Samenvattend resultaat

2022: Samen doen wat nodig is

Terug naar navigatie - 2022: Samen doen wat nodig is

Zoetermeer is een mooie stad. Om dat zo te houden, moeten we eraan blijven werken. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart ging het nieuwe 
stadsbestuur meteen aan de slag met de plannen uit het coalitieakkoord. De titel ‘samen doen wat nodig is’ is niet voor niks gekozen. Het nieuwe bestuur 
stond voor flinke opgaven die vragen om samenwerking en een pragmatische houding. 

Net als voorgaande jaren was ook 2022 een jaar van crises waarop het bestuur moest handelen. 

De oorlog in Oekraïne raakte de hele wereld, ook Zoetermeer. Ook stegen de energieprijzen enorm en werden bouwmaterialen nog schaarser en duurder. Na 
het afschaffen van alle corona-maatregelen bleek tot slot dat de krapte op de arbeidsmarkt was toegenomen. Kortom: 2022 was een jaar met veel 
verandering.

Aanpak energiearmoede: niemand in de kou
De stijgende energieprijzen leidden tot energiearmoede. Een nieuwe vorm van armoede waar de gemeente ook direct een aanpak voor heeft ontwikkeld. Dit 
gebeurde op verschillende manieren. Zoetermeer keerde eenmalig een energietoeslag uit aan de groep mensen die door de crises het hardst wordt geraakt. 
Ook ging de gemeente aan de slag met een eigen actieplan. Doel van dit plan is om niemand in de kou te laten staan. In samenwerking met diverse partners, 
gaf de gemeente steun aan inwoners. De gemeente ondersteunde hiervoor belangrijke samenwerkingspartners in de stad, zoals de Voedselbank, Stichting 
Leergeld en Stichting Urgente Noden. Daarnaast startte de gemeente het Geldpunt op. Zoetermeerders kunnen daar terecht met geldvragen of bij 
geldzorgen. Ook onderzocht de gemeente de mogelijkheid voor een noodfonds voor inwoners, verenigingen en bedrijven.

Vluchtelingenhulp: grote maatschappelijke betrokkenheid
Veel Oekraïners moesten hun land ontvluchten. Als gemeente hebben we snel (nood)opvang en hulp geboden aan deze mensen. We werkten samen met 
verschillende partners om opvang voor langere tijd te bieden en mensen zo goed mogelijk mee te laten doen aan onze samenleving. Dat deden we 
bijvoorbeeld door werk en onderwijs voor hen beschikbaar te maken. Maar ook door het regelen van andere praktische zaken, zoals zwemles en de 
ZoetermeerPas. Veel Zoetermeerders hielpen: de betrokkenheid vanuit de stad is groot.

LangeLand Ziekenhuis en Mandelabrug
Ook bereikte de gemeente veel op onderwerpen die zich specifiek in Zoetermeer afspeelden. Het college speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in het 
openhouden van het LangeLand Ziekenhuis. De gemeente maakte snel contact met het ziekenhuis, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen. Zo droeg 
de gemeente bij aan de fusie die het ziekenhuis openhoudt. Een ander belangrijk resultaat is de tijdelijke sluiting van de Nelson Mandelabrug en het weer 
bruikbaar maken van de verbinding. Samen met de vervoerders, Rijkswaterstaat, aannemers en andere betrokken partijen verwijderde de gemeente een deel 
van de brug. Ook troffen we maatregelen om de brug te ondersteunen. Na 55 dagen waren de brug en de OV-stations weer te gebruiken.

Aanpak geweld door jongeren
Net als in andere steden, vond ook in Zoetermeer in 2022 een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaats met jongeren en steekwapens. We maakten een plan 
om gewelddadige jeugdgroepen steviger aan te pakken. Dit deden wij samen met andere gemeenten zoals Den Haag en Delft. Wij werkten ook samen met 
de politie en het Openbaar Ministerie. De aanpak richt zich onder andere op het netwerk dat deze jongeren in de verschillende gemeenten vormen. Maar ook 
op de conflicten tussen de jeugdgroepen en het hevige geweld. We bundelden de krachten om dit geweld aan te pakken en voor een veilig Zoetermeer te 
zorgen.

Financiële gevolgen
Op de volgende pagina’s treft u het exploitatieoverzicht per programma aan. Het belangrijkste overkoepelende resultaat is dat de gemeente over 2022 
onderaan de streep € 30,3 mln. positief is geëindigd. Een behoorlijk verschil ten opzichte van het begrootte saldo van € 2,7 mln. negatief. De belangrijkste 
oorzaak van dit verschil is dat er extra inkomsten van het rijk zijn ontvangen uit het gemeentefonds van € 39 mln. Deze extra middelen zijn pas laat in het jaar 
bekendgemaakt.

Dat klinkt goed, maar dit is tijdelijk en niet structureel van aard. Het Rijk biedt door extra incidentele bijdragen meer financiële armslag, maar de uitdaging om 
jaarlijks een sluitende begroting op te leveren is nog steeds even groot. Zelfs met een positief resultaat, weten gemeenten niet waar zij vanaf 2026 aan toe 
zijn. Het voelt als begroten met de handen op de rug, omdat wij voorbereid moeten zijn op wat het financiële ravijn van 2026, vanwege de aangekondigde 
herinrichting van het Gemeentefonds, voor onze eigen gemeentefinanciën zal betekenen.
 
Een duidelijk langetermijnperspectief vanuit het Rijk is nodig om alle opgaven die bij de gemeenten zijn belegd structureel te kunnen blijven bekostigen. 
Hierdoor zien veel gemeenten, net als Zoetermeer, een oplopend tekort vanaf 2026, ondanks ons gunstige financiële uitgangspunt. Dat creëert een situatie 
waarin de gemeente haar uiterste best doet om structurele verbeteringen te bewerkstelligen, maar niet de zekerheid heeft of deze ook structureel te 
bekostigen zijn. 

Blijven werken aan Zoetermeer
De uitdagingen waren niet mild in 2022. Het college zette samen de schouders eronder en deed wat nodig was. En dat was blijven werken aan het mooier 
maken van Zoetermeer, ondanks de nieuwe problemen die op ons pad kwamen.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Het college legt elk jaar tijdens het Resultatendebat verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid. Dit gebeurt op basis van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen, het jaarverslag en de jaarrekening. Een groot deel van de opgenomen informatie is verplicht voorgeschreven vanuit wetgeving. De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

Het jaarverslag
Het jaarverslag begint met de programmaverantwoording. Hierin legt het college verantwoording af over de beleidsmatige resultaten in 2022. Voor de programmaverantwoording is het bij de Programmabegroting 2022-2025 vastgestelde beleid het uitgangspunt. De gemeente Zoetermeer heeft zeven programma’s. In deze programma’s wordt ingegaan of de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn bereikt in 2022. Vanuit het BBV worden daarnaast overzichten voorgeschreven: het overzicht van de kosten van de overhead, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en Vennootschapsbelasting (VPB). Ook de paragrafen, zoals opgenomen in deze Jaarstukken, zijn verplicht.

De jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop, de balans en de toelichting daarop, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de bijzondere gebeurtenissen na balansdatum en een aantal bijlagen. 
Over onderwerpen, waarbij gedurende het jaar is gebleken dat er een afwijking op de begroting is ontstaan, is de raad geïnformeerd via de Tussenberichten. Deze afwijkingen zijn verwerkt als ‘melding’. De afwijkingen uit het  memo ‘Financiële afwijkingen na het Tweede Tussenbericht 2022’ zijn eveneens verwerkt als melding.

De accountantscontrole is met name gericht op het jaarrekeninggedeelte. De accountant controleert of de administratie van de gemeente aansluit bij de jaarrekening en of aan alle regelgeving over verslaggeving en rechtmatigheid is voldaan.

Als gevolg van rechtstreekse onttrekking van informatie uit het financiële systeem van de gemeente kunnen kleine afrondingsverschillen in de tabellen voorkomen.

Exploitatieresultaat

Terug naar navigatie - Exploitatieresultaat
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening Melding
Lasten -405.153 -437.826 -425.916 11.910 -380
Baten 403.758 413.410 449.657 36.248 23.078
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.394 -24.416 23.741 48.158 22.698
Toevoegingen -14.051 -35.550 -52.362 -16.811 153
Onttrekkingen 14.482 57.301 58.882 1.582 -7.636
Mutaties reserves 431 21.750 6.521 -15.230 -7.483

Toelichting exploitatieresultaat

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatieresultaat

In bovenstaande tabel komt het rekeningresultaat (het verschil tussen werkelijke baten en lasten) naar voren van € 30,3 mln. positief. In de begroting 2022 was echter een begroot negatief saldo (na wijziging) van € 2,7 mln. opgenomen. In de Tussenberichten is per saldo een voordeel van € 15,2 miljoen gemeld. 
Het verschil tussen de verwachting en het in de jaarstukken gemelde resultaat bedraagt € 17,8 mln. positief. Daarvan wordt in de Perspectiefnota voorgesteld om totaal € 10,4 miljoen te bestemmen richting 2023 en verder. De hoofdlijn van deze verbetering is toegelicht in het eerste hoofdstuk van de jaarstukken. En in meer detail in het onderdeel jaarrekening. 

In onderstaande tabel duiden we op hoofdlijn het resultaat ten opzichte van de verwachting in 2022. Geplande activiteiten die niet uitgevoerd konden worden beïnvloeden het resultaat. In de duiding van het resultaat wordt vooruitgeblikt op het bestemmingsvoorstel.

 

Terug naar navigatie - Verschil tussen realisatie en begroting
Bedragen x €1.000
Programma's Saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -2.053
2. Samen leven en ondersteunen 9.312
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -8.829
4. Vrije tijd -2.596
5. Veiligheid 74
6. Dienstverlening en participatie -1.226
7. Inrichting van de stad 1.207
Overzicht overhead 573
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 37.374
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -907

Samenvatting verschillenverklaringen op hoofdlijnen per programma

Terug naar navigatie - Samenvatting verschillenverklaringen op hoofdlijnen per programma

In de jaarrekening worden de verschillen in de “toelichting op het overzicht baten en lasten” groter dan € 100.000 verklaard. Onderstaand betreft per programma een samenvatting op hoofdlijnen (verschillen > € 0,5 mln.). De optelling tot het totaal per programma van het verschil tussen begroting en rekening die in onderstaande samenvatting niet wordt verklaard, bestaat uit een optelling van kleinere posten.

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie: € 2,1  mln. nadeel
 De gemeente heeft een zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor haar inwoners. Vanwege financiële problemen van de Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) heeft de raad in oktober 2020 ingestemd met een bestuursoverdracht aan de Stichting Lucas Onderwijs en is destijds een subsidie aan SSVOZ toegezegd van € 2,75 mln. In de begroting is hiervan € 2,1 mln. geraamd in 2021 en € 0,7 mln. in 2022. In de jaarrekening 2021 is de gehele subsidie verantwoord waardoor het geraamde bedrag in 2022 vrijvalt.

Vertraging in de oplevering van onderwijshuisvestingsprojecten betekent dat de afschrijvingslasten ook in de tijd doorschuiven. Dit heeft geresulteerd € 0,6 mln. lagere reguliere afschrijvingslasten. Ook was gerekend op extra afschrijvingslasten door sloop van gebouwen. De sloop heeft niet plaatsgevonden in 2022 waardoor deze extra afschrijvingslasten van € 1,4 mln. doorschuiven naar latere jaren. 

Voor het herstel van constructiefouten/binnenklimaat bij 3 schoolgebouwen in Oosterheem is in 2022 bruto € 1,3 mln. beschikbaar gesteld. Dit budget budget als ook de werkzaamheden schuiven door naar 2023. 

Er zijn in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal minder kosten gemaakt  als gevolg van krapte aan personeel op de arbeidsmarkt en dus minder personele inzet. Het gaat hier zowel om gebrek aan geschikte projectleiders om projecten op te starten en te implementeren, maar ook een gebrek aan personeel bij de samenwerkingspartners om projecten uit te voeren. Dit leidt tot een voordeel van € 2,8 mln. vanwege lagere uitvoerings- en trajectkosten. 

Werkbedrijf De Binnenbaan heeft in 2021 een positief resultaat behaald van € 1,8 mln. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Binnenbaan heeft op 2 november jl. besloten, na winstbestemming, € 1,5 mln. dividend uit te keren aan de gemeente. 

Er is in 2022 een financieel nadeel gerealiseerd van € 2,7 mln. bij het gemeentelijk budget voor de verstrekking van inkomensvoorzieningen. Zoetermeer presteerde structureel beter dan het objectieve verdeelmodel voorspelde waardoor  er in 2022 een financieel nadeel gerealiseerd is van € 2,7 mln. op het gemeentelijk budget voor de verstrekking van inkomensvoorzieningen. 

Het Rijk heeft de gemeente gevraagd te ondersteunen bij de maatregelen in het kader van de kinderopvangtoeslag. Dit beroep betreft enerzijds zaken in de uitvoering en anderzijds het kwijtschelden van gemeentelijke vorderingen op de betreffende groep ouders. De nog te ontvangen vergoeding van het Rijk met betrekking tot het jaar 2022 bedraagt € 2,5 mln.

Als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen is er aanleiding om de huishoudens met lagere inkomens te ondersteunen in hun koopkracht. Het kabinet heeft daarvoor middelen vrijgemaakt om met inzet van de gemeenten, de huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm, een compensatie te verstrekken van € 1.300 per huishouden. In 2022 is € 8,5 mln. aan compensatie voor 6.800 huishoudens verstrekt. De uitvoeringskosten voor deze regeling zijn € 0,4 mln. Er is hierdoor een nadeel van € 7,7 mln. ontstaan.

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Programma 2 Samen leven en ondersteunen: € 9,3  mln. voordeel
De verwachte uitgaven voor jeugdhulp Zorg in Natura (ZIN)/PGB komen uit op € 50,8 mln. Op totaalniveau is er een voordeel van € 1,07 mln. ten opzichte van het beschikbare budget. Dit voordeel is tegen de trend van de afgelopen jaren en tegen de verwachting van de ontwikkeling van het jeugdzorggebruik in. Vooralsnog stijgt het aantal jeugdigen met jeugdhulp in Zoetermeer. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geconstateerd dat sommige jeugdhulpaanbieders minder zorg inzetten als gevolg van personeelskrapte. Dit heeft als risico dat er mogelijk sprake is van uitgestelde zorgkosten, omdat jeugdigen nog geen/minder zorg ontvangen. Dit voordelige resultaat lijkt vooralsnog een incidenteel karakter te hebben en wordt hoofdzakelijk verklaard door: 

•    De eenmalig verkregen 2,5% prijscompensatie van circa € 1,3 mln.;
•    Vrijgevallen declaraties:  Voor de jaren 2015 tot en met 2018 stond in de administratie nog een aantal verwachte in te dienen declaraties open. Naar aanleiding van de controle door het Gemeentelijk Accountantsdienst van Den Haag over deze jaren valt er eenmalig € 0,6 mln. vrij;
•    Door de uitvoering van het woonplaatsbeginsel is er € 0,4 mln. voordeel aan de batenkant: de zorgkosten van deze jeugdigen komen ten laste van andere gemeenten. 
•    De kosten voor specialistische jeugdhulp vallen lager uit.


Er is een risico op Jeugdhulpplus ontstaan als gevolg van de landelijke ontwikkelingen om jeugdigen niet meer op te vangen via jeugdhulpplus (JHP), maar volgens de landelijke politieke wens deze jeugdigen op te vangen in kleinschalige voorzieningen. Er is een voorziening hiervoor gevormd van € 0,8 mln. Het huidige vastgoed is ingericht op gesloten jeugdzorg, in combinatie met de dalende instroom JHP zorgt dit voor leegstand die niet wordt vergoed. In de regio Haaglanden hebben 2 aanbieders zich gemeld met financiële problemen als gevolg van bovenstaande ontwikkeling. 

In 2022 is een start gemaakt met de inrichting van het programma Sociale innovatie op basis van de eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. In november 2022 is het door het college vastgestelde programmaplan aan de raad aangeboden. Inmiddels is er een kernteam geformeerd met projectmanagers die allen werken aan de opstart van de projecten. Deze projecten variëren in grootte, doorlooptijd en complexiteit. In het programmaplan, onderdeel 'Projecten en implementatie', zijn de projecten inhoudelijk nader toegelicht. De uitvoeringfase van de projecten binnen programma 2 start in 2023 wat maakt dat de voor 2022 geraamde uitgaven voor deze projecten verschuiven naar 2023 en verder. Hierdoor is in 2022 voor deze projecten een lagere onttrekking dan geraamd aan de reserve Sociaal Innovatiefonds. Dit geeft een nadeel van € 1,3 mln.

Het aantal inwoners dat gebruik wil maken van huishoudelijke ondersteuning neemt jaarlijks toe. Mede op basis van de verwachte toename is voor 2022 een budget van € 13,9 mln. bepaald voor de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Deze toename is niet gerealiseerd door achterstanden bij het afhandelen van de meldingen Wmo. Hierdoor is € 1,7 mln. van het budget voor huishoudelijke ondersteuning niet besteed. Ook op de PGB's is er een voordeel van € 1,1 mln. ontstaan. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt door de achterstanden die zijn ontstaan in de behandeling van meldingen Wmo. Daarnaast zien we de afgelopen jaren een daling van het aantal cliënten met een PGB-indicatie. Deze trend heeft zich waarschijnlijk doorgezet in 2022.

In het programmaplan, onderdeel 'Projecten en implementatie', zijn de projecten inhoudelijk nader toegelicht. De uitvoeringfase van de projecten, verbonden aan Doelstelling 2.2, te weten 'Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie' starten in 2023. Dit maakt dat de voor 2022 geraamde uitgaven van € 1,0 mln. voor deze projecten verschuiven naar 2023 en verder. 

Op de opvang van Oekraïners is een voordeel van € 4,15 mln. Op het moment van de besluitvorming over de opvang was nog niet alles bekend over de duur, de kosten en de omvang van de normvergoeding van het Rijk. Voor de lasten en baten was € 2,6 mln. begroot. Het Rijk vergoedt niet de werkelijke kosten, maar hanteert een vaste vergoeding op basis van normen. De vaste vergoeding is hoger dan de werkelijke lasten. 

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen: € 8,8  mln. nadeel
De parkeeropbrengsten staan onder druk door thuiswerken, online-winkelen en concurrerende winkelcentra. Daarnaast pakt de bezoekersregeling negatief uit en zijn de kosten voor het parkeerbeheer en onderhoud lager. Hierdoor ontstaat per saldo een nadeel van € 0,8 mln.  Op de afvalinzameling is een voordeel ontstaan van € 1,2 mln. Dit bestaat uit een voordeel van € 0,2 mln. op de baten door voornamelijk hogere afvalstoffenheffing en vergoedingen voor oud papier en kanton en vergoedingen die de gemeente ontvangt  en een voordeel op de lasten van € 1,0 mln. door o.a. minder ingezameld restafval en gft dan begroot.

Het Duurzaamheidsfonds is in 2022 gevormd voor de bevordering van energiebesparing, het aardgasvrij maken en de opwek van duurzame energie. Het budget van de jaarschijf 2022 is nog niet besteed. Dit komt omdat de raad een opdracht heeft gegeven om criteria per bestedingscategorie op te stellen. Het budget was € 1,3 mln. op de uitgaven en € 1,3 mln. vanuit het duurzaamheidsfonds.

Al geruime tijd zijn de prijzen van materialen en brandstoffen extreem aan het stijgen. In eerste instantie onder invloed van de coronacrisis en in 2022 vanwege de onzekere situatie rond de oorlog in Oekraïne. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 1,5 mln. als gevolg van prijsstijgingen.

De gemeente investeert in de openbare ruimte.  Door achterstanden bij met name wegen en civieltechnische kunstwerken zijn extra kosten van € 1,6 mln. gemaakt in 2022. Daarnaast is voor de aanpak van groot onderhoud in 2022 € 0,8 mln. extra budget nodig en voor vervangingen die niet geactiveerd kunnen worden is ook nog € 1,0 mln. extra benodigd. De totale extra last op de exploitatie voor 2022 bedraagt daarmee € 1,9 mln.

De afsluiting en ontmanteling van de Nelson Mandelabrug geeft een nadeel van € 6,39 mln. In december 2022 is een deel van het brugdek eruit gehaald en is een tijdelijke brug geplaatst. Ook zijn er tijdelijke maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. De brug is 26 januari 2023 weer geopend. Er zullen nog jaarlijkse kosten zijn voor onder andere de huur van de tijdelijke brug en bijbehorende onderhoudskosten totdat er een nieuwe oplossing is. 

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Programma 4 Vrije tijd: € 2,6 mln. nadeel
De gerealiseerde baten van de exploitatie van de sportaccommodaties vallen € 0,5 mln. lager uit dan begroot. Dit betreft voornamelijk huurcompensatie coronanoodsteun. Daarnaast is er een nadeel van € 1,0 mln. ontstaan op sloopwerkzaamheden.  Deze sloopwerkzaamheden hebben niet plaatsgevonden. Bij de Welzijnsaccommodaties leverde de huuropbrengsten € 0,3 mln. minder op dan begroot en zijn de lasten 0€ 0,5 mln. hoger door een storting in de voorziening groot onderhoud overige accommodaties.

Er is een voorziening gevormd voor de financiële gevolgen van het besluit tot het beëindigen van de subsidie voor museum De Voorde. In de jaarrekening is daarom een bedrag ter grootte van de gegarandeerde geldlening (stand 31-12-2022) in de voorziening gestort.

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Programma 5 Veiligheid: € 0,1 mln. voordeel
Er zijn geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Programma 6 Dienstverlening: € 1,2 mln. nadeel
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges in rekening gebracht, waarvoor in de begroting een raming van € 6,9 mln. is opgenomen. Het aantal aanvragen ligt lager dan verwacht en de werkelijke legesinkomsten zijn uitgekomen op € 3,8 mln.  Een verschil van € 3,1 mln. nadelig. 

Op grond van de Wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is een voorziening getroffen voor de pensioenverplichtingen aan wethouders. 
Jaarlijks wordt op basis van de nieuwe herijkte renteberekening een bedrag gestort in of onttrokken uit deze voorziening. Dit bedrag is zichtbaar in de exploitatie.  Een rentedaling betekent dat de voorziening aangevuld moet worden en een rentestijging betekent normaal gesproken een vrijval uit de voorziening ten gunste van de exploitatie. Door het stijgen van de rente in 2022 is op de uitgaven een voordeel van € 0,1 mln. behaald en op de inkomsten een voordeel van € 0,7 mln. 

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Programma 7 Inrichten van de stad: €1,2 mln. voordeel
Er is een voordeel  van € 1,2 mln. voor de uitvoering van het Grondbeleid.  Het voordelig resultaat van € 1,2 mln. is ontstaan doordat er vennootschapsbelasting (Vpb) over het voordelige resultaat moet worden afgedragen aan het Rijk. 
Daarnaast is op de uitvoering van de Strategische Agenda Zoetermeer 2040/schaalsprong een voordeel van € 1,6 mln. ontstaan.

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Overzicht Overhead: € 0,6 mln. voordeel
Voor het invullen en uitvoeren van de maatregelen van flankerend (personeels) beleid, als gevolg van het traject ‘ombuigen en vernieuwen’, is een budget beschikbaar van € 0,9 mln. De (personele) gevolgen van de maatregelen worden grotendeels later, in 2023, en verwacht.  Hierdoor is in 2022 een voordeel ontstaan van € 0,5 mln. Daarnaast is er een nadeel van € 0,7 mln. ontstaan als gevolg van een suppletieaangifte BTW 2020.

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Er is een voorziening hiervoor getroffen. Dit geeft een nadeel van € 72.000 .

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien: € 37,4 mln. voordeel
De opbrengst OZB 2022 laat een voordeel zien van € 1,8 mln. 
Het voordeel wordt verklaard door een incidenteel effect van € 1,2 mln. meeropbrengst vanwege waardeontwikkeling en € 0,6 mln. meeropbrengst deels door volume ontwikkelingen en deels vanwege actualisering/inhaalslag in de aansluiting tussen de Basisadministratie Gebouwen en de belastingadministratie.

Op de algemene uitkering  is een voordeel behaald van € 36,1 mln. Het rijk heeft gedurende het jaar veel middelen toegevoegd vanwege hogere uitgaven van het rijk zelf (trap op trap af), vanwege veel extra taken (waarvan de grootste de energietoeslag is) en doordat het rijk de energietoeslag voor 2023 alvast aan de gemeente heeft uitbetaald in 2022. 

Er zijn verder geen activiteiten die per saldo een voor- of nadeel geven van meer dan € 0,5 mln.

Heffingsbedrag vennootschapsbelasting € 0,9 mln. nadeel
Begroot is een winst 2022 van bijna € 5,6 mln. In werkelijkheid is de berekende winst € 9,6 mln. Hierdoor is de te betalen Vpb grondbedrijf € 1,0 mln. hoger dan begroot.

Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort

Terug naar navigatie - Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort

Uit de volgende grafiek ‘lasten per programma’ wordt duidelijk hoe de programma’s zich in omvang tot elkaar verhouden. De gemeente geeft het meeste budget uit in de programma’s 1 en 2, aan bijstandsuitkeringen en jeugdzorg. Veruit de meeste inkomsten van de gemeente komen terecht in ‘Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (OAD)’. Voor deze grafiek ‘baten per kostensoort’ is daarom gekozen voor een andere weergave. Kostensoorten (of opbrengstsoorten) zijn een andere manier van indelen van de begroting dan naar programma. De inkomsten van de gemeente komen vanuit het Rijk, via het gemeentefonds en via andere uitkeringen vanuit het Rijk naar de gemeente. Vanuit belastingen en heffingen haalt de gemeente 11% van de inkomsten op.