisciplinaire regionale oefening in het kader van rampenbestrijding/crisisbeheersing.

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Informatie Punt

Terug naar navigatie - % Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Informatie Punt

Omschrijving

Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Bron: CMS, Ringmaster
Type 2022 2024 2025 2026 2027
Realisatie 40 % - - - -
Begroting PB 2024 - 90 % 90 % 90 % 90 %

Prestatie-indicatoren Programma 7

Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Het rijk biedt de gemeenten hiermee ruimte voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Een nieuwe indicator wordt in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie geformuleerd. 

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:
Vastgoed begroot niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2022 was er minder dan 1% leegstand (om precies te zijn: 0,76%). Dat is een vooruitgang ten opzichte van 2021. 

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 Onderwijshuisvesting -8.730.704 -8.937.547 -9.367.584 -10.323.087 -10.541.655
480.01 Lokaal onderwijsbeleid -930.392 -810.330 -846.171 -794.145 -805.515
480.04 Onderwijsachterstanden -665.512 -721.976 -721.976 -721.976 -721.976
480.07 Leerlingenvervoer -1.932.297 -2.027.615 -2.024.972 -2.024.972 -2.024.972
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -12.258.905 -12.497.468 -12.960.703 -13.864.180 -14.094.118
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 Voortijdig schoolverlaten -1.362.323 -1.461.730 -1.461.730 -1.461.730 -1.461.730
480.08 Zorgstructuur onderwijs -417.710 -453.215 -453.215 -453.215 -453.215
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie 0 -144.455 -144.455 -144.455 -144.455
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -1.780.033 -2.059.400 -2.059.400 -2.059.400 -2.059.400
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 Economische ontwikkeling -1.007.290 -1.307.204 -1.339.754 -1.207.204 -1.087.854
310.25 Beheer warenmarkten -22.827 -46.692 -46.692 -46.692 -46.692
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -1.030.117 -1.353.896 -1.386.446 -1.253.896 -1.134.546
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 Economische ontwikkeling -346.624 -373.065 -373.065 -373.065 -373.065
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -346.624 -373.065 -373.065 -373.065 -373.065
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -137.761 -101.629 45.055 45.055 45.055
610.01 Participatie -14.566.804 -12.507.692 -12.700.279 -12.487.279 -12.487.279
611.03 Wet sociale werkvoorziening -7.826.611 -7.953.417 -7.713.784 -7.844.314 -7.844.314
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -22.531.176 -20.562.738 -20.369.008 -20.286.538 -20.286.538
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 Hoogwaardig handhaven -646.423 -710.553 -667.368 -587.831 -545.208
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen -15.855.426 -19.682.626 -18.570.125 -17.886.881 -17.376.012
920.01 Kwijtschelding van belastingen -1.785.879 -2.040.245 -1.815.245 -1.815.245 -1.815.245
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -18.287.728 -22.433.424 -21.052.738 -20.289.957 -19.736.465

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Programma 2. Samen leven en ondersteunen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 Universele preventie jeugd -4.412.561 -4.574.592 -4.623.369 -4.623.369 -4.623.369
671.02 Selectieve preventie jeugd -1.832.673 -1.988.450 -1.988.450 -1.988.450 -1.988.450
671.03 Maatwerk jeugd -3.923.149 -4.941.317 -4.659.803 -3.490.803 -3.490.803
671.04 Specialistische jeugdhulp -58.551.219 -64.213.914 -59.623.500 -59.024.930 -59.025.771
682.01 Jeugd voorzieningen 985.500 1.190.822 106.000 106.000 53.500
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -67.734.102 -74.527.451 -70.789.122 -69.021.552 -69.074.893
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
662.01 Wmo maatwerk -27.365.808 -26.068.387 -29.615.069 -30.089.399 -30.049.637
670.01 Wmo algemene voorziening -19.938.752 -18.120.402 -20.939.021 -20.817.614 -20.574.957
670.05 Wmo maatschappelijke zorg -795.844 -805.477 -805.477 -805.477 -805.477
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) -48.100.404 -44.994.266 -51.359.567 -51.712.490 -51.430.071
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 Wmo preventie -222.508 -241.421 -241.421 -241.421 -241.421
714.01 Gezondheidszorg -1.673.479 -1.845.366 -1.845.366 -1.845.366 -1.845.366
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.895.987 -2.086.787 -2.086.787 -2.086.787 -2.086.787

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 Afvalinzameling 6.273.244 5.624.195 5.441.003 5.441.213 5.450.017
723.36 Milieubeleid -1.712.597 -1.370.117 -1.936.697 -1.836.697 -2.043.618
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 4.560.647 4.254.078 3.504.306 3.604.516 3.406.399
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
810.18 Algemeen beheer -3.403.672 -3.144.544 -2.920.225 -2.862.125 -2.683.781
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud -19.185.370 -20.124.927 -19.984.423 -19.956.103 -19.862.245
810.38 Exploitaties 4.638.955 3.562.883 3.491.932 3.427.671 3.396.679
810.48 Groot onderhoud -11.908.781 -13.609.858 -12.743.158 -12.578.860 -12.662.808
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer 107 0 0 0 0
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -29.858.761 -33.316.446 -32.155.874 -31.969.417 -31.812.155

Programma 4 Vrije tijd

Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd
Programma 4. Vrije tijd Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 Exploitatie sportaccommodaties -2.308.000 -5.348.985 -4.346.313 -4.789.150 -4.925.976
540.03 Cultuur -10.773.354 -8.602.481 -8.493.981 -8.938.288 -8.938.288
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -152.616 -192.374 -260.979 -220.863 -220.863
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen -1.877.428 -2.009.099 -4.031.050 -2.173.881 -2.171.284
630.02 Welzijnsaccommodaties 1.027.432 186.999 441.665 1.467.990 1.463.940
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -14.083.966 -15.965.940 -16.690.658 -14.654.192 -14.792.471
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 Evenementen -996.918 -1.086.541 -1.083.141 -1.083.141 -1.083.141
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling -1.912.784 -1.659.186 -1.659.186 -1.309.461 -1.674.439
530.05 Strategisch beleid sport -224.160 -407.282 -407.282 -357.282 -357.282
540.03 Cultuur -3.133.586 -3.372.816 -3.372.816 -3.188.366 -3.188.366
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -127.808 -130.711 -102.222 -102.222 -102.222
541.16 Monumentenbeleid -276.507 -273.769 -273.769 -273.769 -273.769
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) -6.671.763 -6.930.305 -6.898.416 -6.314.241 -6.679.219

Programma 5 Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 Veiligheid
Programma 5. Veiligheid Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 Veiligheid en openbare orde -12.749 -13.833 -13.833 -13.833 -13.833
140.18 Handhaving openbare ruimten 660.500 681.000 640.500 300.000 0
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 647.751 667.167 626.667 286.167 -13.833
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 Veiligheid en openbare orde -247.776 -268.837 -268.837 -268.837 -268.837
140.18 Handhaving openbare ruimten -3.376.504 -3.260.733 -3.260.733 -2.980.248 -2.699.763
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde -15.799 -17.896 -17.896 -17.896 -17.896
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -3.640.079 -3.547.466 -3.547.466 -3.266.981 -2.986.496
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten -344.569 -360.727 -360.727 -360.727 -360.727
002.27 Veiligheid en openbare orde -12.120.242 -14.378.079 -14.299.650 -14.089.570 -14.075.821
140.28 Opvang zwerfdieren -130.523 -141.617 -141.617 -141.617 -141.617
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten -1.960.401 -2.416.386 -2.416.386 -2.416.386 -2.416.386
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) -14.555.735 -17.296.809 -17.218.380 -17.008.300 -16.994.551

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en participatie
Programma 6. Dienstverlening en participatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 Basisregistraties ppl -506.553 -548.074 -548.074 -548.074 -548.074
003.01 Publieksplein -4.854.080 -4.776.865 -4.115.124 -4.692.124 -4.859.830
820.16 Wabo-vergunningen 2.609.665 1.379.556 625.100 625.100 625.100
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) -2.750.968 -3.945.383 -4.038.098 -4.615.098 -4.782.804
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 Functioneren bestuur -3.247.136 -3.166.677 -3.088.646 -3.222.591 -3.169.731
001.06 Griffie -2.538.389 -3.104.050 -3.115.421 -3.197.859 -3.104.050
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) -294.800 -428.358 -428.358 -271.033 -113.708
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) -6.080.325 -6.699.085 -6.632.425 -6.691.483 -6.387.489

Programma 7 Inrichting van de stad

Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad
Programma 7. Inrichting van de stad Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -95.616 -229.243 -354.743 -103.743 -103.743
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen -170.915 -184.233 -183.781 -183.383 -183.383
820.46 Volkshuisvestingsbeleid -347.228 -471.963 -474.306 -376.704 -374.525
822.36 Woonwagenhuisvesting -220.643 -232.906 -233.130 -233.183 -233.236
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -834.402 -1.118.345 -1.245.960 -897.013 -894.887
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 Strategie en programmacoordinatie -172.711 -186.224 -186.224 -186.224 -186.224
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -897.060 -1.030.502 -1.794.162 -2.212.603 -2.211.586
830.18 Grondexploitatie oosterheem -2.409 0 0 0 0
830.42 Grondexploitatie palenstein 0 0 0 0 0
830.73 Grondbedrijf algemeen 327.580 581 161.580 161.580 161.580
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden 0 0 0 0 0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering 0 -581 -580 -580 -580
830.80 Binnenstad 0 0 0 0 0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 930.815 1.021.278 1.019.913 1.018.521 1.017.102
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) -91.014 27.408 27.008 27.008 27.008
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 95.201 -168.040 -772.465 -1.192.298 -1.192.700
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.699.765 -1.961.975 -2.066.991 -2.164.991 -2.164.991
822.36 Woonwagenhuisvesting -380.337 0 0 0 0
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -2.080.102 -1.961.975 -2.066.991 -2.164.991 -2.164.991
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -897.913 -1.302.459 -1.167.369 -936.461 -874.616
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -897.913 -1.302.459 -1.167.369 -936.461 -874.616
Overige (7.5)
820.76 Vastgoedbeheer -352.817 -353.994 -220.242 -227.570 -202.070
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 38.819 42.119 42.119 42.119 42.119
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad -1.553.838 -1.631.346 -1.631.346 -1.631.346 -1.631.346
Totaal Overige (7.5) -1.867.836 -1.943.221 -1.809.469 -1.816.797 -1.791.297