Bijlage 2 Staat van de gemeente

Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2022

Terug naar navigatie - Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2022
IBT-dashboard: actualisatie stand 31 december 2022
Toezichtgebied IBT-ladder IBT score per toezicht-gebied Toelichting
Financi├źn Repressief financieel toezicht geel De begroting 2023 voldoet aan de kaders om in aanmerking te komen voor regulier financieel toezicht. Het oordeel is geel omdat het laatste jaar van de meerjarenraming 2026 sluit met een negatief structureel saldo. Dit betekent dat voor een deel van de structurele lasten in dat jaar nog structurele dekking moet worden gevonden.
Huisvesting vergunninghouders 0 Geen interventie groen De gemeente heeft op 1 januari 2023 voldaan aan de taakstelling met een voorsprong van 11 vergunninghouders en is daarom op trede nul van de IBT-ladder geplaatst: taakstelling gerealiseerd.
Informatie- en archiefbeheer 2 Informatie opvragen geel Het archiefverslag over 2021 is na behandeling in het college van B&W in februari 2023 aan de raad en de provincie gestuurd. Uit het verslag komt naar voren dat de gemeente stappen zet in de verbetering van het archief- en informatiebeheer doordat de basis beter op orde is na de implementatie en inrichting van een geactualiseerd zaaksysteem, een betere positionering van het vakgebied informatiebeheer en de toegenomen interne bewustwording van het belang van goed informatiebeheer. Deze basis wordt de komende jaren verder uitgebouwd door de uitvoering van een aantal concrete verbetermaatregelen.
Monumentenzorg en archeologie 0 Geen interventie groen Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van nieuwe indicatoren voor Monumentenzorg en Archeologie, zoals vermeld in het Uitvoeringsprogramma IBT 2022. Dit oordeel is nog gebaseerd op de oude indicator. De gemeente scoort groen omdat zij in 2021 beschikte over een deskundige monumentencommissie.
Omgevingsrecht 0 Geen interventie groen De gemeente voldoet aan de minimale procescriteria die de provincie hanteert op grond van het Besluit Omgevingsrecht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zoetermeer beschikt over een actueel operationeel VTH-beleidsplan. Het uitvoeringsprogramma 2022 met de daarin opgenomen evaluatie over 2021 is tijdig vastgesteld en de raad is tijdig geïnformeerd.
Ruimtelijke Ordening 0 Geen interventie groen De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en voldoen aan de Omgevingsverordening.