Uitgaven

8,86%
€ -42.396
x € 1.000
8,86% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 857
x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

137,27%
€ -41.539
x € 1.000

Overhead

Uitgaven

8,86%
€ -42.396
x € 1.000
8,86% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 857
x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

137,27%
€ -41.539
x € 1.000

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

In het programma Overhead zijn de baten en lasten opgenomen van de bedrijfsvoering van de gemeente Zoetermeer. Dit gaat om financiën en control, personeel en organisatie,  informatievoorziening & automatisering, juridische & bestuurszaken en inkoop, facilitaire zaken & huisvesting, communicatie, concerncontrol en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. 

Ombuigen en vernieuwen
In het programma Ombuigen & Vernieuwen zijn de voorstellen 105 (Organisatieontwikkeling en efficiency) en 107 (Inrichten ‘wasstraat’ procesverbetering en verbeteren van de dienstverlening en efficiency) gebundeld in een efficiencytaakstelling van in totaal € 1,5 mln. De taakstelling is door scherper inkopen bij met name inhuur en het vaker gebruik maken van regionale inkoopmogelijkheden vanaf 2025 volledig ingevuld. In 2022 is € 0,3 mln. nog niet ingevuld. Dit nadeel komt ten laste van het rekeningresultaat.

Gerealiseerde baten, lasten en saldo per onderdeel (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten, lasten en saldo per onderdeel (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Overhead Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Communicatie -2.220 0 -2.220
Concerncontrol -1.106 0 -1.106
Facilitaire zaken & Huisvesting -4.982 33 -4.949
Financiën en Control -5.344 16 -5.328
Informatievoorziening & Automatisering -10.327 0 -10.327
Juridische & Bestuurszaken en Inkoop -3.714 0 -3.714
Management & Afdelingsondersteuning -9.204 789 -8.415
Personeel en Organisatie -5.499 19 -5.481

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiën op hoofdlijnen
Communicatie 
Het communicatiebudget is vooral besteed aan communicatieadvies. 

Concerncontrol 
Concerncontrol is belast met het uitvoeren van de volgende taken: Het uitvoeren van de verbijzonderde interne controlefunctie, het organiseren van de 213a onderzoeken, het vormgeven aan de rol van CISO (Chief Information Security Officer), het verder bouwen aan het management controlsysteem van de gemeente.

Facilitaire zaken & Huisvesting 
De huisvestingskosten zijn de grootste kostenpost. Ook de facilitaire dienstverlening valt binnen dit budget.

Financiën en Control 
Het betreft vooral personele kosten voor de financiële en fiscale advisering, projectcontrol, financiële administratie, datagedreven werken, kaderstelling en de P&C-cyclus.

Informatievoorziening & Automatisering 
De kosten op het gebied van informatievoorziening en automatisering ontstaan door de ondersteuning die wordt geleverd op het gebied van automatisering, informatiebeheer en archivering, functioneel beheer, advisering op de informatievoorziening, projectmanagement en het verzamelen, analyseren en ontsluiten van data. Daarnaast worden kosten gemaakt voor aanschaf, onderhoud en beheer van de eigen IT-infrastructuur (systemen), de afgenomen clouddiensten, connectiviteit, informatiebeveiliging en digitale middelen zoals laptops, (mobiele) telefoons, etc.

Juridische & Bestuurszaken en Inkoop 
Het bestuur wordt ondersteund door secretariaat en bestuursadviseurs. Op gebied van inkoop- en aanbesteding en juridische ondersteuning wordt vooral personeel ingezet. Hieronder vallen ook de werkzaamheden met betrekking tot de privacywetgeving. Daarnaast vallen ook de onderdelen kabinet, rechtsbescherming, en onderzoek & statistiek onder dit onderdeel.

Management & afdelingsondersteuning 
Het betreft hier vooral de loonkosten voor de directie, management en secretariaten. 

Personeel & Organisatie 
Personeel en Organisatie kent de volgende onderdelen: personele zaken beheer & advies, (salaris)administratie, werving & selectie, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en flankerend beleid. 

Voor een verklaring van verschillen tussen begroting en rekening wordt verwezen naar hoofdstuk Jaarrekening/Toelichting op het overzicht van baten en lasten.