Bijlage 3 Verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Doel Het doel/beleid van de gemeente is het gemeentelijke belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van de BNG, handhaven.
Beleid De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame (langjarige) belegging.
Financiële effecten (gemeente) Het dividend 2021, in 2022 vastgesteld en ten gunste van het boekjaar 2022 gebracht, bedraagt € 8.000, per aandeel € 2,28 (2020 € 6.400, per aandeel € 1,81).
Risico De politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.
BNG heeft als rating driemaal AAA.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente heeft 3.510 aandelen (nominaal à € 2,50, totaal € 8.775). Dit is een belang van 0,0063%.
Bijdrage aan doelstelling programma Het dividend is een algemeen dekkingsmiddel.
Relatie met programma Programma OAD
Beleidsvoornemens / beleidskader De gemeente heeft geen specifieke beleidsvoornemens.
Vestigingsplaats Den Haag
Doel/openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Beleid Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 5.097, waarvan € 4.364 mln. van aandeelhouders
Per eind 2021: € 5.062, waarvan € 4.329 mln. van aandeelhouders
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 155.262 mln.
Per eind 2021: € 143.995 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2021 voor aandeelhouders bedraagt € 236 mln. (2020: € 221 mln.). Hiervan wordt 60% uitgekeerd als dividend (€ 2,28 per aandeel, 2021 50%: € 1,81).  Het resterend bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen BNG.

Stedin
Doel Het aandelenbezit Stedin betreft een duurzame belegging.
Beleid De gemeente ziet het aandelenbezit in Stedin als een duurzame belegging.
De gemeente heeft geen prestatiedoelstellingen.
Financiële effecten (gemeente)

Basis voor de dividenduitkering 2022 is het nettoresultaat Stedin 2021.
Het nettoresultaat Stedin 2021 bedraagt € 21 mln. (2020: € 42 mln.).
 
Hiervan komt uiteindelijk € 1 mln. ter beschikking aan de aandeelhouders (2020: € 41 mln.). Van dit bedrag wordt 50% als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit betekent een dividend van € 13.000, € 0,11 per aandeel (2020: € 0,481 mln., € 4,14). 

In 2021 heeft Zoetermeer118.518 preferente aandelen Stedin voor € 8,9 mln. aangeschaft. Dit in het kader van het versterken van het eigen vermogen van Stedin. Over dit bedrag zal Zoetermeer jaarlijks 3% rente ontvangen (€ 267.000). Dit rentepercentage wordt ongeveer eens per 4 jaar bijgesteld aan de dan geldende rentetarieven plus een vaste opslag.
De rente op de cumulatief preferente aandelen wordt, anders dan het dividend op gewone aandelen, in de gemeentelijke jaarrekening verantwoord in het jaar waarop de vergoeding voor de cumulatief preferente aandelen betrekking heeft.

Risico

De potentiële investeringen ten behoeve van de energietransitie betreffen aanzienlijke bedragen, waardoor de financieringsbehoefte de komende jaren sterk toeneemt. Als gevolg van ‘Het Methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit en gas 2022-2026’ (opgesteld door de toezichthouder ACM [Autoriteit Consument & Markt]) kunnen  de uit de hogere financieringsbehoefte voortkomende extra rente en afschrijvingslasten pas op een later moment in de tarieven worden doorbelast. Kortom de kost gaat voor de baat uit.

Het dividend staat onder druk. De verwachting is dat het dividend Stedin de komende jaren minimaal is en daarom is vanaf 2022 het dividend Stedin op nihil begroot.
Stedin heeft als een rating van A-.

Financieel en bestuurlijk belang De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%).
Bijdrage aan doelstelling programma Het aandelenbezit Stedin betreft een duurzame belegging.
Relatie met programma Programma OAD.
Programma 3: Leefbaarheid, duurzaam en groen.
Beleidsvoornemens / beleidskader

Voor de energietransitie moet Stedin de komende jaren € 8 miljard investeren. Om dit geld tegen aantrekkelijke voorwaarden te kunnen aantrekken is  het versterken van het eigen vermogen met € 1,8 miljard nodig. Voor het versterken van het eigen vermogen heeft Stedin (samen met de aandeelhouders) twee trajecten lopen.

In het project Nachtwacht onderhandelen de drie grote netwerkbeheerders Stedin, Liander en Enexis samen met hun aandeelhouders met het rijk om het rijk als aandeelhouder in deze netwerkbedrijven te laten stappen. Dit traject zal voor Stedin eind tweede kwartaal 2023 wordt afgerond.  De verwachting is dat het rijk zich in Stedin zal inkopen voor € 500 miljoen. In een later stadium zal Stedin nogmaals beroep doen op het rijk voor extra geld.
Het project Nachtwacht is in twee stukken opgeknipt. De eerste fase is afgerond en heeft geresulteerd in het afsprakenkader. In het afsprakenkader hebben de drie grote netwerkbeheerders samen met hun aandeelhouders met het rijk afspraken gemaakt over het proces rondom eventuele toekomstige verzoeken voor kapitaalstortingen, governance, waardering en samenwerking en op welke wijze kapitaalverzoeken in behandeling worden genomen en onderzocht. In dit afsprakenkader stelt het rijk een aantal eisen aan de governance en aan het (liefst versoberen van het) dividendbeleid. 
Op basis van dit afsprakenkader overlegt het rijk met iedere netwerkbeheerder en hun aandeelhouders individueel over de specifieke kapitaalbehoefte. Het resultaat van dit overleg wordt een individuele “Participatieovereenkomst” per netbeheerder.
In het project Omega onderhandelt Stedin met niet-aandeelhoudende gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied om als aandeelhouder in Stedin in te stappen. De verwachting is dat dit traject eind vierde kwartaal 2023 wordt afgerond. De uitkomsten van dit traject zijn nog onbekend.
Bij beide projecten hebben de aandeelhouders uiteindelijk een beslissende stem.
In beide projecten heeft iedere aandeelhouders het voorkeursrecht. Dat betekent dat een aandeelhouder het recht heeft om aandelen bij te kopen om zijn aandeelbelang te behouden. Welke rechten er aan deze aandelen zijn gekoppeld is nog onbekend.

De aandelen Stedin kunnen alleen vervreemd worden door een aan/verkoop aan overheidsinstellingen.

Vestigingsplaats Rotterdam.
Doel / openbaar belang Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is onze missie. Met elkaar werken we aan een duurzame energievoorziening van vandaag en morgen. We zijn ervan overtuigd dat we de energietransitie mogelijk kunnen maken door focus op onze kerntaken voor (toekomstig) netbeheer en met excellente dienstverlening naar klanten. We richten ons daarbij op drie strategische speerpunten: beter netbeheer, energietransitie mogelijk maken en duurzame bedrijfsvoering.
Beleid /voortgang Beter netbeheer
• Betrouwbare netten: zodat levering van energie op hoog niveau verzekerd blijft.
• Betaalbare en efficiënte dienstverlening: zodat de energie-infrastructuur zo betaalbaar mogelijk blijft.
• Hoge kwaliteit van producten en diensten: zodat klanten en stakeholders goed worden bediend.
De energietransitie mogelijk maken
• Toekomstbestendige netten: onze netten geschikt maken en houden tijdens de energietransitie.
• Beschikbare netinformatie: om stakeholders (marktpartijen, gemeenten) te faciliteren.
• Versnellen door samenwerking: alleen door samen te werken is de energietransitie te realiseren.
Duurzame bedrijfsvoering
• Veilige werkomstandigheden: veiligheid waarborgen voor medewerkers en de omgeving.
• Vakbekwame medewerkers nu en straks: onszelf ervan verzekeren dat we over de juiste vaardigheden beschikken.
• Financieel gezond: voldoen aan onze ratio’s en rendementsdoelstellingen. Positieve milieu-impact: onze eigen bedrijfsvoering verduurzamen volgens de One Planet Thinking gedachte.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 2.891 mln., waarvan van aandeelhouders € 2.390 mln.
Per eind 2021: € 3.270 mln., waarvan van aandeelhouders € 2.764 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 4.681 mln.
Per eind 2021: € 4.912 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2021 voor aandeelhouders bedraagt € 1 mln. (2020: € 41 mln.). Over deze € 1 mln. is 50% uitgekeerd als dividend 2021, € 0,11 per aandeel (2020: € 4,14). Het resterend bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen Stedin.

Dunea
Doel Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van Dunea, handhaven.
Beleid Het aandelenbezit Dunea betreft een duurzame belegging.
Financiële effecten (gemeente) Volgens de statuten keert Dunea geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders.
Risico Op dit moment heeft Dunea een reserve overcapaciteit van 5%. De verwachting is dat dit de komende jaren richting 0% gaat. Er moeten zich dan geen extreme situaties voordoen waardoor de gevraagde capaciteit niet gerealiseerd kan worden. Wanneer dit onverhoopt toch zal optreden dan treedt het (landelijk vastgelegde) noodplan inwerken van het afsluiten van vooraf vastgelegde activiteiten/bedrijven. Huishoudens blijven daarbij voorzien van drinkwater, maar in het uiterste geval zal de waterdruk verlaagd kunnen worden. Zie voor nadere toelichting bij het kopje Beleidsvoornemens / beleidskader.
Financieel en bestuurlijk belang Vastgelegd is dat de verdeling van de aandelen Dunea naar rato van het inwonertal van de aandeelhoudende gemeenten is: Periodiek (ongeveer eenmaal per vijf jaar, laatste maal in 2018) vindt herverdeling van het geplaatste aandelenkapitaal plaats om niet.
De gemeente bezit 387.302 (9,68%) aandelen à € 5 nominaal.

Tot 2022 werd aan precariorechten op waterleidingen € 0,3 mln. geheven. Vanaf 2022 is het precario op ondergrondse leidingen (wettelijk) afgeschaft. 
Bijdrage aan doelstelling programma Er zijn geen specifieke beleidsvoornemens.
Relatie met programma Programma 3: Leefbaarheid, duurzaam en groen.
Programma OAD.
Beleidsvoornemens / beleidskader

Dunea zet in om de betrouwbaarheid van haar leveringsplicht robuuster vorm te geven door te investeren in de multi-bronnen strategie, het vergroten van de strategische zoetwatervoorraad in de duinen en het optimaliseren van het huidige systeem.

Een grote uitdaging voor Dunea is het verhogen van de productie. Het aantal klanten (voornamelijk huishoudens) van Dunea groeit meer en sneller dan tot nu toe verwacht. Ook is de verwachting dat het watergebruik per persoon de komende jaren zal stijgen. Dit betekent dat geplande projecten en daarmee de investeringen naar voren moeten worden gehaald.
Bijkomend probleem is dat een aantal systemen toe is aan groot onderhoud en dat dat tijdelijk ten koste gaat van de productie. Hierbij komt kijken dat het steeds tijdrovender wordt om alle benodigde procedures (met name rond natuurvergunningen) te volgen voordat nieuwe investeringen en groot onderhoud kunnen worden uitgevoerd.
Ook vraagt de kwaliteit van drinkwater als gevolg van toename in regelgeving op gebied van PFAS, de vervuiling van rivierwater en het onderhoud van het duingebied meer investeringen en beheer.

Deze ontwikkelingen leiden tot hogere investeringen en exploitatiekosten en hebben ook gevolg voor de tarieven van het drinkwater. Met name de kosten voor energie en in iets mindere mate de arbeidskosten stijgen hard. In november 2022 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit over de investeringen en tarieven 2023 genomen. Het tarief voor een gemiddeld twee-persoonshuishouding stijgt in 2023 van € 158 naar € 179, een stijging van 14%.

Vestigingsplaats Voorburg
Doel / openbaar belang Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.
Water en duinen dragen bij aan een goed leven. In een veranderende wereld werkt Dunea aan haar toekomstbestendigheid. Dat doen we samen met anderen. Luisterend naar onze omgeving, komen we op voor de belangen van onze klanten en verbeteren we onze dienstverlening continu.
Beleid / voortgang Op langere termijn willen we een gezond en groeiend bedrijf zijn dat middenin de maatschappij staat. De strategie Koers 2020 focust daarom op vier accenten:
• We zijn er voor onze klanten: onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit;
• We zijn duinbeheerder van wereldklasse;
• We strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas;
• We zijn beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten.

Dunea is/wordt, vanwege haar kennis en leidingennetwerk, steeds meer betrokken/ingeschakeld bij projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. De betrokkenheid van Dunea is van belang om bij de voorbereiding en/of realisatie van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de fysieke ondergrond, de belangen van de watertaken in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen.
Vanwege de bepalingen in de Waterwet en de eisen van de toezichthouder heeft Dunea voor haar inzet bij projecten op gebied van de energietransitie een dochter BV opgericht. Op die manier kunnen de taken van de dochter juridisch en financieel worden onderscheiden van taken die vallen onder de uitvoering van de Waterwet. Daarnaast heeft het ruimere taakgebied van Dunea geleid tot een aanpassing van de statuten met betrekking tot het doel van Dunea en de bepalingen rond governance.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 236,8 mln.
Per eind 2021 € 245,3 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 364,2 mln.
Per eind 2021: € 366,9 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2021 bedraagt € 8,5 mln. (2020: € 7,0 mln.).
Dit resultaat is door Dunea toegevoegd aan het eigen vermogen om haar solvabiliteit op orde te houden en om ruimte te krijgen/behouden om in haar toekomstige financieringsbehoefte te voorzien.
Het uitkeren van een dividend ten laste van het resultaat is statutair uitgesloten.

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Doel Doelen van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: GR GGD en VT Haaglanden) zijn:
a. Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid.
b. Het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten gezamenlijk een GGD in te stellen en in stand te houden. De Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet bieden de wettelijke grondslag voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, dat op grond van de GR de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis wordt genoemd.
De GR GGD en VT Haaglanden is de voortzetting van de GR GGD Haaglanden en is per 1 januari 2018 aangegaan door de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Beleid

Het takenpakket van de GR GGD VT Haaglanden bestaat uit het basispakket GGD, het pluspakket GGD en het pakket VT. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD en VT Haaglanden stelt het uitvoeringsniveau van de takenpakketten vast. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT Haaglanden van de gemeente Den Haag voeren de taken uit. Om de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer invulling te geven en te versterken zijn afspraken en voorwaarden over de uitvoering vastgelegd in een raamovereenkomst en een dienstverleningshandvest tussen de GR (het openbaar lichaam) en de gemeente Den Haag. De uitwerking van het uitvoeringsniveau van de takenpakketten is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Tot het basispakket GGD behoren de taken die de GGD wettelijk verplicht uitvoert. Tot het pluspakket GGD behoren met name de lijkschouw, de reizigersadvisering en –vaccinatie en de gemeenschappelijke taken inzake de inspectie van seksinrichtingen. Tot het pakket VT behoren de instandhouding van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en taken als voorlichting, coördinatie huisverbod en het verstrekken van informatie en advies.
De deelnemende gemeenten kunnen desgewenst ook kiezen voor een lokaal pakket. Dit valt buiten de scope van de GR GGD en VT Haaglanden. De afspraken over de lokale taken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en de betreffende regiogemeente. De lokale taken worden uitgevoerd door de betreffende uitvoeringsorganisatie GGD of VT van de gemeente Den Haag.

De kosten voor de taken uit het basispakket GGD worden in rekening gebracht op basis van het inwonertal (inwonerbijdrage). Een uitzondering hierop betreft de taak Toezicht kinderopvang. Die wordt bekostigd op basis van een tarief per eenheid. Dat geldt ook voor de taken uit het pluspakket GGD. Voor het pakket VT is in de begroting een onderscheid gemaakt tussen een Wmo-deel en een jeugddeel. Het Wmo-deel komt voor rekening van de centrumgemeenten Delft en Den Haag. Bij het jeugddeel zijn de variabele lasten verdeeld op basis van o.a. het aantal meldingen en adviezen. Daarnaast worden de vaste lasten verdeeld op basis van een inwonerbijdrage.

Financiële effecten (gemeente)

De bijdrage van Zoetermeer aan de GGD bedraagt voor 2022 in totaal € 1,508 mln., waarvan € 1,488 mln. voor het basispakket en € 59.000 voor het pluspakket. De bijdrage Veilig Thuis voor Zoetermeer is voor 2022 vastgesteld op
€ 1,017 mln. De bijdrage voor de GR-ondersteuning is vastgesteld op € 48.000. 
De totale bijdrage 2022 aan de GR GGD en VT Haaglanden bedraagt daarmee € 2,573 mln.

De cijfers zijn gebaseerd op het voorlopig rekeningresultaat 2022 GR GGD en VT Haaglanden (raadsbrief DB GR GGD en VT Haaglanden d.d. 9 februari 2023). 
De cijfers zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van de definitieve eindafrekening met controleverklaring, de instemming met de definitieve eindafrekening door het DB en de vaststelling van de jaarstukken 2022 van de GR door het AB. 
Ondanks het voorwaardelijk karakter is in de gemeentelijke jaarrekening 2022 wel rekening gehouden met het voorlopige rekeningresultaat van de GR.

Risico In de GR is bepaald dat financiële tekorten van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT Haaglanden, die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst, niet ten laste van het openbaar lichaam komen.
Kosten in verband met veranderingen in taken of eisen aan de GR als gevolg van wetswijzigingen, calamiteiten e.d. zijn – voor zover deze niet binnen bepaalde bandbreedtes vallen – voor rekening van het openbaar lichaam. 
Eventuele additionele kosten komen ten laste van het weerstandsvermogen van de GR. Indien deze niet toereikend is komen deze kosten  rechtstreeks in rekening bij de GR-deelnemers.
Financieel en bestuurlijk belang De wethouder Zorg vertegenwoordigt de gemeente in het AB. 
Op grond van de GR kan het AB commissies van advies instellen, waaronder vaste bestuurlijke commissies, bestaande uit leden van colleges van B&W die deelnemen aan de regeling en Veilig Thuis en/of GGD in portefeuille hebben.
In de vergadering van het AB van de GR GGD en VT Haaglanden op 9 juli 2018 heeft het AB besloten om vooralsnog geen Bestuurlijke Advies Commissie voor zowel GGD als VT Haaglanden in te stellen. Mocht daar behoefte aan zijn dan kan deze door het AB worden ingesteld. 
Daarnaast is besloten om de ambtelijke vaste commissies van advies Veilig Thuis en GGD, bestaande uit beleidsambtenaren met Veilig Thuis en/of GGD in portefeuille, in stand te houden.
Bijdrage aan doelstelling programma Van programma 2 Samen leven en ondersteunen zijn de volgende doelstellingen van belang: Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp en Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden.
Relatie met programma Programma 2 Samen leven en ondersteunen.
Vestigingsplaats Den Haag
Beleid / voortgang De evaluatie van de GR GGD en VT Haaglanden is in februari 2022 afgerond. Het eindrapport 'Van stabiliseren naar ontwikkelen' is door het AB vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. Het GR-bestuur heeft de GR-functionarissen de opdracht gegeven om de handreikingen uit het rapport uit te werken in een uitvoeringsagenda. In de vergadering van het AB van 13 oktober 2022 is deze uitvoeringsagenda vastgesteld. 
Met betrekking tot de uitvoeringsagenda heeft het AB een aantal prioriteiten meegegeven: het opstellen van een bestuursagenda voor de bestuursperiode 2022-2026, het organiseren van het bestuurlijke gesprek over de stemverhouding binnen de GR, de afweging voor het instellen van weerstandsvermogen en het verwerken van de wijzigingen vanuit de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
De gemeenteraden worden over de uitvoering geïnformeerd via de documenten van de P&C-cyclus van de GR.
Over de ontwikkelingen bij zowel Veilig Thuis als de GGD zal in 2023 een raadsbijeenkomst worden georganiseerd waarbij ook aandacht zal zijn voor de impact van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
De visie GGD Haaglanden 2030 is richtinggevend voor alle activiteiten die de GGD uitvoert. De visie heeft een plek gekregen in de beide Bestuursrapportages van 2022. Ook in de eerstvolgende voorjaarsbrief komt de visie terug. In 2024 wordt een evaluatie uitgevoerd over de implementatie van de visie. 
Eind 2022 is de GGD Benchmarkrapportage 2021 gepresenteerd en aan het AB beschikbaar gesteld, inclusief een korte toelichting door de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden over de benchmark zelf en enkele opvallende uitkomsten. Voor wat betreft de bedrijfsvoering kan geconcludeerd worden dat GGD Haaglanden niet afwijkt van het landelijk gemiddelde.
Bij Veilig Thuis Haaglanden lukt het niet om volledig binnen de wettelijke termijnen te werken. Werving en behoud van personeel is in de krappe arbeidsmarkt een enorme uitdaging. De uitvoeringsorganisatie voert een verbeterplan uit. Bij andere Veilig Thuis organisaties en in de gehele keten wordt hetzelfde probleem ervaren. Het Rijksprogramma Toekomstscenario kind en gezinsbescherming moet lucht in de keten geven. Op termijn wordt een nieuwe publiekrechtelijke organisatie opgericht bestaande uit Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Veilig Thuis Haaglanden heeft voor beleidsambtenaren een ketenmonitor en een gemeentelijke monitor ontwikkeld. 
Eigen vermogen verbonden partij

Het eigen vermogen per 31-12-2021 is per saldo € 2.754.000 positief. Het bestaat uit het € 0,726 mln. bestemmingsreserves en € 2,028 mln. onverdeeld resultaat 2021.

Vreemd vermogen verbonden partij N.v.t.
Resultaat verbonden partij De voorlopige eindafrekening 2022 van januari 2023 toont voor het onderdeel GGD, voor resultaatbestemming, een voordeel van € 0,412 mln.
Dezelfde voorlopige eindafrekening 2022 vermeldt voor het onderdeel VT, voor resultaatbestemming, een nadeel van € 0,587 mln.
Door de deelnemende gemeenten is in 2022 in totaal € 1,054 mln. besteed aan het versterken van de lokale teams op het onderwerp huiselijk geweld. Het AB heeft bij de jaarrekening 2021 besloten om de resterende middelen voor dit doel in een bestemmingsreserve op te nemen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 zal € 0,587 mln. aan deze reserve worden onttrokken ter dekking van de uitgaven van de deelnemende gemeenten voor dit doel in 2022.
De gevolgen van de voorlopige afrekening voor de bijdragen 2022 van de gemeente Zoetermeer aan beide programma’s is hiervoor weergegeven (Financiële effecten gemeente).

GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Doel Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is een bedrijfsvoeringsorganisatie die tot doel heeft het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken jeugdhulp. De bedrijfsvoeringsorganisatie is een samenwerkingsverband van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Beleid De samenwerking richt zich met name op het uitvoeren van de gezamenlijke inkoop en contractering, het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten die worden afgesloten te harmoniseren en het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met leveranciers.
Financiële effecten (gemeente) De door het Servicebureau begrote uitgaven worden door de gemeenten gedragen overeenkomstig vastgelegde verdeelafspraken. De bijdrage voor Zoetermeer was voor 2022 € 0,4 mln. excl. BTW. Eventuele resterende tekorten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente.
Risico Terugtredende deelnemers zijn een risico voor de continuïteit van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Eind 2022 heeft de gemeente Voorschoten besloten om per 2024 terug te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag besloten om een deel van de specialistische jeugdhulp per 2024 lokaal in te kopen. 
Financieel en bestuurlijk belang Het bestuur van het Servicebureau gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester. Financiële tekorten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
Bijdrage aan doelstelling programma Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden draagt bij aan de doelstelling Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp.
Relatie met programma Programma 2 Samen leven en ondersteunen.
Vestigingsplaats Pijnacker-Nootdorp
Beleid /voortgang In 2022 is de gemeenschappelijke regeling regeling geëvalueerd
Eigen vermogen verbonden partij Per eind 2021: € 84.000. De gegevens over 2022 zijn nog niet beschikbaar.
Vreemd vermogen verbonden partij N.v.t.
Resultaat verbonden partij N.v.t.

Veiligheidsregio Haaglanden
Doel Het bevorderen van de veiligheid van allen die zich in het gebied van de veiligheidsregio bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.
Beleid De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een door de Wet Veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling die regionaal de belangen behartigt op het gebied van brandweerzorg en zorg. De 'kolom' Zorg van de VRH bestaat uit de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) en de geneeskundige meldkamer (GnkM), die ook de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat. Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
Financiële effecten (gemeente) De bijdrage voor 2022 is: € 10,331 mln..
Risico Het weerstandsvermogen van de VRH is voldoende na het toevoegen van een deel van het resultaat van 2021. Daarom is er in de nabije toekomst geen risico.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente Zoetermeer heeft zowel een financieel als bestuurlijk belang in de VRH. De vertegenwoordiger is de burgemeester (lid van het Algemeen Bestuur).
Bijdrage aan doelstelling programma Versterken van de brandveiligheid en voorzien en beheersen van de gevolgen van een mogelijke ramp.
Relatie met programma Programma 5 Veiligheid
Beleidsvoornemens / beleidskader De brandweerzorg blijft de komende jaren gericht op het waarborgen van de fysieke veiligheid in de regio met focus op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Op basis van deze risico’s richt de VRH zich op de doorontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. Verder investeert de brandweer in risicobeheersing om een belangrijke gesprekspartner en adviseur van en voor de gemeenten te blijven o.a. over de Omgevingswet en opgaven op het gebied van circulaire economie, klimaatverandering, energietransitie en stedelijke verdichting.
De ‘kolom’ Zorg richt zich voor de komende jaren op het verbreden van het netwerk en het creëren van een gedeeld geneeskundig beeld.
Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland. Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers, die samen met de wet Wijziging meldkamers geldt.
In het beleid van Rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving.
Vestigingsplaats Den Haag
Doel / openbaar belang De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van:
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRH beoogt:
·    betere bescherming burgers;
·    betere hulpverlening en nazorg;
·    brandweerzorg, zorgen rampenbestrijding en crisisbeheersing;
·    versterking bestuurlijke en operationele slagkracht.
Beleid /voortgang De kerntaken van de VRH zijn:
·    risicobeheersing (brandveiligheid);
·    incidentenbestrijding (redden mens en dier);
·    rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Daarbij zijn voorkomen, beperken, bestrijden en nazorg aandachtsgebieden.
Eigen vermogen verbonden partij Per eind 2021: € 4,146 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per eind 2021: € 111,069 mln.
Resultaat verbonden partij Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2021 bedraagt voordelig: € 1,266 mln.

Omgevingsdienst Haaglanden
Doel De gemeenschappelijke regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten:
• Wet Natuurbescherming
• Kernenergiewet
• Monumentenwet 1988
• Natuurbeschermingswet 1998
• Ontgrondingenwet
• Wet bescherming Antarctica
• Wet bodembescherming
• Wet geluidhinder
• Wet inzake de luchtverontreiniging
• Wet milieubeheer
• Wet ruimtelijke ordening
• Waterwet
• Woningwet
Beleid Als principe geldt dat de deelnemers verantwoordelijk zijn voor het beleid. Beleidsvorming gebeurt aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving, aanwezige eigen beleidsruimte en gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities. De uitvoering van deze beleidskaders wordt gelegd bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), voor zover het de uitvoering van over te dragen taken betreft. Bij het ontbreken van beleidsdocumenten volgt de ODH de voor die betreffende overheid geldende landelijke wet- en regelgeving en/of adviseert de opdrachtgevers om beleid op te stellen.
Financiële effecten (gemeente) De deelnemersbijdrage 2022 voor Zoetermeer was € 1,169 mln.  
In 2016 is de begroting overgegaan naar een begroting op outputbasis. Sinds 2019 worden producten en diensten met de individuele deelnemers verrekend op basis van nacalculatie. 
Risico Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van €1.020.000. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1,071 mln. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is (bron zienswijze ontwerpbegroting 2022).
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente heeft zowel een financieel als bestuurlijk belang in de regeling. De deelnemers zijn samen eigenaar van de ODH en sturen deze samen aan. De vertegenwoordiger vanuit de gemeente Zoetermeer is met ingang van juli 2022 wethouder Weerwag als lid van het Algemeen Bestuur.
Bijdrage aan doelstelling programma De ODH zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in het gehele gebied van Haaglanden, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties. De ODH zorgt er voor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering in de situatie voorafgaand aan de start van de ODH.
Relatie met programma Programma 5 Veiligheid (onderdeel toezicht en handhaving)
Programma 6 Dienstverlening en Samenspraak (onderdeel vergunningverlening)
Beleidsvoornemens / beleidskader De ODH is een samenwerkingsverband van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland o.b.v. de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (ingangsdatum 1 april 2013).
Vestigingsplaats Den Haag
Doel / openbaar belang

Op grond van het beoogde profiel en de daarbij behorende kenmerken is aan de ODH een aantal concrete doelstellingen verbonden. Deze zijn als volgt:

 • Zorgt ervoor dat de taakuitvoering gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen zoals die gelden voor robuustheid, onder voorwaarde dat zij daarvoor de opdracht en de financiële middelen krijgt.
 • Zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met partijen.
 • Zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in het gehele gebied van Haaglanden, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties.
 • Zorgt ervoor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering in de situatie voorafgaand aan de start van de ODH.
 • Zorgt voor een breder pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden in termen van specialisme vorming en doorgroeimogelijkheden dan de huidige die er zijn binnen de deelnemende organisaties.
 • Zorgt ervoor dat specifieke expertise wordt geborgd en waar mogelijk verder wordt uitgebouwd.
 • Zorgt als klantgerichte organisatie voor borging van de relaties en contacten met de deelnemers c.q. opdrachtgevers (bestuurlijk en ambtelijk) en de bedrijven.
Beleid /voortgang De ODH staat voor professionele dienstverlening op gebied van milieuvergunningverlening en –handhaving en op het gebied van complexe milieu en ruimtelijke ordeningstaken in de regio Haaglanden. Uitgangspunten daarbij zijn slagvaardigheid en kwaliteit. De ODH geeft hieraan vorm door de capaciteit en gespecialiseerde kennis van de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende overheden te bundelen. Eén van de nog in te vullen ambities van de ODH is het groeien naar een gezamenlijk ambitieniveau binnen vijf jaar na start. De meerwaarde van de ODH ligt de komende jaren vooral op het gebied van complexe milieu- en ruimtelijke ordeningstaken.
Eigen vermogen verbonden partij 31-12-2020: € 1.071.385
31-12-2021: € 1.817.085
Vreemd vermogen verbonden partij 31-12-2020: € 18.667.793
31-12-2021: € 19.539.936
Resultaat verbonden partij De jaarrekening 2021 sluit met een onverdeeld positief resultaat van € 745.700.

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Doel De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. GR Bleizo heeft als doel realisatie van de Vervoersknoop Bleizo en het ontwikkelen van het gebied rondom de Vervoersknoop tot een hoogwaardig gebied met functies als kantoren, bedrijven en leisure.
Beleid Het ontwikkelen van het gebied rond het OV-knooppunt Bleizo vindt plaats conform de in 2014 door de raden vastgestelde ontwikkelingsaanpak 'Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie'. De ontwikkeling van het gebied richt zich onder andere op functies die goed passen bij het OV-knooppunt.
Financiële effecten (gemeente) Er zijn geen directe geldstromen tussen de gemeente Zoetermeer en de GR Bleizo. De deelnemende gemeenten delen ieder voor 50% in de winst of in het verlies van de gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie laat aan het einde van de looptijd een positief resultaat zien van € 15,1 mln. (NCW per 1-1-2022 en excl. vennootschapsbelasting).
Tussentijdse bewaking van het resultaat geschiedt door het periodiek herzien van de grondexploitatie.
De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft verder geen structureel financieel effect op de begroting. Het doorrekenen van de financiële effecten van een gewijzigd ontwikkelperspectief maakt deel uit van de bestuurlijke opdracht Bleizo-West.
Risico De benodigde weerstandscapaciteit voor de risico’s kan worden gedekt vanuit het positieve resultaat. We zien op dit moment financieel geen risico.
Financieel en bestuurlijk belang De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting. De vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling is als volgt: Algemeen bestuur: wethouders Weerwag en Iedema en raadsleden Meurs en v.d. Vlies.
Dagelijks bestuur: wethouders Weerwag en Iedema.
Bijdrage aan doelstelling programma Het sleutelproject Bleizo ligt buiten de gemeentegrenzen van Zoetermeer maar is van directe invloed op de ontwikkeling van Zoetermeer.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad
Beleidsvoornemens / beleidskader Versterken van de OV-bereikbaarheid, imago, economie en werkgelegenheid van Zoetermeer.
Vestigingsplaats Lansingerland
Doel / openbaar belang De GR Bleizo opereert binnen een publiekrechtelijke setting met name in privaatrechtelijke zin.
Beleid / voortgang Het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo is in oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer. Het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo past niet in het omgevingsbeleid van de provincie. In 2022 is er ambtelijk en bestuurlijk door Zoetermeer/Lansingerland overleg gevoerd met de provincie. Helaas heeft  dit nog niet geleid tot aanpassing van het provinciale beleid. Tot 2024 staat daarom de gronduitgifte en de ontwikkeling van Bleizo-West ‘on hold’. 
Voor het deelgebied Bleizo-Oost waren medio 2020 alle kavels uitgegeven. Eind 2021 zijn de nieuwe ontwikkelingen in dit gebied opgeleverd. Alleen in het openbaar gebied vinden nog werkzaamheden plaats. 
In 2022 waren de activiteiten beperkt tot: 
- algemene activiteiten van de projectorganisatie; 
- beheer van de gronden;
- activiteiten ten behoeve van de visievormingen ontwikkeling van Bleizo-West;
- afronding van het openbaar gebied van Bleizo-Oost (o.a. aanleg van een calamiteitenweg).
Deze activiteiten passen binnen de exploitatiebegroting van Bleizo.
Eigen vermogen verbonden partij Het eigen vermogen bedraagt € 4,7 mln. per ultimo 2021. Dit is opgebouwd via door de BBV-richtlijnen voorgeschreven tussentijdse winstnemingen.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2021: € 43,5 mln.
Per 31-12-2021: € 40,3 mln.
Resultaat verbonden partij De grondexploitatie laat aan het einde van de looptijd een positief resultaat zien van € 15,1 mln. (NCW per 1/1/2022). Van het saldo komt 50% ten gunste van de gemeente Zoetermeer.

Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
Doel De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland.
Het doel is het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Lansingerland en Zoetermeer, alsmede uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, alsmede voor bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.
Beleid De van de algemene doelstelling 'realiseren van een bedrijventerrein' afgeleide subdoelstellingen zijn vastgelegd en financieel vertaald in de grondexploitatie van het bedrijvenschap.
Partijen zijn met de marktpartijen die ook grondposities bezitten een vorm van samenwerking (CV/BV-structuur) overeengekomen, genaamd Prisma, die gericht is op een optimale en integrale realisering van het gehele plangebied.
Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer neemt op basis van 50%-50% verdeling deel in de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de gemeente voor 50% participeert in het tekort of het overschot dat de gemeenschappelijke regeling uiteindelijk behaalt met de ontwikkeling van haar deel van het bedrijventerrein Prisma. De huidige verwachting is dat de grondexploitatie wordt afgesloten met een verwacht positief resultaat van € 12,1 mln. (NCW per 1-1-2022). Tussentijdse bewaking van dat resultaat gebeurt door het periodiek herzien van de grondexploitatie. De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting.
Risico Het risico bestaat dat het resultaat van de grondexploitatie minder positief wordt. Eventuele tegenvallers worden dan in eerste instantie opgevangen binnen het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie. Uit de risicoanalyse van de actualisatie van de grondexploitatie per 1-1-2022 blijkt dat alle ingeschatte risico’s opgevangen kunnen worden binnen het resultaat van de grondexploitatie.
Financieel en bestuurlijk belang De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting.
De vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling is als volgt:
• Algemeen bestuur: wethouders Weerwag en Iedema en de raadsleden Meurs en v.d. Vlies.
• Dagelijks bestuur: wethouders Weerwag en Iedema.
Bijdrage aan doelstelling programma De ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft een directe positieve invloed op de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven in Zoetermeer en haar omgeving.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad
Beleidsvoornemens / beleidskader Het realiseren van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven door het aanbieden van bouwrijpe grond. Dit leidt tot een toename van de werkgelegenheid voor onder andere de Zoetermeerse bevolking.
Vestigingsplaats Lansingerland
Doel / openbaar belang De GR Hoefweg opereert binnen een publiekrechtelijke setting met name in privaatrechtelijke zin.
Beleid / voortgang

De Samenwerkingsovereenkomst Prisma zou tot 2021 lopen. Door fraudeperikelen bij Prisma is de liquidatie daarvan nog niet mogelijk. Bedrijvenschap Hoefweg participeert in de ontwikkeling van PRISMA en wil een zo snel mogelijke beëindiging van de samenwerking tussen Bedrijvenschap Hoefweg en de private partijen MRP en Maasstede Bleiswijk BV. Deze fraudezaak is een langdurig proces waar PRISMA in verwikkeld is geraakt en dit belemmert de afronding van PRISMA en daarmee ook de afsluiting van de GR Hoefweg. 
In 2022 is hier wegens juridische procedures weinig voortgang in geweest. Inmiddels is een juridisch complexe situatie ontstaan, waardoor ontbinding van Prisma nog niet kon worden gerealiseerd en Hoefweg mogelijk financiële schade oploopt.
Voor 2023 staan de werkzaamheden rond de afsluiting van Prisma en van het Bedrijvenschap centraal. Ca. 6 hectare van het gebied van Bedrijvenschap Hoefweg maakt deel uit van het onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsrichting voor het gebied Bleizo-west, zoals hierboven genoemd in de tekst van de GR Bleizo. Deze gronden kunnen overgeheveld worden naar de grondexploitatie Bleizo.

Eigen vermogen verbonden partij Het Bedrijvenschap Hoefweg heeft per 31-12-2021 een eigen vermogen van € 9,9 mln. Dit is opgebouwd via door de BBV-richtlijnen voorgeschreven tussentijdse winstnemingen. Op basis van de verwachting van een positief eindresultaat van de grondexploitatie wordt aan het einde van de looptijd een voordelig saldo verwacht dat voor 50% ten gunste van Zoetermeer komt.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2021: € 16 mln.
Per 31-12-2021: € 10 mln.
Resultaat verbonden partij De grondexploitatie laat, op basis van peildatum einde looptijd, een positief resultaat zien van € 12,1 mln. (NCW op prijspeil 1-1-2022). Van het saldo komt 50% ten gunste van de gemeente Zoetermeer.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Doel Het realiseren van een welvarende en bereikbare Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) door het vrijwillig samenwerken met 23 gemeenten.
Beleid

Om deze doelstelling te halen is er in de MRDH gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Daarvoor is op 12 juli 2019 de strategische agenda MRDH 2022 ‘Samen aan het werk!’ vastgesteld. Het strategische kader voor de begroting 2022 is gevormd door de vier ambities die in de strategische agenda zijn opgenomen: vernieuwen economie, versterken stad en omgeving, verbeteren bereikbaarheid en veranderen energie.
Om de economie te vernieuwen werkte de MRDH in 2022 aan de volgende programma’s: stimuleren van innovatie en economische groei, verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en goede digitale connectiviteit.
Om de steden en omgeving te versterken is er gewerkt aan ruimte om te werken, stimuleren van het groengebruik & recreatie als vestigingsfactor en samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties.
Binnen de MRDH-begroting is Verbeteren Bereikbaarheid vertaald in twee programma’s: een programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en een programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. Het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer betreft de uitvoering van wettelijke taken concessieverlening openbaar vervoer, beheer en onderhoud openbaar vervoer, infrastructuur en de planvormingsbevoegdheid in overeenstemming met de Planwet verkeer en vervoer. Dat laatste vroeg om de inzet van de MRDH voor algemene strategie- en beleidsontwikkeling, autonetwerk, verkeersmanagement en ITS, fietsnetwerk, ketenmobiliteit, reisgedrag en logistiek, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Vanuit het programma volgden infrastructurele opgaven die, voor zover de MRDH er financieel aan bijdroeg, onderdeel waren van het programma Infrastructuur
verkeer en openbaar vervoer.
Binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer is in 2022 gewerkt aan zeven doelstellingen:
1. verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen;
2. verbetering kwaliteit en efficiency OV;
3. betrouwbaar op weg;
4. versnellen van innovatie in mobiliteit;
5. vergroten verkeersveiligheid;
6. minder CO2-uitstoot bij verkeer;
7. samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties.

Binnen het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer is in 2022 gewerkt aan vier doelstellingen:
1. verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen;
2. betrouwbaar op weg;
3. versnellen van innovatie in mobiliteit;
4. verhogen verkeersveiligheid.
Naast de inzet op verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie heeft de MRDH zich in 2022 ook weer ingezet op meer regionale samenwerking bij de energietransitie.

Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer verstrekte via haar eigen begroting een jaarlijkse bijdrage per inwoner. Voor 2022 was deze bepaald op € 2,77 per inwoner. In 2022 bedroeg dit in totaal € 346.984.
Risico

In 2019 is een geactualiseerde beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen opgesteld. Voor de activiteiten binnen verkeer en vervoer is binnen de projecten een risicobuffer aanwezig. Wanneer deze niet toereikend is, worden projecten uitgesteld of wordt de bijdrage vanuit Brede Doeluitkeringen (BDU) middelen lager.
Voor de infrastructurele projecten houdt de MRDH rekening met de mogelijkheid van een ‘overplanning’. Dat kan inhouden dat in enig jaar het BDU-fonds (tijdelijk met een maximum van 3 jaar) negatief is. Aan het einde van deze periode dient het saldo nihil te zijn. Voor 2022 en de meerjarenbegroting tot en met 2025 worden geen tekorten voorzien. Het fonds heeft een beperkte investeringsruimte voor projecten in de verkenning- en planstudiefase. Deze investeringsruimte is echter onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid te kunnen realiseren.
De MRDH heeft in december 2016 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de investeringen in railvoertuigen en railinfrastructuur van de regionale OV-bedrijven overgenomen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Dat brengt risico’s met zich mee, die in een in 2016 uitgevoerd extern onderzoek nader zijn geduid. Om de risico’s te dekken is een reserve gevormd, die is gevoed vanuit een opslag die de vervoersbedrijven betalen.
Voor het eventueel wegvallen van een deel van de inwonersbijdrage voor het Economisch vestigingsklimaat is in 2015 een reserve gevormd.

De coronacrisis had in 2021 en 2022 grote invloed op het gebruik van het openbaar vervoer in de regio. Om deze negatieve gevolgen te mitigeren heeft de MRDH, met steun van het rijk) samen met de vervoerbedrijven RET, HTM en EBS gewerkt aan het transitieprogramma OV. Ondanks deze steun had de COVID-19- pandemie een stevige weerslag op de financiële positie van de vervoersbedrijven. Dit heeft geleid tot wijzigingen in verschillende dienstregelingen. Het rijk besloot in april 2022 om de beschikbaarheidsvergoeding OV te verlengen tot eind 2023. Het lijkt dat de pandemie een meerjarig effect heeft op het openbaar vervoer in de metropoolregio. 

Financieel en bestuurlijk belang

De deelnemers zijn de 23 (per 2023, 21) gemeenten en hebben daardoor een financieel en bestuurlijk belang. De burgemeester had zitting in zowel het Dagelijks Bestuur als in het Algemeen Bestuur. Wethouder Iedema nam deel aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat en Wethouder Ter Laak was lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit.

Bijdrage aan doelstelling programma 1.3 Bevorderen vestigings-en ondernemersklimaat
1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Programma 7 Inrichting van de stad
Beleidsvoornemens / beleidskader Er is in 2022 uitvoering gegeven aan de in de strategische agenda MRDH 2022 ‘Samen aan het werk!’ opgenomen ambities.
Vestigingsplaats Rotterdam
Doel / openbaar belang Realisatie van een duurzame internationale metropoolregio waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien, (internationale) bezoekers zich welkom voelen en belangrijke bestemmingen eenvoudig en goed bereikbaar zijn. 
Beleid /voortgang
 • Er is gewerkt aan een nadere uitwerking van de OV-ontwikkelstrategie Zoetermeer-Rotterdam in samenhang met de diverse andere onderdelen van het programma MOVE.
 • Bijgedragen aan een studie naar het variëren in techniekvormen binnen het OV, zoals een mogelijke introductie van Bus Rapid Transit systemen in de metropoolregio.
 • Bijgedragen aan de realisatie van een hoogwaardig en veilig Metropolitaan Fietsroutenetwerk: Rotterdam-Zoetermeer (Oostweg/Industrieweg).
 • Bijgedragen  aan programmalijn Metropolitaan OV en Verstedelijking met onder meer OV Zoetermeer-Rotterdam.
 • Bijgedragen aan de vernieuwing en verduurzaming van lokale en regionale werklocaties: onder meer kantorenlocaties en bedrijventerreinen.De claim op de toegekende projectbijdrage voor het project innoveren met data is komen te vervallen door gebrek aan capaciteit en personeelswisselingen bij betrokken organisaties.
 • Bijgedragen aan de uitvoering van de Digitaliseringvoucher regeling MKB Zoetermeer. Dit project is eind 2022 gestart.

In 2022 is een uitgebreid traject doorlopen gericht op de totstandkoming van de nieuwe strategische agenda. Hierbij zijn zowel beleidsspecialisten, bestuurders en raadsleden betrokken geweest.

Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 30,2 mln.
Per eind 2021: € 32,5 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 1.472,5 mln.
Per eind 2021: € 1.435,1 mln.
Resultaat verbonden partij 2021 € 2,3 mln. (2020: € 8,2 mln.)

Werkbedrijf De Binnenbaan BV
Doel Werkbedrijf De Binnenbaan BV heeft tot doel om zo effectief en efficiënt mogelijk de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uit te voeren voor mensen met een sw-indicatie voor de Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Binnenbaan BV is daarnaast verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Onderdeel hiervan is de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking naar (beschut) werk.
Beleid Met de komst van de participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw afgesloten. Wel blijft De Binnenbaan BV verantwoordelijk voor de huidige sw-werknemers en speelt ze een rol in het aanbieden van de voorziening Beschut Werk onder de Participatiewet. Het re-integratiebeleid van de gemeente is opgenomen in de nota ‘Meedoen met Meerwaarde’.
Financiële effecten (gemeente) De deelnemende gemeenten betalen de werkelijke kosten voor de uitvoering van de Wsw aan De Binnenbaan BV. De rijksbijdrage per arbeidsjaar loopt terug doordat er geen instroom meer mogelijk is in de Wsw en het bestand langzaam ouder wordt en daardoor uitstroomt. De gemeente Zoetermeer staat garant voor het werkkapitaal van De Binnenbaan BV. Naast de werkelijke kosten van de uitvoering van de Wsw betalen de aandeelhoudende gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg een tarief met risico-opslag voor de overige diensteverlening die zij afnemen. De gemeente Zoetermeer betaalt naast de werkelijke kosten conform de vijfjarige Dienstverleningsovereenkomst en de jaarlijks Opdracht- en budgetbrief een tarief voor de overeengekomen dienstverlening voor de doelgroep Participatiewet.
Risico De dalende rijksbijdrage en instroomstop voor de doelgroep Wsw leidt tot een daling van inkomsten van De Binnenbaan en daarmee tot druk op het exploitatieresultaat. De aandeelhoudende gemeenten hebben besloten de Wsw activiteiten voort te zetten in combinatie met re-integratie activiteiten in Werkbedrijf De Binnenbaan BV om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Hiernaast bestaat een financieel risico als gevolg van hogere instroom of lagere uitstroom uit de bijstand dan verwacht. Een minder effectief re-integratiebeleid kan financieel grote gevolgen hebben vanwege de vele miljoenen die Zoetermeer aan bijstandsuitkeringen verstrekt.
Financieel en bestuurlijk belang Werkbedrijf De Binnenbaan BV is een Privaatrechtelijke onderneming met drie aandeelhouders. De gemeente Zoetermeer houdt 98% van de aandelen en de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg elk 1%.
Bijdrage aan doelstelling programma Doelstelling 1.5: Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Beleidsvoornemens / beleidskader Zie bij Beleid.
Vestigingsplaats Statutaire vestigingsplaats in Zoetermeer, nevenlocaties in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Doel / openbaar belang Werkvoorziening voor personen met een arbeidshandicap en re-integratie van werkzoekenden. Dat is een publiek belang. 
Beleid / voortgang De aandeelhoudende gemeenten voeren de regie op de Wsw en beheren de geldstromen (rijksbijdrage + gemeentelijke bijdrage). Gemeente Zoetermeer voert alle re-integratie activiteiten via de Binnenbaan uit. De gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg voeren de re-integratie van de doelgroep Participatiewet geheel, respectievelijk grotendeels zelf uit.
Eigen vermogen verbonden partij Per 1-1-2022: € 1,905 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2022: € 5,643 mln.
Resultaat verbonden partij Resultaat 2021: € 1,8 mln., resultaat 2022 nog niet bekend.

VNG
Doel De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven zijn de kerntaken van de VNG.
Beleid Gemeenten houden zich bezig met een breed scala van onderwerpen. De VNG houdt zich dan ook bezig met alle beleidsvelden waar gemeenten zich mee bezig houden.
Financiële effecten (gemeente) Het bedrag dat een gemeente aan contributie betaalt, is afhankelijk van het aantal inwoners. Het uitgangspunt voor het aantal inwoners wordt per 1 januari van het voorgaande jaar bepaald aan de hand van de cijfers van het CBS: Zoetermeer had op 1 januari 2021 125.265 inwoners. 
Zoetermeer valt onder de categorie van 25.000 tot 200.000 inwoners en betaalde in 2022 € 1,373 per inwoner. Voor 2022 kwam dit neer op € 0,178832 mln.
De contributie stijgt in 2023 met 4,4% ten opzichte van 2022. Deze stijging is bedoeld voor loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers. Ook zit hier een stijging van 1% in die bedoeld is voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie VNG vanuit de contributie.
Risico Geen.
Financieel en bestuurlijk belang Momenteel is op persoonlijke titel wethouder Iedema lid van het college voor Arbeidszaken.
Bijdrage aan doelstelling programma De inspanningen op het gebied van belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven van de VNG dragen bij aan alle programma’s.
Relatie met programma Alle
Beleidsvoornemens / beleidskader

De VNG focust t/m 2024 op zes inhoudelijke thema’s; de informatiesamenleving, de gemeentelijke dienstverlening, fysieke opgaven, de inclusieve samenleving, democratisch besturen en een actieve ledenorganisatie.

Vestigingsplaats Den Haag
Doel / openbaar belang Drie pijlers, kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening voor gemeenten vormen de basis van de vereniging.
Beleid /voortgang Om de vier jaar presenteert de VNG haar strategie, Voor 2020-2024 hebben de gemeenten gezamenlijk in kaart gebracht wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. In de VNG Kadernota 2022 heeft de VNG aangegeven welke onderwerpen binnen de eerder genoemde zes thema’s prioritair zijn. Deze lijst omvat o.a. Digitale veiligheid, de Omgevingswet, woningbouw, transformatie Sociaal Domein en de bestuurlijke verhoudingen met het Rijk. Deze hebben in 2022 de inzet in o.a. de contacten met het rijk bepaald.
Eigen vermogen verbonden partij Eind 2021: € 63,912 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Eind 2021: € 94,719 mln. (schulden: € 112,974 mln. + voorzieningen: € 2,981 mln.)
Resultaat verbonden partij Financieel resultaat 2021: € 1,124 mln. positief.

Stichting BusinessPark Haaglanden (BPH)
Doel Het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio. Met de samenwerking het thema ‘werken’ een gelijkwaardige plek geven in de complexe integrale verstedelijkingsopgave.
Deelnemende gemeenten zijn: Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland, Pijnacker Nootdorp, Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.
Beleid

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

 • Het (verder) professionaliseren van het regionaal loket (front-office) van Businesspark Haaglanden voor ondernemers;
 • Het intensiveren van de samenwerking met adviseurs in bedrijfshuisvesting;
 • Het begeleiden van het proces van uitplaatsingen van bedrijven als gevolg van transformatie/herstructurering;
 • Het leveren van een bijdrage aan het formuleren van nieuw beleid (door monitoring & signalering vraag/aanbodontwikkeling binnen de regio) en het tot uitvoering brengen van beleid;
 • Het meedenken om te komen tot nieuwe werklocaties binnen de Haagse regio;
 • Het als netwerkorganisatie aanspreekpunt zijn voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland.
Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer draagt jaarlijks € 25.000 bij aan de stichting. Dit bedrag is gebaseerd op de verdeelsleutel die staat opgenomen in het reglement. Zoetermeer draagt 15% van de jaarlijkse kosten bij. 
Risico Voor de gemeente zijn er geen financiële risico’s aanwezig. Bij een eventueel financieel risico van de stichting is de gemeente maximaal de eigen bijdrage voor 1 jaar kwijt. 
Financieel en bestuurlijk belang De deelnemers zijn de 7 gemeenten en hebben daardoor een financieel en bestuurlijk belang. De wethouder economie heeft zitting in het Bestuur. De teammanager van team economie neemt deel aan de Directieraad. 
Bijdrage aan doelstelling programma 1.3 bevorderen vestigings-en ondernemersklimaat
1.4 bevorderen groei werkgelegenheid
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Beleidsvoornemens/ beleidskader

Uitvoering geven aan het jaarplan. Centrale actiepunten zijn:

 • BPH deelt als netwerkorganisatie beschikbare kennis en kunde.
 • BPH is een netwerkorganisatie en gesprekspartner voor PZH en MRDH en andere samenwerkingsverbanden gericht op bedrijvigheid.
 • BPH heeft het aanbod van bedrijfshuisvesting van de deelnemende gemeenten scherp in beeld. Vragen uit de markt worden geregistreerd.
 • BPH draagt op de schaal van de Haagse regio bij aan het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van voldoende en passende bedrijfshuisvesting.
Vestigingsplaats Zetel in de gemeente ‘s- Gravenhage
Doel/openbaar belang De schaal waarop de bedrijventerreinenmarkt zich beweegt, is bovengemeentelijk. Bedrijven kijken veelal op regionale schaal naar vestigingsplaatsen en uitbreidingsmogelijkheden. Activiteiten van bedrijven volgen zelden bestuurlijke grenzen maar vinden plaats in een marktregio. Binnen de MRDH is de Haagse regio één van de drie marktregio’s, waarbinnen bedrijven zich vestigen dan wel uitbreiden en/of verhuizen. De gezamenlijke doelen zijn economische ontwikkeling en het creëren en behoud van werkgelegenheid in de Haagse regio, het bieden van voldoende passende vestigingsplekken op bedrijventerreinen en het tegengaan van onnodige onderlinge concurrentie tussen gemeenten. Businesspark Haaglanden werkt vraaggericht en zoekt naar pragmatische oplossingen, op het juiste schaalniveau.
Beleid/voortgang In 2022 is het front office verder geoptimaliseerd door de zichtbaarheid van BPH te vergroten via het actualiseren van de website. Ook hebben er werkbezoeken plaatsgevonden aan de hand waarvan praktijkvoorbeelden zijn gedeeld. Gezamenlijk met het werkteam is er input opgehaald voor het opstellen van een propositie. In het werkteam is er kennis uitgewisseld over actuele thema’s, waaronder beter benutten van bedrijventerreinen. In oktober 2022 heeft het ministerie van EZK aangegeven het huidige aanbod aan bedrijventerreinen minimaal te willen behouden naast dat er ruimte gezocht met worden voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. BPH heeft onderzoek laten doen naar beter benutten van de ruimte op een 17-tal bestaande bedrijventerreinen binnen de regio.
Eigen vermogen
verbonden partij
Per begin 2021: € 31.705
Per eind 2021: € 71.499
Vreemd vermogen
verbonden partij
Per begin 2021: € 24.880
Per eind 2021: € 3.727
Resultaat verbonden partij 2020 € 44.880 voordelig
2021 € 39.795 voordelig
Vereniging De Brede Stroomversnelling
Doel Uitvoering van het klimaatbeleid. De raad heeft op 12 september 2016 besloten om Nul op de Meter concepten toe te passen waar mogelijk.
Beleid Stroomversnelling en haar leden hebben als oogmerk een impuls te geven aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Stroomversnelling is in eerste instantie een vereniging van corporaties, bouwers, toeleverende industrie, netwerkbedrijven en regionale overheden maar de bedoeling - van de initiatiefnemers en de huidige trekkers – is breder. Stroomversnelling wil een beweging zijn waarin deelnemers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de energietransitie en waarin ze, door samen op te trekken, versnelling weten te realiseren in het realiseren van deze doelstelling.
Financiële effecten (gemeente) Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van € 5.000.
Risico Er is nog steeds sprake van onduidelijkheid met betrekking tot het recht op teruggave van omzetbelasting op inkopen en de verplichting tot het afdragen van omzetbelasting over subsidieontvangsten. Hierover is overleg gaande met de belastingdienst. Het overleg met de belastingdienst kan ertoe leiden tot zowel een teruggave als een naheffing van omzetbelasting over de periode 2015 tot en met 2018. Er is ondertussen wel een formeel verzoek gedaan voor teruggave over de periode 2018 die kan leiden tot een storting van de belastingdienst. De gemeente is alleen lid en is geen risicodrager. Als de vereniging bij ontbinding een tekort heeft, hoeft de gemeente als lid daaraan niet bij te dragen. Dit hangt samen met de rechtspersoonlijkheid van de vereniging en het feit dat de vereniging een eigen, afgescheiden vermogen heeft. Als de vereniging wordt ontbonden, gaat dat volgens de regels over de vereffening van het afgescheiden vermogen.
Financieel en bestuurlijk belang Stroomversnelling heeft op dit moment ca. 60 leden en meerdere partnerschappen. De samenstelling van het ledenbestand geeft direct een helder beeld van de breedte van Stroomversnelling: woningcorporaties, aanbieders (bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven. Daarnaast heeft Stroomversnelling al een aantal partners - CVW, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Efectis, de Woonbond en Hogeschool Utrecht. Stroomversnelling is zelf partner van de vernieuwingsagenda van Aedes.

Stroomversnelling staat open voor elke partij die inzet wil leveren op, en kan bijdragen aan, de (door)ontwikkeling van woningconcepten en de transitieopgave. Omdat het een vereniging is van koplopers en actieve volgers wordt altijd kritisch gekeken hoe partijen die zich willen aansluiten de beweging en benodigde ontwikkeling verder kunnen versterken. Het doel is daarom niet veel groter te worden in aantallen dan ca. 100 leden. Deze beperkte groeidoelstelling heeft consequenties voor de financiële slagkracht van de vereniging. Om die reden is er veel aandacht voor bijdragen van overheden.
Bijdrage aan doelstelling programma 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad
Beleidsvoornemens / beleidskader 1. Volop werken aan de ontwikkeling, van het aanbod, de vraag en de daaraan gerelateerde marktcondities voor concepten waarmee woningen en/of wijken aardgasvrij en spijtvrij CO2- en/of energieneutraal gemaakt kunnen worden in alle marktsegmenten.
2. De realisatie van een zodanige kostprijsreductie (schatting 25%-30%), op NOM of NOM-Ready aanbod met gegarandeerde functionele prestaties (minimaal rond energie, binnenmilieu en veiligheid), waarmee een woonlastenneutraal aanbod voor de bewoner en een gezonde business case voor de investeerder in de oplossingen (inclusief de afnemers) mogelijk is.
Vestigingsplaats Den Haag
Doel / openbaar belang De vereniging Stroomversnelling heeft als doel het verenigen van leden die renovatie- en nieuwbouwbouwconcepten met minimaal het ambitieniveau van Nul op de Meter (NOM) ontwikkelen, bouwen, afnemen of het afnemen willen faciliteren. De leden beogen NOM te bereiken met uitsluitend gebruik van duurzame energie, opgewekt uit niet fossiele brandstoffen.
Beleid /voortgang Ad 1. Pas wanneer 25% van het potentieel is bereikt, is de fase van ontwikkeling (door koplopers en volgers) afgerond en de fase van autonome opschaling bereikt.
Ad 2. Jaarlijkse productieaantallen van 50.000 gekoppeld aan renovatie, 25.000 aan nieuwbouw en 100.000 aan installatievervanging.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 339.294
Per eind 2021: € 408.042
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2021: € 874.340
Per eind 2021: € 929.824
Resultaat verbonden partij 2021: € 68.748