Bijlage 1 Afkortingen en begrippen

Lijst afkortingen

Terug naar navigatie - Lijst afkortingen
AB Algemeen Bestuur
ACM Autoriteit Consument en Markt
AGS Wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind
AMIF Asiel Migratie en Integratiefonds
A&O Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds gemeenten
APPA Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVLM Innovatienetwerk Automatisch Vervoer Last Mile
   
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBL Beroepsbegeleidende Leerweg
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU Brede Doeluitkering
BG Begeleiding (WMO)
BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIE Bouwgrond in Exploitatie
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ Bedrijveninvesteringszone
BKOR Beeldende Kunst Openbare Ruimte
BLEIZO Bleiswijk - Zoetermeer
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOL Beroepsondersteunende Opleiding
BPH Businesspark Haaglanden
BRM Bouwrijpmaken
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV Besloten Vennootschap
BW Begrotingswijziging
B&W Burgemeester en Wethouders
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ministerie)
   
CAK Centraal Administratiekantoor
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBB College van Beroep voor het Bedrijfsleven
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEO Cliënt Ervaringsonderzoek
CISO Chief Information Security Officer
CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CKC Centrum voor Kunst en Cultuur
CMS Client Management System
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COVID Coronvirus Disease
CPB Centraal Planbureau
CV Commanditaire Vennootschap
CVW Centrum Veilig Wonen
   
DAEB Diensten van Algemeen en Economisch Belang
DB Dagelijke Bestuur
DIF Dutch Innovation Factory
DIP Dutch Innovation Park
DHW Duin, Horst en Weide
DPIA Dataprotection Impact Assessment
DSW Dienst Sociale Werkvoorziening
DT Directieteam
   
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
ESF Europees Sociaal Fonds
ESS Expertiseunit Sociale Stabiliteit
EU Europese Unie
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
EV Economisch Vestigingsklimaat
EVP Employer Value Proposition
   
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FIPO Financiële Positie Grondbedrijf
FTE Full Time Equivalent (formatieplaats(en))
   
GDO Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen
GFT Groente-, Fruit-, en Tuinafval
GGD  Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GI Gecertifceerde Instelling
GIP Gemeentelijk Informatiepunt
GKA Gelijke Kansen Alliantie
GNKM Geneeskundige Meldkamer
GR Gemeenschappelijke regeling
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
GW Gemeentewet
   
HA Hectare
HEIT Haags Economisch Interventieteam
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HHR Hoogheemraadschap van Rijnland
HIC High Impact Crime
HSL Hogesnelheidslijn
   
IBD Informatiebeveiligingsdienst
IBT Interbestuurlijk Toezicht
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IHP Integraal Huisvestingsplan
IKC Integraal Kindcentrum
ILO International Labour Organization
IMVA Immateriële Vaste Activa
IPI Informatiebeveiliging, Privacy en Informatiebeheer
IPTA Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid
IQ Innovation Quarter
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IT Informatietechnologie
IVRI Intelligente Verkeersregelinstallaties
   
JGH Jeugd- en Gezinshulp
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
   
KVK Kamer van Koophandel
   
LAT Landelijk Transitiearrangement
LEA Lokaal Educatieve Agenda
   
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MOB Medewerkersonderzoek Bevlogenheid
MKA Meldkamer Ambulancezorg
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MOOC Massive Open Online Courses
MOVE Mobiliteit en Verstedelijking
MPG Meerjarenperspectief Grondbeleid
MQ Motorische Quotiënt
MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag
MW Megawatt
   
NAR / NARIS Nationaal Adviesbureau voor Risicomanagement
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NCW Netto Contante Waarde
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NJI Nederlands Jeugdinstituut
NOM Nul op de Meter
NOOZ Nieuwkomersvoorziening Opvang en Onderwijs Zoetermeer
NPO Nationaal Programma Onderwijs
NTA Nederlands Technische Afpraak
NV Naamloze Vennootschap
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
   
OAD Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODH Omgevingsdienst Haaglanden
OG Opgenomen Gelden
OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OM Openbaar Ministerie
OMG Omgaan met Geld
OMS Openbaar Meldsysteem
OV Openbaar Vervoer
O&V Ombuigen en Vernieuwen
OZB  Onroerendezaakbelasting
   
P-banen Participatiebanen
P&C Planning & Control
PBD Plastic, Blik, Drankenkartons
PFAS Poly- en Perfluoralkylstoffen
PGA Persoonsgerichte Aanpak
PGB Persoonsgebonden Budget
PO Personeel en Organisatie
POC Percentage of Completion
PPL Publieksplein
PRO Praktijkonderwijs
PW Participatiewet
PZH Provincie Zuid-Holland
   
Q2 Tweede kwartaal
QR Quick Response (QR-code)
   
RBZ Regionaal Bureau Zelfstandigen
RES Regionale Energiestrategie
RGT Wet Revitalisering Generiek Toezicht
RIF Reserve Investeringsfonds 2030
RIO Reïntegratieofficier
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters
RMT Regionaal Mobiliteitsteam
RR Randstadrail
RRE(W) Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen)
RRH Regionale Realisatieagenda Haaglanden
   
SB Stedelijk Beheer
SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
SBI Standaard Bedrijfsindeling
SBO Speciaal Basisonderwijs
SCA Sociaal Culturele Accommodatie
SD Sociaal Domein
SEBO Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen
SISA Single Information Single Audit
SO Stadsontwikkeling
SROI Social Return on Investment
SSVOZ Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer
SUNZ Stichting Urgente Noden Zoetermeer
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVN Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten
SWS Stichting Waarborgfonds Sport
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministerie)
   
TA Transitieakkoord
TB1 / TB2 / TB3 Tussenbericht 1 en 2 en (3) Memo Waterstanden December
TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
TUZ Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer
TV Tennisvereniging
   
UG Uitgezette Gelden
UR University and Research
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
   
VE Voorschoolse Educatie
VGB Vastgoedbedrijf
VGO Voorziening Groot-onderhoud Ondergronds
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRH Veiligheidsregio Haaglanden
VRI Verkeersregelinstallatie
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig Schoolverlaten
VT Veilig Thuis
VT Vrije Tijd
VTA Voorbereiding, Toezicht en Administratie
VTH Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving
VVE Vereniging van Eigenaren
VVE  Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie)
   
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WI Wet Inburgering
WKO Warmte-Koude-opslagsysteem
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
WO Wetenschappelijk Onderwijs
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur
WOO Wet Open Overheid
WOZ Waardering Onroerende Zaken
WRM Woonrijpmaken
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
   
ZHC Zuid-Holland Centraal
ZIN Zorg in Natura
ZONMW Zorgonderzoek Nederland en Medische Wetenschappen
ZORO Zoetermeer Rotterdam
ZWPW Zoetermeerse Werkwijze Projectmatig Werken
ZZP Zelfstandige Zonder Personeel

 

Begrippenlijst

Terug naar navigatie - Begrippenlijst
Accres Jaarlijkse groei van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven. Stijgen de Rijksuitgaven dan stijgt ook de omvang van het Gemeentefonds en andersom.
Afschrijving Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed.  De afschrijving wordt geacht waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de raming van baten en lasten.
Algemene reserves Deel van het eigen vermogen dat dienst doet als weerstandsvermogen en als buffer voor calamiteiten.
Algemene uitkering Uitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene, vrij te besteden middelen.
Baten  De aanduiding in het BBV voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Begroting  Jaarlijkse verwachtingen op het gebied van beleid (programmaplan en paragrafen) en financiën (overzicht van baten en lasten met toelichting en uiteenzetting van de financiële positie met toelichting).
Bestemmingsreserves Reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Budgettair neutraal Een maatregel die de begroting van baten en lasten per saldo niet beïnvloedt.
Collegeprogramma Dit zijn de hoofdlijnen van het beleid voor een betreffende collegeperiode.
Contractloonstijging  Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
Dekkingspercentage  Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de inwoners worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en reiniging). De mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten).
Financiering De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- (kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld) wordt dit glad gestreken.
Gemeentefonds Het landelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste Rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar.
Incidenteel Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende lasten en baten.
Integratie-uitkeringen Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijk aard ter overbrugging van een gefaseerde overheveling van specifieke Rijksuitkeringen naar de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Investering met economisch nut Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt een prijs te krijgen is.
Investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt geen prijs te krijgen is.
Jaarstukken Jaarlijkse realisatie op het gebied van beleid (in het jaarverslag met een programmaverantwoording en de paragrafen) en financiën (in de jaarrekening met een programmarekening met toelichting en de balans met toelichting).
Kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa.  De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de rentekosten in de loop van de jaren af.
Kasgeldlimiet Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt.
Kerngegevens Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat.
Kort geld Gelden die worden geleend op de geldmarkt.
Lang geld Gelden die worden geleend op de kapitaalmarkt.
Leges Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (bijvoorbeeld leges voor paspoorten, leges voor rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Missie Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult.
Nominale compensatie  De aanpassingen van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Onderuitputting Onderbesteding van budgetten in enig jaar.
Open-einde-regelingen Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op geldelijke bijdrage van de overheid of de sociale fondsen ongeacht of deze overheid / fondsen voldoende budget daarvoor hebben.  Deze derden moeten voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen.
Perspectiefnota Nota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt en tijdens het zogenoemde voorjaarsdebat wordt besproken. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema's voor het volgende jaar aangegeven.
Precariobelasting Belasting voor het gebruiken van openbare grond of water. De belasting kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.
Stelpost Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Treasury De treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college. In het treasurystatuut worden ook regels opgenomen over de treasuryparagraaf.
Tussenbericht Tussentijdse informatie van het college aan de raad over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar.
Voorziening Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen maar kunnen wel als eigen financieringsmiddelen dienen.