Bijlage College producten, kosten en prestatie

Inleiding Bijlage college

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl.
Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Lasten begroting Baten begroting Saldo begroting Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 Onderwijshuisvesting -14.824 5.649 -9.175 -11.313 4.345 -6.968
480.01 Lokaal onderwijsbeleid -4.212 2.316 -1.896 -2.788 2.109 -679
480.04 Onderwijsachterstanden -5.215 4.565 -651 -4.827 4.420 -406
480.07 Leerlingenvervoer -1.410 0 -1.410 -1.552 2 -1.550
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -25.661 12.530 -13.131 -20.480 10.876 -9.604
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 Voortijdig schoolverlaten -1.716 390 -1.326 -1.766 567 -1.199
480.08 Zorgstructuur onderwijs -529 116 -412 -495 147 -348
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -356 0 -356 -112 0 -112
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -2.600 506 -2.094 -2.374 714 -1.660
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 Economische ontwikkeling -1.768 1.202 -566 -1.248 730 -518
310.25 Beheer warenmarkten -171 138 -33 -161 106 -54
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -1.940 1.340 -599 -1.409 836 -573
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 Economische ontwikkeling -379 0 -379 -308 0 -308
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -379 0 -379 -308 0 -308
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -1.330 1.195 -135 -1.057 1.057 0
610.01 Participatie -14.548 925 -13.623 -12.086 2.526 -9.560
611.03 Wet sociale werkvoorziening -8.103 0 -8.103 -7.944 0 -7.944
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -23.981 2.120 -21.861 -21.087 3.583 -17.504
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 Hoogwaardig handhaven -1.896 1.167 -730 -1.989 1.316 -673
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen -63.647 49.646 -14.001 -70.734 46.147 -24.587
920.01 Kwijtschelding van belastingen -1.592 0 -1.592 -1.596 63 -1.533
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -67.136 50.813 -16.323 -74.319 47.526 -26.793

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De resultaten van de peuters zijn sinds 2020 niet meer bepaald op basis van de Cito toetsen voor peuters, maar op basis van twee ontwikkellijnen uit het kindvolgsysteem Kijk!. De ervaring leert dat de resultaten op basis van Kijk! lager zijn dan op basis van Cito toetsen. Daarnaast waren er in het schooljaar 2021-2022 beperkte resultaatgegevens beschikbaar. Dit kwam door de coronasluiting, het grote personeelstekort in de kinderopvang en de korte plaatsing van sommige kinderen. Hierdoor zijn de gegevens minder betrouwbaar. Ook hebben de opgelopen achterstanden door COVID-19-effect gehad op de behaalde resultaten.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streefpercentage is net niet behaald. Dit is toch een goed resultaat, gezien de COVID-19-achterstanden die veel kinderen hebben opgelopen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aandeel is gestegen ten opzichte van 2021 doordat het aantal mensen in de beroepsbevolking van Zoetermeer is gedaald.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Met de Zoetermeerpas kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen op verschillende activiteiten zoals sport, cultuur en dagjes uit. Toelichting: In 2022 namen ruim 10.300 mensen deel. Dat is een stijging van het aantal deelnemers in 2020 en 2021, toen ruim 9000 mensen deelnamen. Mogelijke verklaringen zijn dat het bezit van een ZoetermeerPas (doelgroep met een inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum) ook aanspraak gaf op de energietoeslag; en dat gedupeerden van de Toeslagenaffaire en Oekraïners ook de pas hebben gekregen. Tot slot is er mogelijk nog invloed van de Coronacrisis. Want de start van de digitalisering van de pas is samengevallen met het begin van die crisis, waardoor die toen ook minder werd gebruikt en aangevraagd. Nu na Corona, kan de pas weer volop gebruikt worden en is aanvragen dus aantrekkelijker.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De gemeentelijke zorgverzekering is onderdeel van een collectief. Men profiteert dus van een collectiviteitskorting op de basisverzekering en korting op een goedkoop aanvullend pakket. De gemeente betaalt vanuit de bijzondere bijstand een deel van de verzekeringspremie. In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met 4.500 deelnemers. Uiteindelijk waren er 4.167 deelnemers waarvoor een bijdrage is betaald. Een reden dat het aantal deelnemers lager is dan begroot wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat men de aangeboden polis als minder aantrekkelijk heeft ervaren dan andere polissen in de markt. Doordat alles duurder wordt kiest men bewuster een zorgverzekering uit. Op 7 december 2021 verscheen er een bericht in de media, waarin het Haaglanden Medical Centrum (HMC) verzekerden van Menzis opriep over te stappen wegens moeizame onderhandelingen tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar. In de laatste week van 2021 werd pas bekend dat Menzis contracten had gesloten met de ziekenhuizen uit de regio. Door de berichtgevingen in de media is de communicatiecampagne stilgelegd. Dit is mogelijk ook een reden dat het aantal deelnemers lager is uitgevallen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Er kwalificeerden zich minder mensen dan begroot voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. Deze uitkering kan worden aangevraagd als iemand geen uitzicht heeft op verbetering van het inkomen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Van de instroom, in deze krappe arbeidsmarkt met relatief grotere afstand, konden er minder mensen in de aanvraagfase aan het werk geholpen worden. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340. Het aantal is nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Huishoudens met een laag inkomen en te weinig vermogen, kunnen kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (slechts voor één hond).

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal beëindigen ligt onder de verwachting, maar de afwijking is beperkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Lasten begroting Baten begroting Saldo begroting Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 Universele preventie jeugd -4.350 0 -4.350 -4.179 4 -4.175
671.02 Selectieve preventie jeugd -1.790 0 -1.790 -1.837 23 -1.815
671.03 Maatwerk jeugd -3.529 0 -3.529 -3.253 51 -3.201
671.04 Specialistische jeugdhulp -58.629 120 -58.509 -58.619 768 -57.851
682.01 Jeugd voorzieningen 0 1.449 1.449 0 69 69
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -68.299 1.569 -66.730 -67.887 914 -66.973
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
662.01 Wmo maatwerk -33.071 1.360 -31.711 -29.211 1.356 -27.856
670.01 Wmo algemene voorziening -16.715 2.513 -14.202 -15.671 6.806 -8.865
670.05 Wmo maatschappelijke zorg -1.306 464 -843 -1.115 525 -590
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) -51.093 4.337 -46.756 -45.998 8.688 -37.310
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 Wmo preventie -206 0 -206 -208 0 -208
714.01 Gezondheidszorg -1.670 0 -1.670 -1.588 30 -1.558
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.876 0 -1.876 -1.796 30 -1.766

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De stijging van het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp heeft zich doorgezet. De stijging doet zich met name voor binnen de ambulante jeugdhulp en de jeugd-GGZ.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: N.t.b.
Toelichting: Het betreft voorlopige cijfers van het CBS, gebaseerd op het eerste half jaar van 2022.  De percentages over het gehele jaar zijn nog niet beschikbaar. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting:  Het vermelde percentage van 89,7% betreft het bereik voor de groep 0-4 jaar. Het bereik voor deze leeftijdsgroep is daarmee weer op het niveau van voor de COVID-19-pandemie. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 29%. Bij deze leeftijdsgroep is de focus gelegd op jeugdigen die zorgbehoevend waren. De Jeugdgezondheidszorg heeft in 2022 te maken gehad met vacatures en langdurig zieken, wat invloed heeft op het bereik.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage dat tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden is niet aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2021. De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden is afgenomen in de afgelopen jaren. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Door de achterstanden bij het behandelen van Wmo-aanvragen en de overdracht van cliënten naar inZet is het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening gedaald ten opzichte van 2021.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er is een toename van de ernst van de problematiek in de huishoudens die door professionele organisaties worden aangemeld voor procescoördinatie. Dit geldt met name voor de casuïstiek waar zowel een zorg- als veiligheidsvraagstuk speelt.
In 2022 heeft het team van procescoördinatoren aanvullend op deze aantallen 200 meldingen gekregen waar een lichtere vorm van ondersteuning en coördinatie benodigd is. Eén melding betreft vaak een veelvoud aan huishoudens, waardoor de aantallen huishoudens die een vorm van ondersteuning/coördinatie hebben ontvangen, nog hoger ligt.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal meldingen fraude en onrechtmatigheid dat in afwachting is van onderzoek is in 2022 afgenomen ten opzichte van 2021. Het aantal openstaande meldingen is hoger dan begroot als gevolg van capaciteitsproblemen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage meldingen fraude en onrechtmatigheid dat in 2022 is afgehandeld, is niet behaald door het gebrek aan capaciteit. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot een rechtsgevolg in 2022 is niet behaald. Dit percentage wordt beïnvloed door externe factoren. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Met ingang van mei 2021 worden er geen indicaties meer afgegeven voor recreatieve dagbesteding en zijn alle cliënten overgedragen aan inZet. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Met ingang van mei 2021 worden er geen indicaties meer afgegeven voor arbeidsmatige dagbesteding en zijn alle cliënten overgedragen aan inZet. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: In 2021 is de cliëntondersteuning opnieuw ingericht. Onafhankelijke cliëntondersteuning met een focus op de ombudsfunctie is sinds 1 mei 2021 belegd bij Adviespunt Zorgbelang. Deze organisatie is gespecialiseerd in het onafhankelijk adviseren van inwoners en kan bemiddelen bij klachten en problemen met aanbieders / indicatiestellers. Een ander gedeelte van de cliëntondersteuning is ondergebracht bij het samenwerkingsverband inZet.

 

 

 

 

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Lasten begroting Baten begroting Saldo begroting Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 Afvalinzameling -12.500 17.272 4.772 -11.482 17.495 6.013
723.36 Milieubeleid -15.648 13.514 -2.134 -10.198 8.617 -1.581
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) -28.148 30.786 2.638 -21.680 26.112 4.432
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
722.18 Beheer en onderhoud van riolering 0 0 0 0 -1 -1
810.18 Algemeen beheer -3.253 10 -3.243 -3.271 0 -3.271
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud -17.904 634 -17.270 -19.626 1.552 -18.074
810.38 Exploitaties -7.020 10.518 3.498 -6.149 9.600 3.451
810.48 Groot onderhoud -9.602 690 -8.912 -19.475 1.110 -18.365
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer 290 0 290 0 0 0
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -37.489 11.852 -25.637 -48.521 12.261 -36.260

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. De groei in duurzame elektriciteit komt volledig door de toename van zonnepanelen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de cijfers over het voorgaande jaar (2021) gepresenteerd.

Het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien, maar in 2021 is er een weer een toename. Mogelijk verklaring is het feit dat we steeds meer elektrische apparaten en technieken gebruiken. Daarnaast waren mensen veel meer thuis dan de jaren daarvoor in verband met corona en de verplichting tot of voorkeur voor thuiswerken.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de (geschatte) cijfers over het voorgaande jaar (2021) gepresenteerd.

Het aandeel duurzame elektriciteit is niet volledig in Zoetermeer opgewekt. Hier is ook de opbrengst van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De afvalstoffenheffing is geïndexeerd met de inflatie (3%). Ook is de heffing gestegen met € 4,55 per huishouden door hogere kosten voor de verwerking van matrassen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Mogelijke verklaring van de lagere inzameling van textiel is dat mensen door de energiecrisis minder geld besteden aan nieuwe aanschaf van kleding.  Ook is er een groei binnen de detailhandel van ingenomen tweedehands kleding voor de verkoop. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De daling van de hoeveelheid papier volgt een trend. Er wordt steeds minder papier gebruikt door inwoners. Wel neemt het totale volume toe door de groei van karton als gevolg van webaankopen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Statiegeld op kleine plastic flessen is ingevoerd. Deze komen nu niet meer bij het plastic verpakkingen, blik en drankpakken (PBD) terecht. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Een opvallende daling van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) komt met name door minder tuinafval. Mogelijk is dit het effect van een flinke aanpak van de tuinen door inwoners tijdens COVID-19-periode. 

3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

De doelen van de prestatie-indicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald.

Uit de objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) komen de onderstaande scores:
• Bedrijventerreinen: 94%
• Hoofdinfrastructuur: 95%
• Recreatiegebieden: 95%
• Winkelcentra: 90%
• Woongebieden 92%

Uit de Stadspeiling blijkt dat 87% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat de waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer met gemiddeld een 7,6 wordt gewaardeerd.

Bron: Quickscan rapportages 2022 / Stadspeiling

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting:  Van de soorten verhardingen (rijbanen, fiets- en voetpaden) scoort 84% kwaliteit A,  9% kwaliteit B en 1% kwaliteit C. 

• De totale beeldkwaliteit van de verharding scoort een B-kwaliteit;
• De wegmarkering scoort in totaal met een D-kwaliteit onder het ambitieniveau;
• De overige onderdelen scoren ruim binnen het ambitieniveau.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting:  Van de soorten meubilair (afvalbakken, banken, speelelementen, verlichting en masten) scoort 4%  kwaliteit A+, 22% kwaliteit A, 59% kwaliteit B en 9% kwaliteit C. 

• De totale beeldkwaliteit van het meubilair scoort een C-kwaliteit;
• Speelelementen scoort een A+ kwaliteit, banken scoort B-kwaliteit, verlichting scoort een D-kwaliteit, afvalbakken scoort een C-kwaliteit.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald:  Nee
Toelichting: Van de soorten groen (beplanting, bomen, hagen en gras)  scoort 34 % kwaliteit  A+ , 36% kwaliteit A, 13% kwaliteit B en 7% kwaliteit C.  De veroudering van het groen speelt een rol bij de achteruitgang.

• De totale beeldkwaliteit van groen scoort een C -kwaliteit;
• Er is een achterstand waarneembaar in alle onderdelen (uitgezonderd bomen).

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald:  Ja
Toelichting: Bij verzorging van de openbare ruimte wordt gelet op  fijn zwerfafval in groen en op verharding,  graffiti, grof zwerfafval in groen en op verharding, onkruid in groen en op verharding. De score voor verzorging is 5% kwaliteit A+, 64% kwaliteit A, 20% kwaliteit B en 5% kwaliteit C. 

• De totale beeldkwaliteit van verzorging scoort een C-kwaliteit;
• Vijf van zeven onderdelen scoren boven het ambitieniveau;
• Onkruid scoort een D-kwaliteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 4 Vrije tijd

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 4 Vrije tijd Lasten begroting Baten begroting Saldo begroting Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 Exploitatie sportaccommodaties -6.208 5.477 -731 -6.331 4.029 -2.302
540.03 Cultuur -8.920 310 -8.610 -9.132 340 -8.791
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -274 138 -136 -199 65 -134
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen -1.946 278 -1.668 -1.887 180 -1.708
630.02 Welzijnsaccommodaties -3.045 4.418 1.373 -3.590 4.116 525
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -20.394 10.621 -9.772 -21.139 8.729 -12.410
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 Evenementen -1.138 260 -878 -1.112 159 -953
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling -1.592 69 -1.522 -1.680 107 -1.573
530.05 Strategisch beleid sport -1.287 912 -376 -1.166 943 -223
540.03 Cultuur -2.855 0 -2.855 -2.919 11 -2.909
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -137 0 -137 -108 4 -104
541.16 Monumentenbeleid -269 0 -269 -235 0 -235
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) -7.278 1.241 -6.037 -7.219 1.223 -5.996

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: 53,5% van de bewoners heeft Bibliotheek Zoetermeer in 2022 minimaal één keer bezocht. Daarvan beoordeelt ca. 75% het aanbod van als goed. Sommige bewoners geven echter aan dat de collectie niet heel groot is.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Uit de Stadspeiling blijkt dat 75,2% van de respondenten het aanbod van CKC & partners als goed bestempelt. Wel wordt af en toe genoemd dat de prijzen voor activiteiten (te) hoog zijn.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: 75,8% van de respondenten die Poppodium Boerderij in 2022 hebben bezocht, geven aan dat ze het aanbod van Poppodium Boerderij als goed kwalificeren. In de reacties komt een aantal keer terug dat bezoekers graag meer zitplaatsen zouden willen, zodat ook oudere bezoekers meer van de optredens kunnen genieten.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Uit de stadspeiling blijkt dat 76,3% van de respondenten Stadstheater Zoetermeer als goed beoordelen. Meerdere respondenten geven aan dat ze graag wat meer variatie en lef in de programmering zouden zien.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Uit de stadspeiling blijkt dat 13,9% van de inwoners Museum De Voorde heeft bezocht. 37,6% beoordeelt Museum De Voorde met een goed en 48,9% geeft Museum De Voorde een voldoende. Uit de reacties blijkt dat respondenten graag meer binding met Zoetermeer in de tentoonstellingen zouden zien.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: 89,4% Van de bezoekers waardeert Franx met een voldoende of een goed. Vooral de creativiteit van de organisatie word gewaardeerd.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: 50% van de respondenten uit de Stadspeiling heeft het aanbod van Filmhuis Cameo als goed bestempeld en 30,9% vindt het aanbod voldoende.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zoetermeer FM wordt op verschillende manieren gevolgd, zowel via de radio als via diverse sociale mediakanalen. Ondanks dat het doel niet is behaald, geven de luisteraars in hun toelichting aan dat zij het lokale nieuws (zeer) waarderen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Inwoners waarderen de zwembaden met een laag cijfer. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het gebrek aan recreatieve zwemmogelijkheden.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het overgrote deel van de inwoners beoordeelt het aanbod aan sportverenigingen als goed of voldoende. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: De speel- en stadsboerderijen zijn al meerdere jaren zeer gewaardeerde openbare locaties waar inwoners graag naartoe gaan. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: De cijfers van 2022 komen uit de activiteitenagenda van de afdeling Vergunningen. Het gaat om verleende vergunningen voor A, B of C evenementen. In totaal waren dit er in 2022 95. In 2021 zijn door COVID-19 veel evenementen afgelast of uit voorzorg niet georganiseerd.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal uitleningen is substantieel lager dan voor COVID-19. Wel nam de uitlening van e-books toe. In 2022 waren dat er 42.581.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Poppodium Boerderij was de eerste twee maanden van 2022 nog in lockdown. Vanaf april kon men weer bezoekers ontvangen en liep het bezoekersaantal op. Ondanks dat de begrote bezoekersaantallen niet zijn gehaald, was de stijging ten opzichte van voorgaande jaren substantieel. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zowel landelijk als in Zoetermeerzijn de podia zwaar getroffen door de COVID-19-maatregelen. Bezoekers en vooral abonnees keerden  in 2022 nog niet automatisch terug. Wel is er een duidelijke stijging ten opzichte van 2020 en 2021.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Zowel landelijk als in Zoetermeer hadden musea nog steeds te maken met de gevolgen van de COVID-19-maatregelen. Ondanks dat het doel niet is behaald, was er een stijging van 1.786 bezoekers (26%) ten opzichte van 2021. 41% van de bezoeken werd afgelegd in schoolverband en 33% van de bezoekers kwam met een museumjaarkaart.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Franx is in maart 2022 officieel geopend en heeft in deze eerste 10 maanden meer bezoekers ontvangen dan begroot.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De bezoekersaantallen waren nog niet op hetzelfde niveau als voor de COVID-19-maatregelen. Ten opzichte van 2021 was er wel een substantiële stijging.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Mede door de tijdelijke uitbreiding van het aantal CF-ers door extra middelen vanuit NPO is het mogelijk geweest om meer activiteiten te organiseren in 2022 en daarmee dus ook een hoger aantal bezoeken te registreren. Indien het aantal deelnemers voor activiteiten voor volwassenen en senioren worden meegerekend komt het aantal bezoekers op 90.381.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: De bezetting van de binnensportvoorzieningen wordt met name gerealiseerd door verhuur aan scholen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Doelstelling is behaald. Interessant is de vraag uit de stadspeiling naar het effect van corona op het beweeggedrag. Voor bijna 60% is het gedrag veranderd: 19% is meer gaan bewegen en 24% is minder gaan bewegen. 15% heeft wel een gewijzigd beweegpatroon, maar kan niet zeggen of de beweging is toegenomen dan wel afgenomen. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De doelstelling is net niet gehaald. Tevens is er een afname in percentage ten opzichte van 2021, daarbij wordt opgemerkt dat 2021 een opvallende stijging was ten opzichte van eerdere jaren. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: In de eerste maanden van 2022 golden er nog beperkende maatregelen die van invloed zijn geweest op het aantal bezoekers. Ten opzichte van 2021 is er wel een stijging te zien. De bezoekersaantallen liggen nog niet in op het niveau van voor de coronapandemie.

 

 

 

 

 

Programma 5 Veiligheid

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 5 Veiligheid Lasten begroting Baten begroting Saldo begroting Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 Veiligheid en openbare orde -12 0 -12 -46 0 -46
140.18 Handhaving openbare ruimten 0 300 300 0 300 300
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -12 300 288 -46 300 254
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 Veiligheid en openbare orde -242 0 -242 -220 0 -220
140.18 Handhaving openbare ruimten -2.097 53 -2.043 -1.852 4 -1.848
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde -32 17 -15 -4 6 2
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -2.371 70 -2.301 -2.076 10 -2.065
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten -417 111 -306 -301 65 -236
002.27 Veiligheid en openbare orde -12.474 569 -11.905 -12.734 846 -11.888
140.28 Opvang zwerfdieren -133 0 -133 -128 0 -128
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten -1.792 31 -1.761 -1.984 1 -1.983
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) -14.816 710 -14.105 -15.146 912 -14.234

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja (meer dan 5)
Toelichting: Er zijn diverse voorlichtings- en handhavingsacties gehouden. In februari 2022 is ook de YouChoose campagne gelanceerd, dit is een ontmoedigingscampagne tegen wapenbezit onder jongeren. Ook heeft Halt een voorlichtingsbijeenkomst in Buytenwegh over wapenbezit onder jongeren gegeven. Daarnaast geeft Halt voorlichting op scholen over onder andere wapens en jongeren. In het kader van ondermijning zijn bij hotels flyers neergelegd om signalen van illegale prostitutie te herkennen. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: In tegenstelling tot 2021 is er in 2022 geen enkele recidivist hoewel het aantal huisverboden is toegenomen. Hiervoor is geen verklaring te geven.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ook in 2022 zijn 8 buurtpreventieteams Wijk en Agent Samen actief in de wijken om bij te dragen aan een veiliger Zoetermeer.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal van 4 is niet gerealiseerd, dit komt mede door afwezigheid en tekort van collega’s en gebrek aan capaciteit bij de netwerkpartners.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2022 zijn er twee door de Lokale Driehoek geprioriteerde aanpakken geweest, namelijk de aanpak van een geprioriteerde jeugdgroep en een netwerkaanpak gericht op rivaliserende jeugd en excessief geweld. De geprioriteerde jeugdgroep is afgesloten en de netwerkaanpak loopt door in 2023. De geprioriteerde jeugdgroep is afgesloten omdat er met de groepsaanpak veel doelen behaald zijn en de overlast van de groep in de wijk in grote mate is afgenomen. Een aantal leden van de jeugdgroep is bij het afsluiten van de geprioriteerde aanpak in de persoonsgerichte aanpak (PGA) opgenomen. In verband met een aantal geweldsincidenten onder jongeren is in 2022 een netwerkaanpak rivaliserende jeugd en excessief geweld gestart. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar € 69.854,-. Dat is € 46.477,- minder dan vorig jaar. Net als vorig jaar zijn de drie hoogste schadeposten verharding (€ 39.295,-), afvalbakken (€ 18.934,-) en scholen/kinderopvang (€ 3.175,-). Ongeveer 34% van de totale schade aan gemeentelijke eigendommen is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Gedurende het afgelopen jaar (2022) zijn 170 horecacontroles uitgevoerd, 73 van deze con-troles waren in het kader van het HIT (Horeca Interventie Team). Hierbij voert de horecatoe-zichthouder in samenwerking met de politie, sociaal rechercheurs en fraude-experts van de netbeheerder (Stedin) de controle uit. Dit jaar zijn ook andere partners zoals de: Douane, Omgevingsdienst, NvWA geïnviteerd om bij specifieke casussen aan te sluiten. De andere 96 controles betroffen: leeftijdscontroles, inrichtingseisen, vergunningcontroles, en informatieve gesprekken.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: 214 is inclusief 12 projectmatige horeca-controles in november tijdens het wereld-kampioenschap voetbal.

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 6 Dienstverlening en participatie Lasten begroting Baten begroting Saldo begroting Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 Basisregistraties ppl -660 0 -660 -732 0 -732
003.01 Publieksplein -5.656 1.305 -4.351 -5.746 1.742 -4.004
820.16 Wabo-vergunningen -4.354 6.915 2.561 -3.989 3.810 -179
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) -10.670 8.220 -2.450 -10.467 5.552 -4.915
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 Functioneren bestuur -3.110 0 -3.110 -2.980 668 -2.312
001.06 Griffie -2.548 0 -2.548 -2.273 45 -2.228
003.01 Publieksplein 0 0 0 -61 0 -61
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) -181 0 -181 0 0 0
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) -5.839 0 -5.839 -5.314 713 -4.601

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het is afgelopen jaar moeilijk geweest  om goed personeel te werven en te behouden. Inmiddels is de krapte opgelost.  Er werd meerdere keren voor hetzelfde gebeld  vanwege achterstanden bij de Wmo  en voor de Energietoeslag.  Sinds het wegvallen van de laatste coronamaatregelen in maart 2022 is er een enorme toename geweest in de aanvraag van reisdocumenten. Dat zorgde voor meer en langere gesprekken. In onze drukste maanden mei en juni hebben wij respectievelijk 33% en 41% meer telefoontjes ontvangen dan verwacht (verwachting is gebaseerd op gegevens en patronen van de afgelopen jaren). 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Ja
Toelichting: Inwoners waren tevreden over de openingstijden. Deskundigheid en klantvriendelijkheid van de medewerkers van de  publieksbalies scoorden ook hoog.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: De inwoners waren minder tevreden over het aanvraagformulier en het proces van aanvragen.  De taal was soms onduidelijk.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Veel klachten hadden een vervolgvraag waardoor de termijnen niet gehaald werden. Ook speelde bij sommige afdelingen werkdruk een grote rol. Klachten werden  niet altijd snel opgepakt of pas later administratief afgehandeld in het systeem.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dit is het cijfer over de eerste zes maanden van 2022. Het cijfer over de laatste zes maanden is nog niet bekend. De inwoner was  minder tevreden over de telefonische  bereikbaarheid en de vindbaarheid van informatie.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Afgelopen jaar was door COVID-19 het ziekteverzuim hoog waardoor er minder  balies bezet/open waren. Het aantal aanvragen reisdocumenten was twee keer zoveel als de prognose.  Daarnaast wil de inwoner meer weten en is de vaststelling identiteit belangrijker geworden waardoor de normtijden van de producten overschreden werden. Extra inhuur is ingezet.  Dit heeft niet het hele probleem opgelost omdat uitzendkrachten volgens de wet niet alle werkzaamheden mogen uitvoeren ( in verband met tekenbevoegdheid). 

Wij kiezen ervoor om de inwoners goed te woord te staan zodat ze met een tevreden gevoel weer vertrekken met als gevolg dat de normtijden overschreden worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 7 Inrichting van de stad

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 7 Inrichting van de stad Lasten begroting Baten begroting Saldo begroting Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -94 0 -94 -46 0 -46
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen -180 9 -171 -226 44 -182
820.46 Volkshuisvestingsbeleid -668 331 -338 -685 331 -354
822.36 Woonwagenhuisvesting -692 64 -628 -220 54 -166
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 0 0 0 0 0 0
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -1.633 403 -1.230 -1.177 430 -747
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 Strategie en programmacoordinatie -268 98 -170 -230 18 -212
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -5.668 4.628 -1.040 -3.998 2.810 -1.188
830.18 Grondexploitatie oosterheem -8.273 8.273 0 -4.821 4.821 0
830.42 Grondexploitatie palenstein -2.082 2.082 0 -2.459 2.459 0
830.73 Grondbedrijf algemeen 558 837 1.395 1.001 1.660 2.662
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden -1.237 1.237 0 -762 762 0
830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding 0 0 0 0 0 0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering -13.160 13.160 0 -8.872 8.872 0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) -873 1.944 1.070 -1.299 2.449 1.150
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) -856 879 22 -500 510 9
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) -31.860 33.137 1.278 -21.940 24.361 2.421
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.688 31 -1.658 -1.536 0 -1.536
822.36 Woonwagenhuisvesting 0 0 0 -13 0 -13
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -1.688 31 -1.658 -1.549 0 -1.549
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -919 184 -734 -903 156 -747
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -919 184 -734 -903 156 -747
Overige (7.5)
820.76 Vastgoedbeheer -985 1.512 526 -1.022 1.479 456
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 39 0 39 -444 0 -444
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad -1.520 0 -1.520 -1.483 0 -1.483
Totaal Overige (7.5) -2.466 1.512 -955 -2.949 1.479 -1.470

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streefaantal voor de komende jaren is de oplevering van minimaal 700 woningen per jaar. In 2022 zijn in totaal 342 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. In de laatste versie van de Woningbouwmonitor (met peildatum juli 2022) was voor 2022 de verwachting, dat in Zoetermeer 330 woningen zouden worden toegevoegd. Verwachting en realiteit sluiten voor 2022 dus goed op elkaar aan. 

Voor 2023-2031 zijn per peildatum 23 juli 2022 ongeveer 4.300 woningen in concrete projecten bij het Projectbureau ondergebracht, met een piek van ongeveer 1.155 woningen in 2024. Daarbovenop is de verwachting dat het Programma De Entree wordt uitgewerkt in ongeveer 4.500 woningen. 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Nee
Toelichting: In 2022 zijn 3 bestemmingsplannen vastgesteld. Al deze bestemmingsplannen voorzien in het toevoegen van woningen en dragen daarmee bij aan onze woningbouwambitie. Het gaat om deze locaties/plannen:
•    Hugo de Grootlaan / Aletta Jacobslaan Oosterheem
•    Cadenza 2
•    Engelandlaan 140

Gezien de komst van de nieuwe Omgevingswet gaan we in 2023 langzaam maar zeker afscheid nemen van de bestemmingsplannen. Deze worden vanaf 2024 vervangen door 1 omgevingsplan voor de gehele gemeente. Daar zijn we nu al druk mee bezig. Er worden dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer opgesteld. We gaan ons nog beraden over een nieuw meetinstrument voor doelstelling 7.2.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Doel gehaald: Niet van toepassing. 
Toelichting: Het Vastgoedbedrijf begroot niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2022 was er minder dan 1% leegstand (om precies te zijn: 0,76%), dat is een vooruitgang ten opzichte van 2021.