Balans

Bedragen x € 1.000
ACTIVA 31-12-'22 31-12-'21
Vaste activa
Immateriële vaste activa 278 241
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (grondexploitaties) 278 241
Materiële vaste activa 376.431 360.794
Investeringen met een economisch nut:
1. gronden uitgegeven in erfpacht 4.771 4.771
2. overige investeringen met economisch nut 321.577 314.909
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 13.190 13.385
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 36.893 27.729
Financiële vaste activa 11.752 12.643
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 9.008 9.008
Overige langlopende geldleningen 2.744 3.635
Totaal vaste activa 388.461 373.679
Vlottende activa
Voorraden 1.974 32.359
Grond- en hulpstoffen: 115 126
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 1.859 32.234
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 144.410 104.769
Vorderingen op openbare lichamen 5.387 2.300
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 120.335 0
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 508 80.834
Overige vorderingen 18.180 21.634
Liquide middelen 2.082 38
Kas- en banksaldi 2.082 38
Overlopende activa 41.243 34.183
1. van Europese overheidslichamen 0 54
2. van het Rijk 9.432 2.598
3. van overige Nederlandse overheidslichamen 355 893
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 31.456 30.638
Totaal vlottende activa 189.709 171.349
Totaal-generaal activa 578.170 545.028
Bedragen x € 1.000
PASSIVA 31-12-'22 31-12-'21
Vaste passiva
Eigen vermogen 378.503 354.762
Reserves:
1. Algemene reserves 41.394 43.053
2. Bestemmingsreserves 306.847 296.397
Gerealiseerde resultaat 30.262 15.312
Voorzieningen 55.992 51.810
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 64.186 66.268
Onderhandse leningen van:
binnenlandse banken en overige financiële instellingen 44.168 46.268
buitenlandse instellingen 20.000 20.000
Waarborgsommen 0 0
Totaal vaste passiva 498.681 472.840
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 22.894 21.592
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 1 3.734
Overige schulden 22.893 17.858
Overlopende passiva 56.595 50.596
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 26.573 23.832
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 20.831 17.612
De van van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 7.795 6.004
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren 1.396 3.148
Totaal vlottende passiva 79.489 72.188
Totaal-generaal passiva 578.170 545.028
Gewaarborgde geldleningen 670.446 637.064
Garantstellingen (bankgaranties) 5.938 5.938