Uitgaven

25,12%
€ -124.665.453
25,12% Complete

Inkomsten

13,24%
€ 65.385.462
13,24% Complete

Saldo

2413,57%
€ -59.279.991

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Uitgaven

25,12%
€ -124.665.453
25,12% Complete

Inkomsten

13,24%
€ 65.385.462
13,24% Complete

Saldo

2413,57%
€ -59.279.991

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee

Terug naar navigatie - Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee

Onderwijs
Samen met organisaties als onderwijsbesturen en kinderopvanginstellingen creëren we een stimulerende leeromgeving voor ieder kind en elke (jong)volwassene. We willen dat zij zich volledig kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en sociale mensen. Daarbij is aandacht voor bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. We gaan aan de slag om het komende jaar naar het toekomstbeeld uit de visie Zoetermeer 2040 toe te werken. Dat beeld is: “Zoetermeerders zijn in staat om mee te bewegen met de dynamiek, die de maatschappij in 2040 kenmerkt. In 2040 heeft iedere Zoetermeerder – ongeacht zijn of haar achtergrond en afkomst – kansen om zich te blijven ontwikkelen en stappen te zetten op de sociaaleconomische ladder.” Om daar te komen investeren we in schoolgebouwen, vervullen we onze wettelijke verplichtingen voor bijvoorbeeld leerplicht en het toezicht op de kinderopvang, leggen we verbindingen en maken afspraken. Ook subsidiëren we activiteiten die passen bij de speerpunten van de onderwijsopgave. 

Werkgelegenheid
Met de vaststelling van de Visie Zoetermeer 2040 en bijbehorende Strategische Agenda 2040, sturen we gerichter op factoren die belangrijk zijn voor het bloeien van de economie in relatie tot de (toekomstige) ontwikkeling van de stad. Daarbij spelen we in op kansen die we zien voor het optimaliseren van het economisch vestigingsklimaat. 

De campusontwikkeling op het Dutch Innovation Park is een belangrijke economische pijler voor de ontwikkeling voor de stad. Vanuit het park krijgt de regionale samenwerking met andere campussen gericht op IT blijvend aandacht en wordt waar mogelijk versterkt. Daarnaast positioneren we het park als ‘zichtbare aanjager’ van de ‘economische hub voor toegepaste innovatie’. Vele ICT/IT-toepassingen zijn aan het versnellen en hebben een vlucht genomen. Niet alle ondernemers zijn even behendig in het aanpassen van hun businessmodel. Daar waar mogelijk ondersteunen we deze ondernemers in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.

De verstedelijkingsopgave in de regio met daarbinnen de groeiambitie van Zoetermeer vraagt dat we de verhouding tussen bevolkingsgroei en ruimte voor werken en ondernemen bewaken. Onze werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties, (perifere)detailhandel) en hun relatie met woongebieden beschouwen we daarom integraal. De werklocaties vervullen een belangrijke sociaaleconomische functie. Ze bieden werkgelegenheid aan een brede beroepsbevolking, bieden ondernemers ruimte om te ondernemen, innoveren en slimme oplossingen te bedenken. Ook spelen ze (in potentie) een rol in de grote transities (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire transitie en digitalisering). Het behouden van deze functie vraagt om een vestigingsklimaat dat aantrekkelijk blijft en voldoende ruimte biedt voor ondernemers. 

We staan voor de opgave het lokale brede MKB te faciliteren en te ondersteunen bij de landelijk belangrijke economische transitiethema’s (digitalisering, cybersecurity, verduurzaming en arbeidsmarkt). Lokale koplopers (innovatieve bedrijven) dienen daarvoor als inspirerend voorbeeld. Samenwerking met het (georganiseerde) bedrijfsleven, andere partners in de stad en in de regio is belangrijk voor het versterken van de regionale economie en -arbeidsmarkt. 

Doordat het toevoegen van nieuwe werklocaties nog beperkt mogelijk is, is het noodzakelijk dat we zuinig omgaan met de bestaande locaties. Efficiënt ruimtegebruik en het juiste bedrijf op de juiste plek zijn daarom belangrijke opgaven voor de komende jaren met aandacht voor kwaliteit van de openbare ruimte en het vastgoed. Dit houdt in zowel het verdichten van bestaande locaties, het faciliteren van vernieuwing en verduurzaming van bestaand vastgoed en het sturen op een goede combinatie van functies. Waar mogelijk op bestaande werklocaties en ook op locaties die vrijkomen elders in de stad. De focus komt daarbij onder meer te liggen op het toevoegen van meer kwaliteit op knooppuntlocaties. Ontwikkelingen in de vastgoedmarkt resulteren in nieuwe werkconcepten en veranderende eisen aan vastgoed. Voor deze nieuwe vraag hebben we aandacht in onder meer herstructurerings- en nieuwbouwprojecten.
Bovenstaande opgaven worden regiobreed erkend. Samen met regionale partners als de MRDH, Business Park Haaglanden, Innovation Quarter en de provincie Zuid-Holland blijven we ook de komende jaren werken aan een sterk economisch vestigingsklimaat voor Zoetermeer en daarmee ook voor Zuid-Holland. De MRDH werkt hiertoe aan het gericht vernieuwen en verduurzamen van de regionale economie aan de hand van de nieuwe strategische agenda 2023-2026 en geactualiseerde onderdelen uit de regionale strategie werklocaties.

Arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid
Ons ideaal is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De gemeente ondersteunt waar dat nodig is. In onze aanpak letten we daarbij op de meerwaarde van wat we doen. Dat wil zeggen, we kijken wat werkt en letten daarbij scherp op de sociale en maatschappelijke opbrengst en effecten.  

We werken aan het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het vanzelfsprekend maken van gezond leven.  De ambities uit de kadernota ‘Meedoen met Meerwaarde 2020 – 2024’ dragen hier 1 op 1 aan bij: Mensen doen mee via (on)betaald werk, door het doen van vrijwilligerswerk, mantelzorg, door te werken aan een betere taalbeheersing of het werken aan de gezondheid. We voorkomen zoveel mogelijk dat mensen niet mee kunnen doen als gevolg van onvoldoende inkomen of als gevolg van problematische schulden. Als er zorgen zijn over de financiële situatie dan stimuleren we dat mensen hierbij hulp zoeken en geholpen worden.

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen
Door mee te werken aan de plannen uit de visie Zoetermeer 2040 en door bij te dragen aan de verschillende programma’s en projecten, willen we ervoor zorgen dat de manier waarop de stad er uitziet en hoe mensen met elkaar omgaan, goed worden geregeld. Dit geldt vooral voor onderwerpen zoals wonen en zorg, de openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Op deze manier kunnen ook de doelen gerealiseerd worden die zijn vastgesteld in het akkoord tussen de coalitiepartijen over deze onderwerpen.
Hoewel we al actief bezig zijn met dit proces, komen we regelmatig voor nieuwe vraagstukken te staan die we moeten oplossen. Bijvoorbeeld wat moeten we veranderen in huizen en op straat, zodat inwoners minder eenzaam zijn en zich gezond blijven voelen. Dit kost tijd, die niet kan worden besteed aan andere taken. In de Perspectiefnota 2024 is hiervoor voor de jaren 2024 en 2025 budget gevraagd.


Speerpunten in 2024: Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs
De focus voor het onderdeel ‘onderwijs’ komt in 2024 te liggen op: 

 1. samenwerking van onderwijs en jeugdhulp;  
 2. het uitvoeren van de nieuwe lokale aanpak laaggeletterdheid;
 3. het voorbereiden op de wet ‘Van school naar duurzaam werk’. Hiervoor moet bijvoorbeeld de afdeling leerplicht op volle sterkte zijn; 
 4. het mogelijk maken van onderwijs voor nieuwkomers, dat kan inspelen op schommelingen in de instroom; 
 5. een doorlopende leerlijn bevorderen voor het techniekonderwijs van po-vo-mbo-hbo in aansluiting op het bedrijfsleven; 
 6. het aanpassen van de ruimte voor Integraal kindcentrum De Vijf Pilaren van het schoolbestuur Yunus Emre;
 7. het versterken van de kinderopvang door de deskundigheid te bevorderen van kinderopvang medewerkers en het stimuleren van gezonde kinderopvang.

Economie
De basis voor onze inzet is gebaseerd op de onderstaande opgaven die we voor ons zien:

 1. ruimte maken voor nieuwe banen op alle niveaus (brede werkgelegenheidsgroei);
 2. beter benutten en verduurzamen van de huidige werklocaties (juiste functie op de juiste plek);
 3. meer werk in de wijk (banen dichtbij huis); 
 4. versterken van het brede MKB; 
 5. sterke rol in de regio;
 6. versterken ecosysteem voor start- & scale-ups.

Arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie, door: 

 1. advies op maat vanuit het Werkgeversservicepunt, het bieden van scholingstrajecten en subsidiemogelijkheden aan werkgevers om inclusief te ondernemen;
 2. verkenning en uitwerking van een Regionaal Werkcentrum: een herkenbare plek in de arbeidsmarktregio waar alle vragen over werk en ontwikkeling gesteld kunnen worden;
 3. maatwerk te bieden in de ondersteuning naar werk. Hiervoor werkt De Binnenbaan ook aan het versterken van het vakmanschap van werkregisseurs;
 4. de inzet van loonkostensubsidie en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking via de Binnenbaan. 

Bestaanszekerheid door inkomensondersteuning, door: 

 1. te kijken vanuit wat mensen werkelijk te besteden hebben, in plaats van alleen te kijken naar het inkomen uit werk of uitkering. Dit doen we bijvoorbeeld bij de wijzigingen bij de bijzondere bijstand;
 2. we blijven huishoudens met lage inkomens ondersteunen met voorzieningen zoals kwijtschelding, bijzondere bijstand en de ZoetermeerPas.

Schuldhulpverlening, door:

 1. budgetvoorlichting zodat jongeren van jongs af aan de juiste financiële keuzes kunnen maken;
 2. met ervaringsdeskundigen een werkwijze op te stellen om het bereik en de aanpak van schuldhulp te verbeteren;
 3. intensivering van telefonisch klantcontact om het bereik van vroegsignalering te verhogen.

Programma Sociale Innovatie
In 2024 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de projecten Sociale innovatie en opdrachten zoals in het programmaplan zijn opgenomen. Naar verwachting komen de eerste projecten in 2024 tot afronding en kunnen de resultaten worden gepresenteerd. Conform het programmaplan wordt in 2024 een hernieuwd voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd wat ziet op de verdere voortzetting en inhoudelijke richting van het programma Sociale innovatie en de activiteiten die in dat kader worden voorzien, inclusief een financieel voorstel tot dekking van deze activiteiten.

Doelstellingen

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is geen sprake van nieuwe bijzondere strategische risico’s die realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen 
Het kost beleidsadviseurs tijd om nieuwe kennis en werkwijzen te ontwikkelen voor Zoetermeer 2040. Net zoals het tijd kost om de verbinding tussen de fysieke ontwikkeling van gebieden in te stad te koppelen aan het sociale domein. Er moet gewerkt worden aan de uitvoering van de visie Zoetermeer 2040, het schrijven van beleidsprogramma’s, de Ruimtelijke strategie en de uitwerking van gebieden zoals de Entree, de Binnenstad, Meerzicht en andere woningbouwprojecten. Tijdens deze ontwikkelingen willen we ook het bestaande werk door laten gaan. Daarom is extra inzet van twee formatieplaatsen nodig in de jaren 2024 en 2025, zoals in de Perspectiefnota 2024 is beschreven.  

Preventiemedewerkers SHV (4 fte) en campagnebudget
De hogere inzet bij preventie en vroegsignalering vereist structureel extra capaciteit als gevolg van de in 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om in een vroeg stadium op alle signalen van woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven in te gaan (vanaf 2023 ontvangen gemeenten extra rijksmiddelen voor de intensivering van vroegsignalering van schulden). De opvolging van signalen en het bereiken van de doelgroep vragen meer gemeentelijke regie. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat we maar een klein gedeelte van de stad met preventieactiviteiten bereiken vanwege het gebrek aan capaciteit. Het is essentieel dat we de hele stad adequaat bereiken en daarvoor is uitbreiding van capaciteit met 4 fte preventiemedewerker en campagnebudget á € 50.000 noodzakelijk.

Organisatiegraad ondernemers winkelcentra
Het totale budget voor de periode 2024/2025 bedraagt € 100.000 en is bestemd om een bureau in te huren dat samen met de gemeente de gesprekken aangaat met de verschillende eigenaren, winkeliers, maatschappelijke partners, woningcorporaties. Uit de gesprekken moet naar voren komen welke winkelcentra ook willen investeren en die als eerste op te pakken met een plan van aanpak. Hierbij is de verwachting dat niet alle vier de winkelcentra en betrokken partijen even enthousiast zijn. Het gevraagde budget is toereikend voor de aanvraag van twee winkelcentra.

Bereikbaarheid Dutch Innovation Park
Gedurende de looptijd van de uitvoeringsagenda, ondertekend door de onderwijspartners HHS en MBO Rijnland, de Dutch Innovation Community en de gemeente Zoetermeer (2022-2025) wordt het onderwijs in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer aangeboden. Het gaat om het waarborgen van de bereikbaarheid, wat van belang is voor de onderwijspartners die zich hebben gevestigd in Zoetermeer, als wel voor de bedrijven in de Dutch Innovation Factory. We willen de bereikbaarheid voor studenten en werknemers borgen, door de deelfiets als ketenmobiliteit aan te bieden in de vorm van maatwerk.

Verhoging vermogensnorm kwijtschelding
De regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden biedt de gemeente de mogelijkheid de vermogensnorm bij kwijtschelding te verhogen. Voor belastingjaar 2023 was al besloten (raadsvoorstel 2022-100087 Kwijtscheldingsverordening belastingen 2023) de vermogensnorm maximaal te verhogen met:

 • gehuwden/samenwonende: € 2.000;
 • alleenstaande ouders: € 1.800;
 • alleenstaande: € 1.500.

Zoals voorgesteld in de Perspectiefnota 2024 is het wenselijk, gezien de huidige situatie van energiecrisis en toenemende armoede, deze maatregel ook in 2024 in te zetten.

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2024 2025 2026 2027
Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen 213 213 0 0
Preventiemedewerkers SHV (4fte) en campagnebudget 311 246 246 246
Organisatiegraad ondernemers 50 50 0 0
Bereikbaarheid Dutch Innovation Park 50 50 0 0
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding 225 0 0 0
Saldo 849 559 246 246

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie nr: 2306-26
Onderwerp: Indicatoren schuldhulpverlening

Draagt het college op om in de begroting:

 1. een indicator op te nemen betreffende het aantal gestarte schuldhulptrajecten
 2. een indicator op te nemen betreffende het percentage schuldhulptrajecten dat slaagt.
Stand van zaken:
Het college heeft de gevraagde indicatoren opgenomen in de bijlage college producten, kosten en prestatie (doelstelling 1.6) bij de programmabegroting. 

Motie nr: 2306-27A
Onderwerp: Een Zoetermeerpas die past

Verzoekt het college:

 1. te komen met een gedegen analyse van de kosten die gemoeid zijn met het indexeren van de ZoetermeerPas, met specifieke aandacht voor de financiële impact op gezinnen en aan te laten sluiten op de huidige behoeften;
 2. te onderzoeken in hoeverre het juridisch mogelijk is om het tegoed op de ZoetermeerPas te gebruiken voor het afnemen van goederen;
 3. te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ZoetermeerPas beter te laten aansluiten op de kosten van verenigingen, activiteiten en goederen zodat gezinnen met een beperkt inkomen optimaal kunnen profiteren van de voordelen van de pas;
 4. eventuele samenwerking met lokale partners, zoals het bedrijfsleven, te verkennen om de financiële draagkracht te vergroten en de ZoetermeerPas toegankelijker te maken voor gezinnen;
 5. de uitkomsten met de raad te delen voor 1 juni 2024

Stand van zaken:
Het college is bezig de mogelijkheden als het gaat om stadspassen te verkennen. 
De bevindingen zullen worden meegenomen in de beantwoording van de motie. Het college verwacht de motie ruim op tijd (deadline 1 juni 2024) te voldoen. 

Motie nr: 2306-28
Onderwerp: Studentenambtenaar 

Verzoekt het college:

 1. kennis te nemen van de wijze waarop studentenambtenaren in andere steden functioneren;
 2. met onderwijsinstellingen te overleggen in hoeverre dit kansen biedt voor studenten, onderwijsinstellingen en de ambtelijke organisatie;
 3. in lijn met de besproken wensen een voorstel naar de raad te zenden voor het begrotingsdebat in 2023.

Stand van zaken:
Er worden gesprekken gevoerd met (oud)studentenambtenaren uit de gemeenten Nijmegen, Delft en Enschede over waar een studentenambtenaar voor ingezet kan worden en welke resultaten er door hen worden behaald. Met de gemeente Delft is er gesproken over wat de opbrengsten van een studentenambtenaar voor de gemeente zijn en welke begeleidings- en werkprocessen erbij komen kijken. 
Bij de Zoetermeerse onderwijspartners mboRijnland en de Haagse Hogeschool zal er nagegaan worden of er kansen worden gezien in de inzet van studentenambtenaren in Zoetermeer. Aan de hand van de gesprekken en kennis over resultaten zal er een advies worden gemaakt over het wel of niet starten met studentenambtenaren. Dit advies (inclusief inzicht in eventueel extra benodigd budget) wordt eind oktober aan de raad meegegeven.  

Motie nr: 2306-34
Onderwerp: Kansen voor kennis  

Verzoekt het college om:

 • Zo mogelijk voor het najaarsdebat 2023, maar uiterlijk voor het voorjaarsdebat 2024, met een raadsvoorstel te komen om deze vergoedingen gelijk te trekken met het niveau van omliggende gemeentes.

Stand van zaken:
Het college verwacht de beantwoording van de motie voor het najaarsdebat 2023 af te doen.

 Motie nr: 2306-51
Onderwerp: Geen kinderen zonder regeling 

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of er in Zoetermeer kinderen zijn die nog geen gebruik maken van de kindregeling of zich hebben aangemeld voor deze regeling;
 • Zich tot het uiterste in te zetten om ervoor te zorgen dat de juiste financiële ondersteuning bij het kind terechtkomt, waarbij ouders op gepaste wijze worden geholpen en ondersteund;
 • Samen te werken met relevante instantie en organisaties om de getroffen kinderen en jongeren de benodigde zorg en begeleiding te bieden, rekening houdend met de impact van het Toeslagenschandaal op hun welzijn.

Stand van zaken:
Het college verwacht de beantwoording van de motie voor het najaarsdebat 2023  af te doen.

Motie nr: 2306-73A
Onderwerp: Maak werk van het Bufferbudget!

Verzoekt het college:

 • De raad te informeren over de wijzigingen in de Participatiewet die zijn opgenomen in het concept wetsvoorstel Participatiewet in Balans, waaronder in het bijzonder het bufferbudget en de wijze waarop dit budget inwoners gaat helpen om in deeltijd te werken.
 • Aan te sluiten bij deze nieuwe wet onder de voorwaarde dat deze per l januari 2025 wordt ingevoerd.
 • Zodra blijkt dat er vertraging gaat ontstaan met de gewijzigde Participatiewet, zelf een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om (een vorm van) het bufferbudget ook in Zoetermeer toe te passen, zodat dit op 1 januari 2025 kan ingaan.
 • Als we moeten overgaan tot een eigen onderzoek vanwege vertraging van de nieuwe Participatiewet, bij het najaarsdebat 2024 met een plan van aanpak te komen op welke manier het bufferbudget inwoners die deeltijd gaan werken in de bijstand in Zoetermeer gaat helpen.

Stand van zaken:
De raad wordt nog in 2023 geïnformeerd over de wijzigingen in de Participatiewet, die zijn opgenomen in het concept wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Op dit moment is het mede door de val van het Kabinet onduidelijk of en wanneer het wetsvoorstel voor behandeling naar de Kamer wordt gestuurd. Naar verwachting komt hier eind september meer duidelijkheid over. Afhankelijk van deze uitkomst geven we verder uitvoering aan de verzoeken 2 t/m 4 van de motie. 

 Motie nr: 2306-77A
Onderwerp: Budgetvoorlichting 

Draagt het college op:

 • bij de nieuwe preventiemedewerkers te taak te beleggen om budgetvoorlichting op scholen uit te breiden
 • hierbij te kijken naar scholen op alle niveaus, maar wel op basis van vrijwilligheid
 • de raad een memo te sturen over de huidige en de toekomstige inspanningen.

Stand van zaken:
De werving van de nieuwe preventiemedewerkers is gestart. Met vier basisscholen loopt reeds overleg voor het invullen van een programma voor financiële educatie. Die is in eerste instantie gericht op leerlingen uit groep 6 t/m groep 8. Kern is dat de kinderen spelenderwijs kennis maken met de wereld van geld. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid door middel van een ouderkamer met workshops en andere ouder-kind-activiteiten maakt daar deel van uit. Voor het eind 2023 ontvangt de raad een memo over de inspanningen in dit en komende schooljaar.

Motie nr: 2306-91
Onderwerp: Ondersteuning M.K.B.

Verzoekt het college om:

 • In navolging van andere steden zoals Amsterdam de M.K.B. de mogelijkheden te geven deel te nemen aan trainingen “omgaan met emoties en winkeldiefstal”.

Stand van zaken: 
Samen met Veilig en Ondermijning wordt nagedacht over een veiligheidsbijeenkomst voor ondernemers gevestigd op bedrijventerreinen, inclusief cybercrime. Voor bedrijven met een detailhandelsfunctie en winkels kan via het Centrum Criminaliteit & Veiligheid gratis online trainingen gevolgd worden tegen agressie(gevoelens) en winkeldiefstal.  

Waar staat je gemeente indicatoren

Terug naar navigatie - Waar staat je gemeente indicatoren