Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Saldo begroting Saldo jaarrekening
0.1 Bestuur
Baten 0 713
Lasten -5.302 -4.922
Totaal 0.1 Bestuur -5.302 -4.209
0.10 Mutaties reserves
Baten 57.301 58.882
Lasten -35.550 -52.362
Totaal 0.10 Mutaties reserves 21.750 6.521
0.2 Burgerzaken
Baten 1.305 1.742
Lasten -6.316 -6.539
Totaal 0.2 Burgerzaken -5.011 -4.796
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten 1.947 2.424
Lasten -522 -566
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.425 1.858
0.4 Overhead
Baten 1.247 820
Lasten -44.305 -43.105
Totaal 0.4 Overhead -43.059 -42.284
0.5 Treasury
Baten 497 1.033
Lasten -631 -644
Totaal 0.5 Treasury -135 389
0.61 OZB woningen
Baten 22.639 23.305
Lasten -1.036 -1.371
Totaal 0.61 OZB woningen 21.602 21.934
0.62 OZB niet-woningen
Baten 14.093 15.377
Lasten -447 -663
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 13.646 14.714
0.63 Parkeerbelasting
Baten 2.751 1.787
Lasten 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 2.751 1.787
0.64 Belastingen overig
Baten 523 507
Lasten -44 -91
Totaal 0.64 Belastingen overig 480 416
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 230.253 269.261
Lasten 2.750 0
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 233.003 269.261
0.8 Overige baten en lasten
Baten -357 36
Lasten -3.876 -475
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -4.233 -439
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten 0 120
Lasten -1.395 -2.422
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -1.395 -2.302
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten 0 8
Lasten -10.025 -10.172
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -10.025 -10.164
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten 750 913
Lasten -5.567 -5.241
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid -4.817 -4.328
2.1 Verkeer en vervoer
Baten 1.060 1.723
Lasten -21.887 -31.565
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer -20.827 -29.842
2.2 Parkeren
Baten 0 0
Lasten -1.412 -1.118
Totaal 2.2 Parkeren -1.412 -1.118
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 0
Lasten -537 -456
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -537 -456
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten 16.190 15.200
Lasten -4.353 -3.974
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11.837 11.226
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 375 341
Lasten -704 -587
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -329 -246
3.4 Economische promotie
Baten 820 658
Lasten -2.550 -1.899
Totaal 3.4 Economische promotie -1.730 -1.241
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten 40 37
Lasten -151 -158
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs -111 -121
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 2.350 1.368
Lasten -12.755 -9.245
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting -10.405 -7.876
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten 7.524 7.240
Lasten -14.742 -12.734
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -7.218 -5.495
5.1 Sportbeleid en activering
Baten 90 464
Lasten -2.178 -2.138
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -2.088 -1.674
5.2 Sportaccommodaties
Baten 4.456 4.029
Lasten -6.208 -6.331
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -1.752 -2.302
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten 2.051 1.933
Lasten -9.541 -7.849
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -7.491 -5.916
5.4 Musea
Baten 174 184
Lasten -1.314 -1.362
Totaal 5.4 Musea -1.140 -1.178
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0
Lasten -269 -212
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -269 -212
5.6 Media
Baten 1.025 942
Lasten -4.971 -5.311
Totaal 5.6 Media -3.946 -4.369
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 427 817
Lasten -12.958 -12.366
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -12.531 -11.550
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten 5.514 9.899
Lasten -23.643 -24.596
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -18.129 -14.697
6.2 Wijkteams
Baten 120 173
Lasten -7.983 -8.761
Totaal 6.2 Wijkteams -7.863 -8.588
6.3 Inkomensregelingen
Baten 50.813 47.519
Lasten -65.052 -72.572
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -14.240 -25.052
6.4 Begeleide participatie
Baten 0 0
Lasten -8.103 -7.944
Totaal 6.4 Begeleide participatie -8.103 -7.944
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 0 2.526
Lasten -14.548 -12.086
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -14.548 -9.560
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 92 115
Lasten -5.977 -6.380
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5.885 -6.265
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten 1.209 1.191
Lasten -28.935 -24.497
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -27.726 -23.307
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 0 415
Lasten -48.677 -48.555
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -48.677 -48.141
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten 0 0
Lasten -672 -521
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -672 -521
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten 0 180
Lasten -5.516 -4.318
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- -5.516 -4.138
7.1 Volksgezondheid
Baten 0 20
Lasten -1.637 -1.533
Totaal 7.1 Volksgezondheid -1.637 -1.513
7.2 Riolering
Baten 6.898 7.289
Lasten -5.903 -5.909
Totaal 7.2 Riolering 994 1.380
7.3 Afval
Baten 17.272 17.495
Lasten -12.663 -11.680
Totaal 7.3 Afval 4.608 5.815
7.4 Milieubeheer
Baten 1.222 965
Lasten -8.672 -3.524
Totaal 7.4 Milieubeheer -7.451 -2.560
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten 526 672
Lasten -749 -670
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -223 2
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten 1.287 849
Lasten -6.515 -4.156
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving -5.228 -3.307
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten 8.889 3.148
Lasten -11.443 -7.742
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -2.554 -4.594
8.3 Wonen en bouwen
Baten 7.340 4.220
Lasten -7.890 -6.956
Totaal 8.3 Wonen en bouwen -550 -2.736

Verdeling Taakvelden

Terug naar navigatie - Verdeling Taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma Taakvelden Produkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 400.01 - Onderwijshuisvesting
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 610.01 - Participatie
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.1 - Economische ontwikkeling 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.25 - Beheer warenmarkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.4 - Economische promotie 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.2 - Onderwijshuisvesting 400.01 - Onderwijshuisvesting
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 400.01 - Onderwijshuisvesting
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.04 - Onderwijsachterstanden
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.06 - Voortijdig schoolverlaten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.07 - Leerlingenvervoer
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.08 - Zorgstructuur onderwijs
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.2 - Wijkteams 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.3 - Inkomensregelingen 610.02 - Hoogwaardig handhaven
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.3 - Inkomensregelingen 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.3 - Inkomensregelingen 920.01 - Kwijtschelding van belastingen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.4 - Begeleide participatie 611.03 - Wet sociale werkvoorziening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.5 - Arbeidsparticipatie 610.01 - Participatie
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
2. Samen leven en ondersteunen 0.10 - Mutaties reserves 682.01 - Jeugd voorzieningen
2. Samen leven en ondersteunen 0.63 - Parkeerbelasting 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.01 - Universele preventie jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.03 - Maatwerk jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 714.01 - Gezondheidszorg
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.01 - Wmo algemene voorziening
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.01 - Universele preventie jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.02 - Selectieve preventie jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.03 - Maatwerk jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Wijkteams 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Wijkteams 670.01 - Wmo algemene voorziening
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Wijkteams 671.03 - Maatwerk jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Wijkteams 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.04 - Wmo preventie
2. Samen leven en ondersteunen 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
2. Samen leven en ondersteunen 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 7.1 - Volksgezondheid 714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 723.36 - Milieubeleid
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 810.48 - Groot onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.63 - Parkeerbelasting 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.8 - Overige baten en lasten 922.33 - Algemene baten en lasten stadsbeheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 1.2 - Openbare orde en veiligheid 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.18 - Algemeen beheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.48 - Groot onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.2 - Parkeren 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 723.36 - Milieubeleid
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.18 - Algemeen beheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.48 - Groot onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.2 - Riolering 722.18 - Beheer en onderhoud van riolering
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.2 - Riolering 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.2 - Riolering 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.3 - Afval 721.19 - Afvalinzameling
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.4 - Milieubeheer 723.36 - Milieubeleid
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.4 - Milieubeheer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.18 - Algemeen beheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 002.31 - Evenementen
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 530.05 - Strategisch beleid sport
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
4. Vrije tijd 3.4 - Economische promotie 002.31 - Evenementen
4. Vrije tijd 4.1 - Openbaar basisonderwijs 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
4. Vrije tijd 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
4. Vrije tijd 5.1 - Sportbeleid en activering 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
4. Vrije tijd 5.1 - Sportbeleid en activering 530.05 - Strategisch beleid sport
4. Vrije tijd 5.2 - Sportaccommodaties 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 002.31 - Evenementen
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.03 - Cultuur
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 541.16 - Monumentenbeleid
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
4. Vrije tijd 5.4 - Musea 540.03 - Cultuur
4. Vrije tijd 5.4 - Musea 630.02 - Welzijnsaccommodaties
4. Vrije tijd 5.5 - Cultureel erfgoed 541.16 - Monumentenbeleid
4. Vrije tijd 5.6 - Media 540.03 - Cultuur
4. Vrije tijd 5.6 - Media 630.02 - Welzijnsaccommodaties
4. Vrije tijd 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
4. Vrije tijd 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid 0.10 - Mutaties reserves 140.18 - Handhaving openbare ruimten
5. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 002.27 - Veiligheid en openbare orde
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.27 - Veiligheid en openbare orde
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.18 - Handhaving openbare ruimten
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.28 - Opvang zwerfdieren
5. Veiligheid 7.4 - Milieubeheer 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
5. Veiligheid 8.3 - Wonen en bouwen 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.01 - Functioneren bestuur
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.06 - Griffie
6. Dienstverlening en participatie 0.2 - Burgerzaken 002.21 - Basisregistraties ppl
6. Dienstverlening en participatie 0.2 - Burgerzaken 003.01 - Publieksplein
6. Dienstverlening en participatie 0.2 - Burgerzaken 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 0.4 - Overhead 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 0.8 - Overige baten en lasten 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
6. Dienstverlening en participatie 2.1 - Verkeer en vervoer 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 3.1 - Economische ontwikkeling 001.01 - Functioneren bestuur
6. Dienstverlening en participatie 8.1 - Ruimte en leefomgeving 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 8.3 - Wonen en bouwen 820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad 0.1 - Bestuur 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 830.73 - Grondbedrijf algemeen
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 0.4 - Overhead 820.76 - Vastgoedbeheer
7. Inrichting van de stad 0.4 - Overhead 960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad
7. Inrichting van de stad 0.5 - Treasury 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
7. Inrichting van de stad 0.5 - Treasury 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 0.8 - Overige baten en lasten 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 2.1 - Verkeer en vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 820.76 - Vastgoedbeheer
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 3.4 - Economische promotie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 3.4 - Economische promotie 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
7. Inrichting van de stad 3.4 - Economische promotie 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimtelijke ordening 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimtelijke ordening 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimtelijke ordening 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.42 - Grondexploitatie palenstein
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.73 - Grondbedrijf algemeen
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 822.36 - Woonwagenhuisvesting
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 922.98 - Dekking eenmalig concern
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 - Treasury 913.01 - Beleggingen (exploitatie)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 - Treasury 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 - Treasury 915.01 - Treasury
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.61 - OZB woningen 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.62 - OZB niet-woningen 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.64 - Belastingen overig 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 921.01 - Algemene uitkering
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.8 - Overige baten en lasten 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.4 - Economische promotie 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 7.2 - Riolering 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 7.3 - Afval 002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead 0.1 - Bestuur 002.08 - Bestuursondersteuning
Overzicht overhead 0.10 - Mutaties reserves 002.08 - Bestuursondersteuning
Overzicht overhead 0.10 - Mutaties reserves 002.29 - Communicatie
Overzicht overhead 0.10 - Mutaties reserves 990.01 - Saldi van kostenplaatsen directie bedrijfsvoering
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.08 - Bestuursondersteuning
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.10 - Concerncontrol
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.12 - Personeels- en organisatiebeleid
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.13 - Flankerend personeelsbeleid
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.17 - Informatievoorziening
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.18 - Concern ict beleid
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.23 - Bestuurlijk juridische advisering
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.29 - Communicatie
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 201.02 - Overhead directie bedrijfsvoering
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 201.07 - Centrale huisvesting ambtelijk apparaat
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 201.09 - Huisvesting & diensten
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 201.15 - Salarisadministratie
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 201.43 - Financien en control
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 201.65 - Informatie & automatisering
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 201.97 - Concernoverhead
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 202.52 - Afdelingsoverhead werk zorg en inkomen
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 202.58 - Afdelingsoverhead publieksplein
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 203.20 - Overhead directie stad
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 209.02 - Overhead concernstaf
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 209.14 - Ondersteuning p&o beleid
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.15 - Juridische Advisering en Bestuursondersteuning
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.23 - Overhead vrije tijd
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.37 - Vastgoed
Overzicht overhead 0.8 - Overige baten en lasten 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering
Overzicht overhead 8.3 - Wonen en bouwen 922.10 - Algemene baten en lasten directie bedrijfsvoering