Wet open overheid

Tot 1 mei 2022 was de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) van kracht. Per die datum is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. De Woo gaat verder dan de WOB. Naast de passieve openbaarmaking, openbaar maken van documenten op verzoek, is er in de Woo sprake van actieve openbaarmaking (informatie uit eigen beweging openbaar maken). De wijzigingen die te maken hebben met de passieve openbaarmaking zijn geïmplementeerd. Voor het onderdeel actieve openbaarmaking volgt de gemeente de fasering en het beleid zoals dit wordt opgesteld door de Rijksoverheid.

In 2022 zijn er in totaal 26 Wob-verzoeken ontvangen en na de implementatie van de Woo zijn er 40 Woo-verzoeken ontvangen. Afgehandelde en toegekende Woo-verzoeken worden gepubliceerd op de gemeentelijke website: Overzicht W00-besluiten | Gemeente Zoetermeer.