Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Exploitatieresultaat

Terug naar navigatie - Exploitatieresultaat

De primitieve begroting 2022 sloot met een nadelig resultaat van € 1,0 mln. Als primitieve begroting geldt de door de raad op 1 november 2022 vastgestelde begroting 2022. 
In 2022 is de raad tweemaal door middel van een Tussenbericht geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. 
Op basis van het in de Perspectiefnota opgenomen Eerste Tussenbericht (TB1) (over de eerste vier maanden), die in de raad van 27 juni 2022 is behandeld, werd een voordelig resultaat van € 4,1 mln. geprognosticeerd. 
In het Tweede Tussenbericht (TB2), dat in de raad van 7 november 2022 is behandeld, is een voordelig resultaat van € 9.7 mln. geprognosticeerd. 
De begroting na alle wijzigingen laat een nadelig resultaat zien van € 2,7 mln. Hierin zijn alle door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2022 begrepen. 
Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 30,3 mln. batig en is afzonderlijk op de balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

Begrotingsonrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsonrechtmatigheid

Eventuele overschrijdingen aan de lastenkant van de programma's zijn tijdig gemeld aan de raad in de TB's (zie onderstaande tabel).  Voor  programma 3 is er sprake van een overschrijding ten opzichte van hetgeen gemeld is in de TB's. Dit is veroorzaakt door de extra uitgaven van € 6,39 mln. aan de Nelson Mandelabrug. De raad is hierover geïnformeerd in TB1 en met Raadsmemo Stand van zaken Nelson Mandelabrug d.d. 23 december 2022 waarin indicatief een bedrag van de kosten is genoemd van € 6 tot € 8 mln.  Er is dan ook geen sprake van onrechtmatige overschrijdingen op programma 3.  

Op Vbp zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakte door o.a. eerder gerealiseerde opbrengsten uit de grondexploitatie Dwarstocht waardoor de heffing Vpb ook hoger uitvalt (- € 1,05) en door correcties van heffingen uit voorgaande jaren (+ € 0,14). Daarnaast was de Vpb op reclame inkosten niet geraamd (- € 0,12).

De overschrijdingen zijn verklaard bij de desbetreffende toelichtingen bij de programma's.  De weergegeven lasten zijn exclusief reservemutaties.

Tabel rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Tabel rechtmatigheid
Bedragen x €1.000
Omschrijving Lasten Begroting 2022 Jaarrekening Saldo lasten Melding Saldo na melding
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -119.805 -118.085 1.720 -5.115 6.835
2. Samen leven en ondersteunen -121.267 -115.681 5.586 4.496 1.090
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -58.137 -61.062 -2.925 784 -3.709
4. Vrije tijd -27.122 -27.808 -687 -1.094 407
5. Veiligheid -17.199 -17.268 -68 -297 229
6. Dienstverlening en participatie -16.509 -15.781 729 245 484
7. Inrichting van de stad -29.564 -22.717 6.848 91 6.757
Overzicht overhead -43.212 -42.106 1.106 -734 1.840
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -3.614 -2.987 628 1.244 -616
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -1.395 -2.422 -1.027 0 -1.027

Rechtmatigheid investeringskredieten

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid investeringskredieten

De grootste overschrijdingen betreffen:

Krediet Begroot Melding Uitgaven  Saldo na melding Toelichting overschrijding
Reconstructie ontsluitingsweg Nutricia 1.280 751 2.061 -30 De reconstructie ontsluitingsweg Nutricia bestaat uit meerdere kredieten. Er is sprake van een onrechtmatige overschrijding van afgerond € 30.000. In 2021 is een memo aan de raad verstrekt over het voorziene tekort op project ontsluitingsweg Nutricia van in € 0,5 mln. bedraagt. In TB3 van 2021 is daarop aanvullend een tekort gemeld van € 0,3 mln. Dit is veroorzaakt door meerwerk voor een damwand, kabels en leidingen, openbare verlichting, verkeerregelinstallatie, aanleggen van beplanting en grondafvoer.
Upgrade Stadshart -257 915 760 -102 Er is sprake van een onrechtmatige overschrijding van afgerond € 31.000. In 2019 is aangegeven dat de uitvoering in 2020 zou beginnen en dat het budget geïndexeerd moest worden met € 0,7 mln., deels te dekken vanuit een aanvullende bijdrage van derden van € 0,1 mln. Met raadsbesluit 0637408612 - geamendeerd raadsvoorstel lndexering Upgrade Stadshart is in 2019 besloten om de aanleg van een parkeerverwijssysteem aan te houden tot de uitvoering gereed zou zijn, zodat dan kan worden overwogen of die aanleg gezien de verwachte prijsstijgingen nog wenselijk zou zijn. In 2021 is besloten om dit niet aan te leggen. Door marktwerking, coronamaatregelen en extra kosten die met name zijn veroorzaakt door de aanleg van de fontein zijn de kosten verder gestegen. In TB2 is hiervoor een (aanvullend) nadeel van € 0,2 mln. gemeld.  De overschrijding op de uitgaven komt hiermee op € 0,1 mln. De extra uitgaven worden voor € 71.000 gedekt door extra inkomsten. Het gemeentelijk aandeel in de aanleg sluit hiermee op € 31.000. 
Elementen verharding- vervanging 1.899 500 2.588 -188 Er is geen sprake van onrechtmatigheid omdat deze investering onderdeel is van een groter geheel van investeringen in de openbare ruimte bovengronds. Hierbij is in totaal sprake van een voordeel van 3 mln. welke wordt veroorzaakt door onder andere capaciteitsproblemen bij de aannemer en binnen de gemeente en de lange levertijd op materialen. En van een nadeel van 200.000 die wordt veroorzaakt door de prijsstijgingen.
Vervanging tractiemiddelen begroting 5.323 -5.500 0 -177 Er is geen sprake van een overschrijding, omdat het totaalbudget voor de vervanging van de tractiemiddelen is verdeeld over meerdere grootboeknummers. Het totaal beschikbare krediet in 2022 voor nog te vervangen voertuigen is 5,5 mln.
Tango locatie 0 0 305 -305 Er is geen sprake van een overschrijding. De grondexploitatie Tango locatie is per 31-12-2022 afgesloten. De gemaakte kosten zijn van onderhanden werk overgezet naar Materiële Activa.
Entree Zoetermeer VTA jaarschijf 2022 2.578 300 2.830 48 Met raadsbesluit 0637682126 Ruimtelijk Kader en Investeringsbudget middengebied is een totaalbudget beschikbaar gesteld van ca. € 79,2 mln. Het budget wordt voor € 53,4 mln. gedekt vanuit bijdrage kostenverhaal, grondverkopen en subsidie. Het budget is opgedeeld in verschillende onderdelen en jaren waaronder de jaarschijf 2022 voor VTA. Er is geen sprake van onrechtmatigheid. In TB2 zijn er extra voorbereidingskosten gemeld van € 0,3 mln. De overschrijding is met name veroorzaakt doordat er naar aanleiding van de zienswijzen en advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) aanvullende onderzoeken plaats moesten vinden. Ook in 2021 was er sprake van een overschrijding van € 0,3 mln. op de voorbereidingskosten zodat de totale overschrijding € 0,6 mln. bedraagt. In TB1 is melding gedaan van het risico van prijsstijgingen. De businesscase wordt in 2023 geactualiseerd.

 

Krediet 73732180: Bouw nieuw zwembad
Het investeringsbudget dat beschikbaar is voor het realiseren van het zwembad, buitenterrein en het openbaar gebied in het Van Tuyllpark, heeft in 2022 onder druk gestaan van exceptionele prijsontwikkelingen in de prijzen van bouwmaterialen, die vanaf het eerste kwartaal van 2021 zichtbaar werden. De opdrachtnemer (aannemer) en opdrachtgever (gemeente) zijn op grond van de uitvoeringsovereenkomst gehouden om tot overeenstemming te komen over ieders aandeel in het opvangen van de, als gevolg van deze prijsontwikkelingen, toegenomen kosten. Een externe bouwkostendeskundige heeft daartoe een kostenverdeling opgesteld waarover in 2023 besluitvorming zal plaatsvinden. 

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten
Bedragen x €1.000
Krediet (alleen de lasten zijn zichtbaar) Begroting na wijziging Melding Jaarrekening saldo begroting na wijziging, jaarrekening en melding
71028044 Kantoorautomatisering laptops 2021 -993 0 -906 -87
71032010 ICT Service Management applicatie -55 0 -1 -54
71032012 Netwerkinfrastructuur -135 0 0 -135
72020036 Website -43 0 -1 -42
72410000 Investering Balijhoeve hoofdgebouw -256 0 -374 118
72410001 Investering Balijhoeve kapschuur -271 0 -123 -148
72410002 Investering Balijhoeve inrichting -327 0 -228 -99
72410003 Investering Balijhoeve liftinstallatie -30 0 0 -30
72410004 Investering Balijhoeve AVM -12 0 0 -12
72802046 Afwaardering IKC gebouwenobvIHP 201620 0 0 0 0
73301002 Wwhv woonwagens Gooimeer -57 0 0 -57
73301100 Reconstructie ontslutingsweg Nutricia 256 0 -330 586
73310000 Onverdeeld mobiliteitsbudget 0 0 0 0
73310030 Overkluizing fietspad Nutricia 0 0 0 0
73310033 Fietssuggestiestroken Voorweg -168 0 0 -168
73310035 Verkeersveiligheid schoolomgeving Fase 1 -30 0 0 -30
73310038 Fietspad van Tuyllpark -15 0 0 -15
73310039 Metropolitane fietsroute Blweg tussen Binnenweg -292 0 0 -291
73310040 Maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid -236 0 0 -236
73310041 Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgfase 2 -33 0 0 -33
73310043 rotonde MeerzichtlaanBerglaan -146 0 -155 9
73310044 Rotonde Olof Palmelaan FranklinstraatSlotermeer -60 0 0 -60
73310045 fietspad Van Tuyllpark fase 1 -305 0 0 -305
73318000 Aanschaf softwaretool projectmanagement -31 0 -9 -22
73319000 Aanleg Vervoersknoop Bleizo -2.877 0 -283 -2.595
73320001 Upgrade Stadshart verharding en overig 884 0 -69 953
73320002 Upgrade Stadshart verlichting -627 -215 -690 -152
73320003 Upgrade Stadshart dynamisch parkeerverwijssysteem -1.131 0 0 -1.131
73320004 Aanleg parkeergarage Markt 10 grond -175 0 0 -175
73320005 Aanleg parkeergarage Markt 10 bouw -2.745 0 -154 -2.590
73320006 Aanleg parkeergarage Markt 10 installaties 0 0 0 0
73320007 Aanleg parkeergarage Markt 10 parkeerapparatuur 0 0 0 0
73320008 Storting in voorziening onrendabele top parkeergar 0 0 0 0
73320009 Aanleg Centraal Park -155 0 0 -155
73321001 Entree Zoetermeer 0 0 0 0
73321050 Herinr Noordelijke Entree Stationsgeb ztm cenrum -7.259 6.300 -572 -387
73700125 Bouw brandweerkazerne Abdissenbos -7.388 0 -333 -7.055
73720120 Aardgasvrij Castellum Rakkersveld 147SCA -226 0 -4 -222
73720130 Aardgasvrij Castellum Rakkersveld 255sport -189 0 -2 -186
73720150 Aardgasvrij Croesinckplein 2426 Welkom 2 -1.076 0 -13 -1.063
73723041 Vlamingstraat 1 huisv beeldende kunst Bouw 0 0 0 0
73726015 Toneelhijsinstallatie Theater 15 jaar -188 0 0 -188
73732150 Nieuwbouw was en kleedaccommodatie FC Zoetermeer -839 0 -70 -769
73732180 Bouw nieuw zwembad -20.137 0 -8.882 -11.255
73732185 Inventaris nieuw zwembad -850 0 -9 -841
73732190 Grond nieuw zwembad -809 0 -84 -725
73736110 Bouw turn en gymaccommodatie Amerikaweg -47 0 -28 -19
73736120 Renovatie Noordwesterhal Buytenpark -39 0 -19 -20
73736130 Herbestemming turnhal Buytenpark -90 0 -18 -72
73739110 Voorber kr onderz zonnepanelen gemeentel accom -121 0 -22 -99
73740110 Aanpassing stadhuis -200 0 -21 -180
73742020 1e inrichting islamitische school C v Bruggenhove -127 0 -127 0
73742611 Uitbreiding Bijvoetplan 45 -229 0 0 -229
73742625 Vernieuwbouw Carry van Bruggenhove 23 -375 0 0 -375
73742631 Nieuwbouw Chaplinstrook 24 -4.427 0 0 -4.427
73742635 Aanpassing Cesar Franckrode 6668 -346 0 -22 -324
73742638 Chaplinstrook 2 energieneutraal zonder gasaansl -482 0 0 -482
73742639 Chaplinstrook 4 energieneutraal zonnepanelen -161 0 0 -161
73742641 Nieuwbouw Velddreef 322328 -3.390 0 -4 -3.386
73742643 Velddreef 322 energieneutraal zonder gasaansl -395 0 0 -395
73742644 Velddreef 322324 energieneutraal zonnepanelen -132 0 0 -132
73742645 Nieuwbouw Moerbeigaarde 58 532 -300 293 -61
73742648 Moerbeigaarde 58 energieneutraal zonder gasaansl -396 0 -396 0
73742649 Moerbeigaarde 58 energieneutraal zonnepanelen -132 0 -132 0
73742651 Aanpassing Forelsloot 14 -484 0 0 -484
73742661 Aanpassing Electrablauw 1 -522 0 0 -522
73742705 Tussent renovatie schoolgeb Electrablauw 15 -414 0 0 -414
73742710 Rakkersveld 137 kopp a duurz energiebronnen Pstein -178 0 -1 -178
73742711 Tussent renovatie schoolgebGoudenregenzoom 73 -260 0 0 -260
73742715 Tussent renovatie schoolgeb Bijvoetplan 45 -223 0 0 -223
73742720 Rakkersveld 257 kopp a duurz energiebronnen Pstein -173 0 -1 -171
73742721 Tussent renovatie schoolgeb Marsgeel 1418 -407 0 0 -407
73742725 Tussent renovatie schoolgeb Florasingel 17 -260 0 0 -260
73742731 Tussent renovatie schoolgeb Saturnusgeel 64 -232 0 0 -232
73742801 Tussent renovatie schoolgeb Sieraadlaan 100102 -265 0 0 -265
73742820 kinderopvang in nieuwbouw Moerbeigaarde 58 -318 0 -318 0
73742825 Moerbeigaarde 58 25 jr energiebesp maatregelen -41 0 -41 0
73744010 Tussentijdse renovatie Van Doornenplantsoen 1 -57 0 0 -57
73744011 Nieuwbouw sporthal van Doornenplantsoen -6.972 0 -91 -6.881
73744012 Nieuwbouw sporthal van Doornenplantsoeninrichting -1.340 0 0 -1.340
73744020 Nieuwbouw schoolgebouw VO Van Doornenplantsoen 1 -22.453 0 -231 -22.222
73744775 Tussent renovatie schoolgeb Clauslaan 4 -1.993 0 0 -1.993
73748018 Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2018 -83 0 0 -83
73748019 Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2019 -90 0 0 -90
73748020 Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2020 -5 0 0 -5
73748022 Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2022 -561 0 -241 -320
73748023 Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2023 0 0 0 0
73748024 Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2024 0 0 0 0
73761090 Renovatie openbare scholen -82 0 0 -82
73761150 Extra afschr gebouwen VGB kredo A123 0 0 0 0
73761234 Verbouwing Serverruimte Argonstraat -143 0 -38 -105
73761235 Electra Argonstraat -88 0 -67 -21
73762020 Renovatie bijzondere scholen -65 0 0 -65
73764010 Renovatie scholen Bijzonder speciaal -115 0 0 -115
73881700 VTA vervangingsinvesteringen -1.298 400 -883 -15
73881711 Asfalt verharding -2.617 300 -1.166 -1.151
73881716 Elementen verharding vervanging -1.899 -500 -2.588 188
73881721 Houten bruggen 0 0 0 0
73881723 Stalen bruggen -306 100 -232 27
73881724 Betonnen bruggen viaducten en tunnels -3.009 500 -2.121 -388
73881752 Beschoeiingen -193 0 0 -193
73881753 Natuurvriendelijke oevers -457 450 0 -7
73909999 Vervanging tractiemiddelen begroting -5.323 5.500 0 177
73912123 Nissan Electric Optima verv 2126 VNV39X -31 0 -31 0
73916188 VW Transporterv VPF62N verv 9230 -58 0 -58 0
73919010 Nissan Electric Optima verv 6180 VNV40X -32 0 -32 0
73919011 Nissan Electric Optima VPS17K verv 6181 -32 0 -32 0
73919012 Nissan Electric Optima VPS18K verv 6182 -32 0 -32 0
73919014 Nissan Electric Optima verv 9152VNV41X -32 0 -32 0
73919015 Ford Transit verv 9145 VTH94L -45 0 0 -45
73919016 Ford Transit verv 9269 -45 0 0 -45
73919017 Ford Transit verv 9276 -45 0 0 -45
73919018 Ford Transit verv 9146 -44 0 0 -44
73921030 Ford Transit Custom VTB10G grb -41 0 -41 0
73922032 Ford Transit Custom VSX65P -46 0 -46 0
73922033 Ford Transit Custom VSX66P -46 0 -46 0
73922134 Ford Transit Custom VSX67Pverv 2133 -48 0 -48 0
73933138 Ford transit VHX38R 0 0 0 0
73992901 Ondergrondse containers Oosterheem bestaande stad -196 0 -163 -33
74028100 BW Rveenseweg Zuid 104 Lactohoeve 0 0 86 -86
74102100 BW Amerikaweg 0 0 -85 85
74114100 BW Herontwikkeling Zalkerbos 0 0 24 -24
74120107 VTA Kwadrant project A 0 0 0 0
74130100 Tango locatie 0 0 -305 305
74150001 Realisatie flexwonen Ruimtebaan -450 0 -28 -422
74200007 Entree Zoetermeer Risicoreservering VTA -213 0 0 -213
74200008 Entree Zoetermeer Rentekosten -5 0 0 -5
74200010 Entree Zoetermeer Openbare kunst -116 0 0 -116
74200031 Entree Zoetermeer Grondopbrengsten 0 0 0 0
74200038 Entree Zoetermeer Bijdrage Rijk 0 0 0 0
74200999 Entree Zoetermeer Te activeren kosten 0 0 0 0
74204110 Inv Entree Afrikaweg 0 0 0 0
74204120 Inv Entree Tunnel Abdissenpad -1.569 0 0 -1.569
74204130 Inv Entree Tunnel Boerhaavepad -1.581 0 0 -1.581
74204220 Inv EntreeKruispuntLeeuwenhoeklaan -97 0 0 -97
74204230 Inv Entree Kruispunt Meerzichtlaan 0 0 0 0
74204310 Inv Entree Fietverbinding Afrikaweg 0 0 -28 28
74204320 Inv Entree Groene loper oost -3.228 0 0 -3.228
74204330 Inv Entree Groene loper west -1.956 0 0 -1.956
74204410 Inv Entree Boerhaavelaan Noord 0 0 0 0
74204430 Inv Entree Bredewater 0 0 0 0
74204460 Inv Entree Kruispunt Stolberglaan 0 0 0 0
74204470 Inv Entree Stationssingel -1.297 0 0 -1.297
74204510 Inv Entree Abdissenpad -69 0 0 -69
74204520 Inv Entree Boerhaavepad -394 0 0 -394
74204530 Inv Entree Dwarsverbindingen -652 0 0 -652
74204710 Inv Entree Abdissenbos 0 0 0 0
74204720 Inv Entree KL Boerhaavepad -601 0 0 -601
74204730 Inv Entree KL Entree -104 0 0 -104
74204740 Inv Entree Kavel A12 -25 0 0 -25
74205000 Entree Zoetermeer Engineering -1.812 0 0 -1.812
74207000 Entree Zoetermeer VTA 522 0 70 452
74207007 Entree Zoetermeer Programmakosten -1.033 0 -1.067 34
74207100 Entree Zoetermeer Planologie -255 0 -463 208
74207200 Entree Zoetermeer Openbare ruimteplankosten 0 0 -874 874
74207300 Entree Zoetermeer Eigenarenplankosten 0 0 -496 496
74208020 Investeringsbijdrage Entree Oost 2 0 0 0 0
74208030 Investeringsbijdrage Entree Oost 4A 0 0 0 0
74208040 Investeringsbijdrage Entree Oost 4B 0 0 0 0
74208050 Investeringsbijdrage Entree Oost 5A 0 0 0 0
74208060 Investeringsbijdrage Entree Oost 5B 0 0 0 0
74208070 Investeringsbijdrage Entree Oost 6 0 0 0 0
74208080 Investeringsbijdrage Entree Oost 8 0 0 0 0
74208100 Investeringsbijdrage Entree ROK Breevast 0 0 0 0
74208130 Investeringsbijdrage Entree Station 3 0 0 0 0
74208210 Investeringsbijdrage Entree West 1 0 0 0 0
74208220 Investeringsbijdrage Entree West 2 0 0 0 0
74208230 Investeringsbijdrage Entree West 3 0 0 0 0
74208240 Investeringsbijdrage Entree West 4 0 0 0 0
74208260 Investeringsbijdrage Entree West 6 0 0 0 0
74208270 Investeringsbijdrage Entree West 7A 0 0 0 0
74208280 Investeringsbijdrage Entree West 7B 0 0 0 0
74208400 Investeringsbijdrage Entree Risicoreservering 0 0 0 0

Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Financieel overzicht Programma 1

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Programma 1 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -110.047 -119.805 -118.085 1.720 -5.115
Baten 60.227 62.826 60.470 -2.356 -1.985
Toevoegingen -2.335 -1.891 -1.891 0 0
Onttrekkingen 3.493 4.482 3.065 -1.417 -644

Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Terug naar navigatie - Verschillen
Innolabs
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    138 V         138 V

Het budget ‘Innolabs in de wijken’ is bedoeld voor hbo-onderwijs en -onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in verschillende labs. De reden voor de onderschrijding op het budget is dat de vacature van de verantwoordelijke beleidsadviseur hoger onderwijs lang vacant is geweest. Hierdoor zijn minder projecten gestart en dus is ook minder projectbudget uitgegeven dan begroot. Het budget bedraagt € 0,242 mln.

In de TB's is een voordeel van € 0,15 mln. gemeld.

 

Afrekening subsidie SSVOZ
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    688 V         688 V

De gemeente heeft een zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor haar inwoners. Vanwege financiële problemen van de Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) heeft de raad in oktober 2020 ingestemd met een bestuursoverdracht aan de Stichting Lucas Onderwijs en is destijds een subsidie aan SSVOZ toegezegd van € 2,75 mln. In de begroting is hiervan € 2,063 mln. geraamd in 2021 en € 0,687 mln. in 2022. In de jaarrekening 2021 is gehele subsidie verantwoord waardoor het geraamde bedrag in 2022 vrijvalt.

In de TB's is het voordeel van € 0,688 mln. gemeld.

 

Nationaal Programma Onderwijs
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
249 N 249 V         0  

De gemeente heeft in 2022 de gehele Rijksbijdrage voor het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen voor de periode 2022-2025. Dit geld mag tot en met juli 2025 worden besteed. Het deel van het ontvangen geld dat in 2022 nog niet is besteed wordt overgeheveld naar 2023 en volgende jaren. Voor het merendeel van deze middelen zijn overigens al wel verplichtingen aangegaan en de uitbetaling van de subsidie vindt periodiek plaats in de periode 2022-2025. De afwijking is voor de lasten een voordeel van € 0,249 mln. en voor de baten een nadeel van € 0,249 mln.

In de TB's is voor de lasten een voordeel van € 0,594 mln. en voor de baten een nadeel van € 0,594 mln. gemeld.

 

Onderwijsregelingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    131 V         131 V

De onderwijsregelingen bestaan uit een viertal regelingen:

 1. Lokaal onderwijsbeleid (budget € 71.000). Er is een voordeel omdat er minder geld nodig was om extern advies in te winnen.
 2. Verbinden jongeren aan de stad (budget € 27.000). Gemeentelijk personeel is voor andere taken  ingezet zoals projectleiding Oekraïners, waardoor het budget overbleef.
 3. Schoolbegeleiding (budget € 0,334 mln.). Een deel van de subsidie 2021 is teruggevorderd. Er waren namelijk minder activiteiten uitgevoerd door COVID-19. Dit levert een voordeel op voor 2022.
 4. Ontwikkelingen kinderopvang (budget € 54.000). Deze post dient ook als dekking voor hogere uitgave bij kinderopvang op sociaal medische indicatie. Deze extra dekking bleek niet nodig in 2022.

Opgeteld komen de afwijkingen neer op een voordeel van € 0,131 mln. 

 

Onderwijsachterstandenbeleid rijk
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
197 N 197 V         0  

De gemeente ontvangt jaarlijks een Rijksbijdrage voor het verminderen van onderwijsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar. In 2022 zijn niet alle beschikbare middelen besteed, omdat er minder subsidie door onze partners in de stad is aangevraagd. Daarnaast was er sprake van terugvorderingen over 2021, omdat een deel van de subsidie vanwege COVID-19  niet was besteed door de partners.  Het deel van het ontvangen geld dat in 2022 niet is besteed, wordt overgeheveld naar 2023.

In de TB's is voor de lasten een voordeel van € 0,197 mln.  en voor de lasten een nadeel van € 0,197 mln. gemeld.

 

Onderwijsachterstandenbeleid gemeente
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
56 V 192 V         248 V

De gemeente heeft een wettelijke taak om peuteropvang aan te bieden.
De afwijking is ontstaan vanwege een grote terugvordering uit 2021 en een verschuiving van peuters op de peuteropvang naar voorschoolse educatie (VE). De kosten voor VE zijn uit het Onderwijsachterstanden beleid-budget betaald. Vandaar dat er een voordeel op dit budget ontstaat.
De afwijking is voor de lasten een voordeel van € 0,192 mln. en voor de baten een voordeel van € 56.000.

In de TB's is voor de lasten een voordeel van € 0,250 mln. gemeld.

 

Leerlingenvervoer
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    129 N         129 N

Er is leerlingenvervoer als een kind niet zelfstandig naar school kan of omdat de school ver weg is. Door het leraren tekort (voornamelijk de 3 SBO scholen binnen Zoetermeer) moeten Zoetermeerse leerlingen noodgedwongen onderwijs volgen op SBO scholen buiten de gemeente (o.a Leidschendam-Voorburg, Nootdorp, Den Haag, en Rijswijk). Hiervoor dient leerlingenvervoer ingezet te worden. Naast het extra leerlingenvervoer vallen de kosten ook door een tekort aan chauffeurs hoger uit. Door het tekort aan chauffeurs bij het leerlingenvervoer heeft er meer (duurder) vervoer per reguliere taxi plaatsgevonden. 

 

Onderwijshuisvesting (Afschrijvingslasten schoolgebouwen)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
430 N 2.369 V 322 N     1.617 V

Het positieve resultaat bij de lasten is voornamelijk het gevolg van lagere afschrijvingslasten: Vertraging in de oplevering van onderwijshuisvestingsprojecten betekent dat de afschrijvingslasten ook in de tijd doorschuiven. Dit heeft geresulteerd € 0,571 mln. lagere reguliere afschrijvingslasten. Ook was gerekend op extra afschrijvingslasten door sloop van gebouwen. De sloop heeft niet plaatsgevonden in 2022 waardoor deze extra afschrijvingslasten van € 1,407 mln. doorschuiven naar latere jaren. Hier staan overigens elders in de begroting als dekking reserveonttrekkingen c.a. tegenover, die ook doorschuiven naar latere jaren.
Als tegenhanger van lagere afschrijvingslasten is bij de reserves ook een lager bedrag onttrokken aan de egalisatiereserve Onderwijshuisvesting van € 0,322 mln. (N) en € 0,430 mln. (N) aan stelposten die gerelateerd zijn aan verwachtte lagere afschrijvingslasten niet ingevuld.

 

Onderwijshuisvesting (Overige lasten)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
552 N 1.133 V         581 V

Voor het herstel van constructiefouten/binnenklimaat bij 3 schoolgebouwen in Oosterheem is in 2022 bruto € 1,278 mln. beschikbaar gesteld. Hier staat bij de baten een te ontvangen subsidie van € 0,421 mln. tegenover. In TB2 is melding gemaakt dat deze budgetten net als de werkzaamheden doorschuiven naar 2023. 
De lagere baten bestaan uit de volgende drie posten: de bovengenoemde subsidie van € 0,421 mln. (deze wordt in 2023 gerealiseerd), € 0,141 mln. lagere huurinkomsten.
Op de overige baten en lasten zijn er kleine verschillen ontstaan van respectievelijk €10.000 (N) en € 25.000 (N).

 

Huisvesting Kinderopvang
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
24 V 132 V         156 V

Het voordeel bestaat voornamelijk uit lagere afschrijvingslasten vanwege het doorschuiven van investeringen: € 0,136 mln. (V). Daarnaast is sprake van overige verschillen qua baten € 24.000 (V) en qua lasten € 4.000 (N).

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
20 V 80 V         100 V
 

 

Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Terug naar navigatie - Verschillen
Voortijdig schoolverlaten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
174 V 70 N         104 V

Het voortijdig schoolverlaten bestaat uit een aantal regelingen die er op gericht zijn om te voorkomen dat kinderen zonder kwalificatie de schoolverlaten. Deze regelingen zijn Aanval op de uitval, RMC en Kwalificatieplicht. Voor deze regelingen ontvangt Zoetermeer rijkssubsidie via de centrumgemeente Den Haag. Deze middelen mogen binnen de periode van de regionale vsv-agenda (tot t/m 2024) doorgeschoven worden. Voor de beroepenmanifestatie On Stage zijn in de begroting geen baten en lasten opgenomen omdat de gemeente een kassiersfunctie vervult voor dit evenement. De inkomsten en uitgaven zijn budgetneutraal. Niet bestede middelen worden bij de jaarrekening op de balans gezet en het daarop volgend jaar via de meldingen weer aan de begroting toegevoegd. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt opnieuw gekeken naar het saldo tussen lasten en baten en dit leidt dan wederom tot een post op de balans. Door deze manier van werken ontstaan er wel altijd verschillen tussen begroting en jaarrekening. De baten laten een voordeel zien omdat de ontvangen subsidie voor arbeidstoeleiding Pro-vso niet begroot was. Deze subsidie is overigens ook uitbetaald in 2022. 

In de tussenberichten is op de lasten een nadeel van € 283.00 en op de baten een voordeel van € 283.000 gemeld.

 

Versterkte inzet ontwikkeling onderwijs-arbeidsmarkt
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    214 V         214 V

Het budget ‘Versterkte Inzet Ontwikkeling Onderwijs-Arbeidsmarkt’ is bedoeld voor het faciliteren van hybride mbo-onderwijs in de praktijk. De gemeente heeft hiervoor een project met een aanjaagfunctie. De reden voor de onderschrijding op het budget is dat de verantwoordelijke projectmanager tot en met juli 2022 ingezet is als projectmanager opvang Oekraïense ontheemden en de projectmedewerker is uitgevallen wegens ziekte.

In de TB's is op de lasten een voordeel van € 0,1 mln. gemeld.

 

Personeel
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    81 V         81 V
Door inzet van personeel op de opvang van Oekraïnse vluchtelingen is er een voordeel op de doelstelling 1.2 ontstaan. Personele inzet ten behoeve van deze regeling wordt financieel gedekt vanuit de uitvoeringskosten van de desbetreffende regeling.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
34 V 2 V         36 V
 

 

Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat

Terug naar navigatie - Verschillen
Economische ontwikkeling en relatiebeheer
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    230 V         230 V
Op economische ontwikkeling en relatiebeheer is een voordeel van € 0,23 mln. Dit is veroorzaakt door openstaande vacatures en inzet van medewerkers aan andere producten zoals advisering LangeLand Ziekenhuis en Dutch Innovation Park. Begroot is € 0,758 mln.  In TB2 stond een voordeel van € 0,1 mln. tot € 0,2 mln. gemeld.  

 

Strategie werklocaties
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    170 V 170 N     0  

Op Strategie werklocaties is een voordeel van € 0,17 mln. ontstaan vanwege vertraging bij het vaststellen van het participatietraject. Hier staat een even grote nadelige nadelige onttrekking reserve tegenover. De vertraging is gemeld in Raadsmemo 'Verdaging motie 2106-61: Visie Van Tuyllpark en Plan Plas van Poot in samenhang' van 13 december 2022. Zie ook programma 7 vertraging gebiedsvisie van Tuyllpark. Begroot is € 0,185 mln. In TB2 is een voordeel van € 0,1 mln. gemeld.

 

Reclame-inkomsten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
255 N             255 N
Op reclame-inkomsten is een nadeel van € 0,255 mln. Dit komt door opzeggingen van contracten tijdens de COVID-19 pandemie. In TB1 stond een nadeel van € 0,384 mln. gemeld. Door een tijdelijk contract en een nagekomen bate lichtmastreclame is het nadeel beperkt gebleven. De begrote opbrengst is € 0,585 mln.  In 2022 is er een aanbesteding voor een nieuw contract geweest en sinds 1 november 2022 is er een nieuwe exploitant. De toekomstige jaaropbrengst is € 0,175 mln. structureel lager dan begroot. 

 

Samenwerking A12 corridor
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
79 N 79 V         0  
Het samenwerkingsorgaan A-12 Corridor heeft een voordeel van € 79.000 op de lasten.  Hier tegen over staan even lage baten. Het voordeel is ontstaan omdat er in verband met afloop van de overeenkomst in maart 2023 geen nieuwe onderzoeken zijn gestart. Het budget is € 0,193 mln. 

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    52 V         52 V
 

 

Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid

Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Verschillen
Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
458 V 2.775 V         3.233 V

Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt werken overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen samen om de matching in de arbeidsmarktregio te verbeteren. Door krapte aan personeel op de arbeidsmarkt is er minder personele inzet geweest dan vooraf gedacht. . Het gaat hier zowel om gebrek aan geschikte projectleiders om projecten op te starten en te implementeren, maar ook een gebrek aan personeel bij de samenwerkingspartners om projecten uit te voeren. Dit leidt tot een voordeel van € 2,775 mln. vanwege lagere uitvoerings- en trajectkosten. In TB2 is een melding gemaakt van € 1,656 mln. voordeel.

Het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC) helpt werkzoekenden, werknemers en ondernemers met onder andere kosteloze (om)scholing en begeleiding. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld hierdoor ontstaat een voordeel aan de batenkant van € 0,458 mln. In TB2 is € 0,372 mln. voordeel gemeld.

 

Re-integratie en arbeidsinpassing Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ESF-subsidie)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
131 V 131 N         0  
Dit project zet in op het bevorderen van actieve inclusie van kwetsbaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Zoetermeer is door de minister van SZW aangewezen als centrumgemeente en daarmee ESF-subsidie aanvrager. De uitvoering van de activiteiten wordt gedaan door werkbedrijf De Binnenbaan.  Ten behoeve van het project is er een ESF-coördinator aangesteld, de kosten hiervoor komen uit op € 0,131 mln. nadeel, deze kosten worden gedekt uit de ESF-subsidie hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,131 mln. aan de batenkant. In TB2 is dit al gemeld.

 

Sociaal innovatiefonds
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    495 V 925 N     430 N

In 2022 is een start gemaakt met de inrichting van het programma Sociale innovatie op basis van de eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. In november 2022 is het door het college vastgesteld programmaplan aan de raad aangeboden. 
Inmiddels is er een kernteam geformeerd met projectmanagers die allen werken aan de opstart van de projecten. De zeven projecten variëren in grootte, doorlooptijd en complexiteit. In het programmaplan, onderdeel ‘Projecten en implementatie’, zijn de projecten inhoudelijk nader toegelicht. De uitvoeringfase van de projecten zal starten in 2023 wat maakt dat de uitgaven voor het project Basisbanen, zoals gemeld in TB2 verschuiven naar 2023. 

De projecten uit het Sociaal innovatiefonds worden gedekt uit een reserve , omdat er in 2022 geen kosten zijn gemaakt wordt de reserve niet aangewend. Dit levert een nadeel op van € 0,925 mln. In TB2 is een nadeel gemeld van € 0,925 mln.

 

Project "Aan de slag in ZHC 2017-2018"  (ESF-subsidie)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
106 V 251 N         145 N
In de periode 2017-2019 heeft Zoetermeer deelgenomen aan het project Aan de slag ZHC 2017-2018. Door COVID-19 heeft de afrekening met het ministerie van SZW langer op zich laten wachten. Uit de controle van de einddeclaratie zijn correcties gekomen wat een nadeel oplevert van € 0,251 mln. Aan de batenkant is een voordeel ontstaan van € 0,106 mln. dit heeft te maken met een voorschot van de subsidie.

 

Arbeidstoeleiding Pro-vso (ESF-subsidie)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
225 V 225 N         0  
Om de arbeidsparticipatie van de circa 185 PrO-/vso-jongeren van 15 jaar en ouder te bevorderen, hebben de PrO-/vso-scholen in het schooljaar 2020-2021 de extra ESF-middelen geïnvesteerd in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/arbeidsintegratie van leerlingen en schoolverlaters. Omdat de subsidie pas na einde schooljaar definitief wordt vastgesteld, in dit geval najaar 2022, ontstaat er een vertraging in de financiële afwikkeling. Aan de lastenkant ontstaat hierdoor een nadeel van € 0,225 mln en aan de batenkant ontstaat een voordeel van € 0,225 mln. Dit is al gemeld in TB2.

 

Dividend de Binnenbaan B.V.
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
1.500 V             1.500 V

Werkbedrijf De Binnenbaan heeft in 2021 een positief resultaat behaald van € 1,8 mln. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Binnenbaan heeft op 2 november jl. besloten, na winstbestemming, € 1,5 mln. dividend uit te keren aan de gemeente. De raad is hierover al eerder geïnformeerd, middels TB2 en het Raadsvoorstel "Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023" zaak id 2022-074463. Echter waren er op die momenten nog geen bedragen bekend. In TB3 is er € 1,5 mln. voordeel gemeld.

 

Wet Educatieberoepsonderwijs
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
138 N 272 V         134 V

Het gemeentelijk deel laat een voordeel van € 0,134 mln. zien. Het WEB-budget was niet geheel nodig, omdat een aantal gemeenten hun deel van het regionale budget niet volledig ingezet hebben. Zoetermeer is centrumgemeente voor de WEB, vandaar dat de verdeling van budgetten via Zoetermeer loopt. Daarnaast hebben de nieuwe partijen die uit de aanbesteding (per 1 september 2022) van het educatie-aanbod zijn gekomen, wat aanlooptijd nodig gehad. Hierdoor was er tijdelijk wat minder aanbod.

In de TB's is op de lasten een voordeel van € 0,285 mln. en op de baten een nadeel van € 0,285 mln. gemeld.

 

Wet sociale werkvoorziening
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
118 V             118 V

Aan de batenkant is een voordeel van € 0,118 mln. vanwege het ontvangen van het lage-inkomensvoordeel voor de Wsw doelgroep. Het lage inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd in het jaar na het kalenderjaar waarin de betrokkenen in dienst waren. De Wsw-doelgroep is vanaf 1-1-2021 formeel in dienst van de gemeente gekomen. Er was geen rekening gehouden met de inkomsten vanuit het lage inkomensvoordeel en dus ontstaat er een voordeel. Deze baten zullen ook structureel in de begroting verwerkt worden.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
12 N 41 N         53 N

 

Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Terug naar navigatie - Verschillen
BUIG & Bbz (Bijstand)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
5.969 N 3.262 V         2707 N

De gebundelde uitkering Participatiewet, ook wel genoemd de BUIG, betreft normaliter zes, maar in 2021 & 2022 zeven uitkeringen De uitkering Participatiewet (PW) ook wel bijstandsuitkering genoemd is de voornaamste en beslaat ca 90% van de BUIG. Daarnaast zijn er in volgorde van omvang aflopend:
•    Loonkostensubsidies (LKS)
•    Inkomens ondersteuning arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)
•    Besluit bijstandsverlening zelfstandigen levensonderhoud light (Bbz light)
•    Inkomens ondersteuning arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
•    Besluit bijstandsverlening zelfstandigen levensonderhoud (Bbz)
•    Dak en thuislozen budget (gaat naar Den Haag die centrum gemeente is)

2022 was het laatste jaar waarin vanwege de corona maatregelen de tijdelijke regeling Bbz light van kracht was. De Bbz light was een vereenvoudigde versie van de Bbz, hoofdzakelijk gericht op het verstrekken van uitkeringen aan ondernemers. Zelfstandigen die het nodig hadden kwamen niet in de bijstand maar in de Bbz light waar minder strenge regels voor golden.

Het nadeel op de baten bedroeg € 5.969.000 en het voordeel op de lasten € 3.262.000. Hiermee is in 2022 een financieel nadeel gerealiseerd van € 2.707.000. Gedurende het jaar is t/m het memo waterstanden een nadeel van € 2.948.000 gemeld. In de tussenrapportages zijn de mutaties op baten en lasten specifiek toegelicht. Onderstaande tabel bevat de verklaring op hoofdlijnen.

Hoeveelheidsverschil PW €1.450.000
 Hoeveelheidsverschil Bbz light  €   159.000
Prijsverschil PW €   548.000
Administratieve verschillen LKS €   550.000
Totaal € 2.707.000

Hoeveelheidsverschil PW
Meer mensen dan verwacht zijn in Zoetermeer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Belangrijkste oorzaak is dat er minder mensen zijn uitgestroomd naar werk. De binnenbaan heeft de doelstelling op uitstroom naar werk niet gehaald en de gemeente is in gesprek over de oorzaken. Doordat de doelstelling niet behaald is, blijft Zoetermeer achter op de rest van Nederland, waar het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering relatief harder is gedaald. Zo daalde het bijstandsvolume van de gemiddelde referentiegemeente volgens de Divosa Benchmark met 5%, waarmee deze groep voldeed aan de verwachting van het Rijk, waarbij de rijksvergoeding ook met ca 5% zakte. Het bijstandsvolume in Zoetermeer daalde met 0,9%.

Hoeveelheidsverschil Bbz light
Waarschijnlijk waren er in Zoetermeer meer zelfstandigen dan landelijk gemiddeld die nog gebruik bleven maken van de Bbz light. De Bbz light was een vereenvoudigde versie van de Bbz die in de eerste maanden van 2022 nog in werking was. Dit betreft een eenmalig effect

Prijsverschil PW
De gemiddelde prijs van een uitkering nam in Zoetermeer sneller toe dan gemiddeld in Nederland. De voornaamste reden is dat er minder mensen waren met verrekenbare inkomsten uit werk.

Administratieve verschillen LKS
Een deel van de kosten van loonkostensubsidies (LKS) die in 2021 administratief verwerkt had moeten worden is pas administratief verwerkt in 2022. Dit resulteerde in minder lasten in 2021 dan verwacht. Omdat deze lasten in 2021 bepalend zijn voor het budget in 2022, betekent dat de baten in 2022 lager zijn uitgekomen dan zou moeten.

 

Kwijtschelding bijstand debiteuren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
150 V 64 N         86 V
De lasten voor kwijtschelding zijn hoger dan begroot, hierdoor ontstaat een nadeel van € 64.000. Bij TB2 is hier al melding van gemaakt. De reden dat de kwijtschelding hoger ligt dan begroot komt door het inlopen van achterstanden in de werkvoorraad. Aan de batenkant is een voordeel te melden van € 0,15 mln. dit wordt veroorzaakt door een vrijval uit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. Dit heeft relatie met de kwijtscheldingen, want door de kwijtschelding van vorderingen vermindert tegelijkertijd het bedrag waarvoor in de voorziening dubieuze debiteuren een bedrag wordt aangehouden. Dit is al gemeld in TB2.

 

Maatregel 31: Anders organiseren bewindvoering 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    201 N         201 N
Er is onderzocht of vernieuwing van bewindvoering juridisch haalbaar is door het (gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. Op basis van jurisprudentie en recente uitspraken van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBp) blijkt dat het aanmerken van de dienstverlening als algemene voorziening via een algemeen belangbesluit op juridische bezwaren stuit vanwege de Wet markt en overheid. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de nieuwe Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags) tot financiële voordelen kan leiden. Bij het adviesrecht adviseert de gemeente over de mogelijkheid om een meer passende en minder verstrekkende voorziening als alternatief voor bewind in te zetten. Over de praktische uitvoering van het adviesrecht is met de kantonrechter gesproken. De rechter zal alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de koers om toegekend schuldenbewind te laten beëindigen. De directe sturingsmogelijkheid van het adviesrecht op de kosten voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten op korte termijn is daarmee zeer beperkt. Wel leidt het naar verwachting tot procesverbeteringen in de samenwerking binnen de keten gemeente-rechtbank-bewindvoerders. Het nadeel wat hierdoor ontstaat is € 0,2 mln. In TB2 is dit al gemeld.

 

Toeslagenaffaire
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
2.488 V 2.055 N         433 V

Het Rijk heeft de gemeente gevraagd te ondersteunen bij de maatregelen in het kader van de kinderopvangtoeslag. Dit beroep betreft enerzijds zaken in de uitvoering en anderzijds het kwijtschelden van gemeentelijke vorderingen op de betreffende groep ouders. 
De hiermee samenhangende kosten van € 2,055 mln. bestaan uit:
Kwijtschelding € 0,24 mln.
Individuele verstrekkingen (met name medisch en inrichtingskosten) € 1,154 mln.
Uitvoeringskosten € 0,661 mln.

De nog te ontvangen vergoeding van het Rijk met betrekking tot het jaar 2022 bedraagt € 2,488 mln. In TB2 is € 1,835 mln. aan lasten en € 1,968 mln. aan baten gemeld.

 

Aanpak energiearmoede 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    8.808 N         8.808 N
Als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen is er aanleiding om de huishoudens met lagere inkomens te ondersteunen in hun koopkracht. Het kabinet heeft daarvoor middelen vrijgemaakt om met inzet van de gemeenten, de huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm, een compensatie te verstrekken van € 1.300 per huishouden. In 2022 is € 8,456 mln. aan compensatie voor 6.800 huishoudens verstrekt. De uitvoeringskosten voor deze regeling zijn € 0,377 mln. In TB1 en TB2 is voor de toeslagen € 8,5 mln. en voor de uitvoeringskosten € 0,8 mln. gemeld. De inkomsten hiervoor zijn opgenomen in het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 

Leenbijstand
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
106 N 165 V         59 V
Leenbijstand is een vorm van bijzondere bijstand in de vorm van een lening. De leenbijstand moet net als een gewone lening ook terugbetaald worden. Door de verminderde instroom van statushouders is er € 0,165 mln. minder aan leenbijstand verstrekt. Dit betreft voornamelijk inrichtingskosten. Het bedrag aan opgelegde leenbijstand vorderingen is hierdoor € 0,106 mln. lager.

 

Collectieve ziektekostenverzekering
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    164 V         164 V
Deze gemeentelijke zorgverzekering is onderdeel van een collectief. Men profiteert dus van een collectiviteitskorting op de basisverzekering en korting op een goedkoop aanvullend pakket. De gemeente betaalt vanuit de bijzondere bijstand een deel van de verzekeringspremie. In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met 4.500 deelnemers. Uiteindelijk waren er 4.167 deelnemers waarvoor een bijdrage is betaald. Een reden dat het aantal deelnemers lager is dan begroot wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat men de aangeboden polis als minder aantrekkelijk heeft ervaren dan andere polissen in de markt. Doordat alles duurder wordt kiest men bewuster een zorgverzekering uit. Op 7 december 2021 verscheen er een bericht in de media, waarin het Haaglanden Medical Centrum (HMC) verzekerden van Menzis opriep over te stappen wegens moeizame onderhandelingen tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar. In de laatste week van 2021 werd pas bekend dat Menzis contracten had gesloten met de ziekenhuizen uit de regio. Door de berichtgevingen in de media is de communicatiecampagne stilgelegd. Dit is mogelijk ook een reden dat het aantal deelnemers lager is uitgevallen.

 

Zoetermeerpas
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    294 V         294 V
Met de Zoetermeerpas kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen op verschillende activiteiten zoals sport, cultuur en dagjes uit. Door de nasleep van COVID-19 hebben de deelnemers minder gebruik kunnen maken van de aangeboden activiteiten. Het ontstane voordeel is € 0,294 mln. 

 

Personele lasten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
79 V 277 N         198 N

Het verwachte nadeel op personele lasten is lager dan aangeven in TB1 en TB2. Dit komt onder andere doordat medewerkers (meer dan verwacht) zijn ingezet op andere taken, zoals uitvoering Energietoeslag, Leefgeld Oekraïners, en het loket Toeslagenaffaire. Personele inzet ten behoeve van deze regelingen wordt financieel gedekt vanuit de uitvoeringskosten van de desbetreffende regeling.
Het nadeel dat resteert wordt veroorzaakt door; de noodzaak van een vierde Unit Coördinator voor een werkbare span-of-control; de toename van het aantal bezwaarschriften en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden ; de beoogde efficiencyslag behorend bij maatregel 30 die niet behaald is doordat de livegang van het burgerportaal vertraagd is. 
Het nadeel op personele lasten is € 0,277 mln. 
Daarnaast is er een voordeel op de baten van € 79.000. Voor diverse werkzaamheden voor andere organisaties zijn eindafrekeningen ontvangen.

In TB1 en TB2 is een nadeel van € 0,660 mln. gemeld op personele lasten.

 

Sociaal innovatiefonds
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    430 V         430 V
In 2022 is een start gemaakt met de inrichting van het programma Sociale innovatie op basis van de eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. In november 2022 is het door het college vastgesteld programmaplan aan de raad aangeboden. Inmiddels is er een kernteam geformeerd met projectmanagers die allen werken aan de opstart van de projecten. De zeven projecten variëren in grootte, doorlooptijd en complexiteit. In het programmaplan, onderdeel ‘Projecten en implementatie’, zijn de projecten inhoudelijk nader toegelicht. De uitvoeringfase van de projecten zal starten in 2023 wat maakt dat de uitgaven voor de projecten Vindplaats verbogen schulden en Onder de pannen, zoals gemeld in TB2 verschuiven naar 2023. Er ontstaat dit jaar een verwacht voordeel van € 0,43 mln. Dit is in TB2 gemeld.

 

Wet Inburgering 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
27 V 27 N         0  
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering in werking getreden. Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Door de moeizame registratie van vergunninghouders onder de nieuwe wet; de beperkte beschikbare huisvesting en de benodigde hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Blijft de instroom  van vergunninghouders onder de wet inburgering 2021 achter. De uitgaven voor de trajectkosten zijn dit jaar € 27.000. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van het Ministerie van SZW-middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. In de TB's gingen we nog van € 0,182 mln. uit.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
44 V 66 N         22 N
 

 

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Financieel overzicht Programma 2

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Programma 2 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding

Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Terug naar navigatie - Verschillen
Jeugdhulp Zorg in natura en PGB Jeugdwet
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
414 V 1.069 V         1.483 V

De verwachte uitgaven voor jeugdhulp Zorg in Natura (ZIN)/PGB komen uit op € 50,8 mln. Op totaalniveau is er een voordeel van € 1,07 mln. ten opzichte van het beschikbare budget. 

Dit voordelige resultaat lijkt vooralsnog een incidenteel karakter te hebben en wordt verklaard door: 

 • De eenmalig verkregen 2,5% prijscompensatie van circa € 1,26 mln.
 • Vrijgevallen declaraties:  Voor de jaren 2015 tot en met 2018 stond in de administratie nog een aantal verwachte in te dienen declaraties open. Naar aanleiding van de controle door het Gemeentelijk Accountantsdienst van Den Haag over deze jaren valt er eenmalig € 600.000 vrij.
 • De afwikkeling van LTA-declaraties over 2020 en 2021. Hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel van € 47.000.
 • Door de uitvoering van het woonplaatsbeginsel is er € 0,414 mln. voordeel aan de batenkant: de zorgkosten van deze jeugdigen komen ten laste van andere gemeenten.
 • De kosten voor specialistische jeugdhulp vallen lager uit.

Het voordeel is tegen de trend van de afgelopen jaren en tegen de verwachting van de ontwikkeling van het jeugdzorggebruik in. Vooralsnog stijgt het aantal jeugdigen met jeugdhulp in Zoetermeer. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geconstateerd dat sommige jeugdhulpaanbieders minder zorg inzetten als gevolg van personeelskrapte. Dit heeft als risico dat er mogelijk sprake is van uitgestelde zorgkosten, omdat jeugdigen nog geen/minder zorg ontvangen. 

In TB 1 is een nadeel gemeld van 1,28 mln. In TB 2 is een restnadeel gemeld van € 0,113 mln. In het raadsmemo over de Financiële afwijkingen na het Tweede Tussenbericht 2022 is een voordeel van € 4,0 mln.  gemeld.

 

JeugdzorgPlus
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    750 N         750 N

Zoals vermeld in het raadsmemo over de Ontwikkelingen JeugdzorgPlus daalt de instroom in de JeugdzorgPlus. De daling van de instroom is een gevolg van de wens om jeugdigen zo min mogelijk in een gesloten jeugdzorgsetting te plaatsen. De bedoeling is om een omslag te maken naar meer kleinschalige jeugdhulpvoorzieningen. 

JeugdzorgPlus is bovenregionaal georganiseerd in landsdelen. De regio Haaglanden behoort tot het landsdeel Zuidwest. In dit landsdeel zijn er twee JeugdzorgPlus-instellingen. De afname van de instroom heeft financiële consequenties voor de aanbieders van JeugdzorgPlus. Zo is het huidige vastgoed van deze instellingen ingericht op een gesloten setting. Door de dalende instroom in de JeugdzorgPlus, hebben de aanbieders minder omzet. Dit leidt tot problemen in de financiering van vaste lasten, waaronder vastgoed en personeel. JeugdzorgPlus is aangemerkt als cruciale jeugdzorg: een vorm van jeugdhulp waarvan de continuïteit gewaarborgd moet worden. Dit betekent ook dat de gemeenten financieel moeten bijdragen aan het in stand houden van JeugdzorgPlus. Vooralsnog wordt een financiële voorziening getroffen van € 750.000 ten laste van 2022. 

 

GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
180 V 71 V         251 V

Voor twee taken van Veilig Thuis hangt de definitieve bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling af van de werkelijk gerealiseerde kosten. Het gaat hier om de taken 'Meldingen' en 'Investering in lokale teams'. Voor de taak 'Meldingen' is de verwachting dat de kosten door een lagere personeelsbezetting aanzienlijk lager uitkomen dan begroot. Deze onderbesteding wordt conform de afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst 2022 verrekend met de GR-bijdrage. In de voorlopige afrekening 2022 gaat het voor de gemeente Zoetermeer om € 0,165 mln. 

Aan de lastenkant is er een voordeel van € 71.000. Dit voordeel ontstaat voornamelijk door de toegepaste prijscompensatie van 2,5%. 

 

Prijscompensatie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    144 V         144 V

In 2022 zijn de prijsgevoelige budgetten verhoogd met 2,5%. De subsidies voor 2022 zijn destijds op vaste bedragen beschikt. Op de subsidiebudgetten is daarom geen sprake van verhoogde kosten. 

In TB2 is een voordeel gemeld van € 0,175 mln.  Het voordeel valt iets lager uit, doordat op een deel van de subsidies looncompensatie is verstrekt als gevolg van CAO-afspraken. De partners die aanspraak konden maken op de indexatie zijn hierover geïnformeerd.

 

Coronaherstelplan ‘Veerkrachtig uit de crisis’, project Weerbaarheid
  Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    49 N         49 N

De raad is op 15 juli 2021 geïnformeerd over het coronaherstelplan ‘Veerkrachtig uit de crisis’.
In 2022 is uitvoering gegeven aan de projecten maatschappelijke stage, tijdelijke uitbreiding van Buurtwerk en Preventie+. In 2022 zijn in het kader van Preventie+ vooral kosten gemaakt voor het onder de aandacht brengen van deze inzet, het maken van de verbinding met de zorgteams op het primair en voortgezet onderwijs en het opstarten van de eerste trajecten vanuit reguliere uren voor het schoolmaatschappelijk werk. De daadwerkelijke kosten voor de inzet van trajecten Preventie + zal in 2023 plaatsvinden 

In TB 2 is een nadeel gemeld van € 0,125 mln. op basis van de te verwachte realisatie in 2022. In de praktijk blijkt dit nadeel lager uit te vallen, doordat voor Preventie+ een deel van de activiteiten zijn doorgeschoven naar 2023. Het nadeel komt daardoor uit op € 49.000 en valt lager uit dan in TB2 gemeld.

 

Inzet handgeld complexe casuïstiek jeugd (vrij besteedbaar budget Jeugd- en Gezinshulp)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    121 V         121 V

Bij het coalitieakkoord 2022-2026 'Samen doen wat nodig is' heeft het college handgeld voor complexe casuïstiek jeugd beschikbaar gesteld. Het geld is bedoeld om ‘te doen wat nodig is’ voor gezinnen in Zoetermeer. De dekking voor het handgeld is voorzien door middelen vanuit het budget voor jeugdhulp Zorg in Natura te onttrekken. De uitvoering van de inzet van het handgeld is belegd bij Jeugd- en Gezinshulp. Voor 2022 was € 0,125 mln. beschikbaar en is een eerste start gemaakt met de inzet van het handgeld. Er is een voordeel van € 0,121 mln. 

 

Personeel Jeugd en JGH
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    357 N         357 N

De toename van het aantal aanmeldingen, de blijvende wachtlijsten en de krapte op de arbeidsmarkt hebben er in 2022 toe geleid dat het moeilijk was om vast personeel te verkrijgen en in te zetten. Hierdoor is binnen het team Jeugd en Jeugd- en Gezinshulp meer personeel ingehuurd. De kosten voor inhuur zijn hoger, waardoor per saldo een nadeel is ontstaan van € 0,357 mln. 

In TB1 is een nadeel gemeld van € 0,464 mln.

 

Sociaal Innovatiefonds
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    193 V 1.313 N     1.120 N

In 2022 is een start gemaakt met de inrichting van het programma Sociale innovatie op basis van de eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. In november 2022 is het door het college vastgestelde programmaplan aan de raad aangeboden. Inmiddels is er een kernteam geformeerd met projectmanagers die allen werken aan de opstart van de projecten. Deze projecten variëren in grootte, doorlooptijd en complexiteit.

In het programmaplan, onderdeel 'Projecten en implementatie', zijn de projecten inhoudelijk nader toegelicht. De uitvoeringfase van de projecten binnen programma 2, zal starten in 2023 wat maakt dat de voor 2022 geraamde uitgaven voor deze projecten verschuiven naar 2023 en verder. Hierdoor zal in 2022 voor deze projecten een lagere onttrekking dan geraamd aan de reserve Sociaal Innovatiefonds plaatsvinden. Dit geeft een nadeel van € 1,313 mln.

In TB2 werd nog rekening gehouden met een gedeeltelijke aanwending van elke jaarschijf. Er is een voordeel van € 0,150 mln. gemeld op doelstelling 2.1 en € 0,641 mln. voor doelstelling 2.2 inclusief overhead.  Eind 2022 is dit voordeel hoger. Het voordeel is verdeeld over verschillende doelstellingen:
Doelstelling 2.1: € 0,193 mln.
Doelstelling 2.2: € 1,062 mln.
Overhead: € 58.000

 

Reserve Zoetermeer 2040
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
        67 N     67 N

In 2022 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden aan de Reserve Zoetermeer 2040. Dit geeft een nadeel van € 67.000. Tegenover het nadeel op doelstelling 2.1 staat een voordeel op de personeelslasten van doelstelling 2.2 van € 67.000.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
131 V 31 N 0   0   100 V
 

 

Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen

Terug naar navigatie - Verschillen
Gebiedsgerichte ondersteuning Wmo en maatwerkvoorzieningen Wmo
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    111 V         111 V

De geldstromen van de maatwerkvoorzieningen en de bijdrage aan inZet ten behoeve van de gebiedsgerichte ondersteuning zijn ook in 2022 nog deels vervlochten. Om die reden worden de financiële resultaten met betrekking tot deze taken in samenhang beschouwd.
Op een totaalbudget van afgerond € 14 mln., voor beide taakcategorieën gezamenlijk, is over 2022 een voordeel gerealiseerd van afgerond € 111.000.

Dit resultaat is als volgt samengesteld:

 Afrekening met inZet over 2021   -  € 0,553 mln.
Afrekenresultaten 2021 overige aanbieders € 0,410 mln.
Resultaten 2022 € 0,437 mln.
Af te rekenen met Inzet over 2022 -€ 0,183 mln.
Saldo € 111.000

In 2022 is met inZet afgerekend over 2021 overeenkomstig de voorwaarden van het contract dat met de organisatie is afgesloten, waarbij extra middelen beschikbaar zijn gesteld in verband met de groei van de ondersteuningsbehoefte van cliënten in 2021. Daarnaast is een extra incidentele bijdrage verstrekt voor de aanloopkosten van inZet.

De resultaten 2022 hebben in hoofdzaak betrekking op extra incidentele middelen voor prijscompensatie, idem voor de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Beiden zijn niet volledig aangewend.

Met betrekking tot 2022 is van inZet een afrekenvoorstel ontvangen. Wij zijn voornemens overeenkomstig het voorstel een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen.

 

Wmo hulpmiddelen en onderhoud 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    281 V         281 V

Een Wmo-hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel, is een roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie van een cliënt te verminderen of weg te nemen. Ook verzorgt de gemeente het onderhoud aan de verstrekte hulpmiddelen. 

Aanbieders hebben last gehad van een vertraging in de levering van materialen en hulpmiddelen. Desondanks geven de leveranciers aan dat zij in de tweede helft van 2022 meer hulpmiddelen hebben kunnen leveren vanuit het bestaande depot. Daardoor zijn er minder nieuwe hulpmiddelen aangekocht. 
Daarnaast is er een achterstand met het verwerken van de meldingen uit 2022 met betrekking tot de hulpmiddelen. 

Daarnaast is in 2022 overeenstemming bereikt met de curator ten aan zien van het faillissement van HMC (Hulpmiddelencentrum). De gemeente is akkoord gegaan met een eenmalige nabetaling van € 0,150 mln. aan HMC. Hiermee is het proces rondom het faillissement van HMC afgerond. 

Dit alles heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 0,281 mln. ten opzichte van de begroting 2022. 

In TB2 is een voordeel van € 0,1 mln. gemeld. 

 

Wmo woningaanpassingen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    222 N         222 N

Het landelijk beleid is dat mensen met een hulpvraag of beperking (langer) thuis moeten kunnen blijven wonen. Woningaanpassingen worden ingezet om dit te realiseren. Om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, is er de afgelopen jaren een toename ontstaan in de lasten van de woningaanpassingen. Daarnaast zijn de prijzen van materialen en arbeid in de tweede helft van 2022 fors gestegen. Ook de krapte op de woningmarkt is van invloed op de stijging. Er zijn daarbij onvoldoende woningen beschikbaar die geschikt zijn voor mindervaliden.

In 2022 is het nadeel op de woningaanpassingen € 0,222 mln. In TB1 is een nadeel van € 0,1 mln. gemeld en in TB2 is dit bijgesteld met € 0,15 mln., totaal € 0,25 mln. Het gerealiseerde nadeel is beperkt door de achterstanden bij het afhandelen van meldingen bij de Wmo.

 

Regiotaxi 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    244 V         244 V

De Regiotaxi is vervoer van deur-tot-deur en wordt ingezet voor inwoners die een beperking hebben met betrekking tot vervoer. De lasten over 2022 vallen € 0,244 mln. lager uit dan begroot (€ 1,239 mln.). Gedurende 2022 zijn er minder ritten gemaakt door de Regiotaxi. Daarnaast is er nog een voordeel op de afrekening van de Regiotaxi 2021 met betrekking tot de BTW van € 0,108 mln.

 

Wmo huishoudelijke hulp 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.675 V         1.675 V

Het aantal inwoners dat gebruik wil maken van huishoudelijke ondersteuning neemt jaarlijks toe. Mede op basis van de verwachte toename is voor 2022 een budget van € 13,870 mln. bepaald voor de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Deze toename is niet gerealiseerd door achterstanden bij het afhandelen van de meldingen Wmo. Hierdoor is € 1,675 mln. van het budget voor huishoudelijke ondersteuning niet besteed. In TB1 is een onderbesteding van € 0,150 mln. gemeld en in TB2 € 0,85 mln.

 

Wmo persoonsgebonden budgetten (PGB's)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.173 V         1.173 V

De Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) betaalt de PGB’s voor de Wmo uit. De SVB int maandelijks een voorschot bij de gemeente. De hoogte van dit voorschot varieert en is afhankelijk van de toegekende PGB’s door de gemeente. De gemeente is de enige die een PGB kan afgeven voor de Wmo. Na afloop van het jaar ontvangt de gemeente van de SVB een prognose van de uitgaven op de PGB’s Wmo. Deze prognose wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. Zes maanden na afloop van het jaar wordt de eindafrekening van de SVB ontvangen en is bekend wat de werkelijke kosten zijn ten opzichte van de jaarrekeningprognose.

De prognose is dat er ten opzichte van de begroting een voordeel is van € 1,173 mln. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt door de achterstanden die zijn ontstaan in de behandeling van meldingen Wmo. Daarnaast zien we de afgelopen jaren een daling van het aantal cliënten met een PGB-indicatie. Deze trend heeft zich waarschijnlijk doorgezet in 2022.

 

Beschermd wonen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
112 N 112 V         0  

Binnen de regio wordt er samengewerkt op het gebied van de overbruggingszorg voor Beschermd Wonen. Dit betreft de ondersteuning die een cliënt in de thuissituatie nodig heeft in afwachting van een plek in een instelling, ingezet door de gemeente waar de cliënt verblijft. De gerealiseerde lasten voor de overbruggingszorg worden volledig gedekt door Centrumgemeente Den Haag vanuit de regionale middelen voor Beschermd Wonen. In 2022 zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot.  

 

Maaltijdvoorziening 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    233 V         233 V

De maaltijdvoorziening in Zoetermeer is in het leven geroepen voor alle inwoners die door ouderdom of een lichamelijke handicap niet meer zelf een avondmaaltijd klaar kunnen maken. In 2022 hebben veel minder cliënten gebruikt gemaakt van deze voorziening. Daarnaast zijn de bedragen die gedeclareerd zijn per cliënt lager. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 0,233 mln.

 

Sociaal innovatiefonds 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.062  V         1.062 V

In het programmaplan, onderdeel 'Projecten en implementatie', zijn de projecten inhoudelijk nader toegelicht.
De uitvoeringfase van de projecten, verbonden aan Doelstelling 2.2, te weten 'Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie' (geraamde lasten jaarschijf 2022: € 0,232 mln.), 'Positieve gezondheid en het huishouden' (geraamde lasten jaarschijf 2022: € 0,2 mln.) en 'Preventie in de praktijk' (geraamde lasten jaarschijf 2022: € 0,63 mln.) zal starten in 2023. Dit maakt dat de voor 2022 geraamde uitgaven voor deze projecten verschuiven naar 2023 en verder. Hierdoor zal in 2022 voor deze projecten geen onttrekking aan de reserve Sociaal Innovatiefonds plaatsvinden (zie doelstelling 2.1).

In TB2 werd nog rekening gehouden met een gedeeltelijke aanwending van elke jaarschijf. Er is een voordeel van € 0,641 mln. gemeld.

 

Formatie Wmo & inhuur 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    151 N         151

Het nadeel op de personeels- en inhuurkosten wordt veroorzaakt doordat vacatures niet zijn ingevuld door krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het nadeel minder groot dan oorspronkelijk verwacht.
In de TB's is per saldo een nadeel van € 0,488 mln. gemeld.

 

Noodopvang asielzoekers
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
2 N 175 V         173 V

Op de opvang van asielzoekers is een voordeel van € 0,173 mln. Er is een minimaal beroep gedaan op de gemeentelijke voorzieningen. 

 

Noodopvang Oekraïners
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
4.177 V 27 N         4.150 V

Op de opvang van Oekraïners is een voordeel van € 4,15 mln. Op het moment van de besluitvorming over de opvang was nog niet alles bekend over de duur, de kosten en de omvang van de normvergoeding van het Rijk. Voor de lasten en baten was € 2,6 mln. begroot. Het Rijk vergoedt niet de werkelijke kosten, maar hanteert een vaste vergoeding op basis van normen. De vaste vergoeding is hoger dan de werkelijke lasten. In het raadsmemo Financiële afwijkingen na Tweede Tussenbericht 2022 is een voordeel opgenomen van € 2,2 mln. op de baten en een nadeel van € 0,2 mln. op de lasten. 

      

Formatie wijkregisseurs
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    206 V         206 V

Op grond van het vorige Coalitieakkoord heeft het wijkgericht werken een impuls gekregen en is besloten de formatie wijkregisseurs in de periode 2020 tot en met 2022 tijdelijk uit te breiden. In 2022 is gedeeltelijk een beroep gedaan op de extra formatie. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,206 mln.

In TB2 is een voordeel van € 0,195 mln. gemeld. 

Wijkbudget (Stimulering wijkgericht werken)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    130 V         130 V
Voor het uitvoeren van de opdracht wijkgericht werken, in het bijzonder het starten van de projecten in de pilotwijken, was een tijdelijk budget beschikbaar, waarvan bij aanvang 2022 nog € 0,298 mln. resteerde. Van het voor 2022 beschikbare budget blijft circa € 0,13 mln. over. In TB2 was rekening gehouden met € 0,18 mln.

   

Coronaherstelplan, project Kom naar buiten
Baten Lasten Onttrekking aan  reserve Toevoeging aan  reserve Saldo
    141 N         141 N

De raad is op 15 juli 2021 geïnformeerd over het Coronaherstelplan ‘Veerkrachtig uit de crisis’. Een van de projecten van het plan was het project 'Kom naar buiten'. Het project is samen met organisaties in de wijk georganiseerd en was gericht op ontmoeten, luisteren en verbinden van bewoners in de wijk. Het project liep van september 2021 tot september 2022.
Voor het project is in totaal € 0,24 mln. beschikbaar gesteld. De uitgaven 2021 bedroegen afgerond € 49.000 en de uitgaven 2022 afgerond € 0,141 mln. In TB2 werd voor 2022 nog rekening gehouden met € 87.000.

Tegenover de lasten 2022 staat een onttrekking aan de Reserve Vrij inzetbaar van gelijke omvang.

 

Integratie en Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders
Baten Lasten Onttrekking aan  reserve Toevoeging aan  reserve Saldo 
101 V 223 N         122 N

Het resultaat baten heeft betrekking op een drietal subsidie-afrekeningen 2021, uitgevoerd in 2022, waarbij de subsidie is vastgesteld op een bedrag dat lager is dan het bedrag dat is verleend. De gerestitueerde subsidies zijn als inkomsten verantwoord.

Het resultaat lasten heeft betrekking op de subsidie 2022 aan Stichting Vluchtelingenwerk. In 2022 valt een deel van de inburgeringsplichtigen nog onder de vorige Wet inburgering (Wi2013). De maatschappelijke begeleiding van deze asielstatushouders wordt binnen Zoetermeer uitgevoerd door Stichting Vluchtelingenwerk. Gemeenten krijgen € 2.370 per inburgeringsplichtige asielstatushouder voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding.
Tot voor kort kon een juiste toewijzing van de middelen voor maatschappelijke begeleiding aan gemeenten in het kader van de Wi2013 niet volledig worden gegarandeerd. In verband daarmee zijn de middelen van het rijk van € 0,223 mln. niet in de gemeentelijke begroting 2022 geraamd. Om deze reden wijkt de subsidiebijdrage 2022 aan Vluchtelingenwerk af van de begroting. Dit is gemeld in TB2.
De middelen voor maatschappelijke begeleiding zijn via de Septembercirculaire 2022 uitgekeerd en verantwoord op OAD. Tegenover het nadeel op programma 2 staat een overeenkomstig voordeel op OAD.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Baten Lasten Onttrekking aan  reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    130 V         130 V

Het budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2022 bedraagt afgerond € 0,183 mln, waarvan € 0,13 mln. niet is besteed. In TB2 werd nog rekening gehouden met een onderschrijding van € 0,123 mln.
Het ondersteuningslandschap in Zoetermeer ondergaat gaandeweg veranderingen met de start van de gebiedsgerichte ondersteuning op 1 mei 2021 door inZet. Ook de opdracht voor onafhankelijke cliëntondersteuning is opnieuw gedefinieerd. Het Adviespunt Zorgbelang is de uitvoerder hiervan.
Gebleken is dat het vooraf inschatten van het aantal inwoners dat gebruik zou maken van onafhankelijke cliëntondersteuning, lastig is. De aanname werd gedaan dat ongeveer 150 inwoners per jaar een beroep zouden doen onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat aantal blijft in 2022 nog achter. Adviespunt Zorgbelang wordt evenwel steeds bekender; de verwachting is dat het beroep op de organisatie verder zal toenemen.

    

Mantelzorgwaardering
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    78 N         78 N

Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een Mantelzorgwaardering, een financiële waardering van € 200 per persoon. Voor 2022 was een budget van € 0,433 mln. beschikbaar, goed voor 2.165 complimenten.
In 2022 zijn in totaal 2.554 complimenten verstrekt voor € 0,511 mln. Als gevolg hiervan wordt het budget overschreden met € 77.800 (389 complimenten).

In TB2 werd nog rekening gehouden met 2.860 complimenten, € 0,572 mln., een overschrijding van € 0,140 mln.

 

Maatschappelijke zorg
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
62 V 150 V         212 V

In 2022 doen zich voordelen voor bij de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (budget € 69.000, voordeel € 60.000), de voorbereiding van de decentralisatie Beschermd wonen (budget van € 51.000 wordt in 2022 niet besteed als gevolg van uitstel van de decentralisatie tot 2024) en de organisatorische borging van ervaringsdeskundigen GGZ in de wijk (budget € 49.000, voordeel € 39.000), totaal € 0,15 mln.

In TB2 was een voordeel van € 0,16 mln. gemeld.

       

Koplopertraject cliëntondersteuning
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    101 V         101 V

In 2019 heeft de gemeente Zoetermeer van het ministerie van VWS in kader van het Koplopertraject cliëntondersteuning middelen ontvangen. De middelen zijn voor twee jaar beschikbaar gesteld in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Doel van het traject was om binnen gemeenten een impuls te geven aan (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Gemeente Zoetermeer heeft op basis van de aanvraag middelen gekregen voor de uitwerking van drie opdrachten (A, B en C).
In het aan VWS voorgelegde plan stond de ontwikkeling van een loket sociaal domein op het stadhuis centraal. Dit betreft opdracht A. Inwoners zouden bij dit gemeentelijke loket zonder afspraak terecht kunnen met al hun vragen over het sociaal domein. De medewerkers van dit loket zouden mantelzorgers (maar ook inwoners met een andere hulpvraag) op weg helpen met hun ondersteuningsvragen, zodat ze weer verder kunnen of naar een plek zijn verwezen waar ze passende ondersteuning kunnen krijgen. 
Met de start van inZet op 1 mei 2021 zijn zes inloopcentra gerealiseerd waar onder andere mantelzorgers (ook zonder afspraak) terecht kunnen met al hun vragen over het sociaal domein, en waar zij ook integrale ondersteuning kunnen krijgen voor zichzelf en hun naasten.

De opdrachten B en C zijn afgerond. Er valt € 0,101 mln. vrij.

      

Vrijwilligersondersteuning
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    99 V         99 V
Op een budget van € 0,589 mln. doet zich een voordeel van € 99.000 voor. Dit voordeel heeft in hoofdzaak betrekking op de Subsidieregeling vrijwilligersondersteuning. Op grond van deze regeling zijn minder subsidieaanvragen ingediend dan voorzien. 

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
125 V 54 V         179 V
 

 

Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden

Terug naar navigatie - Verschillen

 

Gezondheidsbeleid en preventie
Baten Lasten Toevoeging aan reserve Saldo
30 V 80 V     110 V

Voor gezondheidsbeleid en preventie is in totaal een bedrag van € 1,9 mln. aan lasten geraamd. Het resultaat op de lasten is per saldo € 80.000 voordelig en bestaat uit een voordeel op de personeelslasten van € 72.000, een voordeel op de onderhoudskosten AED's van € 15.000, een voordeel van € 15.000 op subsidies en een nadeel als gevolg van niet voorziene advieskosten van € 22.000 in verband met de ontwikkelingen rond het LangeLand Ziekenhuis.


Het resultaat op de baten heeft in hoofdzaak betrekking op een lagere afrekening 2021 met de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (het betreft met name een lager vastgestelde bijdrage 2021 aan de GR voor de taak Toezicht kinderopvang) van € 20.000 en op een bijdrage 2022 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van afgerond € 10.000 ten behoeve van het Lokaal Preventieakkoord Zoetermeer.

 

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Financieel overzicht Programma 3

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Programma 3 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -53.425 -58.137 -61.062 -2.925 784
Baten 28.422 29.805 30.445 641 -475
Toevoegingen 0 -7.500 -9.139 -1.639 -400
Onttrekkingen 3.343 12.833 7.927 -4.906 -4.643

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Op programma 3 zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door de extra uitgaven van € 6,39 mln. aan de Mandelabrug. Omdat de raad hierover is geïnformeerd in TB1 en met Raadsmemo Stand van zaken Nelson Mandelabrug d.d. 23 december 2022 waarin indicatief een bedrag van de kosten is genoemd van € 6 tot € 8 mln. is er geen begrotingsonrechtmatigheid. 

Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Terug naar navigatie - Verschillen
Afvalinzameling
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
223 V 1.018 V         1.241 V

Op de afvalinzameling is een voordeel ontstaan van € 1,241 mln. Dit bestaat uit een voordeel op de baten van € 0,223 mln. en op de lasten van € 1,018 mln. 

Baten
Het budget voor de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en overige opbrengsten is ca € 17,3 mln. Op de opbrengsten is een voordeel van € 0,223 mln. De oorzaken hiervan zijn:

 • Hogere inkomsten afvalstoffenheffing, voordeel € 0,123 mln.
 • Hogere vergoeding voor oud papier en karton, voordeel € 0,120 mln. . Bij TB2 is een voordeel van € 0.250 mln. gemeld. Het voordeel is lager uitgevallen, omdat de papierprijs vanaf september gedaald is.
 • De vergoeding die gemeenten ontvangen voor de inzameling van plastic verpakkingen, blik en drankpakken (PBD) is verlaagd, omdat het aandeel niet-verpakkingen en vervuiling in het PBD is toegenomen, nadeel € 80.000. Bij TB2 is een nadeel van € 75.000 gemeld.
 • Op de overige opbrengsten is een voordeel van € 60.000.

Lasten
Voor de kosten voor afvalinzameling is een budget opgenomen van ca. € 12,5 mln. Dit is exclusief de kosten die mogen worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing zoals overhead, BTW en veegkosten. Op de afvalinzameling is een voordeel op de kosten van € 1,018 mln. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • De hoeveelheid ingezameld restafval en gft is lager dan begroot, voordeel € 0,325 mln.
 • De verwerkingskosten van hout zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen. De kosten zijn lager dan verwacht, voordeel € 0,185 mln.
 • Er zijn minder verzamelcontainers gewassen dan begroot door het faillissement van de contractpartner. Het voordeel is € 0,175 mln.
 • Er is minder vergoed aan scholen en verenigingen, door een lagere papierprijs en minder kilo’s papier. Voordeel € 60.000.
 • De inwonerspeiling en het onderzoek naar bron- en nascheiding zijn goedkoper uitgevoerd, voordeel € 40.000.
 • Eigen personeel van de ondersteunende diensten is ingezet, in plaats van niet beschikbare uitzendkrachten. Het voordeel is € 75.000. Bij TB2 is dit bedrag gemeld.
 • De hogere brandstofkosten voor de voertuigen zorgen voor een nadeel van € 70.000. Bij TB2 is een nadeel van € 0,175 mln. gemeld.
 • Op meerdere onderdelen van de afvalinzameling (zoals onderhoud aan containers en op het zelfbrengdepot, huisvesting) is minder uitgegeven dan begroot, in totaal een voordeel van € 0,228 mln.

 

Warmte-Koude opslag Palenstein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    3.133 V 3.000 N     133 V
Omdat de aanbesteding van de aanleg van een warmte-koude-opslagnet in Palenstein nog niet gelukt is, is een voordeel van € 3,133 mln. ontstaan. Hier staat een nadeel onttrekking reserve van € 3 mln. tegenover. Begroot was € 3 ,133 mln. uitgaven en € 3 mln. voor de dekking vanuit de brede bestemmingsreserve. Dit is gemeld in TB2. 

 

Duurzaamheidsfonds
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.300 V 1.300 N     0 V
Het Duurzaamheidsfonds is in 2022 gevormd voor de bevordering van energiebesparing, het aardgasvrij maken en de opwek van duurzame energie. Het budget van de jaarschijf 2022 is nog niet besteed. Dit komt omdat de raad een opdracht heeft gegeven om criteria per bestedingscategorie op te stellen. Het budget was € 1,3 mln. op de uitgaven en € 1,3 mln. vanuit het duurzaamheidsfonds. Dit is gemeld in TB2. 

 

Klimaatakkoord
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    358 V 343 N     15 V

Het voordeel is ontstaan doordat de planvorming vanwege capaciteitsgebrek is vertraagd. Het wel beschikbare personeel is o.a. ingezet op de uitvoering van onvoorziene rijksregelingen zoals energiearmoede. Begroot was € 0,358 mln. voor uitgaven en € 0,343 mln. voor de dekking vanuit de brede bestemmingsreserve. Dit is gemeld in TB2.

 

Duurzaam en Groen, onderdeel Duurzaam
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    93 V         93 V
Het voordeel is ontstaan door capaciteitsgebrek waardoor vertraging is ontstaan bij de uitvoering. Het wel beschikbare personeel is o.a. ingezet op de uitvoering van onvoorziene rijksregelingen zoals energiearmoede. Het budget was € 0,787 mln. In TB2 is een voordeel gemeld van € 0,1 mln. 

 

Duurzaam en Groen, onderdeel Groen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    232 V         232 V
Het voordeel op groen is ontstaan door de vertraging van een project aan de Zoetermeerse Plas (ijzerhoudend zandfilter om blauwalg te voorkomen). De gemeente werkt hier samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de bestuurlijke besluitvorming is nog niet afgerond. Daarnaast is het project moerasparels nog niet afgerond door een vertraging in de vergunningverlening van het Hoogheemraadschap van Rijnland . Het budget was € 644.000. Dit is gemeld in TB2 voor € 0,175 mln.

 

Regeling aanpak energiearmoede
Baten Lasten Onttrekking reserve Toevoeging reserve Saldo
257 N 257 V         0 V
Op de Regeling aanpak energiearmoede is het voordeel € 0,257 mln. en een even hoog nadeel op de rijksbijdrage. Dit is ontstaan omdat de uitvoerende marktpartijen meer voorbereidingstijd nodig hadden om dit aanbod te kunnen realiseren. In december is gestart met de huisbezoeken. In 2023 wordt de uitvoering voortgezet. Het budget was € 0,5 mln.

 

Regeling Reductie Energieverbruik woningen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
62 N 62 V         0 V
Op de Regeling Reductie Energieverbruik woningen is het voordeel € 62.000 en een even hoog nadeel op de rijksbijdrage. De actie duurde van 2021 tot 2022 en niet alle bewoners uit de doelgroep hebben hiervan gebruik gemaakt. Het budget was € 0,722 mln. 

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
65 V 15 V         80 V
 

 

Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte

Terug naar navigatie - Verschillen
Juridische procedures
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    40 N         40 N
Het aantal procedures  is afgelopen jaren toegenomen. Zo steeg het aantal klachten in 3 jaar met 45%. Deze stijging wordt naar verwachting veroorzaakt door het lage, vastgestelde kwaliteitsniveau voor onderhoud (niveau C), achterstanden en inwoners die ook vaker overdag thuis zijn (thuiswerkers). Om dit werk binnen de wettelijke termijnen uit te voeren is extra formatie aangesteld wat een nadeel van € 40.000 veroorzaakt. Dit is al gemeld in TB1.

 

Prijsstijgingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.530 N         1.530 N

Al geruime tijd zijn de prijzen van materialen en brandstoffen extreem aan het stijgen. In eerste instantie onder invloed van de coronacrisis en in 2022 vanwege de onzekere situatie rond de oorlog in Oekraïne. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 1,53 mln., waarvoor al een melding van € 0,92 mln. bij de waterstanden is gedaan en waar bij overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (OAD) de dekking is opgenomen.

 

Ontvangst en afvoer bagger waterschappen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    213 V         213 V

In de begroting is een budget van € 0,416 mln. opgenomen voor baggeren van de hoofdwatergangen.  Voor het baggeren heeft de gemeente een overeenkomst met Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). De werkelijke kosten worden door HHR op basis van de uitvoering in rekening gebracht. Dit leidt tot jaarlijkse schommelingen. Dit leidt tot een voordeel van € 0,213 mln., waarvan al € 0,2 mln. in TB2 is gemeld.

 

Openbare verlichting
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    34 N         34 N

Voor het dagelijks onderhoud en de energielasten van openbare verlichting is een budget van € 0,885 mln. beschikbaar. De overschrijding is € 34.000 en in TB2 is een nadeel gemeld van € 0,12 mln.

 

Schade februari stormen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    150 N         150 N

Door enkele zware stormen is schade ontstaan aan onder andere bomen, lichtmasten, verkeersborden. De nood- en herstelwerkzaamheden leidden tot een incidenteel nadeel van € 0,15 mln. Dit is gemeld in TB1.

 

Beheer en onderhoud bomen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    215 N         215 N

Er is meer dagelijks onderhoud uitgevoerd aan bomen voor de bestrijding van overlast (zoals de eikenprocessierups), bomenziekten en de veroudering van het bomenbestand. Dit geeft een nadeel van € 0,215 mln., waarvan € 0,1 mln. in TB1 is gemeld.

 

Beheer en onderhoud openbare ruimte nieuwe woonwijken
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    414 N         414 N

Voor de realisatie van nieuwe woningen worden  investeringen verricht in het openbaar gebied, die moeten worden beheerd en onderhouden. Nieuwe gebieden zijn Nutrihage (het Dorp), het project Juweel (Berkelseweg) en de Hildamlaan. De structurele effecten zijn opgenomen in de programmabegroting 2023.

Er zijn dit jaar ook incidentele kosten ontstaan omdat er nog werkzaamheden uitgevoerd moesten worden om nieuwe locaties, zoals de Nathaliegang en het Stadhuisplein, in beheer te kunnen nemen.

Dit leidt tot een nadeel van € 0,414 mln. wat gemeld is in TB1 en TB2.

 

Personeelslasten openbare ruimte 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    150 N         150 N

In de begroting is een budget van € 6,9 mln. opgenomen voor de salarissen van het personeel dat werkt aan het beheer, onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte.
Door openstaande vacatures en krapte op de arbeidsmarkt is ingehuurd. Dit is een nadeel van € 0,15 mln. Dit is gemeld in TB1.

 

Aanleg kabels en leidingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
711 V 310 N         401 V

Voor het graven in de openbare ruimte wordt een herstelvergoeding bij netbeheerders in rekening gebracht. Door een toename van het aantal opbrekingen door de aanleg van glasvezelkabels is een voordeel ontstaan van € 0,711 mln.  Voor de komende jaren is extra inzet nodig vanuit de gemeente om deze ontwikkeling te begeleiden. Tegenover de hogere inkomsten staan extra uitgaven voor het klein onderhoud van de bestrating van € 0,31 mln. 

 

Dagelijks onderhoud verkeersregelinstallaties 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    144 N         144 N

Voor het dagelijks onderhoud verkeersregelinstallaties (VRI) is € 0,164 mln. beschikbaar. Door het plaatsen van nieuwe software en reparatiewerkzaamheden aan de detectielussen door schade van het vrachtverkeer is een nadeel van € 144.000 ontstaan. In TB2 is een nadeel gemeld van € 0,1 mln.

 

Gladheidsbestrijding
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    165 V         165 V

Voor het bestrijden van gladheid was in de begroting € 0,433 mln. opgenomen. Door minder sneeuw- en vorstdagen is een voordeel van € 0,165 mln.

 

Aanleg huisaansluitingen riool
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
109 V 109 N         0  

Voor de aanleg van huisaansluitingen is € 0,112 mln. begroot aan lasten en € 0,112 mln. aan baten. Er zijn meer huisaansluitingen aangelegd dan begroot. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 0,109 mln. Hier tegenover staan € 0,109 mln. aan extra lasten.

 

CAO aanpassingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    69 N         69 N

De CAO is aangepast waardoor medewerkers een eenmalige uitkering kregen van € 375 of € 750, afhankelijk van schaal. Deze uitkering was niet begroot en is in de waterstanden gemeld. Dit veroorzaakt een nadeel van € 69.000.

 

Nieuwe Driemanspolder (N3MP)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
266 N 311 V         45 V

Voor de afvoer van grond en de integrale werkzaamheden is voor de Nieuwe Driemanspolder € 0,771 mln. beschikbaar en baten van € 0,522 mln. Er is een voordeel van € 0,311 mln. bij de lasten en een nadeel van € 0,266 mln. bij de baten.

Door vertraging in projecten is de toelevering van grond achtergebleven. Daardoor worden er geen baten van de stortkosten ontvangen en worden geen werkzaamheden verricht voor het verspreiden en bewaren van grond.

 

Opbrengst en kosten parkeren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
1.112 N 283 V         829 N

In de begroting is een budget opgenomen voor parkeeropbrengsten van € 2,7 mln. De parkeeropbrengsten staan onder druk. Dit komt onder andere door thuiswerken, online-winkelen en concurrerende winkelcentra. Daarnaast pakt de bezoekersregeling negatief uit.

De lagere baten zijn € 1,112 mln. In TB1 en TB2 is € 1,2 mln. nadeel gemeld.

In de begroting is een budget van € 0,91 mln. opgenomen voor de lasten van het betaald parkeren. Door lagere kosten van het parkeerbeheer en minder onderhoud (door de vervanging van de parkeer/ticketautomaten) is een voordeel gerealiseerd van € 0,283 mln. op de lasten. Hiervan is € 0,2 mln. gemeld in TB2.

 

Parkeeropbrengsten Markt 10
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
150 V             150 V

Omdat het aanbestedingstraject van Markt 10 en de bijbehorende parkeergarage stilligt hoeft er geen rekening gehouden te worden met lagere parkeeropbrengsten. Dit levert een voordeel van € 0,15 mln. op en is in TB1 gemeld.

 

Begraven
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
146 V 102 V         248 V

Door eerdere investeringen op de begraafplaatsen  zijn er minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op de lasten van € 0,749 mln. is een voordeel behaald van € 0,102 mln. In TB2 is € 0,1 mln. voordeel gemeld.

Naast inkomsten uit begraven zijn er ook meer inkomsten op grafrechten. Op de baten van € 0,562 mln. is een voordeel van € 0,146 mln. wat wordt veroorzaakt door islamitische- en particuliere graven. 

 

Rioolheffing
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
240 V             240 V

In de begroting is  € 6,7 mln. voor rioolheffing opgenomen, Er zijn extra inkomsten van € 0,24 mln. Deze worden veroorzaakt door meer woningen en een hogere WOZ waarde.

 

Onderhoud Kapitaalgoederen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.873 N         1.873 N

De gemeente doet investeringen in de openbare ruimte die voor langere tijd mee gaan. Deze investeringen, ook wel kapitaalgoederen genoemd, worden planmatig beheerd en onderhouden. De gemeente heeft veel onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen zoals wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting en spelen. In de Nota Onderhoud Openbare Ruimte is opgenomen wat het gemeentelijk beleid is voor deze objecten en op welke wijze dit wordt uitgevoerd. De nota wordt periodiek herijkt, omdat de openbare ruimte continu aan verandering onderhevig is door gebruik, (her)inrichting en onderhoud. In het raadsmemo achterstanden onderhoud kapitaalgoederen (2022-005908) van 25 januari 2022 is gemeld, dat er door achterstanden bij met name wegen en civieltechnische kunstwerken extra kosten worden gemaakt in 2022. Dit betreft geen intensivering of nieuw beleid, maar uitvoering van werkzaamheden binnen het huidige beleid.  De extra kosten bedragen € 1,64 mln. Dit bedrag wordt geactiveerd en zorgt voor een meerjarige last op de begroting van circa € 74.000 in 2023 aflopend in 40 jaar. 

Daarnaast is voor de aanpak van groot onderhoud in 2022 € 0,828 mln. extra budget nodig en voor vervangingen die niet geactiveerd kunnen worden is ook nog € 1,045 mln. extra benodigd. De totale extra last op de exploitatie voor 2022 bedraagt daarmee € 1,873 mln. Dit is al gemeld in TB1.

 

Groot onderhoud Openbare Ruimte bovengronds
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
683 V 956 V     1.639 N 0  

Voor het groot onderhoud in de openbare ruimte bovengronds is ca. € 9 mln. beschikbaar gesteld. Er wordt op het groot onderhoud bovengronds op de baten een voordeel verwacht van  € 0,683 mln. en op de lasten een voordeel van € 0,956 mln. Bij TB2 is al een voordeel van € 0,45 mln. op de baten en een nadeel van € 50.000  bij de lasten gemeld.
Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door bijdragen van derden, zoals de schenking voor de Nieuwe Driemanspolder, een subsidie voor de natuurvriendelijke oevers en de bijdrage van de Provincie van de Verkeersregelinstallaties (VRI) bij de Oostweg.
Het voordeel bij de lasten ontstaat doordat er werken doorschuiven naar 2023 door capaciteits- en leveringsproblemen van materialen.
Het voordeel van € 1,639 mln. is in de egalisatiereserve openbare ruimte bovengronds gestort, bij TB2 is een extra storting van € 0,4 mln. gemeld.

 

Nelson Mandelabrug
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    6.390 N         6.390 N

De afsluiting en ontmanteling van de Nelson Mandelabrug geeft een nadeel van € 6,39 mln. In december 2022 is een deel van het brugdek eruit gehaald en is een tijdelijke brug geplaatst. Ook zijn er tijdelijke maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. De brug is 26 januari 2023 weer geopend. Er zullen nog jaarlijkse kosten zijn voor onder andere de huur van de tijdelijke brug en bijbehorende onderhoudskosten totdat er een nieuwe oplossing is. De raad is geïnformeerd via het raadsmemo Nota Kapitaalgoederen: voortgang en meerkosten d.d. 24 december 2021. Naar aanleiding van dit memo is in TB1 een nadeel van € 0,6 mln. gemeld. Over de sluiting en ontmanteling is de raad geïnformeerd met verschillende raadsmemo’s vanaf 2 december 2022. In het Raadsmemo Stand van zaken Nelson Mandelabrug d.d. 23 december 2022 is indicatief een bedrag van de kosten genoemd van € 6 tot € 8 mln. Hiervoor is een voorziening getroffen van € 6,01 mln. en zijn onderzoekskosten verricht voor € 0,38 mln.

 

Groot onderhoud overdekte fietsenstallingen Randstadrailhaltes
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    150 N         150 N

Om veiligheidsredenen is extra groot onderhoud gepleegd aan de overdekte fietsenstallingen bij negen Randstadrailhaltes. Het betreft het verwijderen van fietskluizen en het vervangen van diverse onderdelen, zoals glasplaten, kopplaten, bevestigingsmateriaal en verlichting. Dit heeft een nadeel van € 0,15 mln. veroorzaakt, welke in TB1 is gemeld.

 

Uitvoering nazorg afgesloten grondexploitaties 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    263 V 263 N     0  

Voor de uit te voeren werken is een meerjarige onderhoudsplanning gemaakt. Door capaciteitsgebrek bij de aannemers zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd in Oosterheem waardoor op een totaal van € 0,690 mln. een voordeel van € 0,263 mln. is ontstaan. Tegenover het voordeel staat een even  lagere onttrekking van € 0,263 mln. uit de Brede Bestemmingsreserve.

 

Taakstelling efficiency
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    146 N         146 N

Er is een taakstelling voor efficiency toebedeeld aan de verschillende programma's. Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is dit € 0,146 mln. Hier kan geen invulling aan worden gegeven en de verwachting is ook niet dat dit op korte termijn kan gebeuren.  Dit levert een nadeel op van € 0,146 mln.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
10 V 35 V         45 V

 

 

Programma 4 Vrije tijd

Financieel overzicht Programma 4

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Programma 4 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -25.751 -27.122 -27.808 -687 -1.094
Baten 9.060 9.593 9.179 -414 413
Toevoegingen -100 -550 -550 0 0
Onttrekkingen 1.168 2.269 774 -1.495 -60

Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Terug naar navigatie - Verschillen
De Boerderij
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    150 V         150 V

In 2022 is CASA bij Poppodium Boerderij blijven huren. Hierdoor was geen sprake van gederfde huurinkomsten en was het gereserveerde budget van € 0,15 mln. in 2022 niet nodig.

In de TB's is het voordeel van € 0,15 mln. gemeld.

 

Bibliotheek
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    200 V         200 V
In de begroting is € 0,2 mln. opgenomen voor verbouwing van de bibliotheekvestiging Rokkeveen. Deze verbouwing heeft nog niet plaatsgevonden. Er komt een voorstel om de middelen over te hevelen naar 2023.

 

Subsidies Cultuur
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    110 V         110 V

In 2022 is rekening gehouden met € 40.000 voor het onderzoek naar het behoud en tentoonstellen van het erfgoed. Het onderzoek is echter nog niet afgerond, waardoor 50% van de kosten in 2023 zullen vallen. 
Verder is er een aantal keren subsidie teruggevorderd (€ 90.000), omdat niet al het budget nodig bleek of prestatieafspraken niet gehaald konden worden. Een voorbeeld hiervan is de terugvordering van teveel verstrekte coronanoodsteun voor Cultuurzomer 2021.

 

Beeldende kunst
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    73 V 73 N     0 N

Door wijzigingen in de bouwplanning en in de planning van kunstprojecten, schoven een aantal projecten door naar volgend jaar. Daarom hoefde er ook minder uit de reserve gehaald te worden. 

 

Groen, Spelen, Leren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
116 N 52 V         64 N

In de begroting is voor Groen, Spelen, Leren  € 1,684 mln. opgenomen, waarover enkele mee- en tegenvallers te melden zijn:

Stadsboerderij De Balijhoeve
De verbouwde stadsboerderij is in juni geopend. In de begroting was uitgegaan van oplevering in 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten van € 74.000 in 2022 vrijvallen (eenmalig voordeel). Door de latere heropening en door het ontbreken van een exploitant vallen de lasten en baten van de horeca lager uit. Dit geeft een nadeel van € 81.000. 

Speelboerderij Het Buitenbeest
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft riet verwijderd om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit riet stond als natuurlijk afscheiding in het water rond het buitenspeelterrein van Speelboerderij Het Buitenbeest. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente een hek langs het water geplaatst. Dit leidde tot een nadeel van € 31.000.

Hogere energielasten
De energiekosten zijn gestegen. Voor de stadsboerderijen leidde dit tot een nadeel van € 26.000.

In de TB's is voor de lasten een nadeel van € 3.000 en voor de baten een nadeel van €  0,121 mln.  gemeld.

 

Coronanoodsteun
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    29 N         29 N

Maatschappelijke organisaties vroegen ook in 2022 coronasteun aan. De werkelijke uitgaven vielen lager uit dan eerder gemeld. De melding van een nadeel van € 0,659 mln. was gebaseerd op de ingediende aanvragen tijdens het opstellen van TB2. Uit toetsing bleek dat sommige aanvragen te hoog waren ingediend en dat sommige aanvragers geen recht hadden op noodsteun. In TB2 zit naast noodsteun ook € 0,396 mln. aan huurcompensatie. Dit wordt verderop toegelicht.

 

Exploitatie sportaccommodaties
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
427 N 122 N 1.021 N     1.570 N

De gerealiseerde baten van de exploitatie van de sportaccommodaties vallen € 0,545 mln. lager uit dan begroot. Hiervan is € 0,396 mln. gemeld in het TB2. Dit betrof huurcompensatie coronanoodsteun.
In 2022 is de voorziening Groot Onderhoud grondig nagelopen. Hieruit bleek dat er  € 0,122 mln. aan de voorziening toegevoegd moest worden. Dit is als nadeel opgenomen. 

In 2022 was € 1,021 mln. in de begroting opgenomen voor sloopwerkzaamheden. Deze sloop heeft niet plaatsgevonden. Deze dekkingsmiddelen blijven geoormerkt in de reserve en worden pas aangewend in het boekjaar dat de sloop plaatsvindt. 

 

Voorziening museum de Voorde
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    676 N         676 N

Uit overleg met de accountant blijkt dat de gemeente op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht is om in de jaarrekening 2022 een voorziening op te nemen voor financiële gevolgen van het besluit tot het beëindigen van de subsidie voor museum De Voorde. In de jaarrekening is daarom een bedrag ter grootte van de gegarandeerde geldlening (stand 31-12-2022) in de voorziening gestort.

 

Exploitatie Welzijnsaccommodaties
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
303 N 545 N         848 N

Bij de Welzijnsaccommodaties leverde de huuropbrengsten € 0,303 mln. minder op dan begroot. Dit bedrag bestaat uit € 0,139 mln. verstrekte huurcompensatie en € 0,164 mln. te hoog ingeschatte huurinkomsten. 

Het grootste nadeel van € 0,406 mln. betreft een stelpost gerelateerd aan een storting in de voorziening Groot Onderhoud Overige accommodaties. In 2022 is de voorziening Groot Onderhoud grondig nagelopen met dit nadeel als uitkomst. Daarnaast zijn de onderhoudskosten € 0,139 mln. hoger uitgevallen. 

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
48 V 42 V         90 V
 

 

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad

Terug naar navigatie - Verschillen
SPUK-IJZ
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
219 V 219 N         0  

Het Ministerie van VWS heeft voor ijsbanen en zwembaden een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) in het leven geroepen. Het doel hiervan is om ijsbanen en zwembaden financieel te compenseren zodat zij geen verlies hebben. Na beoordeling van de aanvragen heeft de gemeente € 0,219 mln.  aan steun aangevraagd bij het rijk.  De gemeente heeft vervolgens ditzelfde bedrag weer beschikt aan de betreffende exploitanten.

In de TB's is op de lasten een nadeel van € 0,219 mln.  en op de baten een voordeel van € 0,219 mln.  gemeld.

 

Sportakkoord
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    39 V         39 V

Het rijk heeft de maximale bijdrage voor het Sportakkoord halverwege 2022 met € 53.000 opgehoogd. Deze middelen mochten in 2022 en 2023 worden ingezet. Omdat de besteding in 2023 plaatsvindt is ook de rijksvergoeding overgeheveld naar 2023.

Naast de rijksbijdragen is er ook een gemeentelijke bijdrage voor het Sportakkoord. Van de gemeentelijk bijdrage is € 39.000 niet uitgegeven.

In het TB is op de lasten een nadeel van € 53.000 en op de baten een voordeel van € 53.000 gemeld.

 

Investeringsimpuls amateurverenigingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    301 V 301 N     0  

De investeringsimpuls amateurverenigingen is bedoeld om verenigingen te ondersteunen bij het doen van investeringen in gebouwen of duurzame goederen. Verenigingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Verwacht werd dat door de aanpassing van de verordening meer verenigingen gebruik gaan maken van de investeringsimpuls en voor hogere bedragen. De aanpassing is uiteindelijk pas in januari 2023 door de raad vastgesteld. Op grond van onderzoek is € 402.500 begroot om tegemoet te komen aan toekomstige investeringswensen. In 2022 is daadwerkelijk € 99.000 aangevraagd.  

Het resterende deel blijft in de reserve Investeringsimpuls amateurverenigingen zitten en blijft zo beschikbaar voor toekomstige investeringen.

 

Corona noodsteun
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    33 N         33 N
Er is onder deze doelstelling voor € 33.000 aan noodsteun uitgegeven. De melding in de TB's is opgenomen onder doelstelling 4.1.

 

Nationaal programma onderwijs (NPO)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
0   0           0  

Binnen het programma Vrije tijd zijn tijdelijke extra middelen opgenomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn ingezet voor het terugdringen van corona achterstanden. Op het gebied van sport vonden tijdelijk extra activiteiten en inzet plaats van combinatiefunctionarissen gericht op sportactiviteiten op en rondom (speciaal) onderwijs. Aanvullend zijn middelen beschikbaar gesteld voor natuur- en milieueducatie op scholen en de Stadsboerderij. Tot slot waren middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een tweetal coördinatoren die binnen- en buitenschoolse activiteiten in de vrijetijdssector inzichtelijk en zichtbaar maken voor gebruikers (docenten, ouders en jeugd). 

De rijksvergoedingen zijn verantwoord in doelstelling 1.1 van programma 1. In de TB's was op de lasten een nadeel van € 0,127 mln.  en op de baten een voordeel van € 0,127 mln.  gemeld.

 

Leefstijlinterventies
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
111 V 111 N         0 V

In 2021 heeft het rijk budget beschikbaar gesteld voor een ‘Samenhangend steunpakket voor sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ om de achterstanden als gevolg van COVID-19 in te halen. Met toestemming van het rijk is dit budget in 2022 ingezet door tijdelijk twee extra combinatiefunctionarissen sport in te zetten. Ten opzichte van de melding blijft er € 25.000 over en deze terugbetaling aan het rijk is verwerkt in de jaarrekening.

In de TB's is op de lasten een nadeel van € 0,135 mln.  en op de baten een voordeel van € 0,135 mln.  gemeld.

 

Evenementen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    65 N         65 N

Op het evenementenbudget van € 0,269 mln.  is een nadeel van € 65.000 ontstaan. Dit heeft verschillende oorzaken:

 • Omdat een groot aantal evenementen in de afgelopen twee  jaren door COVID-19 niet door konden gaan, zijn in 2022 meer subsidieaanvragen gehonoreerd.
 • Organisatiekosten zijn aanzienlijk gestegen en hiervoor is compensatie verstrekt.
 • Er zijn extra uitkeringen verstrekt om het doorgaan van beeldbepalende evenementen te garanderen. In TB2 is een nadeel van € 75.000 gemeld.

 

Grand Départ (start Tour de France)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
  V 60 V 60 N     0  

Voor de Grand Départ Rotterdam in 2024 of 2025 is € 0,2 mln.  (in 2022 € 60.000, in 2023 € 0,1 mln.  en in 2024 € 40.000) beschikbaar gesteld uit de reserve Fonds Zoetermeer 2040. Het bid voor 2024 van Rotterdam is niet gehonoreerd maar voor 2025 is de stad nog in de race.  In 2022 zijn daarom geen kosten gemaakt.

In TB2 is dit gemeld.

 

60 jaar groeistad Zoetermeer
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    40 V 40 N     0  

Voor 2022 is € 0,2 mln.  beschikbaar gesteld uit de reserve Fonds Zoetermeer 2040 voor activiteiten rond 'Zoetermeer 60 jaar groeikern'. Een aantal activiteiten die georganiseerd worden in het kader van Zoetermeer 60 jaar New Town vindt begin 2023 plaats. Om die reden is in 2022 € 0,159 mln.  besteed en is er in 2022 nog een onbenut, maar bestemd, budget van € 40.000. Hier staat een even hoog nadeel tegenover in de reserve Fonds Zoetermeer 2040.

 

Overige
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
55 V 45 V         100 V
 

 

Programma 5 Veiligheid

Financieel overzicht Programma 5

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Programma 5 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -16.130 -17.199 -17.268 -68 -297
Baten 209 780 922 142 50
Onttrekkingen 0 300 300 0 0

Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Terug naar navigatie - Verschillen
Handhaving
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    225 V         225 V

Het voordeel van € 0,225 mln. op de loonkosten in programma 5 is te verklaren door een toename van de formatieruimte per 1 juli 2022, wat niet eenvoudig bleek in te vullen door de krapte op de arbeidsmarkt. Gelijktijdig heeft een aantal collega’s een andere uitdaging gevonden, zowel binnen als buiten de gemeente.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
60 N 70 V         10 V
 

 

Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Terug naar navigatie - Verschillen

 Handhavingsjuristen

Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    200 N         200 N
Mede als gevolg van Corona blijft het aantal taken van de handhavingsjuristen hoog, zoals de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet) en het vertalen van de die landelijke regels naar de Zoetermeerse (en regionale) context. Dus hoe gaan we in onze regio om met (grote)evenementen en zorgen we ervoor dat deze veilig kunnen verlopen. Daarnaast is al enkele jaren sprake van een autonome toename van de werkzaamheden binnen dit werkdomein, onder meer door toegenomen bestuurlijke rapportages ten aanzien van hennepteelt. In TB2 was al een nadeel gemeld van € 0,3 mln.

 

Coronatoegangsbewijzen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
160 V 160 N         0  

De eindafrekening over 2021 van € 0,16 mln. terug te betalen subsidie voor coronatoegangsbewijzen heeft in 2022 plaatsgevonden. Hiervoor was in 2021 een nog te betalen balanspost opgenomen. 

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
42 V 30 V         72 V
 

 

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Financieel overzicht Programma 6

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Programma 6 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -15.879 -16.509 -15.781 729 245
Baten 8.163 8.220 6.265 -1.955 -3.500

Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid

Terug naar navigatie - Verschillen
Voorbereidingskosten Omgevingswet
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    211 V         211 V
Het Rijk heeft de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2022 uitgesteld. De nieuwe datum wordt 1 januari 2024. Door het later beschikbaar komen van de vereisten en specificaties is een deel van de noodzakelijke werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Deze verschuiven mee in de tijd. Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2022 € 0,4 mln. beschikbaar gesteld. Bij TB2 is een verwacht voordeel gemeld van € 0,2 mln. Het gerealiseerde voordeel  is  € 0,2 mln.

 

Leges Omgevingsvergunningen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
3.083 N             3.083 N

Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges in rekening gebracht, waarvoor in de begroting een raming van € 6,9 mln. is opgenomen. De werkelijke legesinkomsten zijn uitgekomen op € 3,8 mln. Een verschil van €3,1 mln. Bij de TB's is al een nadeel gemeld van € 3,5 mln. Ten opzichte van de meldingen bij de TB's is er € 0,7 mln. extra leges binnen gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat vergunningen eerder verleend zijn.

 

Wabo en toezicht
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    150 V         150 V

Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden vergunningverleners, toezichthouders en juristen ingezet.  In 2022 was er een voordeel van € 0,2 mln. in verband met lagere kosten voor personele inzet dan begroot. Bij TB1 is dit  al gemeld.  

 

Leges persoondocumenten, huwelijken en naturalisaties
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
417 V 296 N         121 V
Door toename van met name het aantal aanvragen persoonsdocumenten en aantal naturalisaties zijn de legesinkomsten 32% hoger dan aanvankelijk geraamd. De toename komt doordat bewoners door COVID-19 hun persoonsdocument later hebben vervangen  en door nieuwe aanvragen die voortvloeien uit de toegenomen vluchtelingeninstroom. Na aftrek van de afdrachten aan het Rijk en overige kosten is het resultaat € 0,1 mln. positief.

 

Verkiezingen (COVID-19)
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    269 N         269 N
Bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum afval- en grondstoffenbeleidsplan is vanwege corona de mogelijkheid geweest tot 'vroegstemmen' op 14 en 15 maart 2022. De inrichting en bemensing van de stembureaus op deze dagen en de extra maatregelen die zijn getroffen (hygiënemiddelen, 1,5 meter etc.) leiden tot een extra kostenpost van € 0,3 mln. In TB2 werd uitgegaan van een overschrijding van € 0,2 mln.

 

Dienstverlening
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
   

208

V        

208

V

Voor de verbetering van de dienstverlening - in de vorm van digitaal contact met inwoners en organisaties - is een eenmalig budget van € 0,3 mln. beschikbaar gesteld (raadsbesluit 0637763526 Impulsbudget dienstverlening in kader corona). De werkzaamheden zijn gestart. De afronding hiervan is in 2023 gepland. Daarom is € 0,2 mln. niet ingezet in 2022. Het verzoek is dan ook dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2023. Dit is gemeld in TB2. 

 

Inhuurkrachten en eigen personeel Publiekplein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
19 V 134 V         153 V
Vanwege ziekte, opschoningswerkzaamheden en kwaliteitsverbetering is extra personeel ingehuurd om achterstand in werkzaamheden te minimaliseren. Dit is gemeld in TB1.  Anderzijds ontstaat een voordeel door verloop van personeel, uitkering vanwege ziekte en zwangerschap en is vanuit het Rijk loonkostensubsidie ontvangen in het kader van de Participatiewet. Dit geeft totaal een voordeel van circa € 0,2 mln.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
21 N 65 V         44 V
 

 

Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie

Terug naar navigatie - Verschillen
Griffie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
45 V   275 V            320 V  

Het voordeel  van € 45.000 bij de inkomsten betreft een detacheringsvergoeding voor griffiepersoneel en een bijdrage van de gemeente Voorschoten aan het onderzoek voor de Regionale Energiestrategie (RES). 

Het voordeel van € 0,275 mln. komt omdat er minder gebruik is gemaakt van de wettelijke vergoedingen en rechtspositieregelingen voor raadsleden. Daarnaast hebben COVID-19 en het verkiezingsjaar ook invloed gehad op de inzet van de beschikbare middelen voor onder andere opleidingen en overige raadsactiviteiten. 

 

Tijdelijke vervanging wethouder 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    39 N           39 N  
Vanwege de afwezigheid van een wethouder door ziekte is ervoor gekozen om deze tijdelijk te vervangen. De werkelijke kosten voor de tijdelijke vervanging in 2022 zijn € 39.000. In TB2 was er een nadeel van € 47.000 gemeld.

 

Wethouderspensioenen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
668 V   133 V           801 V
Op grond van de Wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is een voorziening getroffen voor de pensioenverplichtingen aan wethouders. 
Jaarlijks wordt op basis van de nieuwe herijkte renteberekening een bedrag gestort in of onttrokken uit deze voorziening. Dit bedrag is zichtbaar in de exploitatie.  Een rentedaling betekent dat de voorziening aangevuld moet worden en een rentestijging betekent normaal gesproken een vrijval uit de voorziening ten gunste van de exploitatie. Door het stijgen van de rente in 2022 is op de uitgaven een voordeel van € 0,133 mln. behaald en op de inkomsten een voordeel van € 0,668 mln.   

 

Potje van de raad
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
     111 V           111 V
Op het potje van de raad is geen beroep gedaan. Hierdoor is er in 2022 een voordeel van € 0,111 mln.

 

Potje van het college
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
     70 V           70 V
In het collegeprogramma is een potje van het college ingesteld. Dit potje bedraagt € 70.000. Ook hier is geen beroep op gedaan.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    -25 N         -25 N
 

 

Programma 7 Inrichting van de stad

Financieel overzicht Programma 7

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Programma 7 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -23.677 -29.564 -22.717 6.848 91
Baten 29.294 28.675 22.173 -6.502 916
Toevoegingen -9.948 -9.002 -5.802 3.200 600
Onttrekkingen 1.425 6.593 4.253 -2.340 -1.612

Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Terug naar navigatie - Verschillen
Woonwagenhuisvesting 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    380 V         380 V
Voor de herinrichting van de buitenruimte van woonwagenlocaties is een voordeel van € 0,380 mln. opgetreden. Dit is veroorzaakt omdat de uitvoering van de werkzaamheden is opgeschort nadat asbest op en in de grond is aangetroffen. De omvang van de asbest moet eerst worden geïnventariseerd en gesaneerd voordat de aannemer weer kan beginnen met de herinrichting. Het budget is € 0,412 mln. In TB2 is een voordeel gemeld van € 0,150 mln. 

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
27 V 76 V         103 V
 

 

Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Terug naar navigatie - Verschillen
Grondexploitaties
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
7.168 N 5.198 V 153 V 3.082 V 1.265 V

Voor de uitvoering van het Grondbeleid is ca. € 25 mln. aan lasten en baten in de Programmabegroting opgenomen. Het Grondbeleid wordt gevoerd om een programma (woningen, kantoren, voorzieningen en bedrijfsterreinen) te realiseren. De uitgangspunten hierbij zijn het rijks-, provinciale en regionale beleid en de gemeentelijke visie op het toekomstige ruimtelijk beleid. In de Nota Grondbeleid zijn de kaders en uitgangspunten weergegeven voor het grondbeleid van de gemeente.

Er is een relatie tussen de lasten, baten, mutaties in reserves en boekwaarde van de verschillende grondexploitaties (en faciliterend grondbeleid) op de balans. Het resultaat van de grondbedrijf functie is per saldo via een mutatie in de voorraad neutraal verwerkt, zodat de ontstane afwijkingen in de regel geen invloed hebben op het rekeningresultaat van de gemeente. Ook is er (jaarlijks) sprake van faseringsverschillen. De redenen zijn vaak divers en zijn vaak exogeen van aard. Met projectontwikkelaars is bijvoorbeeld een afnamecontract afgesloten, maar het tempo van de afname en daarmee de opbrengsten wordt door de ontwikkelaars zelf bepaald. Het effect van de faseringsverschillen is verwerkt in het Meerjarenperspectief Grondbeleid (MPG).

Het MPG bevat naast informatie over de voortgang, ook een actualisatie van de grondexploitaties, de resultaatprognoses en de risico’s. In het MPG is het effect van de werkelijke voortgang meegenomen. Het resultaat van deze actualisatie is verwerkt in de jaarrekening en komt tot uitdrukking in mutaties in reserves en de winstafdrachten en het al dan niet vrijvallen van (een deel) van voorzieningen en reserves. De verwerking van het resultaat is vastgesteld in de Nota Grondbeleid en gaat via vastgestelde stappen: in eerste instantie voor 50% toegevoegd aan de reserve Financiële Positie Grondbedrijf en voor 50% aan de reserve RIF. Vervolgens wordt de maximale omvang van de reserve Financiële Positie Grondbedrijf en de risicoreserve bepaald aan de hand van de benodigde weerstandscapaciteit. Het surplus wordt afgeroomd naar de reserve RIF. In de paragraaf Grondbeleid is een inhoudelijke toelichting opgenomen op de uitvoering van het grondbeleid.

Het voordelig resultaat van € 1,26 mln. ontstaat doordat er ook vennootschapsbelasting (Vpb) over het voordelige resultaat moet worden afgedragen aan het Rijk. Hier staat een nadeel van € 1,26 mln. tegenover. Dit is verantwoord bij het afzonderlijke onderdeel Vpb.

Baten
Het nadeel op de baten € 7,2 mln. bestaat uit hogere grondopbrengsten van ca. € 2,2 mln. (voordeel, faseringsverschil) en een hogere mutatie in de voorraad onderhanden werken van ca. € 10,1 mln. (nadeel). De hogere opbrengsten zijn ontstaan bij Dwarstocht. Het verschil met de raming komt voornamelijk doordat de verkochte grond voor Cadenza 2, Engelandlaan 140 en de Van Leeuwenhoeklaan later wordt geleverd dan verwacht.  De hogere mutatie onderhanden werken houdt verband met lagere lasten. Daarnaast is door vrijval bij de voorziening Nadelige complexen Grondbedrijf en de voorziening Verplichtingen afgesloten grondexploitaties  een totaal voordeel gerealiseerd van € 0,7 mln.. 

Lasten
Het voordeel op de lasten van € 5,2 mln. ontstaat doordat begrote werkzaamheden voor bouw- en woonrijpmaken doorschuiven naar een volgend boekjaar.  Het faseringsverschil bij het bouw- en woonrijpmaken is onder meer ontstaan in de grondexploitatie Oosterheem en Van Leeuwenhoeklaan. 

Voor de grondexploitatie Herstructurering Palenstein is in TB2 een nadeel gemeld van € 0,6 mln. door hogere voorbereidings- en uitvoeringskosten. De kosten zijn uiteindelijk € 0,9 mln. hoger uitgevallen. Daar tegenover staan lagere kosten voor het woonrijpmaken die doorschuiven naar 2023 (€ 0,5 mln.). Per saldo komt het nadeel voor Palenstein uit op € 0,4 mln.

Onttrekkingen reserves
De reserve Financiële positie Grondbedrijf en reserve risico's Ontwikkelimgsbedrijf worden elk jaar herijkt op basis van een herziening van grondexploitaties. De herijking heeft geleid tot een afroming van de reserve FiPo van € 0,40 mln. en van de reserve risico's Ontwikkelingsbedrijf van € 0,57 mln. Begroot was € 0,84 mln. Met enkele geringe onttrekkingen uit de risicoreserve is er een totaalvoordeel van € 0,15 mln. gerealiseerd.

Toevoeging en reserves

Op basis van het grondbeleid komt het resultaat van de grondexploitaties (de winstneming) voor 50% ten gunste van de reserve Versterking financiële positie Grondbedrijf (FiPo) en voor 50% ten gunste van de reserve investeringsfonds 2030 (Rif). De toevoegingen voor de reserve FiPo en Rif zijn € 3,1 mln. lager dan begroot (voordeel).  Dit komt omdat de winstneming wordt gebaseerd op de voortgang van het project en daar is achterstand bij het bouw- en woonrijpmaken. 

 

Gemeentelijke eigendommen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
505 V 426 N         79 V

De gemeente heeft grond in haar bezit en voor de exploitatie (regulier beheer, advisering en begeleiding verkopen) is een budget opgenomen van ca. € 0,9 mln. aan uitgaven en ca. € 1,9 mln. aan inkomsten.

Dit jaar zijn extra inkomsten gerealiseerd door incidentele grondverkopen (+ € 0,179 mln.) en de eenmalige bijdrage van het verlengingscontract van de verhuur van het benzineverkooppunt aan de Zuidweg 9 (+ € 0,600 mln.). Maar er zijn wederom ook lagere inkomsten uit huren en pachten gerealiseerd (-/- € 0,268 mln.). Dit geeft per saldo een voordeel van € 0,505 mln. In TB2 is een totaalmelding gedaan van € 1,0 mln. aan extra inkomsten. Het verschil ten opzichte van TB2 is ontstaan door vertraging in de gedeeltelijk aankoop en verkoop van kavels aan de Kelvinstraat (gelegen in het Kwadrant deelgebied D). 

Vanwege vacatures zijn meer medewerkers ingehuurd en is een trainee aangesteld waardoor het personeelsbudget dit jaar met € 0,200 mln. eenmalig is overschreden. In TB2 is een melding gedaan van € 0,100 mln. aan extra lasten. Ook heeft meer (achterstallig) onderhoud plaatsgevonden aan groenstroken en enkele panden (-/- € 60.000) en is een stuk grond nog achteraf afgewaardeerd vanwege gedeeltelijke verkoop in 2021 (-/- € 86.000).

 

Landtunnel
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    31 V 31 N     0  
Op het vooronderzoek naar de aanleg van een overkapping van de Afrikaweg is een voordeel ontstaan van € 31.000. Hier staat een even grote nadelige onttrekking reserve tegenover. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Het budget was € 80.000.

 

Bouw- en woonrijp maken Engelandlaan
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    80 V         80 V

Voor de aanvullende kosten van het bouw- en woonrijp maken van het woningversnellingsproject Engelandlaan 270 is een voordeel behaald van € 80.000. De sloop- en bouwfase kan pas starten na vaststelling van het bestemmingsplan en is verschoven in de tijd. Begroot was € 80.000.

 

Strategische Agenda Zoetermeer 2040/schaalsprong
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.598 V

1.598

N     0  

Op de uitvoering van de Strategische Agenda Zoetermeer 2040/schaalsprong is een voordeel van € 1,598 mln. Hier staat een even grote nadelige onttrekking reserve tegenover. De onderbesteding is als volgt ontstaan:

Regie, voorbereiding en samenhang/investeringsagenda  voordeel € 0,361 mln.
Op regie, voorbereiding en samenhang/investeringsagenda is een voordeel van € 0,261 mln. en op de investeringsagenda € 0,100 mln. Dit voordeel ontstaat doordat:

 • Er minder externe inzet en ondersteuning nodig is dan voorzien
 • Het budget voor kleine uitgaven niet is besteed
 • De derde staat van Zoetermeer in 2023 wordt opgemaakt
 • De voorbereiding op het maken van een investeringsagenda is verschoven in de tijd 
 • De Ruimtelijke Strategie 2040 is eind 2022 opgestart

Begroot was € 0,8 mln. In TB2 was een voordeel gemeld van € 0,275 mln.

Relatienetwerk/investeren in stad voordeel € 0,412 mln.
Op relatienetwerk/investeren in stad is een voordeel van € 0,412 mln. Dit is ontstaan doordat:

 • De samenwerking met de Haagse Hogeschool nog is niet gerealiseerd en beperkt is gebleven tot adviezen met betrekking tot voorstellen voor het Fonds Zoetermeer 2040.
 • Het stadsfestival in 2023 wordt gehouden als één van de pijlers van 60 jaar New Town, zoals aangegeven in het memo ’60 jaar New Town Zoetermeer’. 

Begroot was € 0,5 mln. In TB2 was een voordeel gemeld van € 0,4 mln.

Woningbouwprogrammering voordeel € 0,212 mln.
Op de woningbouwprogrammering is een voordeel ontstaan van € 0,225 mln. Dit is ontstaan omdat de vacature van woningbouwregisseur later is ingevuld dan voorzien (in mei 2022) en omdat het niet is gelukt om de vacature  van de  programmamanager Woningbouw als Aanjager voor een Sociaaleconomisch Krachtige Stad in te vullen. Begroot was € 0,3 mln. In TB2 was een voordeel gemeld van € 0,115 mln.

Bestemmingsplannen en overige onderzoeken voordeel € 0,118 mln.
Op bestemmingsplannen en overige onderzoeken is een voordeel ontstaan van € 0,118. mln. Dit is ontstaan omdat de uitgezette opdrachten voor bijvoorbeeld cultuurhistorische verkenningen in de wijken en het soortenmanagementplan (flora en fauna) niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. De verplichtingen zijn over gezet naar 2023.  Begroot was € 0,177 mln.

Wijkverkenning en ontwikkeling Meerzicht voordeel € 50.000
Op de wijkverkenning en ontwikkeling Meerzicht is een voordeel van € 50.000. Dit is ontstaan doordat de uit te voeren werkzaamheden voor de aanpassing van de openbare ruimte in relatie tot winkelcentrum en de overeenkomst met de eigenaren nog niet zijn afgerond. Begroot was € 0,452 mln. 

Gebiedsvisie van Tuyllpark voordeel € 81.000
Op de gebiedsvisie van Tuyllpark is een voordeel van € 81.000 ontstaan vanwege vertraging bij het vaststellen van het participatietraject. De vertraging is gemeld in Raadsmemo 'Verdaging motie 2106-61: Visie Van Tuyllpark en Plan Plas van Poot in samenhang' van 13 december 2022. Zie ook programma 1 vertraging strategie werklocaties. Begroot is € 0,160 mln.

Gemeentelijke inzet versnelling 700 woningen/ Nieuwe Initiatieven voordeel € 0,350 mln.
Op de gemeentelijke inzet versnelling 700 woningen/ Nieuwe Initiatieven is een voordeel van € 350.000. Met raadsmemo’s van 23 december 2021 en 6 mei 2022 over de prioritering van projecten is aangegeven dat er net voldoende capaciteit is om de huidige projecten uit te voeren en er slechts beperkt capaciteit beschikbaar is om nieuwe initiatieven op te pakken. De krapte op de arbeidsmarkt (inclusief verloop van het eigen personeel) en onvoorziene omstandigheden zoals het beroep op personeel vanwege de Oekraïnecrisis en de aanpak van de Mandelabrug hebben dit knelpunt vergroot. Het budget was ca. € 0,8 mln. In TB2 was een voordeel gemeld van € 0,250 mln.

 

Markt 10
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    488 N         488 N
De (oude) voorbereidingskosten voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage voor Markt 10 zijn afgeboekt en dit geeft een nadeel van € 0,488 mln. Op 27 mei 2022 is een memo over het verlopen proces met een evaluatierapport naar de raad gestuurd. Onderdeel van een nieuwe start is dat de kosten die gemaakt zijn voor de evaluatie in 2022 als kosten worden genomen. Het onderzoekresultaat laat zien dat een nieuw projectteam onbevangen naar het project moet kunnen kijken en dat eerder uitgevoerde onderzoeken en verrichtingen niet als last moeten meegenomen worden naar de toekomst. In december 2022 is een nieuw voorbereidingsbudget afgegeven. In TB2 was een nadeel gemeld van € 0,485 mln.

 

Binnenstad
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    133 V 133 N     0  
 
In het programma Binnenstad is een voordeel van € 0,133 mln. gerealiseerd omdat Deelgebied 1 (Denemarkenlaan) vanwege capaciteitsgebrek nog niet is opgestart. Het budget voor het opstellen van de businesscase, de gebiedsvisie en het uitvoeren van de participatie is door een verhoogde inzet in de tweede helft van 2022 volledig benut. Daarom is het voordeel lager dan in TB2 is aangegeven. Begroot was ca. € 1,1 mln. In TB2 was een voordeel van € 0,242 mln. opgenomen. 

 

Dutch Innovation Park
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    398 V 398 N     0  
Op het programma Dutch lnnovation Park en impuls toegepast innoveren in Zoetermeer is een voordeel van € 0,398 mln. Hier staat een even grote nadelige onttrekking reserve tegenover. Het voordeel is ontstaan doordat de wervingsprocedure voor de impulsen innovatiemanager en hybride leeromgeving door krapte op de arbeidsmarkt langer heeft geduurd en de werkzaamheden daardoor in tijd verschuiven. Begroot was € 0,93 mln. In TB2 was een voordeel van € 0,33 mln. gemeld. 

 

Centraal Park-Buurtvaart
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
132 V 35 V 167 N     0  

Centraal Park voorbereiding
Op het budget van de voorbereiding Centraal Park is voordeel van € 0,167 mln. Daar staat een even grote nadelige onttrekking reserve tegenover. De voorbereiding van de ruimtelijke procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan en het afronden van een definitief ontwerp voor het totale Centraal Park is vertraagd. Dit zal in 2023 gebeuren. De besluitvorming over het Centraal Park heeft in december 2022 plaatsgevonden en de uitvoering geschiedt over meerdere jaren en heeft een totaalbudget van ca. € 10 mln, € 0,167 mln. wordt ingezet voor de uitwerking van het park. 

Centraal Park Buurtvaart
Op het project Buurtvaart zijn er € 0,132 mln. extra uitgaven gedaan waar ook € 0,132 mln. aan extra inkomsten tegenover staan. De gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland hebben bij de aanleg van het wandelpad Dorpsstraat-Wilhelminapark en de dijkverhoging van de buurtvaart samengewerkt. De gemeente heeft de regie over het werk gevoerd. Het hoogheemraadschap heeft financieel bijgedragen. Het wandelpad maakt onderdeel uit van het project Centraal Park en is in overeenstemming  eerder aangelegd dan de rest van het project. De afwijking was in TB2 opgenomen.

 

Wijkplan Palenstein
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
6 V 81 V 87 N     0  

Op het wijkplan Palenstein is een voordeel van € 81.000. Hier staat een even grote nadelige onttrekking reserve tegenover. De besteding van het budget over de jaren geschiedt in relatie tot de voortgang van de realisatie van het programma Palenstein en wordt gedekt vanuit de brede bestemmingsreserve. In 2022 zijn net als voorgaande jaren een aantal activiteiten niet of niet volledig uitgevoerd, waaronder het vieren van mijlpalen met de bewoners, activiteiten rondom het nieuwe winkelcentrum en bijdragen in speelvoorzieningen. Begroot was € 99.000.

 

Kapitaallasten Upgrade stadshart e.a.
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    121 V         121 V
Op de kapitaallasten upgrade van het Stadshart (2e deel) is een voordeel van € 64.000. Dit komt omdat over de upgrade rondom de passage nog geen besluit is genomen. De reservering voor de kapitaallasten 2022 valt vrij. Dit is in TB1 gemeld. De overige kapitaalasten hebben een voordeel van € 57.000. Hiervan is € 9.000 gemeld in TB1.

 

Entree beeldende kunst
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    118 N     118 V 0  
De storting in de reserve beeldende kunst heeft vanwege een achterstand in de uitvoering van het programma Entree nog niet plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel van € 0,118 mln. De achterstand is ontstaan doordat de bestemmingsplanprocedure (o.a. bij de milieueffectrapportage) langer duurt dan verwacht. Hier staat een even groot nadeel tegenover.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
33 V 76 V 24 N     85 V
 

 

Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte

Terug naar navigatie - Verschillen
Ruimtelijk beleid
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    79 V         79 V
Op ruimtelijk beleid is een voordeel van € 79.000. Dit komt door ziekte en inzet van medewerkers op projecten. Begroot was € 2,3 mln.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
30 N 61 V         31 V
 

 

Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Verschillen
Verkeer
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    93 N         93 N
Op de inzet van verkeerskundigen is een nadeel van € 93.000. Het nadeel is ontstaan doordat de vacatures tijdelijk zijn vervuld met ingehuurde medewerkers. De vacatures zijn eind 2022 nog niet allemaal vervuld. Begroot was € 0,7 mln. In TB2 was een nadeel van € 0,13 mln. gemeld. 

 

OV schaalsprong
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    55 V 55 N     0  
Op de voorbereiding Schaalsprong openbaar vervoer is een voordeel van € 55.000. De jaarschijf 2022 is geen zelfstandig onderdeel, de voorbereidingstermijn van dit project is lang en om zowel een resultaat te halen als draagvlak bij het Rijk te houden is blijvende inzet noodzakelijk. Voor een mogelijke metroverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam worden de mogelijkheden voor een andere fasering in de tijd en de financiering onderzocht. Ook zijn er lobbyactiviteiten uitgevoerd. Begroot was € 0,169 mln.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
27 V 53 V         80 V
 

 

Doelstelling 7.5 Overige

Terug naar navigatie - Verschillen
Personeel-langdurige ziekte en boventalligen 
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    431 N         431 N
Op personeel is een nadeel van € 0,431 mln. Dit wordt veroorzaakt door bovenformatief personeel en door een hoger ziekteverzuim, waardoor deze personeelskosten niet naar projecten konden worden doorbelast. De kosten voor bovenformatief personeel is in 2022 door pensionering beëindigd. Begroot was € 14 mln. In TB2 was een nadeel van € 0,415 mln. gemeld.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
33 N 52 N         85 N
 

 

Overhead

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Overhead Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -40.958 -43.212 -42.106 1.106 -734
Baten 238 1.137 764 -373 0
Toevoegingen -290 -290 -290 0 0
Onttrekkingen 112 252 92 -160 0
Terug naar navigatie - Verschillen

 

Informatisering & Automatisering (1): Bedrijfsvoering
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo

6

V 365 V         371 V

Het resultaat van Informatisering en Automatisering bedraagt € 0,4 mln. positief. Hiervan heeft een bedrag van € 0,3 mln. betrekking op personele lasten en € 0,1 mln. op materiële lasten. Het jaarbudget voor Informatisering en Automatisering bedraagt circa € 11 mln. 

Het voordeel op personeel wordt veroorzaakt door vervroegde uitdiensttreding van een aantal medewerkers en door lagere inhuur vanwege niet of latere invulling van de tijdelijke vacatures. Bij de materiële lasten is het voordeel het gevolg van aanpassing van de externe internetverbindingen en door uitleveringsproblemen bij de leverancier van telefoons. 

 

Informatisering & Automatisering (2): Corona-gerelateerde kosten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    147 N         147 N

Om thuiswerken te faciliteren is € 0,1 mln. extra uitgegeven aan beeldschermen, headsets, en dockingstations, en servicedeskcapaciteit. Dit is gemeld in TB2.

 

Juridische & bestuurszaken en Inkoop (1):  Extra inzet juridisch personeel en onderzoekskosten
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
113  V  194 N           81 N  

De gemeente heeft extra personele capaciteit ingezet voor de afhandeling van het referendum, begeleiding extern onderzoek, aanbestedingen en tijdrovende bezwaarzaken. Het nadeel is gemeld in TB1. 
Hier tegenover staan meer inkomsten door de hoge hoeveelheid aanbestedingen van inkoopkracht Zuid-Holland. 

 

Juridische & bestuurszaken en Inkoop (2): Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Zoetermeer 2040
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    160 160 N       0  

In voorstel 2022-000318 2 Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Zoetermeer 2040 is in 2022 € 0,2 mln.  en in 2023 t/m 2024 € 0,2 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het benaderen van inwoners via een communicatiecampagne. Inwoners en organisaties krijgen daarbij de mogelijkheid om ideeën en initiatieven aan te dragen.

De regeling dient vastgesteld te worden in een verordening voordat de middelen daadwerkelijk worden uitgegeven. In 2022 is gewerkt aan deze verordening. Om die reden is het beschikbare budget niet ingezet. Hierdoor is in 2022 een voordeel van € 0,2 mln. ontstaan. Hier staat een lagere onttrekking tegenover vanuit het reservefonds Zoetermeer 2040. Voor de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Zoetermeer 2040 komt een voorstel tot herfasering.

 

Communicatie
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
635 N 457 V         178 N

Het resultaat van Communicatie bedraagt € 0,2 mln. negatief. Hiervan is  € 0,2 mln. (voordeel) het gevolg van het niet organiseren van een personeelsfeest, € 0,2 mln. (nadeel) heeft betrekking op personele lasten en € 0,1 mln. (nadeel) is gerelateerd aan Citymarketing.  Het jaarbudget voor Communicatie bedraagt € 4,1 mln.

Personeelsfeest
Door de nog geldende COVID-19 maatregelen is het niet gelukt om de organisatie rond te krijgen. Hiervoor komt een voorstel tot budgetoverheveling.  In TB2 is dit gemeld.

Personeelskosten
Er zijn extra personele/inhuur kosten gemaakt (€ 0,2 mln.) op het gebied van communicatie vanwege flexibiliteit en piekbelasting, boventalligheid en specialistische kennis.

Daarnaast is in de begroting ten onrechte een baat opgenomen voor de doorbelasting van de uren van de communicatieadviseurs die zij besteden aan interne projecten.  Deze doorbelasting moet volgens de BBV een negatieve last zijn en dit is op die manier in de realisatiecijfers verwerkt. Dit is de reden dat de begrote baat niet is gerealiseerd en de lasten positief zijn uitgevallen.

Citymarketing
Voor het evalueren en vernieuwen van het  evenementenbeleid is voor € 0,1 mln. extra personeel ingezet. In TB2 is dit al gemeld.

  

Personeel en Organisatie (1): Bedrijfsvoering
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
19 V 716 N         697 N

Het resultaat van Personeel en Organisatie bedraagt € 0,7 mln. negatief. Hiervan is  € 0,1 mln. (nadeel) het gevolg van extra inzet op werving en selectie, € 0,1 mln. (voordeel) heeft betrekking op lagere reiskosten woon-werkverkeer, € 0,6 mln. (nadeel) is het gevolg van eindheffing voor de Werkkostenregeling en € 0,1 mln. nadeel als gevolg van de ongeplande inzet van een projectleider hybride werken. Het jaarbudget voor Personeel en Organisatie bedraagt € 5.2 mln.

Professionalisering en impuls werving en selectie
De krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat wij meer aandacht hebben voor arbeidsmarktcommunicatie/ werving & selectie. Het nadeel bedraagt € 0,1 mln. Bij TB1 is een nadeel gemeld van € 0,2 mln.

Reiskosten woon-werkverkeer
Er is meer thuisgewerkt dan verwacht. Het nadeel bedraagt € 0,2 mln. Bij de TB's en de waterstanden is een voordeel gemeld van € 0,1 mln. 

Werkkostenregeling
Omdat de gemeente de vrije ruimte van de Werkkostenregeling heeft overschreden betaalt de gemeente over 2022 € 0,6 mln. eindheffing. Deze meeruitgaven komen onder andere door eenmalige vergoedingen aan medewerkers en inhalen van jubileumvieringen uit de COVID-19-periode.  Bij TB2 en de waterstanden is een nadeel van € 0,7 mln. gemeld. 

Praktische maatregelen kantoor en thuiswerken
Voor het schrijven van een projectplan hybride werken zijn personele kosten (€ 74.000) gemaakt, met name voor de projectleider. Het nadeel is bij TB2 gemeld.

Bedrijfsvoering
Voor dit onderdeel bedraagt het nadeel (lasten) € 43.000 door extra benodigde personele inzet bij organisatieontwikkeling en frictiekosten door boventalligheid.  Dit nadeel valt mee, omdat binnen hetzelfde product een voordeel is van € 0,1 mln. op het impulsbudget participatiebanen. De financiële dekking voor de participatiebanen vindt voornamelijk plaats via de loonbudgetten op de diverse programma's. 

 

Personeel en Organisatie (2): Flankerend beleid
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    505 V         505 V

Voor het realiseren van maatregelen eenmalige lasten die samenhangen met Ombuigen en Vernieuwen is eenmalig budget beschikbaar om aanloopkosten waar nodig af te dekken. In 2022 zijn hiervoor minder aanvragen gedaan dan verwacht, waardoor € 0,5 mln. van het beschikbare budget voor 2022 van € 0,9 mln. niet is gebruikt. In TB2 was het verwachte voordeel nog € 0,4 mln. Hiervoor komt een voorstel tot budgetoverheveling zodat het uitvoeren van de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen maximaal wordt gestimuleerd.

 

Personeel en Organisatie (3): Voorziening bovenwettelijk spaarverlof
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    72 N         72 N

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Bovenwettelijke vakantie-uren die worden gebruikt voor verlofsparen, verjaren niet.

Bij verlofsparen is er sprake van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen. Hiervoor moet volgens het BBV een voorziening worden gevormd. De storting in de voorziening bedraagt € 72.000, bestaande uit 1.238 uur. In de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. De storting levert dus een nadeel op van € 72.000

 

Financiën en Control
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
108 V   1.103         1.211 V

Het resultaat van Financiën en Control bedraagt € 1,2 mln. positief. Hiervan is  € 0,4 mln. (voordeel) het gevolg van een onderschrijding op formatiebudgetten, € 0,6 mln. (voordeel) heeft betrekking op een teruggave omzetbelasting 2020 en tot slot is er een afwijking van € 0,2 mln. (voordeel) op de stelpost overhead. Het jaarbudget voor Financiën en Control bedraagt € 5,6 mln.

Bedrijfsvoering
De belangrijkste oorzaak van het voordeel is de lange doorlooptijd voor het invullen van vacatures. Dit komt door de moeizame arbeidsmarkt voor financiële professionals bij gemeenten, wat een knelpunt was, zeker in de Coronaperiode. Door de lagere personele bezetting hebben medewerkers ook minder gebruik kunnen maken van het budget voor opleidingen en cursussen. Daarnaast is in de begroting ten onrechte een baat opgenomen voor de doorbelasting van de uren van de projectcontrollers die zij besteden aan projecten. Bij de realisatie hebben we de notitie BBV gevolgd en vond deze doorbelasting plaats door inzet op projecttaken  via een negatieve last door te belasten naar de projecten. Dit is de reden dat de begrote baat niet is gerealiseerd en de lasten positief zijn uitgevallen.

Teruggave omzetbelasting
Na grondig onderzoek van de boekhouding 2020 is een suppletieaangifte gedaan voor de BTW.  Het gevolg is een voordeel op de baten van € 0,6 mln.

Overhead uitbreiding personeel
Bij uitbreiding van formatie reserveren we overheadbudget op een stelpost. In 2022 was € 0,2 mln. beschikbaar en hierop is geen beroep gedaan. 

 

Management & Afdelingsondersteuning

Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    115 V         115 V
Binnen het fysieke domein is een deel van de overheadfuncties vacant. Een deel van deze vacatureruimte is ontstaan door o.a. pensionering van een deel van het management en het niet kunnen invullen van (deze) vacatureruimte. Daarnaast zijn de opleidingskosten lager dan begroot. In 2022 is het voordeel € 0,1 mln. Bij TB2 was de verwachte onderschrijding € 0,3 mln.  Het voordeel is lager, omdat het aantal opleidingen hoger lag dan eerder verwacht. 

 

Algemeen (1): Niet ingevulde efficiencytaakstelling Ombuigen en Vernieuwen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    302 N           302

Van de totale efficiencytaakstelling van € 1,5 mln. is in 2022 € 0,3 mln. nog niet ingevuld. 

 

Algemeen (2): Eenmalige uitkering medewerkers CAO
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    212 N         212 N
De gemeentelijke CAO 2022 is aangepast. Medewerkers bij gemeenten hebben in december 2022 een eenmalige uitkering ontvangen. De hoogste uitkering van 750 euro is er voor de medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A). Medewerkers vanaf schaal 9 hebben 375 euro gekregen. De uitkering is bruto en naar rato van de omvang van het dienstverband. In totaal zijn deze kosten € 0,2 mln.  Bij de waterstanden is dit nadeel al gemeld. 

 

Algemeen (3): Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
16 V 43 V         59 V
Op de overige onderwerpen, zoals afdelingsoverhead sociaal domein, is het voordeel/nadeel minder dan € 0,1 miljoen.

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -5.010 -3.614 -2.987 628 1.244
Baten 266.759 267.917 309.756 41.839 25.459
Toevoegingen -1.378 -16.318 -34.691 -18.373 -47
Onttrekkingen 4.941 29.122 42.402 13.280 114
Terug naar navigatie - Verschillen
Lokale heffingen
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
1.995 V 624 N         1.371 V

Het saldo van € 1,4 mln. positief is € 0,2 mln. hoger dan gemeld bij TB1 en TB2. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Opbrengst OZB
De opbrengst OZB 2022 laat een voordeel zien van € 1,8 mln. (€ 0,1 mln. hoger dan TB2).
Het voordeel wordt verklaard door een incidenteel effect van € 1,2 mln. meeropbrengst vanwege waardeontwikkeling en € 0,6 mln. meeropbrengst deels door volume ontwikkelingen en deels vanwege actualisering/inhaalslag in de aansluiting tussen de Basisadministratie Gebouwen en de belastingadministratie.

De actualisering/inhaalslag heeft ook effect op de opbrengst in voorgaande jaren. Over de jaren tot en met 2021 zijn nog waarde-beschikkingen afgegeven en is voor ongeveer € 0,1 mln. aan aanslagen opgelegd. 

Heffen en invordering
Door ziekte en hoge werkdruk binnen het team Belastingen is extra personeel ingehuurd om de piek op te vangen en tevens de ontstane achterstand in de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken weg te werken. Daarnaast is ook extra personeel ingezet om het basisniveau van de belastingadministratie op orde te krijgen om enerzijds te voldoen aan de normen van de Waarderingskamer en anderzijds de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Verder is een extern bureau ingeschakeld om de invorderingsprocessen verder te optimaliseren. De extra personeelskosten bedragen per saldo € 0,3 mln. 

Bezwaarschriften
Het aantal bezwaarschriften is met circa 30% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Om die reden en door de al bestaande hoge werkdruk binnen het team Belastingen is extra personeel ingehuurd om de bezwaarschriften binnen de gestelde termijn af te handelen. De meerkosten hiervan bedragen € 0,2 mln. 

Bezwaren – veelal ingediend door een No Cure No Pay bureau namens belanghebbende – die (deels) gegrond worden verklaard geeft recht op vergoeding van de proceskosten. De vergoeding is dit jaar € 0,1 mln. hoger uitgevallen dan begroot.

Voor het nieuwe waarderingssysteem was eenmalig extra ondersteuning nodig, kosten € 0,1 mln.

Opbrengst Toeristenbelasting
In tegenstelling tot eerdere inschatting is het aantal overnachtingen ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld. Het loslaten van de coronamaatregelen kan een mogelijke oorzaak zijn. Het gevolg is dat de opbrengst Toeristenbelasting € 0,1 mln. hoger is dan bij TB2 werd verwacht.

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
39.365 V 3.167 N     47 N 36.191 V

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is fors hoger dan geraamd. Het rijk heeft gedurende het jaar veel middelen toegevoegd vanwege hogere uitgaven van het rijk zelf (trap op trap af), vanwege veel extra taken (waarvan de grootste de energietoeslag is) en doordat het rijk de energietoeslag voor 2023 alvast aan de gemeente heeft uitbetaald in 2022.  Bij de TB-en is al € 24 mln. gemeld. De hogere baten van ruim € 39 mln. in de algemene uitkering van het gemeentefonds bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Hoger accres vanuit miljoenennota, regeerakkoord en meicirculaire van € 15 mln,  Dit bedrag is gemeld in TB1.
 • Taakmutaties: € 17,6 mln. De gemeente heeft extra middelen ontvangen voor de uitvoering van extra taken. Hiervan is al € 6 mln. gemeld bij de TB-en. De belangrijkste taak qua omvang die de gemeente heeft uitgevoerd is het uitkeren van energietoeslag van € 1.300 voor mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum.  De uitgaven hiervoor van € 8,8 mln. staan op programma 1 verantwoord.  De uitgaven van de extra middelen voor begeleiding van statushouders staat verantwoord op programma 2 voor een bedrag van 0,2 mln.  Daarnaast heeft het rijk alvast de energietoeslag voor 2023 gedeeltelijk uitgekeerd in 2022. Dit betreft € 3,4 mln. Voor dit bedrag komt een resultaatbestemmingsvoorstel. Er is ook een aantal taken waarvoor de middelen in 2022 zijn ontvangen, maar die nog niet zijn besteed. Voor twee van deze taken komt een resultaatbestemmingsvoorstel. Het gaat om de middelen voor de arbeidsmarktregio van ruim € 0,3 mln.  en voor het klimaatakkoord van € 0,7 mln. Een deel van de middelen is in 2022 niet ingezet doordat de taken al in de begroting waren opgenomen of omdat uitvoering in 2022 niet gebeurd is.  Deze middelen komen ten gunste van het rekeningresultaat.
 • Herverdeeleffecten: € 2,6 mln. De middelen worden verdeeld op basis van maatstaven zoals inwoners, ouderen, jongeren, woonruimten, bijstandsgerechtigden,  oppervlakte en nog veel andere maatstaven. Deze maatstaven worden gedurende het jaar aangepast en vastgesteld. Hierdoor ontstaan er verschillen in de verdeling van de algemene uitkering. In 2022 gaf dit een voordeel voor Zoetermeer. Bij TB2 is € 0,4 mln. gemeld.
 • BTW-compensatiefonds: € 2,2 mln. Gemeenten kunnen een deel van de BTW die ze betalen declareren bij het BTW-compensatiefonds. Wanneer dit fonds niet volledig wordt benut wordt het restant van het fonds toegevoegd aan de algemene uitkering. Bij TB2 was al € 0,8 mln. gemeld.
 • Derving inkomsten vanwege COVID-19: € 1,8 mln. In 2021 zijn de inkomsten voor onder andere het parkeren fors lager geweest voor de gemeente vanwege COVID-19. Hiervoor is in 2022 een compensatie ontvangen van het rijk. Dit is gemeld in de TB-en.
 • Oude jaren: € 0,2 mln.

Het nadeel op de lasten van € 3,1 mln. komt door de hogere inflatie. Hiervan is € 2,8 mln. gemeld in TB2. Daarnaast is een melding gedaan in TB1 en TB2 van € 2 mln. vanwege verwachte extra uitgaven door excessieve prijsstijging voor materialen en brandstof. Hiervan is € 0,9 mln. daadwerkelijk nodig geweest voor brandstofkosten voor de voertuigen van de gemeente (€ 70.000), voor gedeeltelijke compensatie voor de aannemers die het groot onderhoud in de buitenruimte uitvoeren (€ 0,82 mln.) en voor de energiekosten van de stadsboerderij .  

De toevoeging aan de reserve betreft de storting in de reserve investeringsfonds vanwege de groei van de stad. Dit is conform de melding bij TB1.

 

 

Treasury
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
455 V 5 N     650 N 200 N

Op het onderdeel Treasury worden de rentelasten en baten verantwoord. De baten zijn € 0,5 mln. hoger dan geraamd doordat vanaf september de rente is gestegen. De middelen die de gemeente in de schatkist bij het rijk heeft staan, leveren sinds die tijd rente op.
De opbrengst op de startersleningen is € 50.000 lager dan geraamd. Er zijn meer startersleningen  vervroegd afgelost dan we verwachtten. Hiervan was € 110.000 gemeld bij TB1.
De rentelasten waren € 0,25 mln. lager dan geraamd. Het was niet nodig om geld te lenen.  Dit was bij TB1 al gemeld.
Wanneer het saldo van de betaalde en de ontvangen rente (van banken of de rijks schatkist) hoger of lager is dan begroot, dan  wordt dit verschil in de rente-egalisatiereserve gestort of onttrokken. Dit staat opgenomen in de vastgestelde Rentenota 2018. In 2022 is € 0,65 mln. gestort. Hierover staat meer toegelicht in de paragraaf financiering.
Aan de lastenkant is naast het voordeel omdat er geen extra geld geleend hoefde te worden, een ongeveer even groot nadeel te zien. Dit nadeel is de lagere doorbelasting van rentelasten aan de grondexploitaties. Aan de grondexploitaties is 0,23% doorbelast (begroot 0,34% ). Daarnaast was de boekwaarde van de grondexploitaties waarover de rente berekend wordt lager dan verwacht. Dit levert een nadeel van 0,2 mln.  

 

COVID-19
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    4.441 V 4.441 N     0  

Op verschillende programma’s is te lezen dat er meer of juist minder kosten zijn gemaakt vanwege COVID-19. Ook is te lezen dat bepaalde inkomsten door COVID-19 lager zijn dan in de begroting opgenomen. Het rijk heeft extra middelen aan gemeenten gegeven om dit te kunnen dekken. Voor de eventuele kosten waar geen rijksbijdrage tegenover staat, was op OAD € 4,4 mln. gereserveerd. In 2022 zijn de rijksinkomsten voor COVID-19 hoger dan de gemaakte kosten. De onttrekking uit de reserve Eneco is daarmee niet nodig.  

 

Reserves concern
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
        17.721 V 17.676 N 45 N

De reserve Enecogelden is per 31 december 2021 opgeheven en het saldo uit deze reserve is gestort in de reserve fonds Zoetermeer 2040. Het betreft € 17,6 mln. Daarnaast is er een onttrekking aan de reserve investeringsfonds gedaan in verband met beheer en onderhoud openbare ruimte voor "nieuwe wijken". Dit is gemeld in TB1 op programma 3.

 

Overig
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
24 V 18 N        

-6

N

 

 

VPB

Totaal op programmaniveau

Terug naar navigatie - Totaal op programmaniveau
Bedragen x €1.000
Vennootschapsbelasting Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -1.395 -1.395 -2.422 -1.027 0
Baten 0 0 120 120 0

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Op Vbp zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door o.a. eerder gerealiseerde opbrengsten uit de grondexploitatie Dwarstocht waardoor de heffing Vpb ook hoger uitvalt (€ 1,05 mln.) en door correcties van heffingen uit voorgaande jaren (€ 0,23 mln.).

Terug naar navigatie - Verschillen
Vpb Grondbedrijf
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    1.047 N         1.047 N
Begroot is een winst 2022 van bijna € 5,6 mln. In werkelijkheid is de berekende winst € 9,6 mln. Hierdoor is de te betalen Vpb grondbedrijf € 1,05 mln. hoger dan begroot.

 

VPB voorgaande jaren
Baten Lasten Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Saldo
    140 V         140 V

Op de Vpb van voorgaande jaren zijn een aantal correcties gekomen met een totaal voordeel van € 0,14 mln.

Correctie Vpb 2017 € 0,13 mln.
Correctie Vpb 2018 - € 0,22 mln.
Correctie Vpb 2019 -€ 0,12 mln.
Correctie Vpb 2020 € 0,07 mln.
Totaal  - € 0,14 mln.

 

 

Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

De Vpb 2022 is berekend op € 2.567.010 bestaande uit de fiscale winst voor de clusters grondzaken, reclame en reststromen afval. Door verliesverrekening met andere jaren valt het saldo te betalen Vpb € 0,14 mln. lager uit.
De Gemeente heeft voor de Vpb-heffing op inkomsten uit reclame bezwaar aangetekend. De Vpb-heffing op inkomsten uit reclame is in het overzicht meegenomen maar in de jaarrekening is ook een even hoge te vorderen bedrag van de belastingdienst meegenomen.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de incidentele baten en lasten

In deze jaarstukken is aansluiting gehouden bij de Programmabegroting 2022. Bij het vaststellen van het coalitieakkoord in 2018 zijn een aantal beleidsintensiveringen afgesproken. Het grootste deel daarvan is van tijdelijke aard en als incidenteel aangemerkt. De budgetten zijn destijds beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 tot en met 2022. In de tabel zijn deze posten aangegeven met een C in de tweede kolom. 

In het gepubliceerde coalitieakkoord 2022-2026 is aangegeven welke posten als incidenteel worden beschouwd. Die zijn in dit overzicht verwerkt. Het overzicht is aangevuld met de overige incidentele posten. Mutaties die kleiner zijn dan € 100.000 zijn bij elkaar geteld en zijn niet toegelicht. Verschuivingen tussen reserves zijn buiten het overzicht gehouden. Die zijn voor de exploitatie neutraal. 

Bedragen x € 1.000
Omschrijving C* Geraamde incidentele Werkelijke incidentele Werkelijke incidentele Werkelijke incidentele
baten lasten baten lasten
Programma's
Progr. 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Schuldhulpverlening C 161 182
Uitvoeringsbudget Economische Zaken C 110 110
Versterking hoger onderwijs en kenniseco C 382 86
Strategie werklocaties (inclusief overhead) 205 15
Samenwerking A12 corridor 193 193 113 113
Innolabs in de wijken C 242 104
Dutch Innovation Park (bijdrage RIF) 158 73
Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid (baten op OAD) 129 75
NPO, bestrijding onderwijsachterstanden 1.258 128 1.009 1.009
Voortgang voortgezet onderwijs, subsidie 688 0
Voortgang voortgezet onderwijs, (extra) afschrijving 1.407 0
Herstel constructiefouten binnenklimaat schoolgebouwen 421 1.278 0 0
Investeringsimpuls 2021-2023 doorontwikkeling Werkbedrijf 250 458
Voorstellen Sociaal Innovatiefonds 925 495
Iedereen doet mee aan coronaherstel 125 170
Toeslagenaffaire 2.436 2.055
TOZO-regeling 225 225
Regiogelden ZHC 2.271 578
Reg. middelen, dichterbij dan je denkt en jeugdwerkloosheid 1.090 1.090 1.090 0
Aanpak energiearmoede 8.808
Progr. 2 Samen leven en ondersteunen
Uitbreiding wijkregisseurs C 387 129
Wijkbudget 296 168
Jongerenwerk C 200 200
Extra gelden mantelzorgwaaardering C 160