Bijlage 6 Financiële effecten COVID-19

Begin 2022 zijn de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. De laatste maatregelen zijn vervallen in maart 2022. De financiële gevolgen zijn in deze bijlage op een rijtje gezet. 

In 2020 zijn bij de PN2021 bedragen beschikbaar gesteld voor het opvangen van de gevolgen van COVID-19. Deze bedragen zijn ten laste gebracht van de Enecogelden. Er is onderscheid gemaakt tussen gevolgen van COVID-19 waar de gemeente geen invloed op heeft aan de ene kant en bewust beleid om steun te verlenen in de stad aan de andere kant. Voor de nadelige gevolgen die de gemeente niet kan beïnvloeden is in de Vrij inzetbare reserve een bedrag van € 5 mln. gereserveerd. Voor het eigen beleid is op OAD een budget vrijgemaakt van € 5 mln. met daar tegenover een even grote onttrekking uit de reserve met Enecogelden. 
Het rijk is in de jaren 2020 en 2021 de gemeenten ruimhartig bijgesprongen in de bestrijding van (de gevolgen van) de epidemie. 

1.    Reservering in de Vrij inzetbare reserve
Eind 2020 waren er nog geen bedragen ten laste van de Vrij inzetbare reserve gebracht. De inschatting was toen dat er in 2021 € 3,544 nodig was in 2021 voor activiteiten die in 2020 vanwege Corona niet waren uitgevoerd. Ook in 2021 was dat bedrag toch niet nodig. In het voorjaarsdebat 2022 heeft de raad met een amendement besloten € 1 mln. daarvan te benutten voor de uitvoering van diverse moties. Daarmee resteert in de Vrij inzetbare reserve € 2,544 mln. 

2.    Gereserveerd bedrag op OAD
Van het op OAD gereserveerde bedrag van € 5 mln. was eind 2022 nog ca. € 4,4 over. In de tussenberichten zijn de te verwachten baten en lasten in beeld gebracht. Door boekhoudregels zijn de vergoedingen van het rijk voor COVID-19 die betrekking hebben op 2021 in 2022 ontvangen. Zoals te zien is in de tabel maken die de lasten van 2022 meer dan goed. Een beroep op het op OAD gereserveerde bedrag is niet nodig geweest en de onttrekking uit de reserve Enecogelden die daar tegenover staat is ook achterwege gebleven. 

De in de tabel opgenomen bedragen zijn in de programma’s toegelicht.