Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarverantwoording 2022
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Rekening in één oogopslag
    1. Blz. 5 Rekening in één oogopslag
   2. Blz. 6 Feiten en cijfers
    1. Blz. 7 Feiten en cijfers
   3. Blz. 8 Samenvattend resultaat
    1. Blz. 9 2022: Samen doen wat nodig is
    2. Blz. 10 Leeswijzer
    3. Blz. 11 Exploitatieresultaat
    4. Blz. 12 Toelichting exploitatieresultaat
    5. Blz. 13 Verschil tussen realisatie en begroting
    6. Blz. 14 Samenvatting verschillenverklaringen op hoofdlijnen per programma
    7. Blz. 15 Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort
    8. Blz. 16 Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort taartdiagrammen
   4. Blz. 17 Jaarverslag
    1. Blz. 18 Programmaverantwoording
   5. Blz. 19 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 20 Doelenboom
    2. Blz. 21 Algemene doelstelling: Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee
    3. Blz. 22 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
    4. Blz. 23 Toelichting
    5. Blz. 24 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
    6. Blz. 25 Toelichting
    7. Blz. 26 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat
    8. Blz. 27 Toelichting
    9. Blz. 28 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
    10. Blz. 29 Toelichting
    11. Blz. 30 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
    12. Blz. 31 Toelichting
    13. Blz. 32 Toelichting
    14. Blz. 33 Toelichting
    15. Blz. 34 Toelichting
    16. Blz. 35 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    17. Blz. 36 Toelichting
    18. Blz. 37 Toelichting
    19. Blz. 38 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    20. Blz. 39 Toelichting financiën
   6. Blz. 40 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 41 Doelenboom
    2. Blz. 42 Algemene doelstelling: Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
    3. Blz. 43 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
    4. Blz. 44 Toelichting
    5. Blz. 45 Toelichting
    6. Blz. 46 Toelichting
    7. Blz. 47 Toelichting
    8. Blz. 48 Toelichting
    9. Blz. 49 Toelichting
    10. Blz. 50 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
    11. Blz. 51 Toelichting
    12. Blz. 52 Toelichting
    13. Blz. 53 Toelichting
    14. Blz. 54 Toelichting
    15. Blz. 55 Toelichting
    16. Blz. 56 Toelichting
    17. Blz. 57 Toelichting
    18. Blz. 58 Toelichting
    19. Blz. 59 Toelichting
    20. Blz. 60 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
    21. Blz. 61 Toelichting
    22. Blz. 62 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    23. Blz. 63 Toelichting financiën
   7. Blz. 64 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 65 Doelenboom
    2. Blz. 66 Algemene doelstelling: Bevorderen van een duurzaam, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
    3. Blz. 67 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
    4. Blz. 68 Toelichting
    5. Blz. 69 Toelichting
    6. Blz. 70 Toelichting
    7. Blz. 71 Toelichting
    8. Blz. 72 Toelichting
    9. Blz. 73 Toelichting
    10. Blz. 74 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
    11. Blz. 75 Toelichting
    12. Blz. 76 Toelichting
    13. Blz. 77 Toelichting
    14. Blz. 78 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    15. Blz. 79 Toelichting financiën
   8. Blz. 80 Programma 4 Vrije tijd
    1. Blz. 81 Doelenboom
    2. Blz. 82 Algemene doelstelling: Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen
    3. Blz. 83 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
    4. Blz. 84 Toelichting
    5. Blz. 85 Toelichting
    6. Blz. 86 Toelichting
    7. Blz. 87 Toelichting
    8. Blz. 88 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
    9. Blz. 89 Toelichting
    10. Blz. 90 Toelichting
    11. Blz. 91 Toelichting
    12. Blz. 92 Toelichting
    13. Blz. 93 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    14. Blz. 94 Toelichting financiën
   9. Blz. 95 Programma 5 Veiligheid
    1. Blz. 96 Doelenboom
    2. Blz. 97 Algemene doelstelling: Veiligheid en leefbaarheid
    3. Blz. 98 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
    4. Blz. 99 Toelichting
    5. Blz. 100 Doelstelling 5.2 Bevorderen/ behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
    6. Blz. 101 Toelichting
    7. Blz. 102 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
    8. Blz. 103 Toelichting
    9. Blz. 104 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    10. Blz. 105 Toelichting financiën
   10. Blz. 106 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 107 Doelenboom
    2. Blz. 108 Algemene doelstelling: Dienstbare gemeente
    3. Blz. 109 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
    4. Blz. 110 Toelichting
    5. Blz. 111 Toelichting
    6. Blz. 112 Toelichting
    7. Blz. 113 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
    8. Blz. 114 Toelichting
    9. Blz. 115 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    10. Blz. 116 Toelichting financiën
   11. Blz. 117 Programma 7 Inrichting van de stad
    1. Blz. 118 Doelenboom
    2. Blz. 119 Algemene doelstelling: Dynamische, functionele en mooie stad
    3. Blz. 120 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
    4. Blz. 121 Toelichting
    5. Blz. 122 Motie 2105-15: Aan het jaarverslag een overzicht van de Zoetermeerse woningen toevoegen waarbij een indeling wordt gemaakt in categorieën
    6. Blz. 123 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
    7. Blz. 124 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
    8. Blz. 125 Toelichting
    9. Blz. 126 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
    10. Blz. 127 Toelichting
    11. Blz. 128 Toelichting
    12. Blz. 129 Toelichting
    13. Blz. 130 Toelichting
    14. Blz. 131 Doelstelling 7.5 Overige
    15. Blz. 132 Toelichting
    16. Blz. 133 Toelichting
    17. Blz. 134 Toelichting
    18. Blz. 135 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    19. Blz. 136 Toelichting financiën
   12. Blz. 137 Overhead
    1. Blz. 138 Algemene doelstelling
    2. Blz. 139 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per onderdeel (inclusief reservemutaties)
    3. Blz. 140 Toelichting financiën
   13. Blz. 141 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 142 Inleiding
    2. Blz. 143 De algemene uitkering uit het Gemeentefonds
    3. Blz. 144 Belastingen
    4. Blz. 145 Overige algemene dekkingsmiddelen
    5. Blz. 146 Gerealiseerde baten, lasten en saldo
   14. Blz. 147 VPB
    1. Blz. 148 Algemene doelstelling
    2. Blz. 149 Toelichting
    3. Blz. 150 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    4. Blz. 151 Toelichting financiën
  3. Blz. 152 Paragrafen
   1. Blz. 153 Lokale heffingen
    1. Blz. 154 Inleiding
    2. Blz. 155 Gemeentelijke tarieven en heffingen
    3. Blz. 156 Lokale lastendruk
    4. Blz. 157 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen
   2. Blz. 158 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 159 Inleiding
    2. Blz. 160 Inleiding 2
    3. Blz. 161 Risico’s
    4. Blz. 162 Weerstandscapaciteit
    5. Blz. 163 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 164 Financiële kengetallen
    7. Blz. 165 EMU-saldo
   3. Blz. 166 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 167 Inleiding
    2. Blz. 168 Openbare ruimte
    3. Blz. 169 Riolering
    4. Blz. 170 Ondergrondse inzamelmiddelen
    5. Blz. 171 Begraafplaatsen
    6. Blz. 172 Gebouwen
    7. Blz. 173 Beeldende kunstobjecten
   4. Blz. 174 Financiering
    1. Blz. 175 Inleiding
    2. Blz. 176 Belangrijke ontwikkelingen
    3. Blz. 177 Risicobeheer
    4. Blz. 178 Renteresultaat
   5. Blz. 179 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 180 Inleiding
    2. Blz. 181 Organisatieontwikkelingen
    3. Blz. 182 Informatiebeveiliging, privacy en informatievoorziening
    4. Blz. 183 Fraude en continuïteit
    5. Blz. 184 Rechtmatigheid
    6. Blz. 185 Rechtmatigheid (alleen de lasten worden getoond)
    7. Blz. 186 Inkooprechtmatigheid
    8. Blz. 187 Rechtmatigheid investeringskredieten
    9. Blz. 188 Rechtmatigheid sociaal domein
    10. Blz. 189 Overzicht uitvoering medebewindtaken
   6. Blz. 190 Wet open overheid
    1. Blz. 191 Uitvoering Wet open overheid (WOO)
   7. Blz. 192 Verbonden Partijen
    1. Blz. 193 Inleiding
    2. Blz. 194 Kadernota verbonden partijen
    3. Blz. 195 Belangrijke ontwikkelingen
    4. Blz. 196 Overzicht verbonden partijen
   8. Blz. 197 Grondbeleid
    1. Blz. 198 Inleiding
    2. Blz. 199 Financieel resultaat grondbedrijffunctie
    3. Blz. 200 Belangrijke ontwikkelingen
  4. Blz. 201 Jaarrekening
   1. Blz. 202 Het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 203 Samenvattend
    2. Blz. 204 Lasten
    3. Blz. 205 Baten
    4. Blz. 206 Toevoegingen aan reserves
    5. Blz. 207 Onttrekkingen aan reserves
   2. Blz. 208 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 209 Exploitatieresultaat
    2. Blz. 210 Begrotingsonrechtmatigheid
    3. Blz. 211 Tabel rechtmatigheid
    4. Blz. 212 Rechtmatigheid investeringskredieten
    5. Blz. 213 Kredieten
    6. Blz. 214 Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma
     1. Blz. 215 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
      1. Blz. 216 Financieel overzicht Programma 1
       1. Blz. 217 Totaal op programmaniveau
       2. Blz. 218 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 219 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
       1. Blz. 220 Verschillen
      3. Blz. 221 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
       1. Blz. 222 Verschillen
      4. Blz. 223 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat
       1. Blz. 224 Verschillen
      5. Blz. 225 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
       1. Blz. 226 Verschillen
      6. Blz. 227 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
       1. Blz. 228 Verschillen
      7. Blz. 229 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
       1. Blz. 230 Verschillen
     2. Blz. 231 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
      1. Blz. 232 Financieel overzicht Programma 2
       1. Blz. 233 Totaal op programmaniveau
       2. Blz. 234 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 235 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
       1. Blz. 236 Verschillen
      3. Blz. 237 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
       1. Blz. 238 Verschillen
      4. Blz. 239 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
       1. Blz. 240 Verschillen
     3. Blz. 241 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
      1. Blz. 242 Financieel overzicht Programma 3
       1. Blz. 243 Totaal op programmaniveau
       2. Blz. 244 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 245 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
       1. Blz. 246 Verschillen
      3. Blz. 247 Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte
       1. Blz. 248 Verschillen
     4. Blz. 249 Programma 4 Vrije tijd
      1. Blz. 250 Financieel overzicht Programma 4
       1. Blz. 251 Totaal op programmaniveau
       2. Blz. 252 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 253 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
       1. Blz. 254 Verschillen
      3. Blz. 255 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
       1. Blz. 256 Verschillen
     5. Blz. 257 Programma 5 Veiligheid
      1. Blz. 258 Financieel overzicht Programma 5
       1. Blz. 259 Totaal op programmaniveau
       2. Blz. 260 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 261 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
       1. Blz. 262 Verschillen
      3. Blz. 263 Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
       1. Blz. 264 Verschillen
      4. Blz. 265 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
       1. Blz. 266 Verschillen
     6. Blz. 267 Programma 6 Dienstverlening en participatie
      1. Blz. 268 Financieel overzicht Programma 6
       1. Blz. 269 Totaal op programmaniveau
       2. Blz. 270 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 271 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
       1. Blz. 272 Verschillen
      3. Blz. 273 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
       1. Blz. 274 Verschillen
     7. Blz. 275 Programma 7 Inrichting van de stad
      1. Blz. 276 Financieel overzicht Programma 7
       1. Blz. 277 Totaal op programmaniveau
       2. Blz. 278 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 279 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
       1. Blz. 280 Verschillen
      3. Blz. 281 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
       1. Blz. 282 Verschillen
      4. Blz. 283 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
       1. Blz. 284 Verschillen
      5. Blz. 285 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
       1. Blz. 286 Verschillen
      6. Blz. 287 Doelstelling 7.5 Overige
       1. Blz. 288 Verschillen
     8. Blz. 289 Overhead
      1. Blz. 290 Totaal op programmaniveau
      2. Blz. 291 Begrotingsrechtmatigheid
      3. Blz. 292 Verschillen
     9. Blz. 293 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
      1. Blz. 294 Totaal op programmaniveau
      2. Blz. 295 Begrotingsrechtmatigheid
      3. Blz. 296 Verschillen
     10. Blz. 297 VPB
      1. Blz. 298 Totaal op programmaniveau
      2. Blz. 299 Begrotingsrechtmatigheid
      3. Blz. 300 Verschillen
    7. Blz. 301 Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien
     1. Blz. 302 Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien
    8. Blz. 303 Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
     1. Blz. 304 Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
    9. Blz. 305 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     1. Blz. 306 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     2. Blz. 307 Toelichting
     3. Blz. 308 Toelichting
    10. Blz. 309 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 310 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     2. Blz. 311 Toelichting
    11. Blz. 312 Overzicht van topinkomens
     1. Blz. 313 Overzicht van topinkomens
   3. Blz. 314 Balans
    1. Blz. 315 Balans
   4. Blz. 316 Toelichting op de balans
    1. Blz. 317 Activa
     1. Blz. 318 Vaste activa
      1. Blz. 319 Immateriële vaste activa
      2. Blz. 320 Materiële vaste activa
      3. Blz. 321 Investeringen met een economisch nut
      4. Blz. 322 Overige investeringen met een economisch nut
      5. Blz. 323 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
      6. Blz. 324 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
      7. Blz. 325 Financiële vaste activa
      8. Blz. 326 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
      9. Blz. 327 Overige langlopende geldleningen
     2. Blz. 328 Vlottende activa
      1. Blz. 329 Voorraden
      2. Blz. 330 Grond- en hulpstoffen
      3. Blz. 331 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
      4. Blz. 332 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
      5. Blz. 333 Vorderingen op openbare lichamen, Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen en met het Rijk (Schatkistbankieren)
      6. Blz. 334 Overige vorderingen
      7. Blz. 335 Liquide middelen
      8. Blz. 336 Overlopende activa
      9. Blz. 337 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
      10. Blz. 338 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
    2. Blz. 339 Passiva
     1. Blz. 340 Vaste passiva
      1. Blz. 341 Eigen Vermogen
      2. Blz. 342 Reserves, Gerealiseerd resultaat
      3. Blz. 343 Toelichting reserves
      4. Blz. 344 Exploitatieresultaat 2020
      5. Blz. 345 A1. Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf
      6. Blz. 346 A2. Reserve i.v.m. risico's Grondbedrijf
      7. Blz. 347 A3. Vrij inzetbare reserve
      8. Blz. 348 B1. Reserve Integraal Veiligheidsbeleid
      9. Blz. 349 B2. Reserve egalisatie investering schoolgebouwen
      10. Blz. 350 B3. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen
      11. Blz. 351 B4. Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte
      12. Blz. 352 B5. Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds
      13. Blz. 353 B6. Reserve algemeen dekkingsmiddel
      14. Blz. 354 B7. Brede bestemmingsreserve
      15. Blz. 355 B8. Reserve dekking kapitaallasten
      16. Blz. 356 B9. Rente-egalisatie reserve
      17. Blz. 357 B10. Reserve Investeringsfonds 2030
      18. Blz. 358 B11. Reserve EU-initiatieven
      19. Blz. 359 B12. Reserve Enecogelden
      20. Blz. 360 B13. Reserve risico's programma Entree
      21. Blz. 361 B14. Reserve fonds Zoetermeer 2040
      22. Blz. 362 B15. Reserve duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040
      23. Blz. 363 B16. Sociaal innovatiefonds
      24. Blz. 364 Voorzieningen
      25. Blz. 365 A1. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven
      26. Blz. 366 A2. Voorziening middelen derden riolering
      27. Blz. 367 A3. Voorziening middelen derden afval
      28. Blz. 368 B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen gemeente
      29. Blz. 369 B2. Voorziening groot onderhoud overige accommodaties
      30. Blz. 370 B3. Voorziening riolering
      31. Blz. 371 B4. Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers
      32. Blz. 372 C1. Voorziening spaarverlof
      33. Blz. 373 C2. Voorziening wethouderspensioenen
      34. Blz. 374 C3. Voorziening nadelige complexen Grondbedrijf
      35. Blz. 375 C4. Voorziening pensioencompensatie zwembadmedewerkers
      36. Blz. 376 C5. Voorziening verplichtingen afgesloten grondexploitaties
      37. Blz. 377 C6. Voorziening Nelson Mandela brug
      38. Blz. 378 C7. Voorziening afwikkeling museum de Voorde
      39. Blz. 379 C8. Voorziening bovenwettelijk spaarverlof
      40. Blz. 380 C9. Voorziening Jeugdhulp plus
      41. Blz. 381 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
      42. Blz. 382 A. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
      43. Blz. 383 B. Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen
      44. Blz. 384 C. Waarborgsommen
     2. Blz. 385 Vlottende passiva
      1. Blz. 386 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
      2. Blz. 387 A. Overige kasgeldleningen, B. Banksaldi, C. Overige schulden
      3. Blz. 388 Overlopende passiva
      4. Blz. 389 A. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
      5. Blz. 390 B. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
      6. Blz. 391 C. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren
     3. Blz. 392 Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling
      1. Blz. 393 Gewaarborgde geldleningen
      2. Blz. 394 Woningcorporaties
     4. Blz. 395 Toelichting niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen
      1. Blz. 396 Toelichtingen
   5. Blz. 397 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 398 Inleiding
    2. Blz. 399 Waarderingsgrondslagen
   6. Blz. 400 Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 401 Gebeurtenissen
   7. Blz. 402 SiSa (Single information Single audit)
    1. Blz. 403 SiSa-formulier
   8. Blz. 404 Overzicht taakvelden
    1. Blz. 405 Overzicht taakvelden
    2. Blz. 406 Verdeling Taakvelden
  5. Blz. 407 Bijlagen
   1. Blz. 408 Bijlage 1 Afkortingen en begrippen
    1. Blz. 409 Lijst afkortingen
    2. Blz. 410 Begrippenlijst
   2. Blz. 411 Bijlage 2 Staat van de gemeente
    1. Blz. 412 Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2022
   3. Blz. 413 Bijlage 3 Verbonden partijen
    1. Blz. 414 BNG
    2. Blz. 415 Stedin
    3. Blz. 416 Dunea
    4. Blz. 417 GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
    5. Blz. 418 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
    6. Blz. 419 Veiligheidsregio Haaglanden
    7. Blz. 420 Omgevingsdienst Haaglanden
    8. Blz. 421 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
    9. Blz. 422 Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
    10. Blz. 423 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
    11. Blz. 424 Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW)
    12. Blz. 425 VNG
    13. Blz. 426 Stichting BusinessPark Haaglanden (BPH)
    14. Blz. 427 Vereniging De Brede Stroomversnelling
   4. Blz. 428 Bijlage 4 Gewaarborgde geldleningen
    1. Blz. 429 Gewaarborgde geldleningen
   5. Blz. 430 Bijlage 5 Verplichte indicatoren
    1. Blz. 431 Verplichte indicatoren
   6. Blz. 432 Bijlage 6 Financiële effecten COVID-19
    1. Blz. 433 Financiële effecten COVID-19
   7. Blz. 434 Bijlage 7 Cijferanalyse Jeugd en Wmo nieuw
    1. Blz. 435 Cijferanalyse Jeugd en WMO nieuw
   8. Blz. 436 Bijlage College producten, kosten en prestatie
    1. Blz. 437 Inleiding Bijlage college
     1. Blz. 438 Inleiding
    2. Blz. 439 Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 440 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 441 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
     3. Blz. 442 Toelichting
     4. Blz. 443 Toelichting
     5. Blz. 444 Toelichting
     6. Blz. 445 Toelichting
     7. Blz. 446 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
     8. Blz. 447 Toelichting
     9. Blz. 448 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
     10. Blz. 449 Toelichting
     11. Blz. 450 Toelichting
     12. Blz. 451 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
     13. Blz. 452 Toelichting
     14. Blz. 453 Toelichting
     15. Blz. 454 Toelichting
     16. Blz. 455 Toelichting
     17. Blz. 456 Toelichting
     18. Blz. 457 Toelichting
     19. Blz. 458 Toelichting
     20. Blz. 459 Toelichting
     21. Blz. 460 Toelichting
     22. Blz. 461 Toelichting
    3. Blz. 462 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
     1. Blz. 463 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 464 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
     3. Blz. 465 Toelichting
     4. Blz. 466 Toelichting
     5. Blz. 467 Toelichting
     6. Blz. 468 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
     7. Blz. 469 Toelichting
     8. Blz. 470 Toelichting
     9. Blz. 471 Toelichting
     10. Blz. 472 Toelichting
     11. Blz. 473 Toelichting
     12. Blz. 474 Toelichting
     13. Blz. 475 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
     14. Blz. 476 Toelichting
     15. Blz. 477 Toelichting
     16. Blz. 478 Toelichting
    4. Blz. 479 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
     1. Blz. 480 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 481 Toelichting Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties), product 722.18 Beheer en onderhoud van riolering
     3. Blz. 482 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
     4. Blz. 483 Toelichting
     5. Blz. 484 Toelichting
     6. Blz. 485 Toelichting
     7. Blz. 486 Toelichting
     8. Blz. 487 Toelichting
     9. Blz. 488 Toelichting
     10. Blz. 489 Toelichting
     11. Blz. 490 Toelichting
     12. Blz. 491 Toelichting
     13. Blz. 492 Toelichting
     14. Blz. 493 Toelichting
     15. Blz. 494 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
     16. Blz. 495 Toelichting
     17. Blz. 496 Toelichting
     18. Blz. 497 Toelichting
     19. Blz. 498 Toelichting
    5. Blz. 499 Programma 4 Vrije tijd
     1. Blz. 500 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 501 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
     3. Blz. 502 Toelichting
     4. Blz. 503 Toelichting
     5. Blz. 504 Toelichting
     6. Blz. 505 Toelichting
     7. Blz. 506 Toelichting
     8. Blz. 507 Toelichting
     9. Blz. 508 Toelichting
     10. Blz. 509 Toelichting
     11. Blz. 510 Toelichting
     12. Blz. 511 Toelichting
     13. Blz. 512 Toelichting
     14. Blz. 513 4.2 Bevorderen levendige stad
     15. Blz. 514 Toelichting
     16. Blz. 515 Toelichting
     17. Blz. 516 Toelichting
     18. Blz. 517 Toelichting
     19. Blz. 518 Toelichting
     20. Blz. 519 Toelichting
     21. Blz. 520 Toelichting
     22. Blz. 521 Toelichting
     23. Blz. 522 Toelichting
     24. Blz. 523 Toelichting
     25. Blz. 524 Toelichting
     26. Blz. 525 Toelichting
     27. Blz. 526 Toelichting
     28. Blz. 527 Toelichting
     29. Blz. 528 Toelichting
    6. Blz. 529 Programma 5 Veiligheid
     1. Blz. 530 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 531 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
     3. Blz. 532 Toelichting
     4. Blz. 533 Toelichting
     5. Blz. 534 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
     6. Blz. 535 Toelichting
     7. Blz. 536 5.3 Behouden veiligheid in de stad
     8. Blz. 537 Toelichting
     9. Blz. 538 Toelichting
     10. Blz. 539 Toelichting
     11. Blz. 540 Toelichting
     12. Blz. 541 Toelichting
     13. Blz. 542 Toelichting
     14. Blz. 543 Toelichting
    7. Blz. 544 Programma 6 Dienstverlening en participatie
     1. Blz. 545 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 546 6.1 Continueren klanttevredenheid
     3. Blz. 547 Toelichting
     4. Blz. 548 Toelichting
     5. Blz. 549 Toelichting
     6. Blz. 550 Toelichting
     7. Blz. 551 Toelichting
     8. Blz. 552 Toelichting
     9. Blz. 553 Toelichting
     10. Blz. 554 Toelichting
     11. Blz. 555 Toelichting
    8. Blz. 556 Programma 7 Inrichting van de stad
     1. Blz. 557 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 558 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
     3. Blz. 559 Toelichting
     4. Blz. 560 Toelichting
     5. Blz. 561 7.5 Overige
     6. Blz. 562 Toelichting
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap